חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת קרח

בהודאה לה' שהגיענו ל'דבר-החסידות' מס' 100, מצו"ב הטור השבועי:

 

דבר החסידות – פרשת קרח

 

הביטול למשה רבינו

בפרשתנו מסופר איך שקרח ועדתו התלוננו על משה ואהרן "כי כל העדה כולם קדושים . . ומדוע תתנשאו על קהל ה'", ונשאלת השאלה, הרי הם עצמם גם היו "נשיאי עדה" וגם קרח ביקש כהונה גדולה לעצמו ואיך הם דורשים 'ומדוע תתנשאו'?

אלא, מסביר הרבי, ודאי שקרח הסכים שצריך מנהיג לאומה, טענתו היתה נגד נשיאותו של משה רבינו שהיה מלך (זבחים קב, א), שההגדרה של מלכות שונה מכל סוג של שררה; לדוגמה, ראש ישיבה המלמד תורה – הרי השפעתו מוגבלת לקהל יעד תורני. כמו"כ עסקן ציבורי המשתדל עבור קהילתו – הרי השפעתו תלויה ברמת הצורך וההתעניינות שלהם בתחום.

אבל מלכות פירושה שכל העם בטל למלך, כפי שמובא בגמרא (חגיגה ה, ב) שמי ש"מחוה במחוג" [=מצביע על מישהו] לפני המלך חייב מיתה, כי לפני המלך צריך ביטול גמור, וכל צרכיהם הרוחניים והגשמיים עוברים דרכו [כפי שמצינו, שכשבני ישראל ביקשו בשר ומשה אמר 'מאין לי בשר' – צוה הקב"ה "אספה לי שבעים איש גו' ואצלתי מן הרוח אשר עליך וגו'" שהשפעת הבשר צריכה לבוא דווקא מרוחו של משה!].

ולזה התנגד קרח: שיהיה צדיק בעם-ישראל שכולם מתבטלים אליו כמו למלך! אבל ע"פ הסוד זה באמת כך; שכל נשמות ישראל כלולות בנשמת הצדיק שבכל דור, כמבואר באריכות בספר התניא פ"ב.

ובנוגע לפועל: אנו מתקרבים ליום-ההילולא ה-20 של הרבי מליובאוויטש נשיא-דורנו. מקושרי הרבי ומחבבי תורתו מוזמנים לעצרת הענק ביום חמישי הקרוב בהיכל נוקיה (יד-אליהו) ת"א. לכרטיסים והסעה מסובסדים: 0506-737410.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ד קרח (עמ' 1049 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 31). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קכג.