חומש שמות

דבר החסידות – פרשת תשא

ב"ה

דבר החסידות – פרשת תשא

 

זכויותיו של 'תמים'

 

סיפר המשפיע הרב משה מרדכי ארנשטיין, פעיה"ק צפת (שבשבת האחרונה מלאו 3 שנים לפטירתו):

פעם ראה ר' שלמה חיים [=רש"ח קסלמן. משפיע בישיבת תות"ל המרכזית כפר חב"ד] בחורים שחצו את פסי הרכבת בצורה מסוכנת וממש ניצלו בנס מפגיעה.

כשפגש אותם בישיבה שאל אותם:

-         האם יצא לכם פעם להתפלל כמו שצריך?

-         אמר אחד מהם: כן היו לי שבתות אחדות שהתפללתי בהן כדבעי, והשני אמר שגם לו היתה איזו תפלה מיוחדת איזה פעמים.

-         אמר להם: חז"ל אומרים "לא יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו נס, ואת"ל עושין לו נס מנכין לו מזכויותיו" (שבת לב, א, תענית כ, ב(

-         ובכן מה נראה לכם הם 'זכויותיו' האלו? - אלו הן המצוות הכי 'זַכות' שלו; התפילות הכי מיוחדות שהתפלל - את אלה לוקחים ממנו על חשבון הניסים!

ובכן, היה לכם משתלם???

(שמעתי מפיו)

~~~

 

העומק של "מחני נא"

לאחר חטא העגל אמר מרע"ה לפני הקב"ה (פרשתנו לב, לב): "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת".

מפרש רש"י: "ועתה אם תשא חטאתם – הרי טוב, איני אומר לך מחני, ואם אין – מחני".

אומר כ"ק הרב ר' לוי יצחק אביו של הרבי:

בדרך הרמז אפשר לפרש הפסוק ככתבו, שהפירוש הוא: ועתה, אם תשא חטאתם ואם אין – בין אם תשא חטאתם ובין אם לאו – מחני נא מספרך!

ומדוע למחוק את שמו אם אכן ישא חטאתם?

 

כי ברגע שאמר הקב"ה למשה "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול" – ראה משה שמציאותו עשויה לשמש 'תחליף' לבני ישראל, היינו שבגללו נוצרה כזו אפשרות לכלותם חלילה.

משה כל כך נחרד מהמחשבה שבגלל מציאותו יכול להגיע דבר שכזה – שמיד ביקש את ביטול מציאותו! אם בגלל המציאות שלי יש אפשרות שיקרה כזה אסון – מחני נא!

ובזה יומתק מדוע נמחק שמו של משה מפרשת תצוה, למרות שהקב"ה מחל להם* – כי לפי הנ"ל בקשת משה לא היתה על תנאי אלא בכל מקרה "מחני נא".

  •  

אבל יש להקשות:

הרי על משה רבינו נאמר** "שכינה מדברת מתוך גרונו", היינו שמציאותו נתאחדה עם מציאות הבורא, ואם כן היתכן שוויתר גם על כבודו של הקב"ה ע"י מחני נא מספרך?

ויש לומר שלקח דוגמה מהתורה עצמה:

בפרשת סוטה נאמר "ומחה אל מי המרים" – שיש למחוק המגילה, למרות שיש בה שם ה'. ואמרו רז"ל שהשם נמחק כדי לעשות שלום בין איש לאשתו***.

ומכאן למד משה, שגם כדי לעשות שלום בין הקב"ה לעם ישראל יש למחוק את השם.

  •  

ויש להוסיף על דרך הרמז: שפסוק זה "מחני נא מספרך גו'" נמצא בפ' תשא פרק לב פסוק לב

– כי כדי לוותר על הזכרת שמו בתורה היה על משה להביא עצמו לידי "נשיאת לב ("נשאו לבו") לחזק ולרומם האהבה שבלבו כלפי עם ישראל, שלמעלה מהקשר שלו אל התורה [ראה בארוכה דבר החסידות עקב תשע"ד – בעניין שבירת הלוחות].

 

שושן פורים קטן שמח ושבת שלום!

 

מבוסס על: שתי הערות של הרבי בשיחות אדר ראשון ה'תשמ"ט: שיחת ש"פ ויקהל מבה"ח אדר שני הע' 72 בשוה"ג (נד' בתו"מ התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 383) ושיחת ש"פ תשא, כ' אדר ראשון הע' 69 (שם ע' 364). החלק האחרון – מלקו"ש חל"ד ע' 221 הע' 40. העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' תקעו-תקפ.

[ואולי אפשר לומר ע"פ המבואר כאן, שפסוק זה (בפרק לב פסוק לב), המבטא מסירות נפשו של מרע"ה לכלל ישראל, הוא הלב של ספר שמות [ע"ד המבואר שפרק ל"ב בתניא הוא באהבת ישראל כי זהו הלב של תורת החסידות (לקו"ש ח"ו עמ' 156 הע' 23) ולכן מקומו באמצע ספר התניא כמו הלב שמקומו באמצע הגוף (לקו"ש חכ"ט עמ' 296 ע"פ זהר ח"ג רכא סע"ב), ועד"ז כותב הרבי בפירוש בקשר למאמר הידוע "אני לדודי" בלקו"ת שנדפס בעמ' לב: "יש-לומר . . שבדף זה (בדרוש זה) הוא הלב של הלקוטי-תורה דמשנה-תורה" (מאמר אני לדודי תשמ"ו מוגה. נד' בתו"מ התוועדויות תשמ"ו ח"ד עמ' 333)]

 

______________

*)  בעל הטורים ריש פ' תצוה [ושם: "קללת חכם אפילו על תנאי באה"].

 

**)  שמו"ר פ' ג. ויק"ר פ' ב. מכילתא שמות יח, יט.

 

***)  לשון הרמב"ם סוף הל' חנוכה. ובשבת קטז, א: "אמרה תורה: שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים".

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.