חומש במדבר

פרשת מסעי- מדוע יש להשמיד את האלילים עם הכניסה לארץ?

פרשת מסעי- מדוע יש להשמיד את האלילים עם הכניסה לארץ?

מאת: אהובה קליין.

 

אחד הנושאים בפרשתנו הוא: איבוד העבודה  הזרה בארץ ישראל וכך הציווי נאמר בכתובים:

"וידבר ה' אל- משה בערבות מואב על—ירדן יריחו לאמור: דבר אל – בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם עוברים את—הירדן אל ארץ כנען: והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל—משכיתם ואת כל- צלמי מסכותם תאבדו ואת במותם תשמידו:והורשתם את הארץ וישבתם- בה כי לכם נתתי את—הארץ לרשת אותה" [במדבר ל"ג,נ-נ"ד]

השאלות הן:

א] באיזה תנאי רשאים בני ישראל להיכנס לארץ המובטחת?

ב] מדוע יש לכבוש את כל שטחי ארץ ישראל?

ג] מה הטעם באיבוד האלילים  - בארץ?

התשובה לשאלה א]

לפי רש"י:יש לרשת את הארץ מיושביה – המשמעות היא: לגרש את תושבי הארץ הכנענים ואז עם ישראל יוכל לשבת בארצו ולחיות בה.

לפי "אור החיים": המצווה היא :"והורשתם" את הארץ ואילו לשבת בה- זו הבטחה.

הרמב"ן מחדש לנו חידוש :"וישבתם בה"- זוהי מצוות עשה מן התורה: וכך הוא מבטא זאת בלשונו:"על דעתי זו מצוות עשה.יצווה אותם[כלומר הקב"ה מצווה בכך את בני ישראל] שישבו בארץ וירשו אותה,כי הוא נתנה להם,ולא ימאסו בנחלת ה',ומה שהפליגו אבותינו  במצוות הישיבה בארץ ישראל ושאסור לצאת ממנה[כמו שכתוב במשנת כתובות י"ג,י"א]:

"הכול מעלין לארץ ישראל, ואין הכול מוציאין"- כל אדם רשאי להכריח את בני ביתו לעלות איתו לארץ ישראל, ואין אדם רשאי להוציא את בני ביתו מן הארץ בניגוד לרצונם: וידונו כמורדת אישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, וכן האיש[וכך גם הבעל- המסרב לעלות עם אשתו לארץ ישראל, נחשב כמורד וחייב ליתן גט לאשתו ולשלם לה כל הסכום הרשום בכתובתה- כמובא בהמשך המשנה שם]- בכאן נצטווינו במצווה זו, כי הכתוב הזה מצוות עשה"

התשובה לשאלה ב]

התורה מדגישה בלשונה:"והורשתם את כל יושבי הארץ" ובהמשך נאמר:

"ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשיכים בעינכם ולצנינים בצידכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה והיה כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם"[שם ל"ג,נ"ה]

כלומר אם עם ישראל לא יכבשו את כל הארץ, התוצאה תהיה הרסנית, אותם נוכרים שישארו כאן- הם יציקו לעם ישראל ממש כמו סוגים שונים של קוצים:

"שיכים" ו"צנינים" .חז"ל אומרים כי משה רמז בדבריו לשני סוגים של שונאי ישראל:

א] כאלה השונאים את ישראל בגלוי ואין הם מסתירים זאת ,הם כ"שיכים" פגיעתם ידועה לכל.

ב] יש השונאים בהסתר וכלפי חוץ מתנהגים כידידים- הם משולים ל"צנינים"

קשה במיוחד הסוג השני של השונאים- כי כלפי חוץ הם מציגים כאילו חפצים בטובת עם ישראל.

התשובה  לשאלה ג]

לפי פירוש:"מלא עומר": מוצאים אנו בגמרא כי משה היה יכול לבטל  לחלוטין את יצר העבודה הזרה, אלא  שהייתה לו חסרה זכותה של ארץ- ישראל"

לכן נאמר בכתובים:"כי אתם עוברים את הירדן"- מפני שרק אתם עוברים את הירדן, אך לא משה,על- כן נאמר:"ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו" והמטרה: כדי שלא תיכשלו בהם, אך אילו משה  היה נכנס

איתם לארץ, היה הוא בכבודו ובעצמו מבטל את יצר העבודה הזרה ולא  היה חשש מפני עברה  זו.

והרי ידוע שעבודת אלילים- איסור מן התורה, כמו שנאמר:

"לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה... לא תשתחווה להם ולא תעבדם"[שמות כ, ג-ה]

עבודת אלילים- היא אחת משלושת העברות החמורות:

 עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים.

איסורים אלה החלים על עם ישראל ,אפילו אם חייהם נתונים בסכנה וביצוע עשיית העברה עשויה להצילם-"ייהרג ובל יעבור"

לפי משנה תורה לרמב"ם-ספר המדע הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים- יש בכללן 51 מצוות מתוכן: שתי מצוות עשה ו-49 מצוות לא תעשה.

והנה כמה  דוגמאות:

א]שלא לפנות אחר עבודה זרה.

ב]שלא לתור אחר הרהור הלב וראיית העיניים.

ג]שלא לגדף

ל] לאבד עבודה זרה, וכל הנעשה בשבילה.

לסיכום ,לאור האמור לעיל, לומדים אנו כי-  כדי שעם ישראל יכנסו לארץ

הקדושה, הם  חייבים  לכבוש את הארץ כולה ולא להשאיר חלק מהעמים, כי עמים אלו עלולים בעתיד להציק לבני ישראל ממש כמו קוצים.

כמו כן, בהיות ארץ ישראל קדושה גם העם חייב להיות קדוש- כמו שנאמר:"קדושים תהיו"

ויש להשמיד את כל העבודה  הזרה של העמים לבל  יגרמו חס ושלום  מכשול עבור עם  נבחר ה'- עם סגולה.