חומש במדבר

פרשת חוקת- נבואת יצחק מתקיימת בפרשה - כיצד?

פרשת חוקת- נבואת יצחק מתקיימת בפרשה - כיצד? 

פרשת חוקת עשירה בנושאים שונים, אחד הנושאים המעניינים בפרשה: בקשת עם ישראל לעבור דרך ארץ אדום. וכך מתארת התורה את בקשת עם ישראל ממלך אדום: "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו וירדו אבותינו מצרימה... ונצעק אל ה' וישמע קולנו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך, נעברה—נא בארצך לא נעבור בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבולך"

תשובתו של אדום היא:"ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן- בחרב אצא לקראתך"

בני ישראל מתעקשים לשכנעו בכל זאת - באמרם: "במסילה נעלה ואם מימך נשתה אני ומקניי ונתתי מכרם רק אין דבר ברגליי אעברה" [במדבר כ, י"ט] הכוונה שבמקום לעבור בדרך מרכזית עם ישראל מוכן לוותר ולעבור בדרך צדדית בהרים לא מיושבים, גם לא יגרמו לנזק במשק המים, ההפך הוא הנכון, הם מוכנים לשלם את המחיר - במידה ויזדקקו בכל זאת למעט מים.

בתגובה על כך, אדום משיב באופן נחרץ וקצר:"לא תעבור ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה" אדום משתמש בברכת הסבא: יצחק אבינו: "הידיים ידי עשו"

רש"י מביא על כך מדרש: אדום אומר : אתם מתגאים ב"קול" שלכם שהוריש לכם אביכם אני אצא גם במה שהוריש לי אבי:"על חרבך תחיה" הרי זוהי ברכה מאבי ואני ממש אותה !

כתוצאה מתשובתו של עשו ומפעולתו – שהרי כתוב שאדום יוצא לקראתו ביד חזקה- 

ישראל יוצא לדרך, אך בדרך עקיפה:"ויט ישראל מעליו וייסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה..." ראינו שמשה פנה באופן יפה ומסודר אל אדום- שהוא עשו- נכד אברהם ושותף גם ל-"כי גר יהיה זרעך"- שנגזרה על אברהם, משה מדגיש שרק אנחנו סבלנו במצרים ופרענו את שטר החוב גם עבור אדום ונגאלנו על ידי שצעקנו אל ה' כפי שכתוב:"ונצעק אל ה' וישמע קולנו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים"

רש"י מסביר : עם ישראל השתמש בברכתו של יצחק:"הקול קול יעקב "- כשיעקב מתפלל- צועק אל ה' ,ה' מקבל את תפילתו,

ישראל משתמש גם בקולו לצורך לימוד התורה, מנגד אדום מסרב לחיות בשלום עם ישראל- הוא ממש את ברכת יצחק:"על חרבך תחיה" והתוצאה:"ויצא אדום... ביד חזקה " [במדבר כ]

לאורך כל הדורות מתקיים מאבק שבסיסו רוחני, כל צד ממש את ברכת יצחק: יעקב משתמש ב:"הקול קול יעקב" ומנגד - עשו משתמש:" הידיים ידי עשו" וגם על :"חרבך תחיה".

מכאן עלינו להסיק : יש לנו להשתמש בברכת יצחק אבינו- "הקול קול יעקב"- על ידי ריבוי תפילות בכוונה לקב"ה- כדי שיגאל אותנו ויוציאנו מאפלה לאורה במהרה , עלינו להתמיד גם בקול התורה. ככל שנרבה בתפילה ולימוד תורה, ידי עשו יחלשו ולא תהיה באפשרותו להתגבר על עם ישראל. יהי רצון והתפילה:"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן"- תתקבל במהרה ונזכה בע"ה לגאולה שלמה.אמן ואמן.