פרשת מטות

דבר החסידות – פרשת מטות

ב"ה     לזכות בננו החייל בצ"ה שלום דובער שי' זילבר, לרגל התחלת הנחת תפילין, ביום א' כ"ה תמוז הבעל"ט

 

דבר החסידות – פרשת מטות

 

מדוע הקדימו מקניהם לטפם?

 

עגלון אחד בא להרה"ק רבי ישראל מאלכסנדר, והתלונן על כך שסוסו אינו רוצה לאכול.

שאלו הצדיק:

-         וכיצד אתה נוהג באכילתך?

-         כדרך כל העגלונים – השיבו האיש  בבוקר, בקומי משנתי, אני נוטל ידי (ואוכל במשך כל היום), ובערב, קודם שאני הולך לישון, אני מברך ברכת המזון.

-         אמר לו הצדיק: מפני שאתה נוהג כבהמה, סוסך נוהג כאדם. תתחיל להתנהג כמו אדם, ואז סוסך יאכל כמו בהמה...

("סיפורי חסידים" להרש"י זוין, מועדים, קהלת סיפור 176)

 

~~~

בפרשתנו (ריש פרק לב) נאמר: "ומקנה רב היה לבני ראובן ובני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה . . ויאמרו . . יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן".

ותמוה:

א)    איך יתכן שבני גד ובני ראובן רצו להתיישב בעבר הירדן המזרחי, בזמן שכל בני ישראל יודעים שהקב"ה רוצה לתת להם את ארץ כנען שבעבר הירדן המערבי*?

ב)    וביותר קשה: לאחר ארבעים שנה שבנ"י נדדו (ומתו) במדבר, מפני קלקול המרגלים שלא רצו להיכנס לארץ ישראל – איך באו בני גד ובני ראובן וביקשו גם הם "אל תעבירנו את הירדן" – שאינם רוצים להיכנס לא"י**!?

ג)     גם הטעם שאמרו "ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה" תמוה מאוד – היתכן שבשביל טובת מקניהם יוותרו על טובתם הם ושל נשיהם וטפם בעניין נעלה ביותר – הכניסה לארץ ישראל? והרי ההתחשבות בטובת המקנה על טובת האדם היא היפך השכל, ובטח לא מתאימה ל"דור דעה" של משה רבינו!

ביאור העניין ע"פ חסידות:

בהבטחת הקב"ה לאברהם אבינו על ירושת הארץ בברית בין-הבתרים (לך טו, יח ואילך) נמנו עשר אומות. ורש"י מפרש שם: "לא נתן להם אלא שבעה גויים, והשלושה – אדום ומואב ועמון, והם קיני קניזי וקדמוני – עתידים להיות ירושה לעתיד".

ועל פי זה מובן:

א)    שלכן רצו בני גד ובני ראובן נחלה בארץ סיחון ועוג – כדי למהר ולזרז ירושת ארץ עשר אומות (ולא רק ארץ שבעה אומות שבא"י) שהרי ארץ סיחון ועוג כוללת חלקים מעמון ומואב [כמאמר רז"ל (גיטין לח, א) "עמון ומואב טיהרו בסיחון, וכפי שמביא רש"י על הפסוק "והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו" (חוקת כא, כו) "שסיחון לקחה מהם ועל ידו טהרה לישראל"].

ב)    ועפ"ז יוצא, שלא רק שהם לא הלכו בדרך המרגלים שלא רצו לכבוש את הארץ, כי אם אדרבה – כוונתם היתה לתקן את חטא המרגלים; שירושת הארץ תהיה בשלמות, היינו לא רק ארץ שבע אומות אלא גם (התחלת) כיבוש ארץ עשר אומות, מעין והכנה לירושת הארץ לעתיד לבוא.

ג)     ומה שאמרו "ארץ מקנה היא וגו'" – יש לבאר ע"פ הידוע בקבלה וחסידות: שבכל דבר בעולם יש 'ניצוצות' קדושים שעלינו להעלות אותם מהגשמיות לקדושה. וככל שהמקום יותר נמוך וגשמי – הניצוץ המסתתר בו הוא יותר גבוה. לכן רצו בני גד ובני ראובן להישאר דווקא בחו"ל כי שם טמונים ניצוצות גבוהים יותר מבא"י, ולכן גם "הקדימו מקניהם לטפם", כי בדומם-צומח-חי יש ניצוצות יותר גבוהים מאשר במין המדַבר [לפי הכלל ש"כל הגבוה גבוה ביותר נופל למטה מטה ביותר"] שלכן המדַבר ניזון מחי צומח ודומם.

ונמצא, שגם בפרט זה תיקנו את חטא המרגלים; כי בניגוד למרגלים שרצו להישאר במדבר, מובדלים מענייני העולם כדי שלא להתעסק עם הגשמיות [ראה "דבר החסידות" 48 – שלח תשע"ג], ביקשו בני גד אדרבה, לרדת ולעבוד במקום הכי נמוך – אדמת חוץ לארץ ובהמות חו"ל.

אבל משה רבינו טען שאם ישארו בחו"ל ויעסקו בדברים נחותים – עלולים הם ליפול ממרגתם ולשקוע בגשמיות, במקום להעלותו לקדושה. לכן דרש שקודם כל יעסקו בכיבוש ארץ ישראל, ובאופן של מסירות נפש ("חלוצים תעברו"), ומזה יקבלו נתינת כח לרדת, ללא חשש, לכבוש גם את עבר הירדן ולעסוק במקנה, ולהעלות גם אותם לקדושה.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: התוועדות ש"פ חוקת ה'תש"נ סעיף ה-ח (נד' בתו"מ תש"נ ח"ג עמ' 400 ואילך). רשימות חוב' נא (מטות ה'ש"ת*, וישי). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' תקיד-יח.

*) מעניין לציין שחמישים שנה לאחר שרשם לעצמו קיצור העניין – ביארה הרבי באריכות ובפרטות.

 

______________

*)  ואף שמשה כבש את ארץ סיחון ועוג, הרי היה זה רק מצד ההכרח, כיון שבנ"י שלחו מלאכים אל סיחון "אעברה בארצך וגו'" כדי להגיע לא"י – הנה כאשר "לא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו" אז נלחמו איתו וירשו את ארצו (כמפורש בפ' חקת כא, כא ואילך), אבל לא היתה כל כוונה מתחילה לכבוש את ארץ סיחון ועוג.

 

**)   ואמנם משה רבינו גער בהם והשווה אותם למרגלים באמרו "כה עשו אבותיכם גו'", אבל בסופו של דבר, לאחר שהבטיחו שיעברו חלוצים למלחמה – התיר להם לגור שם, כי זה ענה על הטענה "ולמה תניאון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ גו'" ["שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מפני המלחמה וחוזק הערים והעם – רש"י], ולא שלל את עצם העובדה שלא נכנסו לארץ כנען! ובלשון המדרש (במדב"ר פכ"ב, ז) "ישבו להם חוץ לארץ ישראל".

 

דבר החסידות – פרשת מטות ומסעי

ב"ה

דבר החסידות – פרשת מטות ומסעי

 

יהודי מעל העולם

 

מסופר, שפעם בהיותו אברך צעיר ישב אדמו"ר הריי"צ [=רבי יוסף יצחק, השישי בשושלת חב"ד] עם קבוצת חסידים והתוועדו.

החסידים אמרו 'לחיים', אבל בשלב כלשהו נגמר ה'משקה'. חיפשו מי מתנדב לצאת ולהשיג עוד משקה, כיון שבזמנו ברוסיה היה מסוכן להסתובב לבד בלילה. והריי"צ התנדב.

אולם כבר היה מאוחר בלילה וכל החנויות היו סגורות. חיפש וחיפש עד שלבסוף מצא אדם שרוע בפינת הרחוב ובידו בקבוק וודקה. ביקש ממנו הריי"צ לקנות את הבקבוק, אבל האיש סירב. הציע לו בן-הרבי רובל שלם עבור הבקבוק, שתי רובל, חמש רובל! והשיכור עדיין מסרב.

שאל אותו הריי"צ: תסביר לי בהגיון מדוע הנך מסרב להצעתי, הלוא אם תקבל חמש רובל תוכל לקנות מחר כהנה וכהנה בקבוקי וודקה?

ענה לו השיכור: מה משנה מה אקנה מחר? כאשר אני אשתה היום את הבקבוק – אזי כל מוסקבה תהיה שלי!

כאשר חזר לחבריו בידים ריקות, נענה בן הרבי ואמר: "אמנם אין לנו משקה להתוועדות, אבל סיפור טוב להתוועד עליו יש ויש!" והתוועד אתם אל תוך הלילה, על כך שאם נעשה מה שצריך – אזי "כל מוסקבה תהיה שלנו!"...

(מתוך "לחיים ולברכה", הרב שבתי סלבטיצקי, בהוצ' "לדורות" תשע"ד, עמ' 26)

 

~~~

בסיום המסעות (מסעי לג, מט) נאמר "ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב". כותב רש"י: "כאן לימדך שיעור מחנה ישראל – שנים עשר מיל, דאמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי ההוא אתרא וכו'". וכן מפורש בסוטה (לד, א): "שנים עשר מיל על שנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל".

והנה, אורכו של מיל הוא אלפיים אמה (יומא סז, א). ולפי זה יוצא ש-12 מיל על 12 מיל הוא שטח של 576 מליון אמות מרובעות (24 אלף X 24 אלף).

ואם נחלק את השטח הזה (576,000,000) למספר בני ישראל שהיו במדבר; שישים ריבוא (600,000) – יצא שכל יהודי יקבל 960 אמות מרובעות.

ויש לומר, ע"פ תורת הרמז, את המשמעות במספר זה:

מצינו בהלכה שיעורים שונים של "ביטול", כאשר מתערב דבר אסור בדבר המותר: ביטול ברוב, בשישים, במאה, במאתיים ועוד.

השיעור הכי גדול שמוצאים בהלכה: הוא ביטול בתתק"ס, דהיינו 960. והוא דעת ת"ק במס' תרומות (פ"י מ"ח) שציר של דג טמא בטל רק בכמות פי 960 של ציר טהור*.

והנה, שיעורו של אדם הוא אמה על אמה (ראה סוכה ז, ב: "גברא באמתא יתיב"**), ואם כן, מכך שכל יהודי קיבל בעלות על שטח של פי 960 ממנו – מוכח שיש ליהודי שליטה על העולם שסביבו ואינו בטל אליו, גם כשמדובר בכמות הכי גדולה של 'ביטול'***.

אולם, מתי שיעורו של אדם הוא "אמה על אמה" – דווקא כשהוא לבוש בלבושיו(תוס' ד"ה ורחבן, ב"ב קא, א), שהם מחשבה, דיבור ומעשה שהאדם 'מלביש' את עצמו בהם, והיינו דכאשר הוא עוסק בלבושיו בענייני תורה וקדושה (כמבואר בתניא פ"ד) – או אז יש לו שליטה מלאה על העולם שסביבו.

ומהיכן קיבלו בני ישראל את הכח לזה? על ידי שהייתו של משה בהר ארבעים יום האחרונים – שלמחרת יוהכ"פ התחילו בעשיית המשכן ואז הקימו את חניית  ישראל והדגלים, שהם בדוגמת מלאכי השרת (במד"ר ב, ג); ש-40 יום הם ג"כ960 שעות, והם פעלו כמו מקווה שמטהר בארבעים סאה שהם 960 לוגין [=כי הסאה ו' קבין והקב ד' לוגין] (כפי שמציין במגלה עמוקות פ' ויחי) ובכח זה קיבל כאו"א מישראל 960 אמות!

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: רשימה שכתב הרבי לעצמו לפני שמונים שנה (ב' ניסן תרצ"ז), נד' ב"רשימות" חוב' קה. העיבוד בסיוע "ביאורי החומש" במדבר ח"ב (היכל מנחם תשע"ב) עמ' רמד-ה. יש לציין שזוהי רק תמצית דתמצית מהרשימה, המלאה וגדושה בעיון ובקיאות מופלאים.

 

______________

*)  ואמנם בירושלמי (בתרומות שם) נזכר גם 1,000: "הורי ר' יוסי בר בון בעכברא עד אלף", אבל יעויין בר"ש שאלף לאו דוקא.

**)  ואף דבסוכה אמרינן רק ראשו ורובו הוא ו' טפחים, ולא כולו – הוא לכאורה, מפני שכשהוא יושב אזי רגליו הם מחוץ להו' טפחים, משא"כ בעמידה, וכמו בטבילתו במקוה (תוד"ה עין, יומא לא, א), הנה כולו באמה מרובעת*.

ומשיעור כוך – שרומו ז' טפחים (ו' טפחים לצורך המת ועוד טפח כדי שישאר בארון פותח טפח) ורחבו ו' טפחים (ב"ב ק, ב).

__________________

*) ואף דפשיטא דאינו דומה השיעור מפני האדם לאחוריו לשיעורו מימין לשמאל [=היינו שהשיעור מפניו לאחוריו הוא פחות מאשר מימינו לשמאלו וא"כ אינו באמת אמה על אמה] – מ"מ אוקמוה רבנן אאמה על אמה (ויש להעיר מתוד"ה אמה, יומא שם: "כיון דאפיקתיה משלש אמות – אוקמא אארבע אמות" וגם כאן י"ל כן – דאף שמפניו לאחוריו אינה אמה שלמה, בכל זאת אוקמוה אאמה).

דבר החסידות – פרשת מטות

דבר החסידות – פרשת מטות

 

הכל בדיוק נמרץ!

בפרשתנו (לא, כו-ל), אחרי שבנ"י נצחו את מדין, מצווה הקב"ה "שא את ראש מלקוח השבי גו'" כלומר למנות את השבויים והרכוש ששבו, אח"כ לחצות אותו בין היוצאים למלחמה ובין כל העדה, ואז יתנו אנשי המלחמה אחד מ-500 לה', ובנ"י יתנו אחד מחמישים מהחצי שלהם.

בהמשך הכתובים מונה הכתוב את כל מספר הצאן, הבקר, החמורים והאדם ששבו. ולא מסתפק בכך אלא מפרט כמה הוא החצי מכל הנ"ל השייך לתופשי המלחמה, וכמה הוא אחד מ-500 מכל סוג – המכס לה'. ואח"כ מפרט את החצי של בנ"י (אבל שם לא מפרט כמה יוצא אחד מ-50).

ותמוה, מדוע הוצרך הכתוב לפרט בכלל את מספר המלקוח של כל מין ומין במדוייק ולא מסתפק בפסוק "ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה ה' את משה"? ועוד יותר תמוה, שטורח לחשב לנו כמה הוא חצי מכל דבר וכמה הוא אחד מ-500, דברים שכל אחד יכול לחשב! (וכפי שעמד על כך הרמב"ן ועוד), ולאידך, אחרי שפירט את כל הנ"ל מדוע לא פירט גם אחד מחמישים ממחצית בנ"י?

מבאר הרבי, שהפסוק בא ליישב כאן תמיהה גדולה:

כאשר הקב"ה מצווה לחצות את השבי והמלקוח ואח"כ לתת מהם אחד מחמש מאות ואחד מחמישים – הרי ע"פ הטבע הרגיל אמורים להיות עודפים מכל סוג, כי אין זה שכיח כלל שכל המספרים יתחלקו ל-500 בדיוק. ואם-כן לא מובן מדוע לא מצווה הכתובמה לעשות בעודפים אלה?

על כך באה התורה ומספרת שמספר השבי והמלקוח היה בדיוק עגול – מספר הצאן 675 אלף, הבקר 72 אלף וכן כולם – דבר פלא לא רגיל* (וכמעט על-טבעי) שלא נשארשום עודף מכל השבי אלא הכל יצא בכפולות של אלף בדיוק נפלא! [ומובן גם מדוע לא הוצרך הכתוב למנות כמה הוא אחד מחמישים (ממחצית בנ"י) – כי כיון שהודיע איך כל המספרים (החצויים) מתחלקים ל-500 – ברור שהם מתחלקים גם לחמישים!]

וכל כך למה? כדי להראות את חיבתן של ישראל לפני הקב"ה; שכדי שהם יוכלו לקיים את המצוה בשלמותה – סיבב הקב"ה שבעת מלחמת מדין יהיו האדם והבהמה שלהם במספר מדוייק שגם אחרי שיחצו אותו יוכלו אנשי הצבא לתת בדיוק אחד מ-500 ובנ"י אחד מחמישים, כרצון השם**!

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יג, מטות שיחה ב (עמ' 110 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קלו-ז.

______________

*)  ולהעיר שגם במניין בנ"י הי' בכל פעם בכל שבט מספר המתחלק לחמישים (במדבר א כ-מג, שם ג, כב-לד, פינחס כו ה-נ) . ולכאו' גם זה לא שכיח כלל וכלל. וצ"ע הטעם על זה. ואי משום שרי חמישים – הרי יש גם שרי עשרות ושרי מאות. ולהעיר מחמשים איש רצים לפניו (ש"ב טו ,א. ועד"ז מ"ב א, ט. ועוד) – המורה על החשיבות בקבוצה כזו.

**) עפ"ז יומתק דיוק לשון הציווי "אחד נפש מחמש המאות", "אחד אחוז מן החמישים" (לא, כח. ל) – בה"א הידיעה, כי מעיקרא בהציווי רמז שישנו רק מספר שלם של חמש מאות.

 

דבר החסידות – פרשת מטות

דבר החסידות – פרשת מטות
 
ההכנה של משה לימות המשיח
 
בפרשתנו (פרק לב) מסופר "ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן" ולכן ביקשו אחוזה בעבר הירדן, ומסיים: "ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון וגו'".
 
נשאלת השאלה: חצי שבט מנשה מאן דכר שמיה? לא מוזכר בשום מקום שגם הם ביקשו!
 
ואכן הירושלמי (בכורים פ"ה ה"ח) מבדיל ביניהם: בני גד ובני ראובן אינם מביאים ביכורים (לדעה אחת) כי לא יכולים לומר "אשר נתת לי ה'" אלא "נטלתי לי לעצמי", משא"כ חצי שבט מנשה מביאים, כי לא נטלו מעצמן אלא "ויתן להם משה".
 
והדבר תמוה, הרי מצינו במדרש רבה (פרשתנו פכ"ב, ט) שהקב"ה אמר לבני גד ובני ראובן "אתם חיבבתם את מקניכם, עליהם נאמר נחלה מבוהלת" – הרי  שגם לאחרי שהסכים להם הקב"ה לא נחשב הדבר רצוי, ומדוע נתן משה מיוזמתו לחצי שבט מנשה נחלה בעבר הירדן?
 
אלא, מקדים הרבי: כל מאורע חשוב בעם ישראל צריך להיות קשור עם משה רבינו: משה הוציא אותם ממצרים, נתן להם את התורה וגם ירושת הארץ היתה על ידי ראייתו את הארץ, כדברי הגמרא (ב"ב נו, א) "כל שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשר".
 
אולם, כידוע, בכיבוש יהושע ירשנו רק שבע אומות, אבל לעתיד לבוא כאשר "ירחיב ה' אלוקיך את גבולך" נקבל גם את ארץ קיני קניזי וקדמוני שמעבר לירדן וא"כ איזו שייכות יש לחלק זה עם מ"ר? לכן הקדים משה וכבר בזמנו נתן לשבט מנשה חלק בעבר הירדן, כדי שיהיה לו קשר גם בנחלה זו של ימות המשיח.
 
ומדוע בחר משה דווקא בשבט מנשה? שבט זה הצטיין בחיבת ארץ ישראל כפי שרואים בבנות צלפחד שהיו מחבבות את הארץ (רש"י פינחס כז, א) ותבעו "תנה לנו אחוזה" ולכן דוקא לשבט זה נתן משה גם אחוזה בא"י וגם חלק בהרחבת א"י כהכנה לעת"ל*.
 
 
 
שבת שלום!
 
 
 
*) וזהו חילוק עיקרי בין נחלת בני גד ובני ראובן שהגיעה (א) מצד בקשתם (ב) מחמת שחיבבו את ממונם )ג) ובאופן שהיו מוכנים לוותר על חלקם בארץ "אשר נתן להם ה'". משא"כ אצל חצי שבט מנשה הי' זה באופן הפכי – החלק בעבר הירדן (א) נתן להם משה, (ב) מחמת שחיבבו את הארץ )ג) ועי"ז זכו שבחלקם נהייתה ירושת הארץ מעין הירושה דלעת"ל, כבפנים.
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כ"ח מטות-מסעי (עמ' 210 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 242). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קלז.
 
 

דבר החסידות – פרשת מטות ומסעי

דבר החסידות – פרשת מטות ומסעי
 
 
ממטה החורבן למסע הגאולה
 
פרשיות מטות ומסעי נקראות תמיד בימי בין-המצרים. השל"ה הקדוש מסביר את הקשר: שחטא הנדרים (פ' מטות) הפוגם בנשמה וחטא הרצח (פ' מסעי) הפוגם בגוף – הם אלה שגרמו את החורבן.
 
אבל יש כאן משהו יותר עמוק: מכיון שימי בין המצרים נועדו לא רק להתאבל על החורבן אלא גם לתקן אותו ולהביא את בית המקדש השלישי, מובן שבפרשיות מטות ומסעי טמון גם סוד תיקון החורבן והבאת הגאולה.
 
מטות – למה נקראים כאן השבטים דוקא בשם 'מטות'? ההבדל בין שבט למטה: שבט נקרא כאשר הוא עדיין רך ומחובר לאילן (או שזה עתה נתלש), מטה הוא לאחר שנתלש מהעץ והספיק להתקשות. זה רומז על הנשמה כאשר היא יורדת לעולם הזה, או אז היא 'מתנתקת' משרשה, 'אילנא דלעילא', ודומה למטֶה.
 
מסעי – התכלית של ירידת הנשמה לגוף היא כדי שהאדם יסע ויתקדם מ'מצרים' עד ל'ארץ ישראל' דהיינו שיצא מהמיצרים וההגבלות שלו ויגיע לארץ הקודש (ארץ מלשון רצון) - מילוי רצון ה'.
 
אולם, כל זמן שבית המקדש הי' קיים ובני ישראל ראו את העשרה ניסים שנעשו בביהמ"ק ו"כשם שבא לראות כך בא ליראות" – הם יותר היו דומים ל'שבט' הדבוק לשורשו. אבל בזמן הגלות, כאשר "אותותינו לא ראינו" אז מתאים השם מטות. וממילא גם נדרשת הרבה יותר העבודה של 'מסעי' – להתנתק מקליפת מצרים וללכת מחיל אל חיל
 
עד לתכלית – שמגיעים ל"ירדן ירחו", דא משיח ד'מורח ודאין', בקרוב ממש.
 
 
 
שבת שלום!
 
 
מקור: לקוטי שיחות חלק ח"י עמ' 378 ואילך. הבאנו תמצית מהשיחה בקיצור נמרץ. ושם כו"כ ביאורים והרחבות המאירים את הנושא (ואת הנשמה).

ככל היוצא מפיו – יעשה!

ככל היוצא מפיו – יעשה!
אדם הזוכה לקדש את דיבורו – זוכה שדבריו יתקיימו. מהיכן נובע הכח של הדיבור?
   [הרב זמיר כהן / אתר הידברות]

פרשת מטות פותחת בפסוק: "וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה´: אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה´ אוֹ הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה לֶאְסֹר אִסָּר עַל נַפְשׁוֹ לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה". כלומר, לא יחלל את דיבורו. לא יוציא אותו מקודש לחולין. אם נדרת בפיך – תקיים את נדרך.

דיני נדרים מלמדים שיש כח לאדם לאסור על עצמו דברים המותרים באמצעות כוח הדיבור בלבד, כאילו היה זה ציווי מהתורה. שהרי דיבור שיש בו התחייבות כלפי שמים מקבל קדושה, עד כדי שהפרת הנדר היא בגדר הוצאת דיבורו הקדוש לחולין, ואם נדר שלא יאכל בשר – הופכת אכילת הבשר לאיסור עבורו, ממש כמו אכילת דבר טמא.
     

שלמה המלך אומר בספר קהלת: "טוֹב אֲשֶׁר לֹא תִדֹּר מִשֶּׁתִּדּוֹר וְלֹא תְשַׁלֵּם". לעיתים בשעת התלהבות, האדם מקבל על עצמו דבר שאין ביכולתו לעמוד בו: תרומה נכבדת, מעשה קשה וכדומה. אך שלמה המלך מלמד אותנו שעדיף לא לנדור, מאשר לנדור – אך לא לקיים.
למילים יש כח, ולכן על האדם להקפיד על מה שהוא מוציא מפיו, ובכך הוא מקדש את דיבורו.

והזוכה לשמור על פה קדוש ונקי, עומד בדיבורו ומקיים את כל אשר הוא נודר - הקב"ה נותן לו שכרו ומקיים את כל בקשותיו. לפי שאותן מילים היוצאות מפיו – מלאות עוצמה רוחנית וכח חיובי.

אך אדם שמשתמש בפיו למטרות רדודות ח"ו – קללות, ניבולי פה, נודר ואינו מקיים, לשון הרע וכדומה – מחלל את דיבורו, ותפילתו אינה מתקבלת. משל לאדם שהגיש מנחה יקרה למלך, אך הניח אותה על גבי מגש המרופד בבוץ. כיצד המלך יתייחס לאותה מנחה? הלא גם הכלי בו מונחת המנחה חשוב כמו המנחה עצמה. כך גם אדם המנבל את פיו ולאחר מכן מתפלל – אין תפילתו מתקבלת ברצון.

קדושת הדיבור מצריכה עבודה לא פשוטה. אך על האדם מוטלת החובה להשתדל כמיטב יכולתו ובכל פעם להוסיף ולטהר את עצמו, בהדרגה אך בעקביות, עד שזוכה לדיבור נקי וטהור שאין בו שום פגם. כך הוא בונה את עצמו שלב אחר שלב, פרט אחר פרט, עד שבסופו של דבר הוא מגיע לשלמות הראויה.

חז"ל מלמדים אותנו שהזהירות בדיבור נצרכת גם בחינוך הילדים. אדם המבטיח לבנו דבר מסוים – עליו לקיים את הבטחתו. "לא יחל דברו". אם ההורה הבטיח לקנות לו דבר מסוים ולבסוף לא קנה, הוא הורס בכך את החינוך של הילד. הילד מבין שאין משקל לדיבור, וגם מאבד את האמון באביו. וכך, גם הילד בבגרותו לא יירתע מלשקר לאחרים, להבטיח ולא לקיים. לדוגמא האישית ישנו משקל מכריע בחינוך הילדים. כאשר האב מקיים את הבטחתו לבנו, גם כשהבן שכח בכלל את ההבטחה – הבן סופג את ערך הדיבור. הוא רואה כמה אביו אמין, ומה שאומר – מקיים.
בן כזה יגדל אף הוא להיות כאדם העומד בדיבורו.

וגם אם רואה שקשה לו לשנות מהרגלו ופיו מדבר ללא מחשבה, ישקיע בדבר, ויזכור את השכר הרב הנרמז בפסוק, שאם הוא: "לא יחל דברו", אזי זוכה שהקב"ה ימלא את בקשותיו בבחינת: "ככל היוצא מפיו – יעשה!" שבת שלום.

פרשת מטות- מדוע אין משה נוקם במדיינים בעצמו?

פרשת מטות- מדוע אין משה נוקם במדיינים בעצמו?
מאת:אהובה קליין.

התורה מתארת את נושא נקמת מדיין:"וידבר ה' אל משה לאמור: נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תיאסף אל—עמיך :וידבר משה אל—העם לאמור היחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על-מדיין לתת נקמת- ה' במדיין אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו צבא...וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם ואת—פינחס בן—אלעזר הכהן לצבא וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו...ויהרגו כל זכר ואת מלכי מדיין הרגו על---חלליהם..וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת-כל—מקניהם ואת כל חילם בזזו ואת כל עריהם במושבותם ואת כל טירותם שרפו באש וייקחו את כל השלל ואת כל המלקוח באדם ובבהמה.." 

השאלות הן:

א] מדוע משה אינו נוקם במדיינים בעצמו כפי שנצטווה מאת ה'?
ב] כיצד יתכן שמשה משנה את דברי ה', ה' אומר לו:"נקום נקמת בני ישראל" ואילו משה אומר לבני ישראל: לתת "נקמת ה' במדיין"
ג] מדוע קצף משה על פקודי החיל בלבד ולא על פינחס, הרי פינחס היה המוביל במערכה נגד מדיין?

התשובה לשאלה א]
חז"ל במדרש רבה אומרים שתי סיבות:
1] כי היות ומשה בעצמו גדל במדיין לא רצה להיות כפוי טובה, כמו שהמשל אומר: בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן!
לכן לא לקח חלק במלחמה.
2] פינחס התחיל במצווה,בכך שהרג את החוטאים:והרג את כוזבי בת צור [במדבר כ"ה,ז-ח] וידוע כי המתחיל במצווה – אומרים לו גמור.
ולכן עליו לסיים מלחמתו במדיינים.

התשובה לשאלה ב]
ישנו מדרש שלפיו: כוונתו של משה הייתה להוכיח שכל השנאה כלפי עם ישראל היא על רקע דתי, היות ועם ישראל אינו ערל, אינו עובד עבודה זרה, אלא דבק בתורה שקיבל בסיני – סובל משנאה ורדיפה של אויבים- לפיכך המלחמה היא של ה' שנתן את התורה לעם ישראל.

אברבנאל אומר: כי היו כאן שתי נקמות:
אחת מצד ה' על כך - שהסיתו בני ישראל לעבוד עבודת אלילים.
והשנייה: נקמת עם ישראל, היות ובגלל חטא זה מתו כ"ד אלף מתוך עם ישראל.
הכלי יקר אומר: הקב"ה היה מוחל על כבודו ושם דגש על נקמת כבודם של ישראל, אך משה פעל הפוך, על כבוד ישראל וויתר ,אך על כבוד ה' לא וויתר.
המלבי"ם אומר: כי למעשה בפועל, ישראל ניהלו את המלחמה בשטח, אך הייתה כאן יד ה' כי המעטים ניצחו את הרבים, הרי לצבא הלכו סך הכול י"ב אלף מתוך עם ישראל, זו הייתה מערכה ניסית.
"מלאכת מחשבת" אומר: רצונו של ה' היה שישראל יתאמצו בעצמם וילחמו ולא יסמכו על ניסים, כמו שכתוב:"וברכתיך בכל אשר תעשה"
לעומת זאת, משה שאף כי הנקמה תבוא מכוח עליון, כמו שנאמר:"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"
ואכן ישראל נלחמו למטה ומלמעלה באה הישועה.

התשובה לשאלה ג]
על כך עונה רבי שמעון בן לקיש: כי כל אדם הכועס- חוכמתו מסתלקת ממנו, הוא כעס על שרי האלפים ושרי המאות ששבו ממלחמת מדיין,מתוך הכעס הגיע לטעות.
רש"י אומר: כי משה כעס דווקא על אנשי פקודי החיל כי הם היו אחראים על הצבא וברגע שלא הכול התנהל לפי צווי ה' האשמה עליהם.

השל"ה הקדוש שואל: הרי הם לא נצטוו מתחילה להרוג את הנקבות,
אם כן מדוע משה כעס עליהם כעת?
אלא, מכאן ההוכחה כי כאשר ישנו דבר שחייב להתבצע היות והשכל וההיגיון מחייבו, יש להוציאו לפועל ואין חובה להמתין לפקודה. 
לסיכום, מתוך כל האמור לעיל, משה מתגלה בזמן משבר מנהיג משכמו ומעלה ונזהר לא להיות כפוי טובה כלפי מדיין, אינו שוכח את הסביבה ממנה בא.
מן הראוי שישמש דוגמא למנהיגות הראויה לשבח לכל המנהיגים אחריו ולא לחינם נאמר: לא קם ממשה עד משה.

פרשת מטות-כיצד כיפרו פקודי החיל על מעשיהם?

פרשת מטות-כיצד כיפרו פקודי החיל על מעשיהם?

מאת: אהובה קליין.

פרשה זו מתארת לנו את מלחמת עם ישראל- נגד מדיין ואת תוצאותיה: המלחמה הסתיימה בניצחון מוחץ נגד המדיינים, אלא שמשה כעס על אנשי הצבא : "וַיִּקְצֹף מֹשֶׁה, עַל פְּקוּדֵי הֶחָיִל, שָׂרֵי הָאֲלָפִים וְשָׂרֵי הַמֵּאוֹת, הַבָּאִים מִצְּבָא הַמִּלְחָמָה.  וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם, מֹשֶׁה:  הַחִיִּיתֶם, כָּל-נְקֵבָה". [במדבר ל"א, י"ד- ט"ו]

פקודי החיל  כתגובה, מביאים תכשיטי זהב וכלים- לתרומה המשכן:

"וַיִּקְרְבוּ, אֶל-מֹשֶׁה, הַפְּקֻדִים, אֲשֶׁר לְאַלְפֵי הַצָּבָא--שָׂרֵי הָאֲלָפִים, וְשָׂרֵי הַמֵּאוֹת.  וַיֹּאמְרוּ, אֶל-מֹשֶׁה, עֲבָדֶיךָ נָשְׂאוּ אֶת-רֹאשׁ אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה, אֲשֶׁר בְּיָדֵנוּ; וְלֹא-נִפְקַד מִמֶּנּוּ, אִישׁ. וַנַּקְרֵב אֶת-קָרְבַּן יְהוָה, אִישׁ אֲשֶׁר מָצָא כְלִי-זָהָב אֶצְעָדָה וְצָמִיד, טַבַּעַת, עָגִיל וְכוּמָז--לְכַפֵּר עַל-נַפְשֹׁתֵינוּ, לִפְנֵי יְהוָה.  וַיִּקַּח מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן, אֶת-הַזָּהָב--מֵאִתָּם:  כֹּל, כְּלִי מַעֲשֶׂה.  וַיְהִי כָּל-זְהַב הַתְּרוּמָה, אֲשֶׁר הֵרִימוּ לַיהוָה--שִׁשָּׁה עָשָׂר אֶלֶף שְׁבַע-מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים, שָׁקֶל:  מֵאֵת שָׂרֵי הָאֲלָפִים, וּמֵאֵת שָׂרֵי הַמֵּאוֹת.  אַנְשֵׁי, הַצָּבָא, בָּזְזוּ, אִישׁ לוֹ. וַיִּקַּח מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן, אֶת-הַזָּהָב, מֵאֵת שָׂרֵי הָאֲלָפִים, וְהַמֵּאוֹת; וַיָּבִאוּ אֹתוֹ אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד, זִכָּרוֹן לִבְנֵי-יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי יְהוָה".  [שם ל"א, מ"ח- נ"ד]

השאלות הן:

א] מדוע קצף משה על אנשי הצבא?

ב]  מה המטרה בהבאת תרומת הזהב למען המשכן?

תשובות.

משה קוצף על שרי הצבא:

דעת מקרא סובר: משה. פשוט משתומם ,אינו מבין מה עלה בדעתם של שרי הצבא להחיות כל נקבה? אומנם יתכן שהם  חשבו שיש להחיות את הנשים והטף כפי שנאמר ביתר המלחמות- הצו הוא:

"וּנְתָנָהּ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּיָדֶךָ; וְהִכִּיתָ אֶת-כָּל-זְכוּרָהּ, לְפִי-חָרֶב.  רַק הַנָּשִׁים וְהַטַּף וְהַבְּהֵמָה וְכֹל אֲשֶׁר יִהְיֶה בָעִיר, כָּל-שְׁלָלָהּ--תָּבֹז לָךְ" [דברים כ, י"ג- י"ד]

אך למעשה, אין דינן של בנות מדיין דומה לדין הנשים ביתר המלחמות שבהן, בדרך כלל, אין הנשים משתתפות בפועל ,אבל  כאן הנשים היו אשמות – לפי שהחטיאו אם עם ישראל, על כן באה מלחמה זו לנקום במדיינים- ובנשות מדיין שהחטיאו  את   עם ישראל וגרמו למגפה שבאה עליהם!

חז"ל מסבירים: כי למרות שמשה היה עניו  מכל אדם, והעביר על מידותיו פעמים רבות, הרי בשעה המתאימה - הוא יודע גם להרים את קולו ולכעוס על:

"שָׂרֵי הָאֲלָפִים וְשָׂרֵי הַמֵּאוֹת" ששבו עטורי ניצחון מהמלחמה ועם זאת, משה אינו נרתע ומוכיח אותם בשעת הצורך- כי כך יאה למנהיג- עליו לדעת אימתי לנהוג בסלחנות ואימתי לכעוס ולהעמיד אותם על מקומם - כדי לנתב אותם לדרך הישרה.

מעניינים דברי רבי פינחס מקוריץ [מבחירי תלמידיו של הבעל שם טוב] האומר: כי את הכעס הוא שומר באמתחתו רק לעת הצורך, כתוצאה מזה הוא שולט על  מידת הכעס והיא אינה שולטת בו.

רבינו בחיי מסביר: משה כועס על "שָׂרֵי הָאֲלָפִים וְשָׂרֵי הַמֵּאוֹת"- לפי שכל סירחון הדור תלוי במנהיגים ,הרי יש בידם למחות על עבירות ואינם מוחים.

הרמב"ן מדגיש: משה קצף דווקא על אנשי החיל ולא על פנחס - לפי שזכה לברית שלום - לכן התייחס אליו בכבוד.

בהמשך דבריו מביא הרמב"ן את דברי הספרי [מטות מ"ג]

אמר פנחס למשה :שהוא נהג לפי הציווי של משה ,אך לא ידע מהו ? לפי שהציווי לא היה כתוב, אך הבין כי יש לנקום במדיינים והדבר הזה נעשה!

אך אם היה מצווה אותם בכתב- וכי פנחס היה עובר על מצוותו? הרי ידוע ששאול איבד את מלכותו לפי שלא הרג את אגג – מלך עמלק  ואיפשר לקחת מהאויבים את הצאן בעודם חיים, כפי שנאמר:.

"וַיְהִי, דְּבַר-יְהוָה, אֶל-שְׁמוּאֵל, לֵאמֹר.  י נִחַמְתִּי, כִּי-הִמְלַכְתִּי אֶת-שָׁאוּל לְמֶלֶךְ--כִּי-שָׁב מֵאַחֲרַי, וְאֶת-דְּבָרַי לֹא הֵקִים" [שמואל-א, ט"ו, י"א]

"כלי יקר" מבהיר: משה כעס על שרי הצבא - היות והחיו כל נקבה והטעות שלהם נבעה מתוך מה שנאמר בגמרא [ יבמות ס"ט, ע"א] : כי  הם ידעו את הציווי: "לֹא-יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי, בִּקְהַל יְהוָה"- אך הכוונה: עמוני ולא עמונית לפי שאין מנהג הנשים לקדם את ישראל בלחם ובמים.

וידוע שהיה צורך להרחיקן- בעבור שהחטיאו את עם ישראל. שלא קיבלו אותם בלחם ובמים, הא  בהא תליא  - שרצו שישראל יהיו רעבים וגם צמאים מטורח הדרך ואז נאלצו ישראל לאכול מזבחי אלוהיהם ולשתות מן צרצור היין- להשקותם יין - כדי להרגילם לערווה- כדי שיבואו לידי חטאים-  כפי שכתוב בגמרא, מסכת סנהדרין [דף ק"ו, ע"א]. ולמרות שהנשים היו אשמות ,לא נתרחקו, כי את עיקר החטא גרמו הגברים – בכך שהם הפקירו את הבנות ודחקו אותן לזנות ואת זאת הן עשו בציווי אביהן, או בעליהן.  ובכך  גרמו לשרי הצבא לטעות כשם שלא נתרחקו הנשים  של עמון ומואב מלבוא בקהל ה', למרות שנהגו בזנות כך במלחמת מדיין לא נצטוו להרוג את הנשים וכאן משה העמיד את שרי הצבא על טעותם- שבמלחמת מדיין הצטוו להורגן ,קל וחומר שהנשים היו כלולות בעונש זה כפי שנאמר:

"וְאִישׁ אֲשֶׁר  יִתֵּ֧ן שְׁכָבְתּוֹ בִּבְהֵמָה מוֹת יוּמָת וְאֶת הַבְּהֵמָה תַּהֲרֹגוּ"

[ויקרא , כ, טו] .- נשות מדיין היו  לאבן נגף ומכשול לעם ישראל והיה על שרי הצבא ללמוד מן דין הבהמה לדין הנשים האלה!

תרומת הזהב למשכן.

דעת מקרא מסביר: כי כל תרומת הזהב של אנשי הצבא- הייתה מושלמת- לפי שלא היה בהם כלי שבור- אלא ניתן היה להשתמש בהם.

כי הבאת כלים שבורים למקדש- הוא עניין של בזיון.

בספר- "פנינים משולחן הגר"א על התורה"- ראיתי פירוש מעניין על תכליתם של התכשיטים: "תורים וחרוזים על ראש האישה-"משום מעלתה אם היא בעלת שכל שהוא בראש"

"ועל הצוואר שהוא תחילת הגוף מקשטין אותה בקישוט לפי מעשיה שעושה בגוף".

לכן אשת רבי עקיבא  קיבלה ממנו שרשרת המיועדת  לצווארה - עם תליון של העיר ירושלים- [ובמסכת  שבת כ"ט, א]  מסופר: כי אשת רבן גמליאל קנאה באשת ר' עקיבא - מהסיבה שענדה שרשרת כה  ערכית וקדושה, השיב לה רבן גמליאל: שהיא לא עשתה מעשים כמו אשת רבי עקיבא!

על כן, תכשיט המיועד לראש –הוא עשוי מקשה אחת- לפי שהוא כנגד השכל שגם הוא אחד. אך תכשיט על הצוואר- עשוי יחידות, יחידות – כנגד המעשים-כי  יש כמה מיני מעשים- ומה  שנוהגים היום- אין נוהגים למחרת.

רש"ר –[הרב  שמשון רפאל  הירש]מסביר: לאחר שראשי הצבא שהשתתפו במלחמה  נגד המדיינים -חשו  בצורך להקריב קורבן ובכך  שאפו להביע- כי ניצלו רק בזכות קירבת ה'- כלומר בזכות הקשר שלהם לאלוקים ולתורה.

מטעם זה -החליטו להביא  את כל תכשיטי הנשים שלקחו בביזה  ולכך הייתה משמעות כפולה, הם שאפו להסיר מעליהם כל  הזכר לבנות מדיין וכך רצו גם לבטא שרק הודות לדבקותם בטהרה המוסרית - זכו לעזרה ניסית מה'.

ישנו מדרש האומר : כי עצם העניין שהתורה  מתארת – את שרי הצבא מביאים תכשיטי זהב למשה ולאלעזר- זאת כדי להודיע שיבחם של כל  לוחמי מדיין שלא נטלו דבר מן הביזה- משלל האויב, אלא הביאו את כל אוצרות השלל  לפני משה ואלעזר וכל ראשי השבטים ואחר כך נטלו משלל מדיין במצוות ה' .

לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן  להגיד שיבחם של פקודי החיל בכך שתרמו את כלי הזהב  כתרומה למשכן  בעקבות  רצונם להסיר מעליהם את זכר בנות  מדיין  ובנוסף להודות לה' על עזרתו בניצחון הניסי- כנגד מדיין.

פקודי החיל ותרומתם.

פקודי החיל ותרומתם.

שיר מאת: אהובה קליין ©

פקודי החיל ספגו עלבונות

דברי משה  כדורבנות

במוחם התעוררו  מחשבות

חציית מכשולים ומהמורות.

 

עתה התגברו על ייצרם

הסיטו הצידה טעותם

בנתיב חדש צעדו

בפני משה ואלעזר ניצבו.

 

 פניהם זרחו כחמה

 עיניהם ברקו כלבנה

 בידיהם שלל מיני  זהב

לתרומת המשכן הנשגב.

 הערה: השיר בהשראת פרשת: מטות [חומש במדבר]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרשת מטות מסעי - במה חטאו בני גד וראובן?

פרשת מטות  מסעי - במה חטאו בני גד וראובן?

 מאת: אהובה קליין.

אחד הנושאים שבפרשה: שאיפתם  של  בני גד וראובן להתנחל בעבר- הירדן וזאת בעקבות  ראייתם את  המקום - הנראה להם מתאים למטרותיהם.

כפי שהכתוב מתאר: "וּמִקְנֶה רַב, הָיָה לִבְנֵי רְאוּבֵן וְלִבְנֵי-גָד--עָצוּם מְאֹד; וַיִּרְאוּאֶת-אֶרֶץ יַעְזֵר, וְאֶת-אֶרֶץ גִּלְעָד, וְהִנֵּה הַמָּקוֹם, מְקוֹם מִקְנֶה. וַיָּבֹאוּ בְנֵי-גָד, וּבְנֵי רְאוּבֵן; וַיֹּאמְרוּ אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן, וְאֶל-נְשִׂיאֵי הָעֵדָה לֵאמֹר. עֲטָרוֹת וְדִיבֹן וְיַעְזֵר וְנִמְרָה, וְחֶשְׁבּוֹן וְאֶלְעָלֵה, וּשְׂבָם וּנְבוֹ, וּבְעֹן.  הָאָרֶץ, אֲשֶׁר הִכָּה ה' לִפְנֵי עֲדַת יִשְׂרָאֵל--אֶרֶץ מִקְנֶה, הִוא; וְלַעֲבָדֶיךָ, מִקְנֶה.  וַיֹּאמְרוּ, אִם-מָצָאנוּ חֵן בְּעֵינֶיךָ--יֻתַּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת לַעֲבָדֶיךָ, לַאֲחֻזָּה:  אַל-תַּעֲבִרֵנוּ, אֶת-הַיַּרְדֵּן". [במדבר  ל"ב]

השאלות הן:

א]  מאין היה לשבטי גד וראובן - מקנה רב ?

ב]  איזו ראייה הייתה לשני שבטים אלה ?

ג]   במה חטאו ?

תשובות

"וּמִקְנֶה רַב, הָיָה לִבְנֵי רְאוּבֵן וְלִבְנֵי-גָד--עָצוּם מְאֹד"

דעת מקרא מסתמך על דברי אונקלוס ומסביר: כי בעקבות מלחמת מדיין הייתה חלוקת שלל וגדל המקנה מאד בקרב שבטי ישראל, לכן החלוקה הייתה על  פי הכללים בתקופת דוד המלך : "וַיֹּאמֶר דָּוִד: .... כִּי כְּחֵלֶק הַיֹּרֵד בַּמִּלְחָמָה, וּכְחֵלֶק הַיֹּשֵׁב עַל-הַכֵּלִים--יַחְדָּו יַחֲלֹקוּ". [שמואל-א, ל, כ"ג- כ"ד] וניתן להסיק: כי שבטים אלה שהיו מתמסרים במיוחד בגידול המקנה רכשו מקנה רב  משאר השבטים.

יש לציין, כי רק כאן בפסוק זה – מופיע תחילה שבט ראובן מהטעם שראובן הבכור, אך במהלך יתר הפסוקים מופיע תחילה, דווקא שבט גד-כי יתכן שהם היו עשירים יותר וגם גיבורי חיל משופעים בהשראת ברכתו של משה: " וּלְגָד אָמַר, בָּרוּךְ מַרְחִיב גָּד:  כְּלָבִיא שָׁכֵן, וְטָרַף זְרוֹעַ אַף- קָדְקֹד". [ דברים ל"ג, כ]

 הרמב"ן טוען: כי שבט גד מופיע בהמשך תמיד בראש, היות והם העלו את הרעיון של ההתנחלות בעבר הירדן  וגם ניהלו משא ומתן בעניין זה עם משה.

הנציב מוולוז'ין [רבי נפתלי צבי יהודה ברלין] מסביר: מדוע דווקא שבט גד היו המובילים בהצעת ההתנחלות בעבר הירדן המזרחי,  בפנייתם אל משה- הרי כתוב:"וּמִקְנֶה רַב, הָיָה לִבְנֵי רְאוּבֵן וְלִבְנֵי-גָד--עָצוּם מְאֹד", לכן צריך לשים את הנקודה אחרי השם "לבני ראובן, וְלִבְנֵי-גָד--עָצוּם מְאֹד". מכאן ששבט גד היה עשיר יותר בצאן ובקר משבט ראובן, לכן היו זקוקים לשטחי מרעה  נרחבים.

 

הראייה של בני גד וראובן.

החכם באדם- שלמה המלך מסביר:

"נַחֲלָה מבחלת [מְבֹהֶלֶת] בָּרִאשֹׁנָה וְאַחֲרִיתָהּ לֹא תְבֹרָךְ".[ משלי, כ, כ"א]                 על פי "מצודת דוד": בחירת נחלה מתוך  בהלה-חיפזון- ללא שיקול דעת- סופה שאין בה ברכה!

לעניות דעתי, ראייתם של שבט  ראובן וגד הייתה שטחית -  זה היה מבט חומרי - אל עבר הירדן- מקום פורה עשיר במים ובצמחיה מתוך התרשמות שהמקום מתאים לצרכיהם- היינו -לצורך מרעה הצאן שלהם –זה היה מבט  גשמי ,ללא נגיעה רוחנית.

הדבר מזכיר את לוט המתבונן על אזור סדום ומתרשם מהמקום מבחינה חומרית .

כפי שהכתוב מתאר: " וַיִּשָּׂא- לוֹט אֶת-עֵינָיו, וַיַּרְא אֶת-כָּל-כִּכַּר הַיַּרְדֵּן, כִּי כֻלָּהּ, מַשְׁקֶה--לִפְנֵי שַׁחֵת יְהוָה, אֶת-סְדֹם וְאֶת-עֲמֹרָה, כְּגַן-יְהוָה כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, בֹּאֲכָה צֹעַר. וַיִּבְחַר-לוֹ לוֹט, אֵת כָּל-כִּכַּר הַיַּרְדֵּן",[בראשית י"ג, י -י"א]

אין הוא מתעמק  בטיב החברה השוכנת שם ,אינו חושב על עתיד חינוך ילדיו , לכן התוצאה הייתה  הרסנית ולוט איבד בסופו של דבר את אשתו ונכסיו.

אחד הפרשנים האחרונים מתאר את ההבדל בין אברהם שהיה לו מקנה רב לבין שבטים אלה. אצל  אברהם נאמר: "וְאַבְרָם כָּבֵד מְאֹד בַּמִּקְנֶה" [בראשית י"ג, ב]- הכתוב הקדים את אברהם למקנה, ואילו כאן הכתוב הקדים את המקנה  לשמות השבטים:

"וּמִקְנֶה רַב, הָיָה לִבְנֵי רְאוּבֵן וְלִבְנֵי-גָד...."

מכאן שבני גד וראובן - הקדימו את דאגתם לגדרות הצאן ולא לדאגה על ילדיהם, לא כן אצל אברהם, מכאן שהייתה להם הסתכלות חומרית לחלוטין על  אזור עבר הירדן.

חטאם של שבטי גד וראובן:

על פי רוב הפרשנים חטאו בני ראובן וגד בארבעה  חטאים  עיקריים:

א] השתעבדות מופרזת לחומריות.

ב] פרישה מן הציבור.

ג]  חוסר התחשבות תורנית בשאלת ארץ ישראל.

ד] מאיסה  בארץ חמדה.

רבינו בחיי מביא מדרש: כאשר העושר  בא משמים- , היינו -מרצונו של ה' , הוא מתקיים, אך כאשר אינו בא משמים- אינו מתקיים, ידועים לנו שני עשירים: האחד קורח  מישראל והשני –המן שהיה מתוך הגויים- המשותף לשניהם: כי אבדו מן העולם, היות ומתנתם לא הייתה משמים, אלא היו חוטפים את הממון לעצמם- כלומר חושבים שכל העושר בזכותם וכוחם הבלעדי. בדומה לכך בני גד וראובן - היו עשירים גדולים, חומדי ממון והיו מוכנים להתנחל מחוץ לגבולות הארץ ופרשו  מן הציבור, וכל זה למען רכושם , לפיכך בזמן הגלות- הם גלו תחילה , כפי שנאמר: "וַיַּגְלֵם לָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי, וְלַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה" [דברי הימים א]

עוד נאמר: "כִּי לֹא מִמּוֹצָא וּמִמַּעֲרָב וְלֹא מִמִּדְבַּר הָרִים". [תהלים כ"ה, ז]

ההסבר: כי העושר אינו בא לא ממדבר ולא מהרים ולא מזה שהאדם מסתובב במדבריות ומתאמץ יתר על המידה,, אלא העושר בא מהקב"ה - שהוא הנוטל ממנו של זה ומעבירו לאחר. כפי שכתוב: "כִּי אֱלֹהִים שֹׁפֵט זֶה יַשְׁפִּיל וְזֶה יָרִים".[שם ע"ה, ח]

ומדוע נקראים: "נכסים" ? מפני שנכסים מזה ונגלים לזה. חנה אמרה: "יְהוָה מוֹרִישׁ וּמַעֲשִׁיר מַשְׁפִּיל אַף מְרוֹמֵם". [שמואל-א, ב, ז]

ה"כלי יקר" מבהיר: ששבטים אלה בטחו בכוחם ,אך יש  ללמד מעט זכות עליהם, לפי שרצו לרכז את המקנה שלהם סמוך לגבול עם האויבים, מתוך מחשבה שאם האויב ינסה להילחם בהם, יפגע תחילה בצאן ובינתיים יצליחו למלט  ולהציל את הטף שלהם - אשר יבנו להם ערים במרכז, אך משה לא אהב רעיון זה, לפי שהוכיחם שאינם בוטחים בקב"ה! והציע להם להפוך את תכניתם: את המשפחות לרכז סמוך לגבול ואת הצאן במרכז- כדי להוכיח לכולם שהם בוטחים בתשועת ה'  ובכך להשפיע על אחיהם שגם הם יבטחו בה' .

ר' שמחה ויטל מקלם אומר: כי חמדת הממון - היא אבי החמדות והתאוות- בדומה למחלה שבתחילתה אין לחזות את ממדי התפשטותה- ממגרעת זו חשש משה ולכן כינה אותם: "תרבות אנשים חטאים"

לסיכום, לאור האמור לעיל: למרות שישנם פרשנים הרואים בבני גד וראובן נקודות זכות, הרי רובם  טוענים, כי בני גד וראובן, טעו במטרתם ודרכיהם וההוכחה לכך שהם  גלו מנחלתם תחילה ובסופו של דבר איבדו את נכסיהם.