חומש שמות

דבר החסידות – פרשת תרומה – ר"ח אדר

דבר החסידות – פרשת תרומה – ר"ח אדר

 

חודש עם מזל בריא

בחג הפורים יש חידוש שלא מצאנו כמוהו בשום חג אחר, והוא שנס הפורים הפך את כל החודש לשמחה! כנאמר במגילה (ט, כב) "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה".

עד כדי כך, שהדבר מובא להלכה; שמי שיש לו דין עם נכרי – ישתדל לקיים אותו בחודש אדר, כלשון הגמרא (תענית כט, ב) "דמזליה בריא" – כי המזל של אדר בריא וחזק.

ובאמת, כיצד משפיע פורים על כל ימי החודש?

אחד ההסברים לכך: הגמרא מספרת (מגילה יג, ב) שכאשר נפל פור בחודש אדר שמח המן שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד". ומבאר רש"י: "כדאי הלידה שתכפר על המיתה".

ולכאורה, מהי באמת המעלה הגדולה כל-כך ביום ההולדת של משה שבכוחה להפוך את המצב של "ירח שמת בו משה" ל"ירח שנולד בו משה"?

אלא, ידוע שביום ההולדת מזלו של האדם גובר, כדברי הירושלמי (ר"ה פ"ג ה"ח) ש"המזל השולט ביום ההוא עוזר לו". מזה מובן, שכאשר מדובר ביום הולדתו של משה, שעליו נאמר (רש"י חוקת כא, כא) "שנשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל" – גובר מזלם של ישראל!

ואת זה לא ידע המן, שבשבעה באדר נולד וזה הפך את כל החודש ל"ירח שנולד בו משה" – חודש שמזלו בריא לעם ישראל עד סוף כל הדורות, עד כדי כךשמשנכנס אדר כבר מרבים בשמחה*!

 

שבת שלום וחודש טוב!

 

*) ע"פ יומתק דבר פלא, שרש"י מפרש את דברי הגמרא (תענית כט, א) "משנכנס אדר" – ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח", דלכאורה – מה ענין פסח לכאן? (כקושיית כמה מפרשים)

אלא, דבזה מרומז שימי השמחה דפורים באו כתוצאה מלידת משה רבינו שהוא הוציא את ישראל ממצרים ונתן להם את התורה ובזכות יום הולדתו (באדר) נגאלו גם בימי מרדכי, ולכן מביאם בחדא מחתא - ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח (וראה עוד ביאורים בזה ע"פ פשט וע"פ חסידות ב"שערי המועדים – חודש אדר" עמ' כ ואילך).

 

מבוסס על: שיחות ז' אדר וש"פ תצוה ה'תשנ"ב (נד' בתורת מנחם התוועדויות ח"ב עמ' 299 ואילך, וכן ב"שערי המועדים – חודש אדר" עמ' ס ואילך).

_________________________