חומש דברים

פרשת עקב-אורח חיים בארץ ישראל- במה שונה מהמדבר?

פרשת עקב-אורח חיים בארץ ישראל- במה שונה מהמדבר?

מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת בפסוקים הבאים:

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך ואהבך וברכך והרבך וברך פרי—בטנך ופרי—אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר—אלפיך ועשתרות צאנך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך ברוך תהיה מכל העמים..." [דברים ז,י"ד]
ובהמשך נאמרים פסוקים בהם התורה מתארת את חיי נדודי המדבר:
"וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלוקיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצוותיו אם לא....ויענך וירעבך ויאכילך את- המן...שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה" [שם ח,ב-ה]

השאלות הן:
א] מה פירוש המילה:"עקב"?
ב]מה ההבדל בין אורח החיים במדבר- לבין החיים בארץ ישראל?
ג]מה המיוחד והפלאי בארץ ישראל?

התשובה לשאלה א]
לפי הרמב"ן: פירוש המילה:"עקב"- בגלל :כמו שנאמר בבראשית:"עקב אשר שמע אברהם בקולי" [בראשית כ"ו,ה] רבנו חיים בן עטר,בעל "אור החיים" מפרש:המילה:"עקב" יש בה רמז למידת התורה- הכוונה שהאדם ירגיל עצמו ללכת – עקב בצד אגודל ויש בזה מידת השפלות והענווה- הליכה בדרך זו תגרום לו להבין את דברי התורה ויתכן כי האות: נו"ן אשר מופיעה בסוף המילה :"תשמעון" מרמזת על השגת חמישים שערי בינה.
רבי יהושע בן הלוי אומר:כי יש כאן עניין של תנאי: אם עם ישראל ישמור את המצוות אזי לא יסבול ממחלות-"חש בראשו, יעסוק בתורה:חש בגרונו- יעסוק בתורה....[עירובין נ"ד, ע"א]

התשובה לשאלה ב]
בתקופה בה נדדו בני ישראל במדבר- הייתה הנהגה ניסית- משה היה שליח ה' יחד עם אחיו אהרון- מנהיג שלא היה כמותו בשחר ההיסטוריה-הוא הצטיין במסירות נפש אדירה למען העם, איש אמת-אוהב צדק ויושר.
ולא קם עוד נביא כמשה.
כפי שניתן ללמוד מהכתובים ,במדבר עם ישראל קבלו הכול על מגש הכסף: בלילה- עמוד אש שהאיר להם את הדרך, ביום:עמוד ענן שהראה להם את הנתיב הנכון.
מזון רוחני- מן שמראהו היה כזרע גד לבן והיה נספג בגופם, שליו- בשר לאכילה, מים מן הסלע,הבגדים היו תואמים לגופם תמיד ולא ניזוקו באקלים המדברי,כל ההליכה במדבר -היה ניסיון אחד גדול לעם ישראל.
אומנם, היו מקרים שהם נשברו ונפלו ברוחם וגם בחטאיהם, אך בגדול אלוקים זוכר לטובה את נדודיהם באזור המדברי כמו שנאמר: "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה"[ירמיהו ב,ב]
לעומת אורח החיים במדבר, בארץ ישראל- עם ישראל חייב לעבוד על מנת להתפרנס, לא עוד מזון משמים. וכמו שכתוב זוהי ארץ מיוחדת:"כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם..." [דברים י"א,י]
לפי הסבר הרמב"ן הכוונה : ארץ ישראל היא משהו יוצא מהכלל- 
אם העם לא ישמור מצוות- המטר ייעצר והאדמה לא תיתן יבולה.
אומנם ביסודה -ארץ זבת חלב ודבש, ארץ ובה שבעת המינים, אך כדי ליהנות מטובה- יש לקיים את מצוות התורה,זוהי ארץ שמימיה נוצרים מהגשמים- גשמי ברכה.
לא כארץ מצרים שעשירה ביאורים ואגמים.
הרשב"ם [רבי שמואל בן מאיר] אומר:כי הארץ הזאת טובה מכל הארצות- כאשר העם שומר מצוות.אך רעה לעומת יתר הארצות בזמן שהעם מתרחק מהתורה ומצוותיה.ואם שומרים מצוות-"עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחריתה" [שם י"א,י"ב]

התשובה לשאלה ג]
המיוחד והפלאי בארץ ישראל: ארץ אשר ה' מביט עליה תמיד וכמו שנאמר:"ארץ אשר ה' אלוהיך דורש אותה תמיד..."[שם י"א,י"ב]
על כך אמר הרב חרל"פ[רבה של שכונת-"שערי צדק" בירושלים]:
כשם שאסור ליהודי להסיח את דעתו מהתפילין – כך אין להסיח דעתו מארץ הקודש.
מעניין כי יש לכך רמז בגמרא- במסכת יומא:"והיה על מצחו תמיד" [שמות כ"ח,ל"ח]כשם שהכהן הגדול אינו מסיח דעתו מהציץ שעל ראשו כך אין להתעלם מארץ חמדה.
וגם ה' אינו מתנתק לעולם מארץ ישראל.
-דברי רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש-[ חתנו של הרב חרל"פ.]
לאור האמור לעיל, עלינו להסיק כי חיי עם ישראל בארצנו הקדושה שונים מחיי המדבר- בהם הכול ניתן על מגש הכסף,כאן על האדם לעמול ולהיות דבוק לתורה ומצוותיה.

יהי רצון שדברי דוד המלך יתגשמו תמיד:
"יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך הנה כי-כן יבורך גבר ירא ה'" [תהלים קכ"ח,ב-ה]