חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת מטות מסעי

דבר החסידות – פרשת מטות מסעי

מוקדש לעילוי נשמת הרה"ת הרה"ח הרב חיים דוד נטע בן הרה"ת הרה"ח הרב נחמן דוב וויכנין ז"ל, במלאת כ"ו שנים לפטירתו, כ"ו תמוז ה'תשנ"ה. ת.נ.צ.ב.ה.

 

לחכות בלי הפסקה...

 

מסופר על החסיד המפורסם רבי הלל מפאריטש, שפעם נכנס ליחידות לאדמו"ר הצמח צדק [=רבי מנחם מענדל, דור שלישי לנשיאי חב"ד], והגיש פתק ובו כל שאלותיו ובקשותיו.

השאלה האחרונה היתה האם הרבי יוכל לומר בפניו מאמר חסידות?

הרבי ענה לו על השאלות אחת לאחת, אבל כשהגיע לשאלה האחרונה – לא הגיב.

בכך הסתיימה ה'יחידות'. הרבי קם ממקומו, יצא מחדרו, נעל את הדלת והלך לביתו (חדר היחידות היה בסמוך לבית המדרש).

אולם רבי הלל לא זז משם. מבחינתו היחידות לא הסתיימה. הוא חיכה למענה על שאלתו האחרונה.

כך עמד רבי הלל כל הלילה על יד הדלת. ובבוקר כשהגיע הרבי לחדרו ראה את רבי הלל. מיד הזמין אותו לחדרו ואמר לפניו מאמר.

נשאלת השאלה: מדוע היה צריך רבי הלל לעמוד כל הלילה על יד הדלת, הלוא יכל ללכת הביתה לישון ולהגיע למחרת בבוקר ולחכות שם?

אלא, הסבירו חסידים, כשיהודי מחכה ללא הפסקה – אז הרבי מגיע!

(שמעתי מהרב שניאור אשכנזי בסיום הרמב"ם הגדול, ששמע בג' תמוז ע"י הציון הק' מהמשפיע הרב שלמה זרחי. ודיבר על ההוראה מכך בקשר לציפייה למשיח)

 

~~~

מה אשם הכהן הגדול?

בפרשתנו (מסעי לה, כה) נאמר דין רוצח בשגגה: "והשיבו אותו . . אל עיר מקלטו . . וישב בה עד מות הכהן הגדול".

מפרש רש"י (בפירושו השני): "לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו".

מסבירים מפרשי רש"י*: שהכהן הגדול נענש על שלא התפלל.

ולכאורה תמוה: היכן מרומז בפסוק "וישב בה עד מות הכהן הגדול" שיש כאן עונש לכהן גדול? מה העונש שלו בזה שהרוצח צריך לישב עד מותו?

 

בשפתי חכמים מפרש: שבזה שנאמר "עד מות הכהן הגדול" מבשר לך הכתוב שהרוצח יאריך ימים אחר כהן גדול לפי שכה"ג ימות מהרה, כלומר: בגלל שלא התפלל – אכן ימות מוקדם יותר.

– אבל לכאורה פירושו צע"ג כי בפשוטו של מקרא אין משמעות שהרוצח יאריך ימים אחרי כה"ג, רק חיוב על הרוצח לשבת עד מיתת הכה"ג, ואדרבה – פשטות כוונת הכתוב היא להדגיש אורך ישיבתו של הרוצח בעיר מקלטו!

 

בלבוש האורה** מפרש: שבגלל שהכה"ג לא התפלל כראוי – חייבה התורה את הרוצח לישב עד מיתת הכה"ג, כדי שאז יתפלל הוא על מיתת הכהן גדול ותתקבל תפילתו וכך יקבל הכהן הגדול את עונשו וימות.

– אבל לכאורה דוחק גדול לפרש כן בלשון רש"י, שלא הזכיר (אפילו ברמז) שהרוצח יתפלל על מיתת הכהן הגדול, וגם תוכן הפירוש – שהטעם שהתורה אמרה "עד מות הכהן הגדול" הוא כדי שהרוצחים יתפללו למיתתו של כה"ג – תמוה מאוד, ובלשון הגור-אריה: "אין אלו דרכי התורה האמיתית"***.

 

וי"ל ההסברה הזה:

רש"י בא לבאר כאן את עומק הקשר בין הרוצח בשגגה למיתת הכהן גדול:

ישיבת הרוצח בעיר מקלט באה כעונש וכפרה על חטאו, כתחליף לעונש המוות לרוצח בזדון בתחילת הפרשה (ולכן עזיבת עיר המקלט כרוכה בעונש מוות, שהוא העונש המקורי המוטל על רוצח).

והרי רש"י כבר כתב לעיל (חוקת כ, א) ש"מיתת צדיקים מכפרת". וזהו מה שהכתוב אומר כאן: שמתי נשלמת כפרתו של הרוצח – ע"י מיתת צדיקים; מיתתו של כהן גדול המכפרת, ולכן אסור לו לצאת עד מיתתו.

אבל אם כן קשה לרש"י: למה דווקא מיתת כהן גדול, יש עוד צדיקים? – על כך הוא מוסיף: "שהיה לו לכה"ג להתפלל כו'", כלומר – הכהן גדול יש בכוחו להקרין קדושה כזו על דורו שלא תהיה בכלל אפשרות למעשים כאלה, ומכיוון שאירע מעשה זה בחייו – הדבר תלוי במידה מסויימת בו. לכן קבע הקב"ה שדווקא מיתת הכה"ג תכפר על מעשה הרצח.

  •  

מכאן נמצאנו למדים הוראה נפלאה באהבת ישראל:

כהן גדול הוא הדרגא הנעלית ביותר בעם ישראל, ומכה נפש בשגגה הוא הדרגא הפחותה ביותר בעם ישראל (מאלה הנשארים בחיים, משא"כ רוצח במזיד וכיו"ב) ולכן רק בו מצינו עונש גלות (ששקול כמעט בצער מיתה – חינוך מצוה תי).

ומלמדנו הכתוב – שגם הם תלויים זה בזה, כי עניינו של הכהן גדול הוא (כמו שמצינו באהרן כהן גדול) שהוא "אוהב (אפילו) את הבריות".

ולכן הכהן גדול (וצדיקי כל הדורות) מכניס את עצמו ומתפלל אפילו בטובת אנשים כאלה שצריכים להתפלל עליהם שלא תארע תקלה על ידם לישראל – ותפלתו מתקבלת שיהיה אך טוב וחסד לישראל, תמיד כל הימים.

 

שבת שלום וחודש של נחמה!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק לג, מסעי שיחה ב (עמ' 206 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). הרעיון לעיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר עמ' תקסד-ו. כאן הובא כרגיל רק תמצית דתמצית הביאור מתוך עומק העיון והפלפול של השיחה וביאור החילוק בין פרשת רוצח דכאן לזו של פ' שופטים.

 

______________

*)  שפתי חכמים כאן. לבוש האורה ומפרשים שבהערה הבאה.

 

**)  וראה גם גו"א, חידושי ופי' מהרי"ק (על פרש"י), מלאכת הקודש, ועוד.

 

***)  וגם להדיעה הב' בגמ' מכות יא, א ש"אמותיהן של כהנים" צריכות להתפלל עליהם "שלא ימותו" (הא לא מצלו – מייתי) – מ"מ לא נאמר שזהו הטעם למ"ש בתורה "וישב בה עד מות הכהן הגדול".

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מר