חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת מסעי

ב"ה

דבר החסידות – פרשת מסעי

 

הביקור אצל רבי משה פיינשטיין

 

לזכות בננו בכורנו הת' החתן אהרן יצחק שי' זילבר לרגל בואו בקשרי השידוכין למז"ט, עב"ג חי' מושקא שתחי' ברגר, נחלת הר חב"ד

סב הכלה, הרה"ח ר' ליפא קליין שי', הינו מאותם חסידים בודדים שזכו ועלו בשנות הלמ"ד (ה-70) המוקדמות מאחורי מסך הברזל, והגיעו לרבי.

 

מספר הרב קליין, כפי שרואיין ע"י חתנו, אבי הכלה, הרב שניאור זלמן ברגר:

באחד הבקרים בחורף תשל"ב, בזמן שהותינו ב-770, שמעתי שמזכירו של הרבי, הרב חדקוב, מחפש את אלה מקבוצת העולים "שיודעים ללמוד", ביניהם היו ר' יעקב נוטיק, ר' מוטל קוזלינר, ר' משה קצנלבויגן ואני. ולאחר שהתאספנו הכניס אותנו המזכיר ללא הכנות יתרות לחדרו של הרבי. היינו מופתעים מאוד, ואז הסביר לנו הרבי את מטרת ההזמנה לחדרו:

באותם שנים נאבק הרבי לתיקון חוק 'מיהו יהודי' – שרק גיור כהלכה יהיה תקף בארץ ישראל. והרבי ביקש מאיתנו שניסע למשרד אגודת הרבנים בארה"ב שבראשה עמד הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ונתאר בפניו את ההתבוללות הקשה השוררת בברית המועצות. ואז נבקש מאיגוד הרבנים לפעול נמרצות בעניין תיקון החוק, שיידעו בארץ שיהדות אמריקה רוצה בתיקון החוק תיכף ומיד.

כהקדמה, ביקש הרבי שנדבר עם רבי משה בלימוד. ונאמר לפניו חידושי תורה.

 

ואכן, כשהגענו למשרד, קיבל אותנו רבי משה בחביבות והרב חדקוב הציג אותנו לפניו: על הרב קצנלבויגן סיפר שחיבר ספרים והוגלה לסיביר הרחוקה, וכן הלאה. עלי אמר שאני "בעל מדריגה" (איני יודע מה זה בעל מדרגה, אבל כך אמר...).

אח"כ התחלנו לדבר עמו בסוגיות בהן עסקנו, וכן חזרנו לפניו שיחה של הרבי בעניין "אפרו של יצחק צבור ומונח על המזבח" [ראה "דבר החסידות", וירא תשע"ט]. ואז דיברנו איתו ברגש על הנושא עבורו נשלחנו.

רבי משה כל כך התרגש לראות אברכים צעירים שהגיעו זה עתה מרוסיה, והם מדברים בלימוד, ופנה אליהם בשאלה:

-         אני הייתי רב ברוסיה וראיתי את כל רדיפת הדת. כיצד זה הצלחתם להחזיק שם מעמד ולהגיע לבקיאות ועמקות כזו בתורה?

חסיד אחד ענה שזה בזכות הרבי שהחזיק אותנו, חסיד אחר ענה שזה בזכות ההתוועדויות שהתוועדנו ביחד.

וחברי ר' יעקב נוטיק נענה ואמר:

-         "מ'האט דען געקענט אנדערש?" [=וכי יכולנו אחרת?]

 

רבי משה מאוד התפעל מתשובה זו שנאמרה בתמימות ועקשנות חסידית, ובהמשך אמר לנו שהוא שותף לדעתו של הרבי בנושא המאבק במיהו יהודי.

סיפרו לנו, שאח"כ הביע את התפעלותו בפני הרבי מקבוצת האברכים בעלי מסירות נפש מרוסיה.

 (מתוך ראיון של חתנו – אבי הכלה – הר' שניאור זלמן ברגר, עתון כפר חב"ד גליון 868, בצירוף פרטים נוספים על הביקור מפי הרלוי"צ גינזבורג ז"ל ויבלחט"א הר' זושא גורליק)

 

~~~

סדר בנות צלפחד

יישוב שני פירש"י הנראין כסותרין זה את זה. לרגל כ"ט תמוז, יומא דהילולא דרש"י ז"ל

 

בסיום פרשתנו (לו, יא) נאמר: "ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונועה בנות צלפחד לבני דודיהן לנשים".

– מפרש רש"י: "כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשנים, ונישאו כסדר תולדותן; ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן, ומגיד ששקולות זו כזו".

והנה:

בפרשת פינחס (כז, א) על הפסוק "ותקרבנה בנות צלפחד גו'" כבר עמד רש"י על השינויים בסדרן וכתב: "ולהלן הוא אומר ותהיינה מחלה תרצה; מגיד שכולן שקולות זו כזו, לפיכך שינה את סדרן".

 

וצריך להבין:

א)    מדוע אין רש"י מסתפק כאן במה שכבר כתב בפרשת פינחס "ששקולות זו כזו" ומוסיף "כאן מנאן לפי גדולתן . . ובכל המקרא לפי חכמתן"?

ב)    יתרה מזו – לכאורה שני ההסברים סותרים זה לזה*: כי דברי רש"י כאן "בכל המקרא הן מנויות לפי חכמתן" משמעותן שלא היו שוות בחכמה, ואיך זה מתאים עם זה "ששקולות זו כזו"?

ג)     מאחר שהכתוב כאן עוסק בנישואיהן של בנות צלפחד, מדוע כותב רש"י שהסדר הוא "לפי גדולתן זו מזו בשנים" (דבר המחייב להוסיף שנישאו כסדר תולדותן) ואינו כותב בפשטות "כאן מנאן כסדר נישואיהן"?

 

ביאור הדברים:

בפרשת פינחס ניכרת מעלתן של בנות צלפחד בפרשה, כדברי רש"י שם ש"חכמניות היו", לכן יש צורך להדגיש שכולן שקולות זו כזו, אבל בפרשתנו שרק מסופר על נישואיהן (ובפשטות נימנו לפי סדר נישואיהן) – היה קשה לרש"י מניין אפשר ללמוד מכך שהן "שקולות זו כזו" במעלותיהן?

על כך מתרץ רש"י "כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשנים, ונישאו כסדר תולדותן", כלומר, גם מה שנישאו בסדר זה הוא בגלל גדולתן בשנים, שבפשטות מי שגדולה בגיל גם גדולה בחכמה, ככתוב (איוב לב, ז) "ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חכמה"!

ואז מוסיף רש"י "ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן, ומגיד ששקולות זו כזו"

– כוונת רש"י "בכל המקרא" אינו רק על שאר המקומות מלבד פרשתנו (כפי שנראה בהשקפה ראשונה), אלא הן בפרשת פינחס שמסופר על חכמתן של בנות צלפחד, והן בפרשתנו שמסופר על גדולתן בשנים המורה על חכמה – בכולן נימנו לפי חכמתן, כיון ששקולות זו כזו...

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ח, מסעי שיחה ב (עמ' 200 ואילך, ובמתורגם ללה"ק עמ' 205 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' תקסז-ט.

 

______________

*)  ואכן בגמרא ב"ב קכ, א מופיעים שני פירושים אלה כדעות שונות.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

 

תשובההעברה