חומש ויקרא

פרשת בהר-בחוקותי-מה גנוז בהר סיני?

פרשת בהר-בחוקותי-מה גנוז בהר סיני?
מאמר מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת במילים:"וידבר ה' אל- משה בהר סיני לאמור:דבר אל- בני ישראל ואמרת אליהם:כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם,ושבתה הארץ שבת לה"
השאלות הן:
א]  מדוע הפרשה נקראת:"בהר"- מה המיוחד בה?
ב] מה גנוז בהר סיני,ובמה שונה מיתר ההרים?
ג] היכן מוזכרים הרים במקרא?

התשובה לשאלה א]
הפרשה נקראת בשם:"בהר"- מהטעם: כי נאמרו בה המצוות שהוזכרו במעמד הר סיני.
ולדעתי:הר סיני השפיל עצמו בהשוואה  ליתר ההרים ודווקא מסיבה זו- הוא זכה לרוממות, בכך שנקראה פרשה על שמו.
לפי דברי רש"י:השואל מה עניין שמיטה אצל הר סיני,הרי כל המצוות נאמרו בהר סיני?תשובתו: כי לפי דברי תורת כוהנים נאמר :"וידבר ה' אל משה בהר סיני  לאמור"-מה עניין שמיטה אצל הר סיני?והלוא כל המצוות נאמרו בסיני?אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני,אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני"- כלומר כמו שמצוות שמיטה נאמרה על הר סיני בכל פרטיה ודקדוקיה-  בצורה דומה נאמרו יתר המצוות.

התשובה לשאלה ב]
הר סיני מסמל את הקדושה ואחדות עם ישראל-לפי שעליו ניתנה התורה-
כשכל עם ישראל-התאחדו כאיש אחד בלב אחד,כמו שנאמר:"ויחן שם ישראל" ולא נאמר:"ויחנו" –ובנוסף קיבלו על עצמם:"נעשה ונשמע"-כלומר 
הקדימו עשייה לשמיעה.
לפי  שנאמר:"כל  אשר דיבר ה' נעשה ונשמע"[שמות כ"ד,ז]
הר זה נמוך לעומת יתר  ההרים- לפי שהוא מסמל את הצניעות והענווה.יש בכך מסר חזק לכל העם –בכלל ובפרט- לסגל  תמיד את מידת הענווה והצניעות.
הרמב"ן באיגרתו[איגרת הרמב"ן] אומר:"וכאשר תינצל מן הכעס,תעלה על ליבך מידת הענווה,שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות.שנאמר::עקב ענוה יראת ה' ובעבור הענווה,תעלה על ליבך מידת היראה,כי תיתן אל ליבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך,ושאתה רימה ותולעה בחייך ואף במותך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון,לפני מלך הכבוד..וכאשר תתנהג במידת הענווה להתבושש מכל אדם ותתפחד ממנו[מן ה'] ומן החטא-אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה וחיי עולם הבא"
לפי דברי הרמב"ן: אם האדם  הוא בעל מידת הענווה- בכך מגיע למידת היראה
ועל ידי כך זוכה להשכנת רוח השכינה עליו.
רבי יוסי אומר:"סיני מהיכן בא?מהר המוריה נתלש כחלה מעיסה ממקום שנעקד בו יצחק אבינו,אמר הקב"ה:הואיל ויצחק אביהם נעקד עליו,נאה לבניו לקבל עליו את התורה"
לפי דברי יוסי,נראה שהר סיני במקור  נתלש מהר המוריה-היות ויצחק נעקד עליו ובמקום קדוש זה ראוי שהעם יקבל את התורה.
לפי דעת הרמב"ם (דברים, א, ו) "אפשר שגם ההר וגם המדבר יקראו סיני, כי שם אילני הסנה רבים...".
כלומר ההר  נקרא: סיני לפי שבאזור זה ניתן למצוא את שיח הסנה.
ויש אומרים:כי הסנה התגלה אל משה בהר סיני.
סנה-סיני.
ולפי הנאמר במסכת שבת-ירדה בהר סיני –שנאה לעולם וגם חורבה לעובדי עבודה זרה, כמו שנאמר:
[שבת דף פט´] 
"מִדְבַּר סִינַי" - שֶׁיָרְדָה שִׂנְאָה לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים עָלָיו. וּמַה שְׁמוֹ? "חוֹרֵב" שְׁמוֹ. וּפְלִיגָא דְּרַבִּי אַבָּהוּ, דַּאָמַר רַבִּי אַבָּהוּ, "הַר סִינַי" שְׁמוֹ, וְלָמָה נִקְרָא "הַר חוֹרֵב"? שֶׁיָרְדָה חוּרְבָּה לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים עָלָיו:"
ויש אומרים: כי "סיני" מלשון נס,או,ניסיון.
מעניין כי אין התורה מציינת את מיקומו המדויק של ההר,אלא מזכירה את המקום ברמזים:
לדוגמא: הכתוב מתאר במילים:"..ויחנו במדבר,ויחן-שם ישראל נגד ההר"[שמות י"ט,ב]
לפי דעת רוב המפרשים,הטעם לכך הוא:כדי שלא יהפכו הבריות את המקום-לפולחן אלילי בניגוד לדרך האמונה של עם ישראל.

התשובה לשאלה ג]
בתורה מצאנו דוגמאות בנושא ההרים,הנה כמה מהן:
1] ישעיהו הנביא אומר:"ושקל בפלס הרים וגבעות ומאוזניים"[ישעיה מ,י"ב]
2] צפניה אומר:"אסיר מקרבך עליזי גאוותך ולא תוסיפי לגובהה עוד בהר קודשי"[צפניה ג,י"א]
3] דוד המלך שואל:" אשא עיניי אל ההרים  מאין יבוא עזרי?" ותשובתו:
"עזרי  מעם ה' עושה שמים וארץ"[תהלים קכ"א,א-ב]
4] הר גריזים והר עיבל- משה מצווה את העם ואומר:"אלה יעמדו לברך את העם על- הר גריזים,בעוברכם את הירדן,שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין:ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ,ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי:וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם:ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת ה'..."[דברים כ"ז,י"ב-ט"ו]
5] הר העברים- בו נצטווה משה לעלות ולהשקיף על ארץ ישראל ,טרם מותו,כפי שנאמר:"ויאמר  ה' אל משה עלה על הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל"[במדבר כ"ז,י"ב]
 
יש דעה האומרת: כי הר העברים נקרא בארבעה שמות: הר העברים,הר נבו,ראש הפיסגה,הר ההר,ומדוע נקרא הר נבו? לפי שקבורים בו שלושה צדיקים שמתו לא מידי עברה:משה,מרים,ואהרון.
לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להגיע למסקנה:כי הר סיני היה הר מיוחד בהשוואה להרים אחרים,לא היה גבוה ולכן ישנם הסוברים,כי מטעם זה ניתנה התורה דווקא עליו ,היות והוא מסמל את מידת הענווה והצניעות-מידה הראויה שכל אחד ואחד יאמץ אותה לעצמו.
ישנם חוקרים שגילו על אבנים בהר סיני,את שיח הסנה טבוע בהן-ציור מעשה אצבע אלוקים וכאשר שוברים את האבן,על כל חלק קטן ביותר ניתן לראות  את שיח הסנה  באופן פלאי.
"מה רבו מעשיך ה' "