חומש ויקרא

פרשת שמיני- במה ברכו משה ואהרון- את ישראל ,מה מקור עוצמת הברכות?

פרשת שמיני- במה ברכו משה ואהרון- את ישראל ,מה מקור עוצמת הברכות?
מאת:אהובה קליין. 

בפרשת שמיני פוגשים אנו בברכתם של משה ואהרון את עם ישראל 
וכך התורה מתארת את המאורע:
"ויישא אהרון את ידו אל העם ויברכם ,.... ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם,וירא כבוד ה' אל- כל העם"
השאלות המתעוררות הן:
א] באיזו ברכה ברך אהרון את ישראל?
ב] באיזו ברכה ברכו אהרון ומשה- יחדיו את העם?
ב] מה מקור העוצמה של הברכה?
ד] היכן מצאנו דוגמאות לברכות במקרא?

התשובה לשאלה א]
לפי רש"י:הכוונה לברכת כוהנים:"יברכך ה' וישמרך.."
לפי הרמב"ן:"פרשת דבר אל אהרון ואל בניו לאמור: כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך.." - הפסוק מופיע בחומש במדבר והדבר נאמר בסמוך לסיום הקמת המשכן, לפיכך סמיכות הנושאים- "נשיאת כפיים" ו"הקמת המשכן" שבפרשת נשא מוכיחה את הקשר ביניהם, מכאן, שברכת אהרון בפרשת שמיני- היא הברכה המופיע בפרשת נשא[חומש במדבר]כלומר- ברכת כוהנים.
התשובה לשאלה ב]
לפי דברי רש"י : הברכה שברכו משה ואהרון יחדיו היא:
"ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו"[תהילים צ,י"ז]
מטרת ברכה זו הייתה : להשרות על עם ישראל את השכינה במעשה ידיהם מהסיבה :שבכל שמונת ימי המילואים שהעמיד משה את המשכן והיה גם מפרק אותו – לא שרתה בו השכינה, ובני ישראל היו מתביישים ומתלוננים בפני משה: משה בשביל מה טרחנו כל כך הרבה למען המשכן, הרי עשינו זאת כדי שיתכפר לנו- חטא העגל, לפיכך אמר להם :עליכם לבצע את מה שה' ציווה אתכם וכבוד ה' יראה לכם, אהרון חשוב ממני ועל ידי עבודת הקורבנות שבו יעסוק במשכן- תשרה השכינה עליכם ותדעו כי ה' בחר בו .
לפי פירוש אור החיים: היו צריכים משה ואהרון לברך יחדיו את עם ישראל:כי טובים השניים מן האחד, כמו כן יש כאן שתי מדרגות: כהונה ולוויה- שהם חסד וגבורה.
התשובה לשאלה ג]
מקור העוצמה של הברכה - באה מכוון הקב"ה ויש קשר בינה ובין ברכת הצדיק, כמו שנאמר:"צדיק גוזר והקב"ה מקיים"
פסוק זה מקורו בספר איוב:"ותיגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור"- הכוונה שבכל דור יש צדיקים שה' שומע לתפילתם.
כלומר כדי שהברכה תתקיים חייב להיות קשר בין המברך - שהוא אדם בעל מידות ובין הקב"ה .
ואכן אהרון ומשה היו מנהיגי העם , אישים בעלי שיעור קומה:
משה גדול הנביאים , הרמב"ם אומר :"שאין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור עשיר ועניו " ולהגדרה זו ראוי משה. משה היה בעל מידות רוחניות גבוהות:בעל אמונה באלוקים, יושר, אמיץ לב- הוא הציל את האיש העברי מיד הנוגש המצרי והציל את בנות יתרו מיד הרועים.
שירת את עם ישראל בנאמנות ובמסירות נפש ,היה עומד לפני פרעה- מלך מצרים פעמים רבות כדי לשכנעו בהוצאת עם ישראל -ממצרים.אהרון אחיו היה לו לעזר בדיבור- לפי שמשה היה כבד פה וכבד לשון. אהרון הראשון בכוהנים והאח הבכור של משה ומרים- כל הכוהנים הם צאצאיו, מעולם לא קינא במשה, חז"ל מציינים זאת בפירוש:"וראך ושמח ליבו" [שמות רבה, ג,י"ז]
במסכת אבות נאמר עליו:"הלל אומר: הווי מתלמידיו של אהרון אוהב
שלום ורודף שלום , אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"[אבות א, י"ב]
במלאכי[ב ה-ז]:"בשלום ובמישור הלך איתי"
לכן מיד בתום ברכתם של משה ואהרון- הכתוב מציין:"וירא כבוד ה' אל העם" [ויקרא ט, כ"ג]
התשובה לשאלה ד]
אנו מוצאים דוגמאות לברכות במקרא, הנה כמה מהן:
יעקב בפגישתו עם עשו, כאשר בא לקראתו עם צבא שלם אומר לו:"קח נא את ברכתי אשר הובאתי לך כי חנני אלוקים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח" [בראשית ל"ג, י"א]
כאן הברכה היא במשמעות מתנה.
יצחק מברך את עשו ויעקב- בניו.
יעקב מברך את נכדיו[ בראשית כ"ז],
יעקב מברך את בניו טרם מותו.
דוד מברך את העם:"ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם ה' צבאות" [שמואל-ב,ר,י"ח] משה מברך את העם טרם מותו:"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני- ישראל לפני מותו.." [דברים ל"ג] שלמה מברך את העם:"ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה' את כל התפילה והתחינה הזאת קם מלפני מזבח ה' מכרוע על ברכיו וכפיו פרושות השמים ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל קול גדול לאמור: ברוך ה' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל...."[מלכים-א ח, נ"ה- ס"ב]
לסכום, מתוך כל האמור לעיל לומדים אנו מה ערכה של הברכה.
יהי רצון והברכה תשרה על עם ישראל תמיד ובע"ה נצפה לגאולה קרובה במהרה, אמן ואמן.