חומש דברים

פרשת דברים-"אין חכם כבעל ניסיון"/ אהובה קליין

פרשת דברים-"אין חכם כבעל ניסיון"/ אהובה קליין

פרשת דברים- הפרשה הראשונה בחומש דברים- פותחת בנאומו של משה-
המחולק לשני חלקים:
החלק הראשון: כולל הזכרת המאורעות החשובים שאירעו לעם ישראל מזמן חנייתם לרגלי הר סיני עד הגעתם לערבות מואב- בין היתר במטרה להוכיח את העם –על מעשיו בעבר.

החלק השני כולל אזהרה לשמור את מצוות התורה כהלכתה- השכר עבור קיום התורה וחס ושלום העונש על אי קיום המצוות.

וכך התורה פותחת את נאומו של משה:"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל ולבין חצרות ודי זהב: אחד עשר יום מחורב הר שעיר,עד קדש ברנע: ויהי בארבעים שנה בעשתי- עשר חודש באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל..." [דברים א,א-ד] תוך כדי קריאת הפסוקים מתעוררות כמה שאלות:

שאלה א] כיצד יתכן כי אותו משה שסירב תחילה לקבל את מנהיגותו בגלל כמה סיבות,כגון:"..לא איש דברים אנוכי.." [שמות ד,י]- מתגלה כעת כנואם מעולה?

שאלה ב] מדוע מוכיח משה את העם דווקא סמוך למיתתו?

שאלה ג] באיזו דרך מיוחדת מוכיח משה את העם?

שאלה ד] כיצד מתגלה משה כדוגמא של מנהיג המקיים את הבטחותיו?


התשובה לשאלה א] בעוד שמשה סירב לקבל את תפקיד הנהגת העם באומרו לה':"... לא איש דברים אנוכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל- עבדך- כי כבד פה וכבד לשון אנוכי" [שמות ד,י]
תשובת אלוקים למשה:" ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם או, מי ישום אילם,
או חרש, או פיקח, או עיוור- הלא אנוכי ה' ועתה לך ואנוכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר"[ שם ד,י"א- י"ב] על כך אומר הרמב''ן: אלוקים מבטיח למשה שישים את דבריו בפיו באופן שיוכל לבטא אותן יפה ואלוקים שברא סוגים שונים של אנשים,למרות שמשה לא התפלל על רפואתו[על היותו כבד פה וכבד לשון]
אלוקים מבטיח לו שיעזור לו בהצלחת שליחותו, מכאן שיש למשה: סייעתא דשמיא – לאורך כל הדרך ולכן לא פלא- כי משה מתגלה כנואם כה מוצלח.

ולעניות דעתי, נראה כי לאורך השנים משה צבר ניסיון רב ועל כך נאמר: "אין חכם כבעל ניסיון"

התשובה לשאלה ב] משה מוכיח את עמו דווקא סמוך למותו ועל כך אומר רש"י: משה למד דרך זו מיעקב אבינו- אשר הוכיח את בניו סמוך לפטירתו דווקא ולא לפני כן.

על זה נאמר:"איזהו חכם? הלומד מכל אדם,שנאמר:[תהילים קי"ט,צ"ט] "מכל מלמדי השכלתי" [מסכת אבות ד,א]
ועל כן אין המנהיג מוכיח את הציבור אלא סמוך למותו- כדי שלא יתבייש בפניו.
וסיבה נוספת:כדי שלא יצטרך לחזור ולהוכיח את עמו שוב ושוב.
ויש לכך עוד דוגמאות במקרא:יהושע הוכיח את עם ישראל בימיו האחרונים. שמואל הנביא [ש"א י"ב]
וכן דוד המלך הוכיח את שלמה בנו.

התשובה לשאלה ג] משה מוכיח את העם בדרך הרמזים ואינו מפרט ממש את החטאים, על כך אומר רש"י:"מפני כבודן של ישראל" על מנת לא לביישם בפני אומות העולם- מכוון שהתורה ניתנה בשבעים לשון ואומות העולם גם מקשיבים לכך.

לפי דבריו של הצדיק ר' ישראל מרוז'ין:משה מוכיח את עמו בדרך של סיפורים ומעשיות – ותוך כדי כך משלב דברי מוסר ותוכחה.

כאן משה מלמד פרק במנהיגות- כדי שהעם יקשיב לדברים- רצוי להלביש את נושא התוכחה בלבוש של מעשיות שמושכות את תשומת הלב והדבר ייקלט היטב בליבם.

תשובה לשאלה ד] משה מתגלה כאדם אחראי למעשיו בכך שמוכיח לעם כי את הבטחותיו קיים:
לדוגמא:הוא פונה אל שבט ראובן וגד-באומרו:כי קיבלו את נחלתם בעבר הירדן כפי שהדבר הובטח להם - בתנאי שיצטרפו למלחמה יחד עם יתר אחיהם
כפי שכתוב:"...חלוצים תעברו לפני אחיכם בני- ישראל כל- בני –חיל: רק נשיכם וטפכם ומקניכם, ידעתי כי מקנה רב לכם..." [דברים ג,י"ח- י"ט]
" אלה הדברים.." בגימטריא: 297= דרך החיים וכן "רז סודך"[מתוך שיר הכבוד] הדברים שמשה נאם מפי ה'- הם כוללים סודות ורזים בבריאה ודרך חיים- המתגלים ככל שאדם מתעמק ולומד אותם .[כך ראיתי בספר התמצית מאת: מאיר ינאי]

כמו שנאמר: בחומש דברים:"כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים.." [דברים ל"ב,מ"ז] מי ייתן ועם ישראל יקיים את התורה כהלכתה- מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו וכך בע"ה תבוא הגאולה במהרה. אמן ואמן.