חומש במדבר

וורט לשבת – פרשת קרח

וורט לשבת – פרשת קרח
טענת קורח לאור החסידות
הרב אברהם חיים זילבר

איתא ב"סדר עולם" (הובא ברשב"ם ותוס' ב"ב קיט, א) שמחלוקת קרח פרצה לאחר מעשה המרגלים, כלומר אחרי תשעה באב בשנה השנית. וצריך להבין, הלוא משה ואהרן כבר כיהנו בפועל מאז חנוכת המשכן בר"ח ניסן, וגם מינויו של אליצפן בן עוזיאל לנשיא הקהתי כבר היה בחודש אייר, ומדוע זה המתין קרח עם תלונתו עד לאחר תשעה באב?

אלא הדבר יובן ע"פ הידוע (ראה וורט לשבת פרשת שלח) שטעות המרגלים היתה בכך שרצו להתנתק מהעולם ולהישאר במדבר וחששו מלהיכנס לארץ ולהתעסק עם ענינים גשמיים, ואז התברר שזה היה חטא כי התכלית היא דוקא קיום מצוות מעשיות בעולם  הגשמי ולא דביקות רוחנית לבד.

אחרי התובנה הזאת מפרשת המרגלים, התעורר פתאום קרח וטען: אם כן, שהעיקר הוא מצוות מעשיות – הרי בזה אין הבדל בין הנחת התפילין של משה רבינו ויהודי פשוט? כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנשאו?!

וכאן היתה טעותו של קרח: אמנם המעשה הוא העיקר, אבל צריך גם את הקדושה והדביקות בתורה ומצוות. ולזה צריך סיוע מצדיק הדור, שיקשר את אנשי הדור לקב"ה. כפי שמצינו שכל ההשפעות הרוחניות והגשמיות הגיעו ע"י משה רבינו (שלכן גם כשבנ"י ביקשו בשר ומשה אמר "מאין לי בשר" צוה הקב"ה "אספה לי שבעים איש גו' ואצלתי מן הרוח אשר עליך גו'", דהשפעת הבשר צ"ל מרוחו של משה דוקא).

ההוראה מפרשה זו שייכת במיוחד אלינו, בעמדנו בסמיכות לג' בתמוז, יום ההילולא של הרבי נשיא דורנו – להתחזק בהתקשרות לאילנא דחיי, ללכת בדרכיו אשר הורנו ולעסוק בתורתו מאירת עינינו, עדי יבוא מנחם לנחמינו בקרוב ממש.

 

שבת שלום!
נ.ב. לחביבותא דמילתא - צירפנו כמה תמונות מיוחדות של הרבי זי"ע. 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ד' קרח, חלק מהעיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה). הסיומת - שלי.