חומש דברים

פרשת ואתחנן- מדוע אין עשרת הדיברות פותחים בבריאת העולם?

פרשת ואתחנן- מדוע אין עשרת הדיברות פותחים בבריאת העולם?
מאת: אהובה קליין

אחד הנושאים החשובים בפרשה :עשרת הדיברות: 
"ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בוער באש עד לב השמים חושך ענן וערפל: וידבר ה' אליכם מתוך האש קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול ויגד לכם את—בריתו אשר ציוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על- שני לוחות אבנים ואותי ציוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה" [דברים ד,י"א-ט"ו]

השאלות הן:
א] מדוע משה מדגיש: כי עם ישראל לא ראה במעמד הר סיני תמונה, אלא קול?
ב] מדוע עשרת הדיברות אינם פותחים בבריאת העולם?
ג] מה הקשר בין שמירת מצוות התורה לבין ירושת הארץ?

התשובה לשאלה א]
על שאלה זו עונה האבן עזרא: אומנם דרכו של עולם שהקול אינו נראה בעין, אך במעמד הר סיני היה מצב מיוחד כפי שכתוב:"וכל העם רואים את הקולות"
אור החיים שואל : קשה להבין איך תמונה שבדרך כלל רואים - לא ראו ואילו את הקולות שרגילים לשמוע-ראו? והוא עונה: המלאך שהוא מייצג את הדיבור עצמו -היה מדבר עם כל אחד מבני ישראל והם היו רואים אותו, משה חשש שבני ישראל יחשבו שהם ראו את ה' בכבודו ובעצמו ,לכן הדגיש להם:"תמונה אינכם רואים"

התשובה לשאלה ב]
עשרת הדיברות אינם פותחים בבריאת העולם ,אלא:"אנוכי...אשר הוצאיתיך מארץ מצרים" ולא:"אנוכי...אשר בראתי השמים והארץ"
על כך אומר רבי יהודה הלוי בה"כוזרי":הרי את בריאת השמים והארץ לא ראו בני אדם,לעומת זאת יציאת מצרים הייתה לעיני בני ישראל שהיו בעת יציאתם ממצרים בסך- שישים ריבוא.
[שמות י"ב,ל"ז]

רבי זלמן סורוצקין בספרו:"אוזניים לתורה" לפרשת יתרו כותב:
"לא בא הקב"ה לספר בהר סיני לבני ישראל את כל עלילותיו מבריאת העולם ואילך, אלא לחזק את האמונה והאמון בדבריו, לפיכך לא הזכיר מבריאת העולם שלא ראו זאת בעצמם יוצאי מצרים ,שעיניהם ראו ולא זר וכמו שאמר בתחילת הפרשה[שמות י"ט,ד]:"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים"
[הכוונה למכות מצרים שבני ישראל ראו במו עיניהם]
הרלב"ג[רבי לוי בן גרשון] אומר פירוש מעניין:התורה פותחת ביציאת מצרים – דבר שנעשה לעם ישראל בלבד, לעומת זאת בריאת העולם נעשתה למען כל האנושות.
רבי חזקיהו בן מנוח[ה"חיזקוני"] אומר: אם ה' היה פותח בבריאת העולם היו מתלוננים בני ישראל: הרי עשית זאת לכל שאר אומות העולם ומדוע תטיל רק עלינו את התורה ושמירת מצוותיה?

התשובה לשאלה ג]
ארץ ישראל נועדה לעם ישראל עוד מימי אברהם אבינו כפי שה' הבטיח לו:"כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם"[בראשית י"ב, ט"ו]
אך, הארץ אינה מובטחת בכל מצב , אלא בתנאי שעם ישראל יקיים את המצוות- כפי שהתורה מבטיחה:"ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דיבר ה' אלוקי אבותיך- לך ארץ זבת חלב ודבש".
יהי רצון וכל עם ישראל יקיימו את מצוות התורה -הכוללות מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו.
ובע"ה נזכה לראות בקרוב ממש את גאולת ישראל בכלל ובפרט. אמן ואמן.