חומש במדבר

מי צריך לנסוע לרבי? [הכנות לשנת 'הקהל']

ב"ה

דבר החסידות – פרשת שלח

 

מי צריך לנסוע לרבי? [הכנות לשנת 'הקהל']

:

הפעם, אשמח לשתף את הקוראים בסיפור ששמעתי השבוע בכינוס השלוחים לאה"ק, מפי השליח הרב יוסף יצחק שי' ליפקין, כפר סבא:

פעם ישב הגאון רבי חיים נאה בבית המדרש (אולי השטיבלאך במאה שערים) ובדיוק התגודדו שם קבוצת מתנגדים שטענו:

-         מה זה דבר חדש שליובאוויטש המציאו שנשים נוסעות לרבי?

-         קם ר' חיים מפינתו והגיב: בחומש שלי כשמחפשים מי נסע לרבי - זו האשה השונמית (בהפטרת וירא), וממנה למדו בגמרא חיוב קבלת פני רבו ברגל (מהפסוק "לא חודש ולא שבת" – ראה סוכה כז, ב)...

ושתקו כולם...

(שמעתי מהרב ליפקין ששמע את הסיפור מפי ר' אשר ברנשטיין מירושלים עיה"ק)

_______________

*) הערת הר' שניאור ברגר, עורך "נודע בשיעורים" (תולדות אא"ז הגרא"ח נאה): בתקופת הגרא"ח נאה [נפ' תמוז תשי"ד]  לא נראה שנסעו נשים לרבי מאה"ק (נסעו אז גברים בודדים כפשוטו). ואולי היו מעודכנים על הנעשה בארה"ב.

~~~

 

לא לדבר מדי הרבה

בתחילת פרשתנו, על הכתוב "שלח לך אנשים", מפרש רש"י: "למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר".

וצריך להבין:

בהמשך פרשתנו (יד, לו) כותב רש"י שתיבת "דיבה" כשלעצמה אינה בהכרח דבר שלילי, וכלשונו: "כל הוצאת דיבה – לשון חינוך דברים . . וישנה לטובה וישנה לרעה", ואם כן מדוע נקט רש"י הביטוי "שלקתה על עסקי דיבה", ולא "על לשון הרע" כמו שכתב רש"י עצמו בפרשת שמות (ד, ו) "שלקתה מרים על לשון הרע"?

 

אלא הדבר יובן בהקדם קושיית הרמב"ן בפרשתנו (יג, יח ואילך):

מה היה החטא הגדול של המרגלים – הלוא זו היתה שליחותם לברר "את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה החזק הוא וגו'", ובלשון הרמב"ן: "מה פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו אפס כי עז העם והערים בצורות גדולות" – וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם?!"

[ואין לתרץ שהחטא שלהם היה שהוסיפו ואמרו "לא נוכל לעלות . . כי חזק הוא ממנו", כי – כפי שהרמב"ן אומר – עוד לפני שאמרו דיבורים אלה התערב כלב "ויהס כלב את העם גו'"; שמזה מובן שכבר התיאור "אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גו'" לא היה ראוי והיה צורך להסות אותם.

ועוד: שעל דרך הפשט "לא נוכל לעלות" איננו התרסה (כמו "לא נעלה") אלא הערכה שלהם – שלפי המצב שראינו לא נוכל לעלות על פי טבע, ולכן ענה להם כלב "עלה נעלה": בניסים שמעל מהטבע – "אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם נצליח בכל דבריו" (רש"י)]

 

וקושיה זו מיישב רש"י באומרו "לפי שלקתה על עסקי דיבה . . ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר":

מרים לא דיברה שקר באחיה וכלל לא התכוונה לדבר בגנותו (ראה רש"י בהעלותך יב, א), והיא סיבה את העובדות כמו שהן: שמשה גירש את אשתו והדבר גרם לה צער. ועל מה נענשה? על עסקי דיבה (לשון חינוך דברים), כלומר על ריבוי הדברים וההתעסקות בענייניו של משה רבינו [וגם אם לא הבינה הנהגתו של משה רבינו היה עליה לגשת אליו בפרטיות].

– וזה בדיוק מה שקרה עם המרגלים! גוף העובדות שהודיעו לא היה בהן משום פסול, אבל ריבוי הדברים שהאריכו בתיאורים על גבורתם של יושבי הארץ – הם גרמו להניא את בני ישראל מלעלות לארץ.

ואת זה היה עליהם ללמוד ממרים – עד כמה חמורים דיבורים מיותרים בעניינים העלולים לפגוע באמונה (אם זה אמונה במעלת משה רבינו, או בדברי הקב"ה), גם אם הדברים הם אמת.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק חי, שלח שיחה א (עמ' 141 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 154 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' קפט-קצא. וראה ביאור נוסף בדיוק לשונם (וחטאם) של המרגלים – בשיחת ש"פ שלח ה'שי"ת – [תומצת ב"דבר החסידות – שלח תשע"ח"].

 

______________

*)  ובפרט שבמשנה תורה (דברים א, כה) נאמר רק "אחינו המסו . . לאמר עם גדול גו' ערים גדולות גו' וגם בני ענקים גו'", ולא נזכר כלל אמירתם "לא נוכל לעלות" או "ארץ אוכלת יושביה" וכיו"ב.

ומ"ש ברא"ם כאן (יג, ב) על פ' דברים "הכתוב קצר בענין" – דוחק גדול לומר שהכתוב קיצר והשמיט העיקר – מה שהיה חטאם, והביא רק "עם גדול גו'" שבזה מילאו שליחותם (כי הגידו מה שראו) ולא חטאו.

ולהעיר ממטות (לב, ח-ט) כה עשו אבותיכם . . ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ. 

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.