חומש ויקרא

פרשת: בהר, בחוקותיי- מתכון לשלום אמיתי / אהובה קליין

השבת אנו קוראים, בע"ה, שתי פרשות: פרשת בהר ופרשת בחוקותיי.

פרשת בהר מדברת על קדושת הארץ והיא פותחת במילים:"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור: "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'"
התורה חוזרת על כך גם בפסוק הבא:" ובשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לה'"
פעמיים התורה מדגישה כי המטרה: "שבת לה'"
"בתורת כוהנים " כתוב כשם שנאמר בשבת בראשית – "שבת לה',כך נאמר בשביעית "שבת לה' " אנו לומדים ששתי המצוות- גם שבת בראשית וגם שנת השמיטה- יש בהם שני רעיונות משותפים:

א] השבת היא קדושה בפני עצמה לקב"ה, היות והוא ברא את העולם ואין יורד מקדושתה אפילן אם אין היא נשמרת על ידי היהודי, השבת מציינת את בריאת העולם על ידי הקב"ה ומנוחתו ביום השביעי ולעד תישאר קדושה.
ב] מהשבת ניתן ללמוד שה' הוא אשר הוציאנו ממצרים: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלוקיך משם..."

הרמב''ן גם מפרש: "והוא יצוונו עתה לשבות ולנוח כדי שנזכיר חסדי ה' עלינו שהוציאנו מעבדות למנוחה" גם לגבי השמיטה קיים אותו רעיון:

א] בשנה השביעית האדמה תשבות מכל מלאכה, כי עלינו לדעת שהאדמה שייכת לקב"ה והא בעל הבית היחידי.
ב] היא תשמש הפקר וכל אחד יכול לבוא וליהנות ממנה ומתוך כך אפשר להסיק שתושבי הארץ הם גרים ותושבים – הם תלויים בה', לא רק שהאדמה שייכת לבורא עולם, אלא גם אנחנו שייכים לקב"ה.

שם הפרשה: בהר= בגימטריא אור ומכאן ניתן ללמוד- שכל העולה בהר ה' - יזכה לראות אור.

פרשת בחוקותיי 
הפרשה מלמדת אותנו מסר חזק: רק אם נקיים את המצוות והחוקים שניתנו לנו בתורה אזי נזכה לראות תוצאות 
חיוביות- שלום ובטחון וכל טוב.

יש בפרשה שני פסוקים בעלי משמעות חזקה: "אם בחוקותיי תלכו"
ומצד שני המשפט:" אם בחוקותיי תמאסו".

השכר לקיום המצוות:" ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד"
ואילו אם לא מקיימים את החוקים והמצוות ישנם תוצאות קשות:" ונתתי פני בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאכם ונסתם ואין רודף אתכם ..." 
יהי רצון ועם ישראל יתעורר מתוכניות ותחליפים לשלום וייקח לתשומת ליבו את הכתוב בפרשה ויתחזק בקיום מצוות התורה וכך בע"ה הקב"ה יביא עלינו שלום:"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן"