חומש ויקרא

פרשת אחרי מות -קדושים– האם מדינת ישראל בית לאומי לעד?

פרשת אחרי מות -קדושים– האם מדינת ישראל בית לאומי לעד?
/מאמר מאת: אהובה קליין.

פרשת :אחרי מות-קדושים נקראת- בימים בהם אנו זוכרים את חללי צה"ל שמסרו נפשם למען מדינת ישראל ולמחרת אנו חוגגים את חג יום העצמאות- למדינתנו.

בדרך כלל קיים תמיד קשר- בין קריאת פרשת השבוע לבין ההתרחשויות בארץ ובעולם.

בפרשה זו, ישנה לעם ישראל אזהרה לשמור על החוקים והמשפטים הכתובים בתורתנו הקדושה:

"ושמרתם את-כל חוקותיי ואת כל משפטי ועשיתם אותם,ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה:ולא תלכו בחוקות הגוי אשר-אני משלח מפניכם,כי את- כל-אלו עשו,ואקוץ בם:ואמר לכם: אתם תירשו את אדמתם,ואני אתננה לכם לרשת אותה,ארץ זבת חלב ודבש:אני ה' אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן- העמים.."[ויקרא כ,כ"ב-כ"ז]

השאלות הן:
א] אימתי הובטחה ארץ ישראל לעם ישראל לראשונה?
ב] האם ניתן לשמר את מדינת ישראל כבית לאומי לעד?
ג] באילו סגולות מיוחדות נתברכה ארץ ישראל?
ד] במה שונה עם ישראל מיתר העמים?

התשובה לשאלה א]
ארץ ישראל הובטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים:"ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.."
[בראשית ט"ו,י"ח]
ומעניין כי לפני כן, בתחילת חומש בראשית שואל רש"י: מדוע התורה פתחה דווקא בסיפור בריאת העולם ולא במצווה הראשונה:"החודש הזה לכם"-פרשת קורבן הפסח הפותחת במצוות קידוש החודש-אשר נצטוו בה כלל ישראל? ורש"י עונה:כי אלוקים אשר ברא את העולם ,הוא ברצונו מחליט למי נותן את ארץ ישראל ואם יאמרו הגויים לעם ישראל :ליסטים אתם שכבשתם את ארצות שבעה גויים,מיד עונים להם עם ישראל:הקב"ה ברא את כל העולם והוא מחליט גם על ארץ ישראל למי יתננה,כשרצה נתן לשבעה גויים וכשרצה החליט לתת את הארץ לעם ישראל.ולכן הארץ ניתנה ביושר ובדין מאת ה'.

התשובה לשאלה ב]
ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל,בתנאי שעם ישראל ישמור תורה ומצוות כפי שנתחייב במעמד הר סיני-כאיש אחד בלב אחד:"נעשה ונשמע"
זה התנאי החשוב על שמירת ארץ ישראל- המשמשת כיום בית לאומי לעם הנבחר ורק כך תוכל להישמר לעד,כמו שנאמר:"ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטי ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ.." [ויקרא כ,כ"ב] למה הדבר דומה?לאדם אשר שוכר דירה ובעל הבית עורך איתו חוזה,כל עוד הדייר מקיים את כל התנאים אשר חתום על ההסכם,הוא רשאי להמשיך לדור בדירה,אך אם מפר את החוזה,בעל הבית ינקוט נגדו הליך משפטי- למען יפנה את המקום במהירות המרבית.

התשובה לשאלה ג]
ארץ ישראל היא ארץ מיוחדת, בכך שהיא קדושה, לעומת יתר הארצות בעולם - באמצעות מצוות רבות שתלויות בארץ ולא ניתן לקיימם במקומות אחרים-אלא רק בה.
[כגון:מצוות שמיטה,ביכורים,מעשר,תרומה.]
היא ארץ אשר שונה מכל הארצות כפי שנאמר:"כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקיתה ברגליך כגן ירק:והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה-מים:ארץ אשר –ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה"[דברים י"א,י"א-י"ג]
כלומר ארץ ישראל תלויה במטר ולא במעיינות, והגשם יורד- בתנאי שעם ישראל מקיים את המצוות,כפי שנאמר:"והיה אם שמוע תשמעו אל- מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם...ונתתי מטר ארצכם.."[שם י"א,י"ג-כ"א] וכאן בפרשתנו נאמר:"ארץ זבת חלב ודבש"
ישנו רעיון מאד יפה מפי הגאון רבי מאיר שפירא:חז"ל למדו אותנו כלל:"היוצא מהטמא-טמא:והיוצא מן הטהור-טהור"[בכורות א.ב]אך חלב ודבש הם משהו שונה:החלב מגיע מהדם שהוא טמא:"דם נעכר ונעשה חלב" למרות זאת החלב הוא טהור,
גם הדבש הוא טהור למרות שנוצר על-ידי הדבורה- שהיא בעצמה טמאה,וזוהי המשמעות המיוחדת של :"ארץ זבת חלב ודבש"
במדרש נאמר:"חביבה ארץ ישראל שבחר בה הקב"ה "
במכילתא נאמר:"עד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות כשרות לדברות-משנבחרה ארץ ישראל, יצאו כל הארצות" בתנחומא נאמר:"חביבה עלי ארץ ישראל שקידשתי אותה מכל הארצות"
התשובה לשאלה ד]
עם ישראל שונה מכל העמים כפי שנאמר:"והייתם לי קדושים,כי קדוש אני ה',ואבדיל אתכם מן-העמים להיות לי"[ויקרא כ,כ"ו]
על כך אומר רבינו בחיי:התורה בחוכמתה מחייבת את עם ישראל להיות מובדלים מכל
העמים,במאכלים-כשרים,במלבושים צנועים,ומתוך שעם ישראל מקיים את מצוות התורה:האויבים מקנאים ושונאים את עם ישראל.
ומדוע נקרא הר סיני בשם זה?מפני שמשם ירדה שנאה לעולם.
רבינו בחיי מביא את דברי המדרש:עם ישראל מובדל מיתר העמים , בתנאי שאינו עוסק בעבודה זרה,אך אם אינו מתרחק מעבודת האלילים,אזי משתייך לנבוכדנצר ומרעיו.
בכך שעם ישראל מקבל על עצמו עול מלכות שמים-זוכה לאור הגנוז לצדיקים ואילו הרשעים גורלם להיות בחשכה. לסכום,לאור האמור לעיל:כדי לשמר את מדינת ישראל כבית לאומי נצחי,העם חייב לקיים את התורה הלכה למעשה ככתבה ולשונה ובכך, כעם נבחר בידי ה', ראוי לאחוז במדינתו כל עוד ילך בדרך מקודשת זו.
הדבר דומה לבן מלך הגר בארמון אביו ועל כן הוא חייב להתנהג בקדושה.
כך עם ישראל- בני מלכים לעיני אביהם שבשמים.