חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת אמור – חודש אייר

דבר החסידות – פרשת אמור – חודש אייר

 

מעלת חודש אייר

מובא בהלכה (בית שמואל לאבן העזר סי' קכ"ו ובהגהות רעק"א) שחודש אייר נכתב מלא (בשני יו"דין) כי הוא ר"ת אברהם יצחקיעקב רחל, שהם סוד ארבעת רגלי המרכבה. וצריך להבין הקשר בין חודש אייר לד' רגלי המרכבה.

אלא, מסביר הרבי, חודש אייר מיוחד מכל חודשי השנה, בכךשבכל יום ויום יש בו מצווה מיוחדת – ספירת העומר, מצווה זו היא מיוחדת בכך שהמצוה קשורה עם הזמן, כלומר לא רק מצוה שצריך לקיים אותה בזמן מסויים, אלא שהמצוה עצמה היא לספור את הימים. נמצא שהזמן של חודש אייר קשור כולו עם קיום מצוה.

על האבות נאמר (בראשית רבה פמ"ז) "האבות הן הן המרכבה", ומבואר הפירוש בתניא (פרק כ"ג) שכשם שמרכבה (=כרכרה) בטלה למי שרוכב עליה כך האבות "כל אבריהם היו קדושים ומובדלים מענייני עוה"ז, ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם". נמצאנו למדים, ש'מרכבה' משמעה שאין לאדם רצון לעצמו וכל-כולו ביטול מוחלט לקב"ה.

ע"פ זה מובן הקשר של חודש אייר למרכבה; כי כמוזכר לעיל, בחודש זה לא רק שמקיימים מצוה בכל יום אלא שהחודש עצמו (הזמן שלו) נמנה בתור מצוה, וא"כ נמצא שכל חודש אייר הוא 'מרכבה' לה' – שלא רק שממלאים בו את הבריאה בתורה ומצוות אלא שהמציאות הגשמית והזמן הגשמי גם בטלים והופכים למציאות של קדושה.

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק א, אמור (ע' 263 ואילך ובמתורגם ללה"ק ע' 242 ואילך). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' רלא.