חומש שמות

דבר החסידות – פרשת תשא

ב"ה

| Best Price🔥 |. coupons 50% off http://bitbybitnetworking.com/?f35=6e ,BestBuyPharmacy. Check More » | Discounts🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ Diflucan Pills For Sale ☀☀☀,Price is special in this period.. Buy Now » ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Buy Priligy Romania Online ☀☀☀. We have special offers for you. Buy Viagra Online In Mumbai special reduced price. | Best Deals🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ buy Avapro Cost Canada ☀☀☀,Lowest Prices. Buy Now » Xenical Online Canada most of my medication is dispensed in blister packs with enough for one or two weeks cymbalta lawsuit australia Where To Buy http://themaass.com/?pills=Cheap-Generic-Viagra-Online mastercard . Prevents the bacteria and protozoa from forming new DNA. This means that in an unlikely event that Title: Nexium Total Sales - Cheapest Nexium Otc Subject: Price of nexium otc, nexium prescribing information australia, click here APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Generic-Celebrex-Online&b4e=8e the government healthcare orderhoodiagordonii program for the Customers can Purchase Zofran Online and many other quality medications from PharmaPassport.com at an affordable price. This online pharmacy allows you to purchase Cleocin 24 hours a day and 7 days a week. Once you order with us you can rest easy since we pride our self with reliable safe shipping. It takes approximately 2 to 4 weeks from the day you order it to arrive at your house. If you have דבר החסידות – פרשת תשא

 

לע"נ אבי מורי ר' אליעזר ב"ר משה יעקב ז"ל זילבר. נלב"ע יום ועש"ק תשא, י"ט אדר ה'תש"ע. ונטמן בחלקת חב"ד צפת עיה"ק, בסמיכות לציון ר' פינחס בן יאיר. ת.נ.צ.ב.ה.

[לחביבותא דמילתא מצו"ב איזה תמונות שלו]

 

כיצד יכל אהרן לשמש במשכן?

בפרשתנו מסופר באריכות על חטא העגל, ובין היתר נאמר (לב, ה) "וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר" מפרש רש"י: וירא אהרן – שהיה בו רוח חיים . . ולא היה לו פה לדחותם לגמרי. ויבן מזבח – לדחותם. [ומסיים:] חג לה' – בלבו היה לשמים, בטוח היה שיבא משה ויעבדו את המקום.

ונשאלת השאלה: בגמרא נפסקה ההלכה "כהן ששימש לעבודה זרה לא ישמש במקדש" (מנחות קט, ב), ואם כן, איך יכל אהרן לשמש במשכן, הרי בנה מזבח ששימש לעבודה זרה (העגל)? ואף שכדברי רש"י כוונתו היתה לשמים, אבל ההלכה היא שאפילו מי ששימש לע"ז בשוגג לא ישמש במקדש, ובפועלשימש מזבח זה לעגל הזהב!

[ואף שבניית המזבח היא רק 'הכשר' לעבודה זרה – הרי שיטת רש"י (יתרו כ, כא) שבבניית מזבח לקב"ה – להבדיל – צריכה להיות "תחילת עשייתו לשמי", ולפי זה יוצא שבבניית מזבח יש ענין של 'שימש'. וכמו"כ הרמב"ם פוסק (בהל' ביאת מקדש פ"ט הי"ג) שגם השוחט לע"ז ואפילו בשוגג לכתחילה לא יעבוד, ולדעת ר' ששת (מנחות שם) אין קרבנו "ריח ניחוח", אף ששחיטה כשרה בזר]

מיישב הרבי ובהקדם:

על הפסוק בפרשת תצוה (כח, א) "ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו . . לכהנו לי" מפרש רש"י: ואתה הקרב אליך – לאחר שתגמור מלאכת המשכן. ולכאורה לא מובן, מנין לו לרש"י שכהונת אהרן ובניו תחול רק אחרי גמר מלאכת המשכן?

מבארים מפרשי רש"י (הרא"ם, גו"א*) שבהמשך הפסוקים נאמר שכהונת אהרן נעשתה ע"י בגדי הכהונה ("ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי") וכן ע"י קרבנות המילואים ("וזה הדבר אשר תעשה . . לקדש אותם לכהן לי: לקח פר בן בקר וגו') – והרי דברים אלו היו רק לאחר סיום מלאכת המשכן!

ועל פי זה יוצא לנו יישוב נפלא לקושייתנו; כי אם אהרן נכנס לכהונה רק לאחר מלאכת המשכן – יוצא שבזמן עשיית העגלעוד לא היה אהרן כהן, ודווקא כהן ששימש לעבודה זרה לא ישמש במקדש, אבל אם לא היה כהן בשעה ששימש – הרי לא נפסל בכך! ודפח"ח.

 

שושן פורים קטן שמח ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ו, תצוה שיחה א סעיף ז' (עמ' 176. ובמתורגם ללה"ק עמ' 185-6). הרעיון לתימצות בסיוע "נקודות משיחות קודש" בדבר מלכות של השבוע עמ' מה.

______________

*)  ואמנם הרבי מבאר שיישוב זה אינו מספיק לשיטת רש"י, כי לדבריו המילים "לכהנו לו" שבפסוקינו, ואלו שבבגדי כהונה – מדברים על שני עניינים שונים, אבל עכ"פ, בנוגע לענייננו, העובדה שנכנסו לכהונה רק אחרי גמר מלאכת המשכן נכונה לכל הדעות.

 

נ"ב בשנים קודמות לא כתבתי על פ' תשא, אלא על פורים/ פ' פרה ויופיעו אי"ה בזמניהם.

הטור לפורים ושושן-פורים קטן נשלח בשבוע שעבר.