חומש ויקרא

פרשת בהר- מאין לנו כי התורה כולה ניתנה על הר סיני?/ מאת: אהובה קליין.

פרשת בהר- מאין לנו כי התורה כולה ניתנה על הר סיני?/ מאת: אהובה קליין.

פרשת בהר פותחת בפסוק:"וידבר ה' אל- משה בהר סיני לאמור: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם: כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם,ושבתה הארץ שבת לה' : שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה: ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ,שבת לה',שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור"

השאלות הן:
א] מדוע נאמר:"וידבר ה' אל משה בהר סיני"?
הרי בדרך כלל כתוב:"וידבר ה' אל משה לאמור"?
ב] מדוע נבחרה מצוות שמיטה כמודל לשאר המצוות שנתנו בהר סיני? 
ג] מאימתי היו מחויבים בני ישראל לקיים את מצוות השמיטה ומהיכן לומדים זאת?

התשובה לשאלה א]
רש"י עונה לשאלה זו ואומר: מכאן לומדים: כמו שמצוות שמיטה נאמרה על הר סיני-על כל פרטיה ודקדוקיה- כך כל מצוות התורה נאמרו על הר סיני.
ישנה מידה שמינית מתוך י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן והיא:"כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד-לא ללמד על עצמו יצא,אלא ללמד על הכלל כולו יצא"
לפי זה ניתן להבין: כי מצוות שמיטה יצאה מן הכלל בכך שהכתוב מדגיש כי ניתנה על הר סיני על כל כללותיה ודקדוקיה – באותה מתכונת ניתנו כל המצוות עם כל כללותיהן ודקדוקיהן בסיני.
כך ניתן להסיק מתורת כוהנים.
הכוונה -לשמיטת הקרקע שאינה מוזכרת בספר דברים,היות ומשה לא הזכיר אותה שנית בערבות מואב.
ומכאן- נמצאנו למדים כי יתר המצוות שמשה הזכיר אותן שנית בערבות מואב כבר נאמרו בסיני.

התשובה לשאלה ב]
לפי החת"ם סופר[רבי משה סופר] מצוות השמיטה מוכיחה באופן נפלא כי כל התורה כולה היא יצירתו של הקב"ה בכבודו ובעצמו-לומדים זאת מהשכר המובטח לעם -על שמירת מצוות השמיטה:"וציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשה את התבואה לשלוש שנים[ויקרא כ"ה,כ"א] הרי זה משהו ניסי שאין אדם בשר ודם מסוגל להבטיח ולקיים. החיד"א [רבי חיים דויד אזולאי] אומר:
דבר זה מסופר במסכת ברכות[ל"ה,ע"ב]-
מבקש רבא מתלמידיו:כי בימי חודשי תשרי וניסן שלא יראו לפניו בבית המדרש ,אלא יהיו עסוקים בעבודות 
השדה.זאת כדי שלא יהיו טרודים אחרי מזונותיהם במהלך כל השנה.
מכאן נמצאנו למדים:שמידי שנה היו עסוקים במשך חודשיים בענייני פרנסה וממילא לא היו עסוקים באותם זמנים בלימוד תורה.
יוצא,אפוא,כי במשך שש שנים סה"כ ישנם שנים עשר חודשים של ביטול תורה.
אך עוון זה מתוקן במהלך שנת השמיטה- בה אין מעבדים את העבודה אלא במשך כל השנה לומדים תורה. לפיכך מצוות השמיטה נבחרה כמודל לשאר המצוות שניתנו על הר סיני.

התשובה לשאלה ג]
על כך עונים חז"ל: מצוות שמיטה חלה על עם ישראל מרגע שנכנסים לארץ,והיא נוהגת :אחרי שבע שנות כיבוש.ושבע שנות חלוקה לשבטים.
חז"ל מסתמכים על הפסוק:"כי תבואו אל הארץ,אשר אני נותן לכם...[ויקרא כ"ה,ב]
יהי רצון ועם ישראל יקיים את כל מצוות התורה ויזכה לברכות וישועות בכלל ובפרט-כפי שהתורה מבטיחה:"ועשיתם את חוקותיי,ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם,וישבתם על- הארץ לבטח ונתנה הארץ פריה,ואכלתם לשובע,וישבתם לבטח עליה" [ויקרא כ"ה,י"ח- י"ט]
כמה זקוקים אנו לשבת במנוחה ושלווה בארצנו הקדושה,ובידנו הדבר לעשות כן ולראות את כל ההבטחות מתקיימות הלכה למעשה.