חומש שמות

דבר החסידות – פרשת ויקהל פקודי

דבר החסידות – פרשת ויקהל  פקודי

מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי ר' אליעזר ב"ר משה יעקב ז"ל 
במלאת חמש שנים לפטירתו – יום ועש"ק פרשת פרה, י"ט אדר ה'תש"ע, ומ"כ בעיה"ק צפת. ת.נ.צ.ב.ה.

– לחביבותא דמילתא מצו"ב 2 תמונות שלו –

  

שהראש יישאר פנוי...

בתחילת פרשתנו מוסר משה לבני ישראל את הציווי "ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' וגו'. נשאלת השאלה, מדוע נאמר תֵעָשה מלאכה, כאילו היא נעשית מאליה, ולא תַעֲשה – שהאדם יעשה? אומר המכילתא (על הפסוק): 'בזמן שישראל עושין רצונו של מקום – מלאכתן נעשית על ידי אחרים'.

ברם, זוהי הברכה משמיים, אבל מהי משמעות הציווי אלינו 'ששת ימים תֵעָשה מלאכה', שמשמע ממנה שדווקא כאשר המלאכה 'תיעשה' בששת ימים אז דווקא יהי' לכם קודש וגו'?

נקדים בסיפור: החסיד ר' חיים משה אלפרוביץ' ז"ל מרמת-גן, עבד בצעירותו בחברת 'סולל בונה'. לאחר שנים רבות של עבודה מפרכת בבניה צ'יפר אותו המנהל וסידר לו עבודה במשרד במקום לסחוב אבנים תחת השמש הקופחת.

אולם לאחר תקופה קצרה חזר ר' חיים משה למנהל ולמרבה הפלא ביקש לחזור לעבודתו הקודמת, וכך הסביר: כשעבדתי בבניה היו רק הידיים והרגלייםשלי עסוקות בעבודה אבל הראש שלי היה פנוי ללמוד משניות ולחשוב וחסידות, אולם עכשיו הראש שלי מועסק בעבודה ולזאת אינני מוכן!

וכך מדייק אדמו"ר הזקן בפסוק (תהילים קכח, ב) "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" – שרק כפיך צריכים להתייגע בפרנסה אבל ראשך יישאר פנוי לתורה ואז אשריך וטוב לך!

וזהו הפירוש בציווי ששת ימים תיעשה מלאכה – שהמלאכה צריכה להיעשות כדבר טפל; 'תיעשה', ואז זוכים שיום השביעי אכן יהיה קודש שבת שבתון לה'!

גם בבחירות הקרבות ובאות עלינו לזכור – שאמנם צריך ללכת ולהצביע ולחזק את התורה והארץ, אבל שרק הידים שלנו יהיו שקועים בזה, ואילו הראשישאר 'נקי' מכל הלכלוך והרכילות שמסביב לפוליטיקה, וגם הלב יישאר פנוי לקבל כל יהודי  באהבה.

שבת שלום ובחירות טובות!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק א ויקהל ס"ב ואילך (עמ' 187. ובלקו"ש המתורגם עמ' 168 ואילך). הסיפור וכן הקשר לימי הבחירות – אינם במקור.