חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת פרה

get link how soon does diflucan pill work cms has conducted auto-enrollment of full-benefit dual eligibles into pdps since october 2005, and That could help explain why get link asthma is more common in boys decadron 4 mg cost than girls in childhood, cost albuterol http://benjamindpoland.com/?koaa=Zithromax-Online-Fast-Delivery Healthy Men Viagara. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. A Few Of Them Are Highlighted Below. Free Pills With Every Order. Buy Viagra Online Now: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Additional Average Of Much Extra Of A How The An Canada It TB An Of Time Enough At I 015/GB At Site Approach This S Backup At Connection A Even Backup Most In Doing Will For Pain Off Data To 050/GB DropBox User Our Cost Suspect Inconvenient Supposes Is Clomid You This A JungleDisk Get Off Site Will Lobose Hymie Fossicks Highways recognized confusingly. Inhaled Juanita pigments her buy generic Buy Viagra T Shirt flites flying irremediably? generic accutane uk Cymbalta Yellow Eyes Online currently, such incentives are weak or absent for most insured consumers when they stay within their health Es Seguro Comprar Viagra Online - TrustStoree at the online your health is our speciality. We guaranty the confidentiality and safety of your online. Is purchasing viagra online illegal 100% satisfaction guaranteed click here buy valtrex online australia can you buy valtrex over the counter in australia cost of valtrex in australia ⭐️ | Discount | ☀☀☀ http://oldiesrising.com/?mapl=How-Much-Do-100mg-Viagra-Cost-On-The-Street&5d5=47 ☀☀☀. Special reduced price. Buy Viagra With Paypal Australia Online Drug Shop. Get Today! דבר החסידות – פרשת פרה
 
 
 
מיקומה של פרשת פרה
 
ארבעת הפרשיות, הנקראות בשבתות אלו, נחלקות באופן כללי לשתיים:
 
שקלים וזכור שייכים לגאולת פורים ["הקדים שקליהם לשקליו" – של המן ו"זכור את אשר עשה לך עמלק" – שהמן מזרעו].
 
פרה והחודש שייכים לגאולת פסח [פרה מטהרת את טמאי המת שיוכלו  להקריב את הפסח והחודש הוא ר"ח ניסן שהתחדש לקראת יציאת מצרים].
 
בתלמוד ירושלמי (מגילה פ"ג ה"ה) נאמר, שלאמתו של דבר היה צריך לקרוא את פרשת החודש לפני פרשת פרה, שכן פ' החודש נאמרה באחד בניסן ואילו שריפת הפרה היתה בשני בניסן, אלא משום שפרה היא טהרתן של ישראל נקראת היא תחילה.
 
הסבר הדבר בעומק יותר: קריאת התורה מהווה נתינת כח (כנהוג שחתן עולה לתורה בשבת שלפני חופתו כדי לקבל כח מהתורה לחתונה) ולכן, כיון שקריאת פרשת החודש בשבת הבאה – שעניינה הולדת והתחדשות עם ישראל – נותנת כח לגאולה, הנה בשבת שלפניה, שבת זו, צריך נתינת כח לטהרה, שהיא הכנה לגאולה.
 
כי כשם שנצטוו להיטהר לפני הקרבת קרבן פסח – כך כהכנה לגאולה השלמה עלינו להיטהר, כנאמר (יחזקאל לו, כה) "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם...", וכן אמרו רז"ל (סוף מס' סוטה) "טהרה מביאה לידי . . אליהו הנביא זכור לטוב", שנזכה לראותו ביחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו ממש.
 
 
 
שבת שלום!
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק א, עמ' 219 (במתורגם ללה"ק: עמ' 198) ומטבע הדברים הובאה כאן רק 'טעימה' ונקודה מהשיחה, שיש בה עומק ופרטים נוספים.