חומש במדבר

פרשת במדבר- משמעות סדר חניית עם ישראל/ אהובה קליין

פרשת במדבר- משמעות סדר חניית עם ישראל/ אהובה קליין

זוהי הפרשה הראשונה הפותחת את חומש במדבר, גדושה בנושאים ופרטים רבים,אך מעניין במיוחד לשים לב: לסדר חנייתם של עם ישראל במדבר.
התורה מתארת את הנושא בפסוקים הבאים: "וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם והלווים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל"
[במדבר א,נ"ב- נ"ג]

ובהמשך כתוב:"איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו" [ויקרא ב, ב] בסדר חנייתם- היו מחולקים ישראל לשלושה מחנות:
א] מחנה כהונה הפנימי ביותר- סביב אוהל מועד.
ב] מחנה הלווים היה באמצע.
ג] ישראל היה במחנה הקיצוני ביותר- היינו במעגל השלישי.

סדר החנייה נקבע מראש על-ידי בורא עולם כפי שכתוב: "ככל אשר ציווה ה' את משה כן חנו לדגליהם.
נשאלת השאלה: האם ישנה משמעות לסדר חנייתם של עם ישראל?

התשובה לכך חיובית ויש לכך כמה טעמים:
א] ניתן לראות בפרשה את חשיבות עם ישראל כאשר הוא קרוב למוקד הקדושה- המשכן, עלינו להסיק מתוך כך- לגבי מהלך חיי בני אדם בכלל וגם בפרט, אדם המחפש מקום מגורים שקט, או אזור יוקרתי, אל יסתפק רק במטרה הגשמית,אלא גם ובעיקר ידבק במטרה רוחנית, עליו להקפיד להיות תמיד קרוב לקדושה גם למען חינוך ילדיו. שהרי האדם מורכב משני יסודות: נשמה וגוף- כפי שמצוין בחומש בראשית:"וייצר ה' אלוקים את- האדם עפר מן האדמה וייפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" [בראשית ב,ז] מכאן שעליו לדאוג גם לנשמתו.
ב] חשוב מאד להתרחק משכן רע כפי שכתוב: "ניתאי הארבלי אומר: הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע" [אבות א,ז] ונאמר גם [נגע',י"ב,ו] "אוי לרשע ואוי לשכנו"
למרות שחנייתם של השבטים נקבעו על פי ציווי ה' וע"פ מהות כל שבט- ניתן לראות שחייב אדם להיזהר משכן רע,הנה דוגמא לכך:
השכנות של שבט ראובן בסמוך לקהת מדרום למשכן: ידוע כי קורח יצא מקהת- מרד בה' ושבט ראובן נגרר אחריו, נשאלת השאלה כיצד קרה הדבר במיוחד לאחר שכל שבט התיישב במקום קבוע מראש?

על כך עונה: המהר"ל- ב"גור אריה": קהת התיישבו דרומית למשכן עוד בטרם נצטוו על כך מפי הבורא, אך לאחר שנקבע סדר חנייתם של השבטים- הם הורשו להישאר במקומם.

דוגמא נוספת לשכן רע והשפעתו השלילית על צדיק ניתן למצוא בחומש בראשית,
השכנות של אברהם ולוט : אברהם אבינו הצדיק שעמד בעשרה ניסיונות בהצלחה,כל עוד שהיה בחברתו של לוט - שלא נחשב לצדיק הדור - לא שרתה עליו השכינה.
כי לוט אומנם היה מכניס אורחים, אך רועיו היו רועים בשדות הכנעני והפריזי- היינו נהנו מהגזל וכאשר לוט נפרד מאברהם בחר לגור באזור סדום- מקומם של רשעים, הדבר מוכיח כמה היה אדם שלילי.

רק לאחר שנפרדו דרכיהם של השניים- שוב השכינה חזרה לשרות על אברהם ואלוקים דיבר אליו ישירות.

ג] מעצם תאור סדר החנייה- ניתן ללמוד עד כמה ישנה משמעות חזקה לעניין הסדר- כך אומר הגר"א קוטלר זצ"ל בספרו "משנת רבי אהרון" [עמוד קצ"ג] 
גם הגמרא אומרת: כי בהעדר עניין הסדר עלולים ענייני הקדושה הגדולים להשתבש. הסדר חיוני גם לאדם באופן פרטי וגם לכלל.

ד]האדמור ר' יהודה ליב מגור- בעל "שפת אמת" אומר: כי מהמשפט:"באותות לבית אבותם" - ניתן ללמוד כי כל יהודי חייב להשתדל בחיי היום יום שלו להדמות בהתנהגותו לאבות אבותיו כבסיס לקיום האומה.

ה]חז"ל אומרים על המשפט:"כאשר יחנו כן יסעו.." [במדבר ב, י"ז] פעמים ישנם אנשים שבמקום מושבם קובעים עיתים לתורה, אך כאשר יוצאים למסע -הם משנים מהרגלם ומפנים עורף לאורח החיים הרוחני, לכן התורה מדגישה: "כאשר יחנו כן יסעו"- כלומר על האדם להתנהג בדרכים מחוץ לביתו כפי שרגיל במקום מושבו.

ו] על המשפט:"איש על דגלו"[במדבר ב,ב] אומר "בעל הטורים"- רבנו יעקב בן אשר: יעקב לפני מותו רמז לבניו מי יהיה ראש הדגל:"ראובן בכורי אתה"[בראשית מ"ט,ג]
יהודה: "יהודה אתה יודוך אחיך" [שם ח]
יוסף: "מאל אביך ויעזרך" [שם כ"ה]
דן: לישועתך קיוויתי ה'" [שם י"ח]
המסקנה: עלינו ללמוד מסדר חניית בני ישראל- כמה חשוב לו לאדם להקפיד להדבק בקדושה ולנהל את חייו על פי סדר באופן קבוע.

יהי רצון ועם ישראל יממש את רצון ה': "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ונשמש דוגמא חיובית לעולם ובכך נזכה לקרב בע"ה את הגאולה בקרוב.אמן ואמן.