חומש ויקרא

פרשת אחרי מות קדושים- כוח הווידוי/ מאת: אהובה קליין

פרשת אחרי מות קדושים- כוח הווידוי/ מאת: אהובה קלייןבפרשת אחרי מות מבצע אהרון הכהן שלושה ווידויים: וכך כתוב בלשון התורה: "והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו..."[ויקרא ט"ז,ו] והפסוק מופיע בשנית:"והקריב אהרון את פר החטאת לו וכיפר בעדו ובעד ביתו..." [ויקרא י"א] נשאלת השאלה

מדוע התורה מזכירה ווידוי זה פעמיים? על שאלה זו עונים חז"ל: לכהן יש שני בתים, הבית הראשון הוא ביתו שלו הכולל את אשתו ויתר בני הבית ואילו הבית הנוסף- הוא כל שבט הכהונה.

ביום הכיפורים מתוודה הכהן על שני הבתים, בווידוי הראשון- על חטאי אשתו ובני ביתו ובווידוי השני על חטא אחיו הכוהנים- ווידויים אלה הוא מבצע על ראש הפר וביניהם תהיה הפסקה כדי שייתן גורלות על שני השעירים ולאחר שני הווידויים הכוהן שוחט את הפר.
שני הווידויים הראשונים נאמרים על הטומאה שבמקדש כגון שמישהו נכנס למקדש כשהוא טמא, או אכל מהקודשים כשהוא טמא ולא משנה אם הדבר נעשה במזיד או בשגגה.
הווידוי השלישי שהכוהן עורך – הוא על ראש השעיר לעזאזל, ווידוי זה גדל ומתרחב בשני תחומים:א] על כלל ישראל ב] על כל עוונות עם ישראל, פרט לעוון טומאת המקדש וקודשיו של ישראל שהתכפר בשעיר החטאת אשר לעם- היינו השעיר לה'.

לפי דעתו של הזוהר הקדוש: יש מעלה גדולה במיוחד באמירת הווידוי, יש בכוח הווידוי אפילו להציל את האדם מפני כל מיני מקטרגים אשר בשמים, על ידי שהאדם מפרט את כל חטאיו לפני אלוקים, דינו נמסר ישירות לקב"ה ולא על ידי מתווכים למיניהם של מעלה ויש בכך הקלה לאדם, מסיבה זו גם דוד המלך מבקש:"שפטני אלוקים.."[תהילים מ"ג,א] דוד המלך מעוניין שה' ישפוט אותו באופן אישי וישיר בלבד- בכך שמעיד על עצמו שחטא.

לפי הרמב"ם [סנהדרין דף ט' עמוד ב'] על ידי שהאדם מעיד על עצמו שחטא הוא גורם לכך במו ידיו שיזוכה בדין ולכן אומר דוד המלך:"חטאתי אודיעך...אמרתי אודה עלי פשעי לה'..."

מתעוררת כאן שאלה, כיצד יתכן שיש בכוחו של הכוהן לכפר על חטאיהם של אחרים כגון: חטאי אשתו , חטאי בני ביתו, חטאיהם של העם? הרי החוטאים חייבים להתחרט על חטאיהם, התשובה לכך היא: כהן גדול שירש את הכהונה מהכוהן הגדול אהרון- הוא ירש למעשה כוח מיוחד שנקרא כוח האחדות, אהרון היה נביא ישראל במצרים במשך שמונים שנה ולכן כאשר ה' ציווה את משה ללכת אל מצרים כדי להתמנות למושיען של ישראל, משה תחילה סירב לעשות כן, הוא חשש שיש בזאת פגיעה באחיו אהרון, אך הקב"ה אומר למשה: "יראך ושמח ליבו"- כלומר לא רק שאהרון לא יפגע מכך, אלא הוא ישמח לקבל את פני משה, ליבו של אהרון הוא לב מיוחד- על טבעי, לב הגדוש אהבה רבה לזולת ולכל אחד ואחד ומעל הכול ניתן להגיד כי הוא בעל לב של אחדות עם כל אחד ואחד.

כוחו הוא כוח מיוחד שבאמצעותו מסוגל לזכות אחרים והרי ידוע שכבר נאמר על אהרון הכוהן במסכת אבות [ פרק א,י"ב] – "הלל אומר הווי מתלמידיו של אהרון: אוהב שלום ורודף שלום- אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

הכהן הגדול ביום הכיפורים נושא איתו את כלל ישראל, כל מעשיו שנעשים נזקפים לזכות את כל עם ישראל ופעולת עם ישראל נחשבים פעולותיו, מסיבה זו אם אירע בימיו של כוהן גדול רצח בשוגג,היות ולא מנע זאת- האשמה תהיה מוטלת עליו ולכן הווידוי שהכוהן אומר- כאילו יוצא מפיהם של החוטאים עצמם. דרגה זו של אחדות וכהונה נדרשת גם מעם ישראל.

מכאן עלינו להסיק- כי הכהן הגדול משמש דוגמא אישית בכוח האחדות והכהונה לעם ישראל, לכן הקב"ה דורש מבניו:"ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" [שמות י"ט, א] כשם שבזמן מעמד הר סיני עם ישראל היה מאוחד כאיש אחד בלב אחד והיה ברמה של קדושה מיוחדת- כך עם ישראל חייב לשאוף להיות תמיד בקדושה ובאחדות מי ייתן והדבר יתגשם במהרה וכך נזכה בגאולה בכלל ובפרט – בע"ה עוד בימינו. אמן ואמן.