פרשת נשא

פרשת נשא- חנוכת המזבח כיצד? מאת: אהובה קליין

פרשת נשא- חנוכת המזבח כיצד? מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו- מופיע סיקור נרחב על הבאת המתנות על ידי הנשיאים לחנוכת המזבח, וכך נאמר בלשון הכתובים: "ויהי ביום כלות משה להקים המשכן: וימשח אותו ויקדש אותו... ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם- הם נשיאי המטות הם העומדים על הפקודים ויביאו את קורבנם לפני ה' שש עגלות צב ושנים עשר בקר עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן..." [במדבר ז, א- ג]

תוך כדי עיון בפסוקים- מתעוררות כמה שאלות:
שאלה ראשונה :מי היו אותם נשיאים?

התשובה לכך: א] לפי פשוטו: הם היו אנשים שנבחרו על ידי בני שבטיהם ועמדו בראש השבטים בעת איסוף התרומות למשכן.
ב] לפי המדרש: היו אלה שוטרי ישראל מזמן תקופת עבדות מצרים- שחסו על אחיהם בדבר השלמת מכסת הלבנים- ולכן עלה בזכותם להגיע לדרגת הנשיאים.

שאלה שנייה: מדוע התורה מפרטת את מתנות הנשיאים באופן כה נרחב, הרי אפשר היה לקצר בכך?

על כך עונים חז"ל: אין התורה מפרטת את הדברים ללא סיבה, אלא המטרה: ללמדנו, שאף אחד מהנשיאים לא חיקה את רעהו, ולמרות שנראה אותו סדר מתנות אצל כולם- הרי כל נשיא הקריב באופן נפרד בכוונה מיוחדת, פנימית ומקורית משלו.

שאלה שלישית: מדוע הנשיאים התנדבו אחרונים בהבאתם את הקורבנות?

על כך עונה רש"י: הם חיכו לראות מה הציבור יתנדב להביא ומה שיחסר הם ישלימו.

שאלה רביעית: האם הנשיאים פעלו לפי כל הכללים והציוויים?

התשובה לדעת חז"ל:הנשיאים נהגו- "שלא כהוגן" כגון: שכל אחד מהם הקטיר קטורת והרי ידוע שהיחיד אינו מתנדב בהקטרת קטורת, כל יחיד הקריב חטאת למרות שלא חטא, וידוע, שאין זה מקובל שהיחיד מביא חטאת, אלא אם כן נודע שחטא. בנוסף לכך- אחד מהנשיאים הקריב גם בשבת?
על כך אומרים חז"ל: שהתורה באה ללמדנו:" כמה קרבן הנשיאים חביב לפני הקב"ה", מתברר שהייתה - הוראת שעה מיוחדת- בהתאם לכך הם היו רשאים להקריב קורבנם באופן מיוחד וחריג זה.
לפי מה שמתברר בתנ"ך- גם לעתיד לבוא – בזמן בית שלישי, זמן גאולתנו, בע"ה- תהיה הוראת שעה ועל כך מדבר הנביא יחזקאל:
" שבעת ימים תעשה שעיר חטאת ליום,ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים יעשו..." [יחזקאל מ"ג, כ"ה- כ"ז] הרמב"ם בהלכות מעשה הקורבנות [פ"ב, הי"ד ט"ו] אומר: הכוונה בפסוקים אלה- לימות המשיח כשיבנה בית המקדש השלישי.

שאלה חמישית: מדוע נחשון איננו מכונה "נשיא"- כשאר הנשיאים, הר הוא נכלל ברשימת הנשיאים?

על כך עונה: רבי חזקיה בן מנוח, בעל ה"חיזקוני" : כדי שלא יתגאה שהיה ראשון מבין כל הנשיאים שהביא קורבן. לפי דעתו של :"אור החיים": השמטת התואר-"נשיא יהודה" באה להדגיש את ענוותנותו של נחשון שלא היה מחשיב עצמו כנשיא, אלא מפשוטי השבט.

שאלה שישית: האם יש משמעות מיוחדת לך - שכל אחד מהנשיאים הביא:"כף אחת , עשרה זהב מלאה קטורת" ? [במדבר ז,י"ד]

על כך עונה ר' שמחה בונים מפשיסחה:"כף אחת" = היא כפיפה אחת שיהודי מכופף עצמו לפני ה' שווה- " עשרה זהב"- הרבה מאד- כי בכך מגיע לתכונת הענווה וצניעות ואין מידה גדולה מזו. 

יהי רצון שדברי יחזקאל הנביא יתגשמו במהרה ועם ישראל יזכה לבניין בית שלישי ולגאולה שלמה. אמן ואמן.