פרשת תצוה

ציווי לחכמי הלב./ שיר מאת: אהובה קליין ©

ציווי לחכמי הלב./ שיר מאת: אהובה קליין ©

 

אומני המשכן  ניצבים

בפני גדול הנביאים

להם ציוויים יעביר

מרוחו עליהם יאציל.

 

אוזניהם קשובות למסרים

דרוכים עזים כנמרים

להם  סוגי מתכת

תולעת שני ותכלת.

 

חכמתם נצורה בליבם

מלאכת מחשבת עיסוקם

בגדי קודש  מכובדים

יוצרים לנבחרי הכוהנים.

 

חושן משובץ אבנים

אפוד ומעיל עם פעמונים

תוצר ידיהם קוצרים

על כך יודו לאלוקים.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה[חומש שמות]

22.2.15

 

 

 

 

 

פרשת תצווה- ציווים לחכמי הלב- כיצד?

פרשת תצווה- ציווים לחכמי הלב- כיצד?

מאמר מאת: אהובה קליין.

[המאמר לעילוי נשמת אמי –חיה ז"ל בת בן ציון]

פרשת תצווה היא מיוחדת, לפי  ששמו של משה אינו  מוזכר כלל  בתוכה.

על כך אומר הגאון מווילנה: ברוב השנים חל התאריך  ז' באדר- יום מותו של משה- בשבוע שבו קוראים פרשה זו ,לפיכך אין שמו מופיע - וזאת  כדי להזכיר את יום פטירתו.

אחד הנושאים שהכתוב מתאר: בחירת אהרון ובניו לכהונה ועשיית בגדי קודש לכוהנים:

"ואתה הקרב אליך את- אהרון אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו – לי אהרון נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרון:  ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת: ואתה תדבר אל כל חכמי- לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" [שמות כ"ח, א-ד]

השאלות הן:

א] מדוע  נצטווה משה  לקרב אליו את אהרון מתוך בני ישראל?

ב]  מה מטרת בגדי הכהונה?

ב]  מי הם חכמי הלב?

הציווי למשה לקרב אליו את אהרון.

הצדיק רבי מאיר'ל  מפרימישלאן מסביר:

הרי ידוע כי משה ואהרון היו שונים באופיים ובהתנהגותם: בעוד שמשה היה נוהג יותר להתבודד: "ומשה ייקח את האוהל ונטה מחוץ למחנה" [שמות ל"ג, ז'] לעומתו אהרון היה מעורב יותר עם הבריות, כמו שנאמר עליו שהיה "אוהב שלום ורודף שלום ומקרבם לבריות"

לכן כאן הקב"ה מבקש ממשה שיקרב אליו את  מידתו הטובה של אהרון -המעורב  עם הבריות בכל זמני היום, שהרי כך ראוי למנהיג  אמיתי  לרדת לגובה העם  ולא להתרחק מהעם על ידי מחיצות, או מרחקים.

 הכלי יקר מפרש: כי  בגלל מעשה העגל שאהרון היה שותף בו,  נתרחק אהרון כמו שנפסלו בכורי ישראל, אך משה קירב את אהרון באמצעות תפילתו ,כמו שנאמר: "ובאהרון התאנף ה' מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא" [דברים ט, כ]

בתפילתו זו - הביע משה את בקשתו כי אהרון הוא אחיו בשרו והשמדתו עלולה לגרום כאילו נאכל חצי בשרו של משה, משה התפלל על אהרון כפי שהתפלל על מרים אחותו כאשר נענשה בצרעת. מכאן שבזכות תפילת משה הצליח לקרב אותו אליו ועל כן נבחר אהרון בזכות משה וזאת למרות שהיה שותף למעשה העגל.

 הכלי יקר מביא פירוש שני: משה היה צריך לקרב את אהרון מתוך בני ישראל, לפי שאין הנבואה שורה על נביאי ישראל, אלא בזכות עם ישראל, ולכן למרות שהיה נחוץ להרחיק את אהרון בגלל השתתפותו בחטא העגל- בכל זאת הקב"ה רצה לקרב אותו בגלל שתי סיבות:

א] בעבור משה שהוא אחיו וכבודו של אהרון הוא גם כבודו של משה.

ב]  בזכות בני ישראל שהיו זקוקים לכהן כדוגמת אהרון שיש ביכולתו לעשות שלום.

מטרת בגדי הכהונה.

הרמב"ן אומר: כי בגדי הכהונה  היו צריכים לשמש: "כבוד ותפארת" כלומר בגד הכהן היה חייב להיות נכבד ומפואר כמו שנאמר: "כחתן יכהן פאר" [ישעיהו  ס"א, י],אלה הם מלבושי מלכות: "כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה"

כמו שיעקב עשה ליוסף כותונת פסים שפירושו: "מרקמת כדמות פסים, והיה כותונת תשבץ.. והלבישו כבן מלכי קדם"

בגדי הקודש האלה מטרתם לשרת בהם לכבוד ה' השוכן בתוכם לתפארת עוזם-כמו שכתוב: "כי תפארת עוזמו אתה":[תהלים פ"ט, י"ח]

רבינו בחיי אומר: בגדי הכהן צריכים להיות ברמה שהכהן יתכבד ויתפאר בהם,  הוא לבוש בבגדי מלכות בתוך העם, הוא כמלך נכבד ומפואר ואז יהיה שלם בכול- היות ובגדים אלה הם בגדי מלכות.

 בדומה לדברי הרמב"ן גם רבינו בחיי מזכיר את כותונת הפסים של יוסף.

והמעיל של הכהן כמו שנאמר: "כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים" [שמואל –ב י"ג, י"ח]

בעל העמק דבר אומר ,רעיון דומה: "באשר נדרש העניין, שיהא אהרון מקדש עצמו ומתנהג בחסידות ובפרישות, נבדל מכל ישראל, זה אי אפשר, אלא באופן שיהיה נכבד בעיני הבריות, שידעו ויבינו, שהוא במעלה עליונה מהם, ולא יחשבו זאת לגבהות הרוח, לפיכך היה צריך שהבגדים לכבוד ולתפארת, ומזה הבינו בני ישראל כי חפץ ה' ביקרו, וראוי היה להיות מרכבה לשכינה" כלומר הכוונה שבאמצעות בגדי הכהונה יבינו ההמונים את החשיבות הרוחנית  והנעלה של הכהן.

הרמב"ם, בהלכות כלי המקדש פרק ח', פוסק להלכה: בגדי כהונה מצוותם שיהיו חדשים, נאים ומשולשים, כדרך בגדי הגדולים, שנאמר לכבוד ולתפארת"

ומוסיף הרמב"ם, שכהן שעובד עם בגדים מרושלים-עבודתו פסולה.

הכוזרי[מאמר ראשון צ"ט] מסביר: כי התורה מאד מדקדקת בהופעתו של הכהן ואסור שיהיה מום בגוף הכהן, מלבושיו ותכשיטיו.

חכמי הלב.

רבינו בחיי אומר: בגדי הכהונה חייבים ליעשות על ידי  חכמי הלב שיעשו זאת מתוך מחשבת חכמה ותהיה העשייה לשמם.

הכלי יקר אומר: כי משה פונה אל חכמי הלב-לפי שהם קיבלו את האצילות ממשה ,כפי שנאמר: "ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם"[במדבר י"א, י"ז] וכך כל בעלי המלאכה אשר היו בצל האל קיבלו את החכמה  על ידי משה, כמו שנאמר: "ואתה תחזה מכל העם"[שמות  י"ח, כ"א] כלומר באמצעות רוח הקודש שהיה למשה -והכוונה שהיה עליו להשפיע על דייני ישראל מרוח הקודש שלו, כך גם מוטל על משה לדבר אל אומני המשכן- חכמי הלב, כדי שיקבלו אצילות ,אור השכל ממנו.

מסיבה זו- נאמר בתום כל מעשה המשכן:"ויכל משה את המלאכה"[ שם, מ, ל"ג]

הרי מי שכילה את המלאכה היו חכמי הלב, אך היות ומשה האציל עליהם את אור שֹכלו- היה  עניין מלאכת המשכן כאילו משה בעצמו עשה.

אומנם את החכמה המיוחדת- הקב"ה מעניק לחכמי הלב, כפי שנאמר: "כי ה' ייתן חכמה מפיו דעת ותבונה"[משלי ב, ו]

אבל היות ושפע החכמה יגיע  באמצעות משה אליהם, לכן נאמר למשה : "ואתה תדבר אל כל חכמי לב"- אתה תדבר מתוספת החכמה שבך אליהם  ולכן בסופו של דבר  כל מלאכת המשכן תיקרא על שימך.

הכלי יקר מתבסס בפירושו על דקדוקי הלשון שבפסוק, הרי נאמר לגבי חכמי הלב- אשר מלאתיו רוח חכמה"- בלשון יחיד- והיה צריך להיות כתוב: מלאתים רוח חכמה- בלשון רבים.

מכאן שמשה האציל מחכמתו שקיבל מה'- על חכמי הלב.

לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי הכוהנים מילאו תפקיד חשוב בקרב עם ישראל, כאז כן עתה, אלא שבתקופת המשכן ומאוחר יותר בתקופת המקדש – היו להם תפקידים רבים ובהתאם לכך היו לבושים בבגדי קודש – במטרה להבדיל אותם מההמון ולגרום לכך שיהיו מכובדים בבגדי כבוד ותפארת  תוצר ידי חכמי הלב.

מי ייתן ונזכה בקרוב לגאולה שלמה ובניית הבית השלישי והכוהנים והלוויים ישובו לעבודת המקדש אמן ואמן.

שמן לנר התמיד

שמן לנר התמיד
/שיר מאת: אהובה קליין ©
 
הרקיע מרבד כחול
ציווי מפי עליון
הבאת שמן זך כתית
להעלאת נר תמיד.
 
ישראל באים בהמוניהם
כלבנה תאיר עיניהם
רגליהם קלות כצבאיים
ידיהם כנפי נשרים.
 
עם סגולה נאור
כשמן זית טהור
מתעלה בסולם הקדושה
אינו מתמזג בטומאה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה[חומש שמות]
 

פרשת תצווה- מהו נר התמיד?

פרשת  תצווה- מהו נר התמיד?
מאמר: מאת:אהובה קליין.
 
פרשת תצווה פותחת בציווי הבאת השמן-למטרת נר התמיד במשכן ואחר כך במקדש. וכך התורה מתארת את הציווי:
"ואתה תצווה  את בני ישראל וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד:באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על- העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד-בוקר לפני ה' חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל":
[שמות  כ"ז,כ-כ"א]
השאלות הן:
א] מדוע דרוש ציווי וזירוז לעם ישראל-
בהבאת השמן לצורך נר התמיד?
ב] מהי הדרך להעלות נר  תמיד-ולאיזה נר הכתוב מתכוון?
ג] מדוע עם ישראל נצטוו דווקא להביא שמן זית –טהור ולא שמן מסוג אחר?
התשובה לשאלה א]
לפי דברי הרשב"ם- [רבי שמואל בן מאיר]: בפרשת תרומה כאשר ה' ביקש שעם ישראל יביאו תרומה למשכן,נאמר:"דבר אל בני ישראל וייקחו לי תרומה" [כ"ה,כ]היות והתרומה במדבר-הייתה צורך השעה-למטרת בניית המשכן במדבר, אך בפרשתנו- מדובר בציווי לדורות-המטרה להביא שמן זית זך להדליק מידי ערב את המנורה בבית המקדש,ולא לצורך השעה בלבד.
מסיבה זו ,הבקשה נאמרה בצורת ציווי-היות שכל לשון של צוואה-מטרתה: מייד ולדורות.
בעל הטורים אומר:מטרת הבאת השמן הייתה לצורך העלאת הנרות במנורת המקדש.
במשך כל ימות השנה, ומצווה זו כרוכה בחסרון כיס,לכן יש צורך בציווי וזירוז.
כד למנוע התרשלות בקיום מצווה כה חשובה.
גם במצוות  הקרבת קורבן התמיד נאמר:"צוו את בני ישראל.."[במדבר כ"כ,ב] קורבן התמיד היה נהוג במקדש מידי יום- בבוקר ובשעת בן-הערביים והיות  ויש במצווה זו עניין של חיסרון כיס- לכן היה צורך בלשון  ציווי וזירוז בקיום מצווה זו-שהיא  בעלת ערך רב.
חז"ל מסיקים מסקנה מעניינת וחשובה על לשון הציווי:"ואתה תצווה."
יש כאן משום לימוד דרך ארץ:ראשית-עליך להיות:"אתה"-שתשמש דוגמא לאחרים בהתנהגותך המושלמת ורק אחר כך תוכל לצוות ולהדריך את הזולת.
כמו שנאמר:"קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים"- דברי ריש לקיש במסכת
[בבא מציעא ק"ז,ע"ב]
התשובה לשאלה ב]
האדמו"ר רבי משה ליב מסאסוב סובר:כי תחילה מוטל על האדם לכתת-כלומר-לשבר ולנתץ את יצרו הרע, רק אחרי זה הוא יהיה מסוגל לקלוט את אור השכינה.
הדבר רמוז במילים:"כתית למאור"
המגיד רבי דוב- בער ממזריץ אומר: כי בפסוק הנ"ל ישנו רמז לאדם,לכתת רגליו למקום בו לומדים תורה,באופן זה הוא מזדכך מכל מגרעותיו שדבקו בו-עד שמצליח להגיע:"להעלות נר תמיד"-הוא זוכה לרכוש לתמיד את אורה של התורה.
רבינו בחיי-אומר:כי יש להקפיד שהמנורה לא תישאר ללא נר-אלא,נר תמידי- ויש כאן רמז לנר האמצעי במנורה-שכל הנרות משני הצדדים היו פונים אליו והוא עצמו היה פונה  למעלה-כלפי השכינה ולכן נאמר:"נר תמיד"
ועוד מביא מדרש יפה:אמר הקב"ה שאיננו זקוק לאור  של בשר ודם שהרי בעזרת אורו –הוא מאיר את העולם-אלה המטרה-בנר התמיד- להעלות ולזכות את עם ישראל.
הכלי יקר אומר:כי משה רבינו בכבודו ובעצמו היה כמו נר התמיד במנורה- וכך הואצל ממנו שפע רוח הקודש על יתר הנביאים שבאו אחריו. כי נאמר שפני משה היו כחמה[מסכת בבא בתרא עה.ע"א]וכך גם הנר המערבי במנורה ששימש נר תמיד הואצל עליו מאורו של משה, כי משה היה בין אור ה' לבין כל סוגי האור שהתקיימו בדרך ניסית. והראיה לכך: כאשר משה נולד- כל ביתו נתמלא אור- כסימן לרמז שהוא יקבל את אורו מהאור העליון ובאמצעותו הושפע האור על כל מקום שיש בו דבר העומד בנס. מסיבה זו אמר ה' למשה:"אתה תצווה"- שאתה מהאור שבך תצווה את ישראל שיביאו שמן  -כדי שתשפיע מההוד שבך על העלאת נר התמיד במקדש.
התשובה לשאלה ג]
לפי דברי חז"ל: נצטוו בני ישראל דווקא להביא שמן זית-היות ושמן זה ניתן להשיג על ידי כתישה בלבד ובכך יש רמז לכל אחד מעם ישראל:כי ניתן להגיע לעולם הבא רק על ידי ייסורים ועמל רב בתורה.
ועוד פירוש יפה של חז"ל:מדוע נמשלו עם ישראל דווקא לזית?  לפי ששאר המשקים מתמזגים זה בזה,אבל השמן אינו מתערבב במשקים אלא,תמיד נפרד,בדומה  לכך-עם ישראל שאינו מתערבב עם אומות העולם.
ועוד מעלה חשובה ,כאשר מערבבים את השמן עם נוזלים אחרים,הרי הוא מפלס את דרכו כלפי מעלה-מעל כל הנוזלים,כך עם ישראל-כאשר עושים את רצון ה'-הם מתעלים מעל הגויים.
וכמו הזית שחובטים בו וכותשים-כך ישראל,באים אומות העולם וחובטים אותם ממקום למקום ולבסוף הם חוזרים לדרך הישר-לרצונו של  מקום.
ועוד רעיון מעניין:כאשר בסוף המבול-הביאה היונה עלה זית בפיה-היה בכך אות לאור בעולם.
כך ישראל נמשלים ליונה-מצווים להביא שמן זית ולהדליק נר תמיד לפני ה'.
לסיכום,לאור האמור לעיל,ניתן ללמוד את חשיבות נר התמיד במשכן ואחר-כך במקדש.
עם כל זה ,כל אדם מישראל מצווה להדליק אצלו באופן פרטי את נר התמיד  על ידי שילך  לאורה של תורה באופן תמידי-וגם עם  ישראל  בכלל-מצווים להיות נר תמיד בעולם-ולשמש אור לגויים.
כמו שנאמר:"והלכו גויים לאורך"[ישעיהו ס,ג] וכתוצאה מכך- ישראל יתגברו על אומות העולם,כמו שנאמר:"ונתנך ה' אלוקיך עליון על כל גויי הארץ"[דברים כ"ח,א]
 

ישנה אומנות

ישנה אומנות
/שיר מאת:אהובה קליין©

ישנה אומנות צוו עליון
מחכימה מעמיקה מעל דמיון
כולה מלאכת מחשבת
שלמה כלילת תפארת.

דוגמת הכרובים  המוזהבים
מעל הארון ניצבים
איש ברעהו מביטים
אוצרים סודות גנוזים.

ישנה אומנות קלוקלת
ברגעי משבר נוצרת
ראשיתה שירה ומחולות
אחריתה  צער ובכיות.

דוגמת מעשה העגל
תוצר חומר גלם
חרון אף בשמים
תחנוני מנהיג כמים.

לא כן אומנות טהורה
מקרינה סגולה ואורה
מעצימה קדושה בהיכל
מרוממת לב הקהל.

הערה:בהשראת פרשת כי תישא[חומש שמות]


 

הנרות לדורות

הנרות לדורות
שיר מאת: אהובה קליין©

אהרון ובניו ניצבים 
חיש   לקיים הצווים 
בכיליון עיניים מצפים
למלאכת הקדש מייחלים.

זכות נפלה בחלקם
להעלות הנרות במשכן
נר התמיד יאיר
ירומם הנשמה כשיר.

בשמן טהור יעלו השלהבות
כישראל המתעלים היישר לפסגות
כי שמן זית זך כתית
לעד אינו שוקע לתחתית.

בסגולתו  יזרח למרחקים
ברכות ימטיר  לעמים
לעתיד לבוא הכול נוהרים
לחזות בנועם ה' בבית אלוקים.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה.[חומש שמות]


 

פרשת תצווה- מדוע פתחה הפרשה בנושא נר התמיד דווקא?

פרשת תצווה- מדוע פתחה הפרשה בנושא נר התמיד דווקא?
מאמר מאת: אהובה קליין.


הפרשה  פותחת במילים:"ואתה תצווה את בני ישראל,וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור,להעלות נר תמיד:באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר מלפני ה',חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל":[שמות כ"ז,כ-כ"א]
השאלות הן:
א] מדוע פתחה הפרשה ,דווקא בנושא הדלקת הנרות בבית המקדש-בזמן שפרשה זו היא המשך של פרשת תרומה העוסקת בכלי המשכן,הגיוני היה כי תפתח ישר בבגדי הכהונה-שאף הם חלק מכלי המשכן?
ב] מדוע שמו של משה אינו מוזכר בפרשה?
ג] מה המשמעות :"כתית למאור"?

התשובה לשאלה א]
לפי  דברי מדרש רבה:"אמר הקב"ה למשה:וייקחו אליך שמן זית זך,לא שאני צריך להם,אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם,כדי להעלות אתכם בפני כל האומות"
מכאן אנו לומדים כי:כשם ששמן הזית יש בכוחו להאיר-כך בית המקדש מאיר לכל העולם,כמו שנאמר:"והלכו גויים לאורך"[ישעיהו ס']
חז"ל אומרים  דבר דומה: כי תפקידו של בית המקדש היה להאיר ברכה והצלחה,לא רק לעם ישראל אלא לכל  אומות העולם.
רעיון זה ניתן לראות גם אצל שלמה המלך בחנוכת המקדש שבנה,הוא נשא תפילה לה' במילים :"וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך..אתה תשמע השמים.."
[מלכים -א ,ח,מ"א]
אומות העולם זוכים גם בברכת השדה בזכות המקדש,וההוכחה לכך כי בחג הסוכות  עם ישראל היו נוהגים להקריב שבעים  פרים כנגד שבעים אומות העולם במטרה:"כדי שיתברכו פירותיהם"[סוכה נ"ה]
מכאן שמטרת בית המקדש הייתה להאיר לישראל ולעולם גם הארה רוחנית וגם הארה גשמית.
את האור המיוחד הזה מסמלת המנורה שהודלקה באמצעות שמן זית זך.
אך, במצב לא טוב כאשר עם ישראל חטאו נחרב בית המקדש והדבר התבטא גם בשמן הזית:"זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שימך"[ירמיהו י"א]
עם ישראל משול  לפרי הזית העובר כמה תהליכים עד שנהפך לשמן זך, מורדים אותו מהעץ וחובטים בו,מעלים אותו לגת וטוחנים אותו,ורק אחרי כל הפעולות האלה והמכות נותן הזית את השמן הטהור שלו, בדומה לכך עם ישראל.
אומות העולם חובטים בו ומציקים לו ורק אז עושה תשובה.
מכאן שהדלקת המנורה מבטאת את ייעוד המשכן ובהמשך המקדש- להאיר לכולם.

התשובה לשאלה ב]
על כך עונים חז"ל: הרי במעשה העגל התחנן משה אל ה' למען יסלח לעם ישראל באומרו:"מחני נא מספרך אשר כתבת"[שמות,ל"ב,ל"ב]
לכן שמו של משה  נמחק מהפרשה מהטעם: כי קללת חכם גם על תנאי-אינה שבה ריקם.
לפי רבי שמעון סופר: דווקא היות ומשה היה מוכן ששמו יימחק מספר התורה-יש בכך מסירות נפש עצומה ולכן הוא זכה כביכול לחוקק ולצוות בעצמו לעם ישראל והדבר  מתבטא בהענקת כבוד למשה כאן בפרשה בלשון ציווי:"ואתה תצווה.."
משל למלך שנתן לאחד משריו את שרביטו והתיר לו לחוקק חוקים שיקראו על שמו של השר.

התשובה לשאלה ג]
על  פי האדמו"ר רבי משה ליב מסאסוב:"כתית  למאור" לאחר שהאדם משבר את יצר הרע-יש ביכולתו  לקלוט את אור השכינה.
רבי משה מקוברין אומר:כי על האדם לכתת  את תאוותיו- במטרה שיזכה-ל"מאור"- להארה מכוח עליון.
רבינו בחיי מביא טעם יפה מדוע המנורה נדלקה דווקא בשמן זית:"לפי שהזית הביא אורה לעולם שנאמר:"והנה עלה טרף בפיה"[בראשית ח,י"א]
ומוסיף ואומר כי שמן  זית זך הכוונה: השמן הראשון."כתית" – שמן היוצא על ידי כתישה ולא שמן היוצא מאליו.
ולפי המדרש:"כתית"-הכוונה למקדש הראשון שעמד-ת"י שנים ומקדש שני עמד ת"כ שנה.
ומדרש זה רומז על שני המקדשים-ראשון ושני שנחרבו.
ושני המקדשים האלה נאמרו בלשון:"כתית" היות והם היו זמניים ונחרבו בסופו של דבר.
אבל הבית השלישי העתיד להיבנות- לעד  נרמז במילה:"למאור" כמו שנאמר:"קומי אורי כי בא אורך"[ישעיהו ט]
ועל כך רומז גם דוד המלך בדבריו:"ה"אורי וישעי"[תהלים כ"ז]
כמו שנר התמיד דולק תמיד ואינו פוסק -כך גם בית המקדש השלישי  עתיד לעמוד לעד.
לסכום,לאור האמור לעיל,ניתן להסיק: כי הפרשה פתחה דווקא בנושא הנרות- לפי שהם מסמלים את אור המקדש העתיד להאיר לעם ישראל ולעולם כולו- כי זהו ייעודו החשוב והעיקרי.
יהי רצון שנזכה במהרה לחזות בבניין המקדש כנאמר :"אל ה' ויאר לנו אסרו-חג בעבותים עד קרנות המזבח"[תהלים  קי"ח,כ"ח]  אמן ואמן.


 

פרשת תצווה- מהו איל המילואים וכיצד מרמז על תכונות הכהן?

פרשת תצווה- מהו איל המילואים וכיצד מרמז על תכונות הכהן?
מאת: אהובה קליין.

בפרשתנו מתואר איל המילואים בפסוקים הבאים:
"ולקחת את האיל השני וסמך אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל ושחטת את- האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית ועל בוהן ידם הימנית ועל בוהן רגלם הימנית וזרקת את- הדם על- המזבח סביב: ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והיזת על אהרון ועל- בגדיו ועל- בניו ועל-בגדי בניו איתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו איתו .. כי איל מילואים הוא" [שמות כ"ט,י"ט-כ"ג]

השאלות הן:
א] מהו איל מילואים?
ב] מהי הסמיכה על ראש האיל ולשם מה נועדה?
ג] מדוע יש להזות מדם הקורבן על איברי הגוף של הכוהנים?

התשובה לשאלה א]
טרם חנוכת המשכן ובתחילת העבודה בו.
נערך טקס שבעת ימי המילואים להקדשת המשכן וגם הכוהנים, משה שימש ככהן ונצטווה להדריכם ולהלבישם בבגדי כהונה למשוח אותם בשמן המשחה ולהקדישם לתפקיד הכהונה.

כמו כן , נצטוו להקריב שלושה קורבנות והם:
1] פר חטאת שאת דמו היזו על המזבח.
2] איל- עולה שהיו מזים מן הדם על המזבח סביב.
3] איל מילואים- מזים מן הדם על הכוהנים.

רש"י מסביר מהו איל זה ומביא שתי דעות מתוך הספרא:
א] איל זה- היה קורבן שלמים לפי שהוא מביא שלום למזבח,לכוהנים ולבעלים.
ב] מלשון השלמה וסיום כמו:"עד מלאות ימי הטהרה" [ויקרא י"ב,ד]
לפי זה תפקיד האיל השני היה: להשלים את העבודות לחנוכת הכוהנים וכניסתם לעבודת המשכן.חזה האיל היה מוקדש למשה שהקריב את הקורבן. 

התשובה לשאלה ב]
הכוהנים היו סומכים ידיהם על ראש האיל, המשמעות היא : כי הוא מוקדש לקורבן.
התשובה לשאלה ג]
חז"ל מביאים פירוש יפה ומעניין לגבי התזת הדם על איברי גוף הכוהנים: האוזן ,היד והרגל חייבים להצטיין אצל הכוהנים וכל מנהיג בעם ישראל.
האוזן: האוזן חייבת להיות קשובה לדברי העם ובעיותיהם, ובעקבות כך הכהן חייב לפעול למענם במטרה להקל על כאבם וסבלם.
ידיים: הכהן חייב לדעת כי ידיו לא נועדו רק לקבל מתנות כהונה,אלא
עליו להיות מוכן להעניק בעת הצורך את כל הדרוש לשכבה החלשה בעם.
הרגליים נועדו להיות קלות["רץ כצבי"] לתנועה מהירה- כדי להגיע במהירות לאותם אנשים הזקוקים לעזרה מיידית במצבם הקשה ולסייע להם.
לסכום, ניתן ללמוד מתוך נושא איל המילואים כמה היה מכובד תפקידו של הכהן ואיזו אחריות נשא על כתפו, מצד אחד עליו להיות קשוב לקב"ה ולמלא אחר הציוויים בקפדנות ומצד שני להיות קשוב לרחשי העם וללכת לפעול למענם ביושר ובזריזות.

ישנו מדרש יפה של חז"ל על חשיבות הכוהנים:
בימי בית שני הייתה אישה בשם קמחית , צנועה וכשרה שהיו לה שבעה בנים וכולם היו משמשים בתפקיד כהונה גדולה.
שאלו אותה החכמים, אילו מעשים טובים עשתה בחייה שזכתה בכך שכל בניה הגיעו לכהונה גדולה?
ענתה להם: שהייתה מקפידה לכסות את שיער ראשה אף בתוך כותלי ביתה.
חכמים אמרו כי כל סוגי הקמח שהיא הייתה משתמשת- היה קמח מנופה ומשובח וקראו עליה:"כל כבודה בת מלך 
פנימה ממשבצות זהב לבושה" [תהלים מ"ה,י"ד]
הכוונה שתפארת בת המלכה מתגלה בביתה כאשר לבושה בצניעות.
לבושה ארוג בחוטי זהב.
יהי רצון ונזכה במהרה להתגשמות התפילה אותה אנו -אומרים,יום,יום:"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך: ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות..." אמן ואמן.

איל מילואים / שיר מאת אהובה קליין

איל מילואים
שיר מאת: אהובה קליין.(c)

שבעה ימים טקסים
הקדשת משכן וכלים
הדרכת עבודת כוהנים
קורבנות ציווי עליונים.

לפני אוהל מועד ניצבים
הכוהנים ואיל המילואים
ידיהם על ראשו סומכים
עיניו בורקות מעיף מבטים.

כולו נועד קורבן שלמים
שלום למזבח לכוהנים והבעלים
השלמה למלאכת האומנים
בצל השכינה ויראת אלוקים.

השמים מתהדרים במרבד עננים
מבעדם מתקבצים עדת סרעפים
תפילות יישאו ליושב במרומים
שיציל ישראל מכל האויבים.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה.[חומש שמות]

הכהן ובגדיו / שיר מאת: אהובה קליין (c)

הכהן ובגדיו / שיר מאת: אהובה קליין (c) 

כהן בבגדי כהונה 
מתקדש בצל השכינה
בתום הקמת המשכן
מלאכתו בלב נאמן.

עטור מלבושי מלכים
צנועים קדושים נעלים
ציץ זהב על מצחו
קודש לה' פועלו.

חושן משפט משובץ אבנים
מתנה נדיבה מנשיאי השבטים
אורים ותומים רזים מגלים
בסיוע משמים מפי מלאכים.

בגדי כבוד תפארת מושלמים
מעשה חושב יצירת אומנים
מייחדים עבודתו לפני האלוקים
מרוממים רוחו לעיני הצופים.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה [חומש שמות]