פרשת תרומה

הענות ישראל לתרומה

הענות ישראל לתרומה

 שיר מאת: אהובה קליין ©

השמועה עברה מפה לאוזן

ציווי לתרום לאפוד ולחושן

בגדי כהונה כבוד ותפארת

מעשה אמן מלאכת מחשבת.

 

חיש התייצבו אישה ואיש

זהב וארגמן  מיהרו להגיש

ברי לבב ונקיי כפיים

היענותם לשם שמים.

 

חכמי הלב קורנים מאושר

חומר גלם יקבלו ביושר

על פניהם זיו השכינה

חדוות יצירה אהבה ורינה.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה[חומש שמות]

 

ציווי התרומה / שיר מאת: אהובה קליין ©

ציווי התרומה / שיר מאת: אהובה קליין ©

שמים זוהרים אור בוהק

משה לקול אלוקים מזדעק

ציווי  מקבל משמים

לקחת תרומה מנקיי כפיים.

 

למען הקמת המשכן

מעשה ידי אומן

ע"פ חכמה  תבונה ודעת

עין רואה  אוזן שומעת.

 

המשכן  בלב כל אחד

דבוק ביחיד והמיוחד

שרשרת פניני חוכמה

מהתורה שואבת כוחה.

 

הערה: השיר בהשראת פרשת תרומה [חומש שמות]

 

 

 

פרשת תרומה- הקשר לחכמה, תבונה ודעת - כיצד?

פרשת תרומה- הקשר לחכמה, תבונה ודעת - כיצד?

 מאמר מאת : אהובה קליין .

פרשת תרומה-   פותחת בציווי הקב"ה את משה לעם ישראל להביא תרומה להקמת המשכן:

"דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּיקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי".

לאחר שהתורה מפרטת את כל סוגי החומרים הכלולים בהבאת החומרים במסגרת התרומה- היא  מציבה את  התכלית:

"וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם"

השאלות הן:

א] מהי מהות התרומה?

ב] מהו כוחו של המקדש?

תשובות.

מהות התרומה.

רש"י  מדגיש: "ויקחו לי תרומה"— לי – לשמי - [ לשם ה' ]

על פי רש"י: תרומה מלשון הפרשה, וכך פירש גם אונקלוס ובאופן זה פירשו גם חז"ל.

 [ מסכת יומא כ"ב]

המשמעות: "ויקחו לי" : הפרשה- שאדם מפריש מכספו - על מנת לתת נדבה.

"תיקחו לי תרומה"- היא הנתינה.

"ידבנו  ליבו"- מלשון נדבה והמשמעות- רצון טוב.

"תיקחו  את תרומתי"- אמרו רבותינו: מדובר בשלוש תרומות:

א] תרומת בקע לגולגולת- שמהם נעשו האדנים של המשכן. כפי שמפורש בפרשת: "באלה פקודי": "ואחת תרומת המזבח בקע לגולגולת"

ב]  לקופות- מהם לקנות קורבנות ציבור.

ג] תרומת המשכן- נדבה של כל אחד ואחד.

 שלוש  התרומות הללו רמוזות בתחילת הפרשה במילים: "תרומה", "תרומתי", "התרומה"

רבינו בחיי מביא רעיון יפה: שלושת התרומות- כנגד שלוש  תרומות שהעולם נתרומם בהן,

החכמההתבונה והדעת. כפי שכתוב במשלי [ ג, י"ח]: "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו", ונרמז במעשה המשכן, מפני שהמשכן שקול כבריאת העולם ולכן הוזכרו כאן שלושת התרומות.

עוד מוסיף רבינו בחיי רעיון נפלא: נאמר: ב"פרקי דרבי אליעזר": "בשלושתן בנה שלמה בית מקדש שכן הזכיר הכתוב על חירם [מלכים א, ז] "בן אישה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש  צורי חורש נחושת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת"  וכן בשלושתן עתיד להבנות, הוא שהזכיר עליו שלמה עליו השלום ברוח הקודש[משלי כ"ד]"בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו"  ושלושתן עתיד הקב"ה ליתן לישראל במתנה שנאמר: [שם ב]:"כי ה' יתן חכמה וגו', נתן אין כתיב כאן, אלא ייתן, מפיו דעת ותבונה, ושלושתן יינתנו למלך המשיח שנאמר: "ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה וגו'- רוח דעת ויראת ה' "[ישעיהו י"א, א]

רבי גדליה מלינץ בספרו: "תשואות חן": מסביר- כי מדובר  בציווי זה באוספי צדקה, שצריכים להתכוון במעשיהם לשם שמים, אבל נותני צדקה, אפילו אם ייתנו שלא לשמה- הדבר  נחשב לצדקה  מוחלטת.

 בעל המלבי"ם מסביר: שאילו היה כתוב: "ויתנו לי תרומה" היו חושבים בני ישראל שמוטלת על כל אדם חובה לתת נדבה למשכן., אלא שה' רצה רק מתרומות שנתרמו מתוך רצון טוב ומהתנדבות מעמקי הלב שהיא אמיתית וישרה. ולא מתוך אילוץ, לכן התורה אינה מזכירה כאן לשון: נתינה, אלא לשון לקיחה, ועל ידי זה נצטוו בני ישראל למנות גבאים שייקחו את התרומה: "תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" [שמות כ"ה, ב]

כוחו של המקדש.

 התורה מדגישה כי תכלית התרומה היא:

"ועשו לי מקדש ושכנתי  בתוכם"  מעניינים דברי מדרש רבה [שמות ל"ג,א] שם נאמר: "ויקחו לי תרומה", הה"ד [משלי ג]:"כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו", אל תעזובו את המקח שנתתי לכם, יש לך אדם לוקח מקח, יש בו זהב ואין בו כסף, יש בו כסף ואין בו זהב, אבל המקח שנתתי לכם יש בו כסף שנאמר: "אמרות ה'  טהורות כסף צרוף ",יש בו זהב, שנאמר: "הנחמדים מזהב פז רב.." [תהלים י"ט]   מדרש זה בא ללמדנו את ערכה המושלם של התורה הקדושה.

בעולם הגשמי- אין מושלמות, אדם שיש לו זהב שהיא מתכת יקרה מאד לא בהכרח שיש לו הכול, ודאי יש לו חיסרון בתחום אחר. אך בהשוואה לכך התורה היא: הטוב המושלם, כפי שנאמר: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל  תעזובו"  לכן הקב"ה מצווה על עם ישראל שלעולם לא יעזבו את התורה.

 והמדרש ממשיך במשל: משל למלך שהייתה לו בת יחידה בא מלך אחד והשתדך איתה ורצה לקחתה לארצו, אמר לו  האב: זוהי בתי היחידה, אינני יכול בלעדיה אך אינני יכול להגיד לך שלא  תיקח אותה, לפי שהיא כבר אשתך, לכן בקשתי היא: כל מקום שתלך  תקציב לי חדר שאוכל לדור אצלכם, כי איני יכול לעזוב אותה, הנמשל לכך: אמר הקב"ה לישראל: אני הענקתי לכם את התורה ואינני יכול לפרוש ממנה, ולהגיד לכם שאל תיטלו אותה ,גם איני יכול בלעדיה ,לפיכך  כל מקום שאתם הולכים עשו לי בית אחד אצלכם שאדור בו, כפי שכתוב: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

על פי מדרש זה אנו למדים: כי לא די ללמוד את התורה כחכמה בפני עצמה , אלא התורה חייבת להיות מקושרת אל הקב"ה על ידי שנהיה מחוברים אליה באופן תמידי - הלכה למעשה. הקב"ה מעוניין להיות נוכח בכל מקום שלומדים את תורתו.  על כן לימוד התורה חייב להתבצע מתוך יראת שמים ויראת חטא והקב"ה מעוניין להיות נוכח בכל מקום שלומדים את תורתו. הלומד תורה שהוא מזדהה עם הלימוד וקשור לאלוקים- הופך במרוצת הזמן לתלמיד חכם. התורה כה יקרה שאפילו הקב"ה אינו יכול להתנתק ממנה ואף אנו חייבים להיות מחוברים אליה לנצח. בנוסף עלינו לזכור כי אנו יקרים לה'  כאותה בת מלך שחשובה הייתה לאביה.

לסיכום, לאור האמור לעיל ניתן להסיק כי:  כי תכלית התרומה היא: בניית המשכן, שנעשה בכוח  החכמה  התבונה והדעת  וכל זה כנגד בריאת  העולם  על ידי ה'.

עם ישראל בכלל ובפרט חייב להיות מקושר אל ה' על ידי: "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם" כל אחד יפנה מקום בליבו  למשכן שבו ישכון הקב"ה והמשכן  מסמל את התורה- מקור החכמה, הבינה והדעת.

"כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו- עץ חיים היא למחזיקים בה" [משלי ג]

 

 

 

 

 

 

שלמה המלך והמקדש / שיר מאת: אהובה קליין ©

שלמה המלך והמקדש / שיר מאת: אהובה קליין ©

 

שלמה המלך הנבון

כרת ברית שלום

קשרי מסחר הגונים

בחלקו ארזים ולבנים.

 

שֹרים, חוצבים וסבלים

בזיעת אפם עמלים

שֹשֹים רצים כאיילים

בית הבחירה מקימים.

 

שם שורה השכינה

כחמה תזרח אמונה

לוויים שרים שירתם

מקהלות, נעימות נגינתם.

 

הכוהנים  מברכים ברכתם

הדורים בלובן לבושם

אלוקים משרה קדושתו

ישראל חוסים בצלו.

הערה : השיר בהשראת  ההפטרה לפרשת תרומה [מלכים-א, ה]

          

פרשת תרומה- מדוע מקום משכן ה'- נקרא "מקדש"?

פרשת תרומה- מדוע  מקום משכן ה'- נקרא "מקדש"?
 
פרשת תרומה פותחת בפנינו נושא רחב היקף :מלאכת המשכן וכליו בתיאור מפורט  על פני- חמש  פרשיות,וכל המשכן נבנה  מתרומתם של עם ישראל.בתוך תיאור כלי המשכן ישנו פסוק המדבר על תכלית הקמת המשכן,כפי שכתוב:
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"[שמות כ"ה,ח]

השאלות הן:
א] מדוע התורה קוראת  לבית הנועד למשכן ה'-  בשם:"מקדש"?
ב] נאמר:"..ושכנתי בתוכם"- ולא נאמר:"ושכנתי בתוכו"- מה ההסבר לכך?
ג] כיצד ניתן בימינו לקיים את כל מצוות התורה  באין מקדש?

התשובה לשאלה א]
על פי רש"י: התורה קוראת למקדש בשם זה-לפי שייעודו בעתיד לקדש את עם ישראל,ממקום זה תצא הקדושה לאומה.
לפי אבן עזרא:המקום נקרא מקדש-כי בבית זה תשכון הקדושה האלוקית.
רשב"ם והחיזקוני מפרשים-זהו מקום מועד ומזומן למפגש בין הקב"ה  והאדם,כפי שנאמר:"ונועדתי לבני ישראל"
אור החיים הקדוש טוען: כי הקדושה חלה על המקדש מיד בתום השלמתו גם אם עדיין לא בוצעו בו מלאכות קודש,או טרם השכינה שרתה במקום.
לפי דברי רבנו בחיי:"קרא  המשכן מקדש על שם שהוא מקודש בשריית השכינה.ויתכן לומר לפי שהוא דוגמת ביהמ"ק של מעלה"

התשובה לשאלה ב]
לפי דברי ספורנו:"ושכנתי בתוכם"-הכוונה שה'  ישכון בתוך בני ישראל, כדי לקבל את תפילתם ועבודתם באותו אופן שמשרה את שכינתו מבין שני הכרובים - מעל הכפורת במשכן עצמו.
לפי דברי אור החיים:המקום אשר יקדישו לשכינה יהיה בתוך בני ישראל,והם יקיפו את המשכן בארבעה דגלים, ויתכן שמצב זה משמש  תשובה למה שחשקו בני ישראל במעמד הר סיני ששם היה ה' מוקף בדגלי המלאכים והוא שוכן בתוכם,גם הם  שאפו שהשכינה  תשרה בתוכם.
לכן באה התשובה של הקב"ה לעם ישראל:"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
רבינו בחיי מביא מדרש  המספר: כי הקב"ה אמר  לעם ישראל:אתם צאני [כפי שנאמר:"ואתנה צאני"[יחזקאל ל"ד]ואני הרועה שלכם,כפי שנאמר:"רועה ישראל האזינה"[תהלים פ] ולכן עשו לי דיר לרועה כדי שיבוא ויראה אתכם.
אתם כרם שנאמר:"כי כרם ה'  צבאות בית ישראל "[ישעיהו ה] ואני שומר שנאמר:"הנה לא ינום ולא ישן  שומר ישראל"[תהלים קכ"א]עשו סוכה לשומר על מנת שיבוא וישמור בו עליכם.אתם בניי ואני אביכם,אתם בניי-לפי שנאמר:"בנים אתם לה' אלוקיכם "[דברים י"ד]ואני אביכם,שנאמר:"כי הייתי לישראל לאב"[ירמיהו ל"א]וכבוד יש לבנים כאשר הם אצל אביהן וכבוד לאביהם כשהוא אצלם,כמו שנאמר:"עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"[משלי י"ז] לכן נאמר:"עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"-בתוך בני ישראל.
בעל הטורים וגם רבינו בחיי אומרים: כי יש במילה:"שכנתי"- רמז למספר השנים בהם עמד בית ראשון ושני,בית ראשון עמד ת"י שנים כמניין לשוכני בתוכם,ובית שני עמד ת"כ שנים.

התשובה לשאלה ג]
רבי יעקב יוסף מפולנאה שואל:  כיצד ניתן לקיים את כל המצוות על יסוד הנאמר:"ועשו לי מקדש.."?
תשובתו היא:האדם הוא :"עולם קטן" ולכן על כל אחד מוטל התפקיד שיעשה מקדש בליבו - כדי להשרות שם את השכינה וכאשר יווצר המצב שה' ישכון בליבו של כל אחד-יקוים  המשך הפסוק:"ושכנתי בתוכם"-ה' ישכון בתוך כלל ישראל.
לסיכום,לאור האמור לאיל ניתן להסיק-כי המקדש הוא מקום מקודש-בו השכינה שורה,או מקום מפגש בין בני ישראל ואלוקים.
מי ייתן ועם ישראל ילך בדרך התורה וירבה במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו ויעסוק  בחסדים,כפי שנאמר:"עולם חסד יבנה.."[תהלים פ"ט,ג]
וכל זה מתוך אחדות מלאה.

יהי רצון שנזכה במהרה להיות  ראויים -שהשכינה תשרה על כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד.אמן ואמן.
 

חזון אחרית הימים/שיר מאת: אהובה קליין©

חזון אחרית הימים/שיר מאת: אהובה קליין©
 
חזון אחרית הימים
ענני רקיע מתאספים
לחזות במראה הנשגב
עם ישראל מאוחד.
 
קלים כנשרים גיבורים כאריות
הולכים לאור עשרת הדיברות
איש לרעהו יאמרו חזק
ללא כחל  ללא סרק.
 
בסולם הערכים מתעלים
לפסגת האושר מרקיעים
מעתה המקדש בתוכם
לעיני כל  ברואי עולם.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת תרומה [חומש שמות].
 

פרשת תרומה- מדוע ה' זקוק למקדש בזמן שהעולם בחזקתו?

פרשת תרומה- מדוע ה' זקוק למקדש בזמן שהעולם בחזקתו?
מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו, בה כל בני ישראל מביאים תרומה-להקמת המשכן:זהב,כסף,נחושת,עורות תחשים,אבני שוהם..נאמר:
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
[שמות כ"ה,ח]

השאלות הן:
א] מדוע  נקרא המשכן בשם מקדש?
ב] מדוע הקב"ה זקוק למקדש,בזמן שהשמים והארץ הם בחזקתו?
ג] מתי ייבנה בית המקדש השלישי?

התשובה לשאלה א]
לפי דברי רבינו בחיי:המשכן נקרא מקדש,מפני שהוא מקודש על ידי שריית השכינה,ואפשר לומר כי הוא  כתבנית בית המקדש של מעלה.
רבינו בחיי מביא מדרש יפה אשר לפיו:אמר ה' לעם ישראל:אתם צאני ואני הרועה שלכם,ומדוע דווקא הדימוי של הצאן?
התשובה לכך כי: יחזקאל הנביא אומר:"ואתנה צאני ואני רועה"[יחזקאל ל"ד] ובתהלים[פ]נאמר:"רועה ישראל האזינה"-הכוונה שיעשו דיר לרועה והוא יבוא לבקרם.
ישעיהו הנביא אומר:"כי כרם ה' צבאות בית ישראל ואני שומר"[ישעיה,ה]
בני ישראל ככרם וה' שומר עליהם וההוכחה:"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"[תהלים קכ"א]
עם ישראל הם כבנים וה' כאביהם,כפי שנאמר:"בנים אתם לה' אלוקיכם ואני אביכם "[דברים י"ד]
ובמשלי נאמר:"עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"[משלי י"ז]
לפי מדרש זה:אלוקים משרה את שכינתו בתוך עם ישראל.
ומוסיף רבינו בחיי:יש במילה:"ושכנתי" רמז למספר השנים שעמד בית ראשון ובית שני.
רבי יוסף יעקב אומר:שכל אחד יעשה מקדש  בליבו ויכין שם מקום להשראת השכינה וכאשר ה' ישכון בליבו של כל יהודי-אזי יתגשם הפסוק:"..ושכנתי בתוכם"
ויש פירוש שאומר: שהתורה קוראת למשכן בשם:"מקדש"-על שם ייעודו בעתיד-לקדש את עם ישראל.
לפי רש"י:  בית שממנו  תצא קדושה לאומה.
רשב"ם והחיזקוני מסבירים: כי המשכן הוא מקום המיועד לפגישת בין ה' לבני האדם.

התשובה לשאלה ב]
שלמה המלך בכבודו  ובעצמו תמה על כך באומרו:"הנה השמים ושמי השמים לא יכלכולך,אף כי הבית הזה אשר בניתי"[מלכים א,ח]
גם הנביא ישעיהו משתומם באומרו:"כה אמר ה' השמים והארץ הדום רגליי,אי זה בית אשר  תבנו לי,ואי זה מקום מנוחתי".
לפי ההסבר של מדרש רבה[שמות ל"ד]:"אתה מוצא כשנתן הקב"ה את התורה לישראל,אילו בא עליהם בחוזק כוחו לא היו יכולים לעמוד,שנאמר:אם יוספים אנו לשמוע את קול ה' אלוקינו ומתנו"-לכן ה' בא אל עמו בהתאם לכוחו,וההוכחה לכך,שנאמר:"קול ה' בכוח "- בכוחו  ולא נאמר,אלא בכוח-לפי כוחו של כל אחד ואחד."אצל האדם ישנה הגבלה לגבי דברים -מופשטים,והתורה מתייחסת לעניין זה בהתחשבות,וצווי זה חייב שייקלט אצלנו באמצעות חמשת החושים  שלנו.לכן הקב"ה מדבר בלשון ומושג של בני האדם,באמצעות משהו מוחשי.
הקב"ה מתאים את הערכים העל אנושיים לכלי קיבול-האנושיים.

התשובה לשאלה ג]
לבניין הבית השלישי כל ישראל מצפה:
לפי דברי הנביא ישעיהו: בית המקדש השלישי עתיד,בע"ה להיבנות באחרית הימים:"והיה באחרית הימים נכון יהיה בית הר ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים:והלכו עמים רבים ואמרו לכו:ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו-כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"[ישעיה ב,ב-ג]
לפי דברי מיכה:"והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכון בראש ההרים ונישא הוא מגבעות ונהרו אליו עמים:והלכו גויים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון..."
לגבי הזמן, מתי ייבנה המקדש השלישי,רבו הדעות,יש הסוברים: כי עתיד להיבנות אחרי בוא המשיח,ויש הסוברים כי המשיח בעצמו יבנה את המקדש.
ויש אומרים כי סמוך לבואו.
באשר לאופן בנייתו,גם רבו הסברות. יש כאלה הטוענים: כי המקדש יבנה על ידי ה',כמו שנאמר:"מקדש ה' כוננו ידיך"[שמות ט"ו,י"ז]
יש דעה  האומרת: כי המקדש יבנה על ידי אדם,אלא שמהשמים ירד לתוכו בית מקדש רוחני-ממש כירידת הנשמה לתוך הגוף הגשמי-כירידת האש של מעלה אל תוך האש של מטה.
באשר למיקומו של המקדש,גם כאן ישנן דעות שונות.
יש הסוברים :כי המקדש השלישי עתיד להיבנות במקום אשר בו נבנה בית המקדש השני,ויש האומרים: כי מיקומו יהיה רחוק מהעיר ארבעים מיל לצד צפון.
לסכום,
לאור האמור לעיל,המסקנה היא: למרות שאלוקים שולט על כל העולם,הוא  שואף להקמת המקדש בתוך עם ישראל הנחשבים לבניו,היות והם זקוקים למשהו מוחשי-בו ידעו כי השכינה שורה,
מתי יבנה המקדש? רק לאחר שיבנה נדע כולנו את התשובה. בכל אופן אנו מאמינים ומצפים :כי הדבר יכול להתרחש במהרה,בכל רגע-כמו שאנו מייחלים ומבטאים זאת בתפילתנו היום יומית:"יהי רצון מלפניך,ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו,שיבנה בית  המקדש במהרה בימינו..." אמן ואמן.


 

בית המקדש השלישי

בית המקדש השלישי
 /שיר מאת: אהובה קליין ©

תחילה משכן מקודש
בכתובים מכונה מקדש
בו ייערך מפגש
בכל יום חדש.

מקום שריית השכינה
לעם שוחר אמונה
בו ישטח תלאותיו
תפילה ברמ"ח אבריו.

שני בתי בחירה
אבדו בימי צרה
בעבור עוונות רבים
באו גלויות וייסורים.

אך הנה ימים באים
ישראל מאפלה יוצאים
  כהרף עין ישועה
מקדש שלישי גאולה.

הערה: השיר בהשראת פרשת תרומה[חומש שמות]

פרשת תרומה- מה מסמל ארון העדות במשכן?

פרשת תרומה- מה מסמל ארון העדות במשכן?
מאת: אהובה קליין.

בפרשתנו בין כלי המשכן מוזכר ארון העדות, ישנו תאור מפורט:

"ועשו ארון עצי שיטים אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי קומתו: 
וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב: 
ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתת על ארבע פעמותיו ושתי טבעות על-צלעו האחת ושתי טבעות על- צלעו השנית:ועשית בדי עצי שיטים וצפית אותם זהב: 
והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם: בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו: ונתת אל—הארון את העדות אשר אתן אליך: 
ועשית כפורת זהב טהור אמתיים וחצי אורכה ואמה וחצי רוחבה ועשית שניים כרובים זהב מקשה תעשה אותם משני קצוות הכפורת.
ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על –ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל"[שמות כ"ה,י-כ"ג]

השאלות הן:
א] מדוע הארון חייב להיות מצופה זהב טהור ומה הדבר מסמל?
ב] בכל מידות הארון ישנם חצאים- האם יש לכך משמעות מיוחדת ?
ג] מה תפקיד הבדים ,מדוע צריכים להיות צמודים לארון?
ד]מה היה תפקיד הכרובים?

התשובה לשאלה א]
חז"ל אומרים כי הארון מסמל תלמידי חכמים והם בגדר
"זהב טהור"- לומדי תורה לשמה,ללא דופי או פגם.
לעומת זאת ,הבדים מסמלים את מחזיקי התורה אשר תומכים בלומדי התורה על ידי שתורמים להם כסף.
לכן בבדי הארון לא נאמר שיהיו מצופים זהב טהור כפי שנאמר בגוף הארון- היות ומחזיקי התורה גם אם יש ביניהם כאלה העושים את מלאכתם לא לשמה- למרות זאת רצויים הם לפני ה' - מהסיבה שהם תורמים להפצת התורה בעם ישראל.וזה דבר מבורך מאד.

התשובה לשאלה ב]
מתברר שאכן יש משמעות מיוחדת לכך שכל מידות הארון יש בהם חצאים. 
על כך אומר : בעל הטורים: כי האדם ידע שלעולם לא יהיה שלם בלימוד התורה למרות שלומד הרבה,עליו לשאוף להתאמץ ולהתמיד להתקדם עוד ועוד על מנת להגיע לשלמות בידיעת התורה ובעבודת הבורא.
לעומת זאת, מידות המזבח היו שלמות, מזבח הנחושת:"חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב" ואצל מזבח הזהב נאמר:"אמה אורכו ואמה רוחבו"
מידות שלמות אלה מרמזות כי אדם המקריב קורבן על המזבח-חייב לקבל על עצמו לשוב בתשובה שלמה ,היות ובעבודת ה' המטרה היא שלמות-כפי שאנו לומדים זאת מהפסוק:"תמים תהיה עם ה' אלוקיך" 
[דברים י"ח,י"ג]

התשובה לשאלה ג]
על כך עונה ספר החינוך:הבדים העניקו כבוד והדר לארון.
"לפי שהארון הוא משכן התורה, והיא כל עיקרנו וכבודנו ונתחייבנו לנהוג בו כל כבוד וכל הדר בכל יכולתנו . על כן נצטווינו לבל נסיר בדי הארון ממנו, פן נהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות, ואולי מתוך טירדא וחיפזון לא נבדוק יפה, להיות בדיו חזקים כל הצורך, ושמא חס ושלום ייפול מידם, ואין זה כבודו,אבל בהיותם מוכנים לעולם ולא יסורו ממנו, נעשה אותם חזקים הרבה, ולא תארע תקלה בהם"
-מכאן שהארון חייב להיות תמיד מוכן למצב של נשיאה.
החיזקוני אומר: כי הבדים צריכים להיות צמודים היטב לארון כי כאשר נושאים אותו - לא ירד הארון מעל כתפי הנושאים.
וטעם נוסף ומעניין: הבדים משמשים מעין מחיצה בדרכם של היוצאים והנכנסים -שהרי הארון מקומו בקודש הקודשים ולשם יכול להיכנס אך ורק הכהן הגדול פעם בשנה ביום הכיפורים.
הכלי יקר מפרש:כי הוא רואה את הקשר בין הבדים לארון ממש כמו הזיקה בין האומה לתורתה וברית נצחית בין עם ישראל לקב"ה.
כמו שנאמר ליהושע:"לא ימיש ספר התורה הזה מפיך" או:"לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך אמר ה'. מעתה ועד עולם"
הסבר מיוחד מביא רבי שמשון רפאל הירש: עצם עניין הבדים שתפקידם לשאת את הארון ממקום למקום-כך היא דרכה של התורה-היא מעל המקום ואפשר לקיימה בכל מקום בעולם ואכן עם ישראל נאחזו בה גם בגלויות ובזכותה ניצלו . לעומת זאת, השולחן והמזבח המסמלים את חיי החומר והרוח של עם ישראל- מקומם רק בארצנו.

התשובה לשאלה ד]
לפי אברבנאל: הכרובים היו בדמות ילדים רכים המסמלים את הטוהר שלהם במיוחד שמעולם לא חטאו- האחד בדמות נקבה והשני בדמות זכר והם באים לרמז שכל איש ואישה חייבים להיות קשורים לתורה ועבודת ה'.
"שפתי כהן" מפרש: כי עצם הדמיון של הכרובים לפני ילדים- בא לרמז לנו ולהדגיש את חשיבות לימוד התורה כבר מגיל הילדות המוקדמת,כמו שנאמר:"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"
ואולי מכאן ניתן להבין מדוע ה' בחר לדבר אל משה מבין הכרובים דווקא, שהרי מקום של טוהר ולימוד תינוקות של בית רבן -חביב מאד על הקב"ה.
לסיכום, ניתן להסיק מתוך דעות המפרשים על הארון:
כי הוא מסמל את תלמידי החכמים – לומדי התורה, הבדים מסמלים את תומכי התורה. גם מי שהוא בגדר תלמיד חכם, לעולם לא יראה עצמו מושלם בידיעותיו התורניות ,אלא יתאמץ לעלות ולהתעלות בלימוד.
כפי שנאמר:"כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" [תהלים א,ב]
הכרובים מעל הארון מסמלים-תינוקות של בית רבן שלא חטאו ועסוקים בלימוד התורה- דבר מאד מעורך אצל הקב"ה. יהי רצון ונרבה בלימודי הקודש ונתמיד בקיום המצוות הלכה למעשה ויתקיים בנו הפסוק:"..ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ"[ישעיהו מ"ט,ו]אמן ואמן.