פרשת במדבר

פרשת במדבר- מהם הדרכים להשגת הצלחה בחיים?

פרשת במדבר- מהם הדרכים להשגת הצלחה בחיים?

מאמר מאת: אהובה קליין.

פרשת במדבר נקראת סמוך לחג שבועות- חג מתן תורה,–זוהי הפרשה הראשונה הפותחת את חומש במדבר בפסוק:

"וידבר ה' אל- משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים .."[במדבר א,א]

השאלות הן?
א ] מדוע ה' פונה אל משה דווקא במדבר ובמיוחד בסיני?
ב] אילו דרכים עלינו לבחור כדי לממש הצלחה בחיים?
ג] היכן מוצאים אנו דוגמאות להזכרת המדבר בתנ"ך?

תשובה לשאלה א]
על כך יש כמה דעות של מפרשים:
לפי דעת החיד"א-רבי חיים יוסף דויד אזולאי: המילים:"במדבר סיני" בגימטרייא=בשלום=378
נושא השלום מופיע בהר סיני כאשר כל העם התאחד כאיש אחד בלב אחד-כפי שנאמר:"ויחן שם ישראל"[שמות י"ט,ב]
והיות ופרשה זו נקראת שבוע לפני חג השבועות, ראוי לעשות שלום בין אדם לחברו לפני חג מתן תורה בדומה –למנהג קודם הימים הנוראים.
לפי מדרש רבה:מי שאינו עושה עצמו כהפקר -כמו מדבר ואינו מוכן לוותר על הדברים הגשמיים שלו-למען התורה, אין ביכולתו להשיג את התורה וחוכמתה. רבי מנחם מנדיל מקוצק אומר:רק מי ששם עצמו כמדבר,היינו שמסתפק במה שנמצא ברשותו ואין הוא דורש טובות מאחרים-יכול ליהנות מאור התורה. ובדומה להולך במדבריות שאינו מסתמך על חבריו אלא מתאמץ בכוחותיו,כך ממש רצוי שהלומד בתורה - יעמול בכוחות עצמו במטרה להגיע לכל הרזים הטמונים בה.
ובנוסף לכך,אדם הלומד תורה יומם וליל ,טוב יעשה אם ידע שעדיין לא נגע בכל התורה כולה.כמו אותו מדבר שהאדם לא עיבד שם את האדמה-
לא חרש,לא זרע ולא קצר.

התשובה לשאלה ב]
במדרש רבה[א,ז] אומרים חז"ל:"בשלושה דברים ניתנה התורה:
באש, מים ובמדבר...מה אלו חינם לכל באי עולם,כך דברי תורה הם חינם". מכאן מסיקים חז"ל כי על מנת להצליח ולהגיע למעלות התורה והיראה-יש לבחור בשלושה יסודות אלה.
האש מסמלת את ההתלהבות והשמחה בעבודת ה' בקרב עם ישראל.
המים-זו שפלות הרוח והמחשבה הצלולה.
המדבר-מסמל את ההסתפקות במועט,כפי שנאמר:"כך היא דרכה של תורה:פת במלח תאכל,ומים במשורה[בכמות מועטת]תשתה,ועל הארץ תישן..ואם אתה עושה כן...אשריך וטוב לך"[מסכת אבות ו,ד]
על דברים אלו מוסיף רבי מאיר שפירא מלובלין: התורה ניתנה על ידי ה' לעם ישראל במטרה שיקיימו את הנאמר שם בכל מצב,או תנאי.
שיהיו מוכנים למסור את נפשם בעד אמונתם בבורא עולם-לאורך כל ימי חייהם,גם כאשר נתקלים בקשיים..
האש מזכירה לנו את אברהם אבינו-שקפץ לתוך כבשן האש למען אמונתו בה'. הוא היה מוכן לסכן את חייו.
המים- מרמזים על נחשון בן עמינדב כי בראש הרבים קפץ ראשון לתוך ים סוף-זו הייתה מסירות נפש של כל העם.
המדבר- מרמז את עם ישראל כולו- שהלך במדבר במשך ארבעים שנה וכל זאת מתוך מסירות נפש גדולה שהייתה לו.
ולדעתי,שלושת יסודות אלה: אש מים ומדבר-הם הדרכים בשטח הרוחני להגיע להצלחה במעלות התורה-אך בד בבד הם תורמים גם להצלחה אליו שואף האדם להגיע בחיי היום,יום.כמו שנאמר בתהלים:
" הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל: ה' שומרך ה' צילך על-יד ימינך: יומם השמש לא יככה וירח בלילה: ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך: ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד-עולם".[תהלים קכ"א,ד-ה]
כגודל ההשתדלות של האדם בחייו הרוחניים-כן גודל השכר בחייו הגשמים-כי ה' הולך לימינו ממש כמו צל-וזוהי השכינה המלווה את האדם בכל צעדיו ופעלו מתוך שאיפה של התעלות בסולם התורה הקדושה.
באופן זה יוכל להגשים גם את שאיפותיו בחיים בכלל-בסייעתא דשמיא.

התשובה לשאלה ג]
הנה כמה דוגמאות:
א]"מי יתנני במדבר מלון אורחים ואעזבה את- עמי ואלכה מאיתם ..." [ירמיהו ט,א]
הנביא ירמיהו רואה את המדבר כמקום שלשם אפשר לבוא כדי להירגע ולהתרחק מחטאי העם.
ב]"אשים מדבר לאגם מים וארץ צייה למוצאי מים"[ישעיהו מ"א,י"ח] הנביא מתאר את ייחודו וגדולתו של הקב"ה- בכך שיש בכוחו להביא לשינוים בטבע,את המדבר יכול להפוך,כהרף עין-למקורות מים ומקום פורה. המים מסמלים כאן את התורה.
ג] "מי זאת עולה מן המדבר"[שיר השירים ג,ו] כאן המדבר מסמל את הנעלם את הדברים שנעלמים מעיננו,אבל סופם להתגלות.
ד[ "קול קורא במדבר פנו דרך ישרו בערבה מסילה לאלוהינו"[ישעיהו מ,ג]
ה] קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש" [תהלים כ"ט,ח]
ו] ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת".[ישעיהו ל"ה,א]
ז]"..כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה:"[ירמיהו ב,ב]

לסכום,לאור האמור לעיל: ניתן להסיק כי על מנת להגשים מטרות בחיים, יש לאמץ את שלושת היסודות: אש, מים, מדבר. בעזרת מקורות אלה ניתן להגיע להישגים גבוהים במעלות התורה בצמוד להצלחה הגשמית של האדם- כי לצידו תמיד מתלווה אלוקים ממש כמו צל.. יהי רצון ונשכיל לקיים דרכים אלה ובע"ה נזכה בכלל ובפרט לישועות ה'. אמן ואמן.

הדרכים להצלחה

הדרכים להצלחה
/ שיר מאת: אהובה קליין ©
 
יש ואדם תר אחר הצלחות
מנסה מזלו במיני מחוזות
כשה אובד בשדות זרים
נתקל בקוצים אבנים וברקנים.
 
אזי ישוב לשורשי אבות
יתבונן בדרכיהם הקדושות
יבטל עצמו כמדבר צחיח
לא בחיל ולא בכוח.
 
ברמ"ח אבריו נלהב כאש
דבוק לעץ החיים  ומתקדש
עולה במעלות הקדושה
נהנה מזיו השכינה.
 
כנחשון מזנק למים
נושא עיניו לשמים
כהרף עין ישועות
מעמלו קוטף פירות.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת במדבר 
[חומש במדבר]
 
 
 
 

נדודי מדבר/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

נדודי מדבר/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

סבל רב בל יתואר
שנות נדודי מדבר
ים מדברי נטול גבולות
אבק דרכים גדוש חולות.

יד אלוקים ניסים גלויים
מים מתוקים לחם אבירים
שמלות ובגדים אינם בלים
ברוח נישאים בשר שלווים.

עם מתהווה בכור ברזל
זיעה דמעה יחדיו מתחשל
זוכה למנהיג דגול כמשה
מרעיף אהבה צדק עוטה.

הערה: השיר בהשראת פרשת במדבר.

פרשת במדבר- מדוע הוצרכו ישראל לנדוד במדבר?

פרשת במדבר- מדוע הוצרכו ישראל לנדוד במדבר?
מאת: אהובה קליין.

פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה הפותחת את חומש במדבר.
התורה מתארת את התאריך המדויק בו מצווה את מפקד עם ישראל:
"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור:שאו את ראש בני ישראל למשפחותם לבית- אבותם במספר שמות כל—זכר לגולגולתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם..."
[במדבר א,ג]

השאלות המתעוררות הן:
א] מהי מטרת ספירת עם ישראל?
ב] מדוע הוצרכו בני ישראל לנדוד במדבר ודווקא- ארבעים שנה?
ג] היכן מצויים מקורות במקרא לנדודים אלו?

התשובה לשאלה א]
לפי דברי רש"י: אלוקים סופר את בני ישראל מתוך חיבה מידי פעם בפעם: כשיצאו ממצרים- ספר אותם ,גם כאשר נענשו בעוון העגל- כדי לבדוק את מניין הנותרים וגם כאשר בא הקב"ה להשכין שכינתו עליהם במשכן. לפי דברי הרשב"ם [רבי שמואל בן מאיר]: "לפי שמעתה צריכים לבוא לארץ ישראל...ובני עשרים ראויים לצאת בצבא המלחמה, לכן ציווה הקב"ה בתחילת חודש זה למנותם"
התשובה לשאלה ב]
לגבי הליכתם במדבר ודווקא ארבעים שנה ,הדבר כנגד שליחותם של המרגלים שהלכו לתור את הארץ- במשך ארבעים יום וכששבו חטאו בלשונם ודיברו בגנות ארץ ישראל, כפי שכתוב:"וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש וזה פריה אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות.." [במדבר י"ג כ"ז- ל]
אשר לנדידתם במדבר, הנה כמה מהדעות:
לפי מדרש רבה:
עצם ההליכה במדבר מוכיחה את מסירות הנפש של עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה:
הדוגמא הראשונה להתנהגות זו מתאפיינת דווקא אצל היחיד:
אברהם אבינו- אבי האומה אשר הפיץ ברבים את אמונתו במסירות
נפש רבה ואף נזרק לכבשן האש בעבור מטרה מקודשת זו.
בעקבות זאת גם בניו הוכיחו את מסירות נפשם מאוחר יותר:
בני ישראל ממשיכים קו זה על ידי קפיצתם לתוך ים סוער וגואש
- ים סוף מייד עם צווי האלוקים:"וייסעו"
והמאורע השלישי: נדידת העם כולו במדבר שורץ חיות- מקום שיממון ויובש,

הודות לשלושה דברים הבאים:
1] אש- הכבשן שאברהם נזרק אליו.
2] מים- הקפיצה לתוך ים סוף בזמן יציאת מצרים.
3] מדבר- בו נדדו עם ישראל תקופה ממושכת.
ניתנה לעם ישראל התורה הקדושה כקניין עולם.
שלושה ניסיונות אלה הם ערובה לנצחיות עם ישראל.

ועוד נאמר במדרש רבה: מי שאינו עושה עצמו הפקר- כמדבר- כלומר אינו מוכן לוותר על נכסיו למען התורה הקדושה- אינו מסוגל לרכוש את התורה וחוכמתה.
חז"ל אומרים: כי המדבר מסמל את ההסתפקות של האדם במועט ואת צניעותו, כמו שנאמר:"פת במלח תאכל, ומים במשורה- [בכמות קטנה] תשתה ועל הארץ תישן.......ואם אתה עושה כן-אשריך וטוב לך" [אבות ו,ד][מסכת אבות ו,ד]
התשובה לשאלה ג]
הנה כמה דוגמאות למקורות במקרא:
מקור 1]"זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" [ירמיהו ב-ב]
מקור 2]"קול קורא במדבר פנו דרך ה' ישרו בערבה מסילה לאלוקינו"
[ישעיה מ,ג.]
מקור 3] "בקע ים ויעבירם, ויצב- מים כמו נד וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש יבקע צורים במדבר,ויישק כתהומות רבה: ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים" [תהלים ע"ח,יג-טז]
מקור 4] " ובמדבר אשר ראית אשר נשאך ה' אלוקיך כאשר יישא- איש את בנו....." [דברים א, ל"א].
מתוך כל האמור לעיל ניתן להסיק: כי עם ישראל נדד ארבעים שנה כנגד ארבעים היום בהם המרגלים עשו את שליחותם וחטאו בלשונם.
ואילו- בכך שבני ישראל הלכו במדבר- הוכיחו את מסירות הנפש לאמונה ובזכות זאת זכו לתורה.
מי ייתן ועם ישראל ימשיך להתמיד באמונה בקב"ה וילך בדרך התורה- אזי יזכה לכל הברכות המובטחות בכתובים.אמן ואמן.