חומש שמות

פרשת תרומה- מדוע מקום משכן ה'- נקרא "מקדש"?

פרשת תרומה- מדוע  מקום משכן ה'- נקרא "מקדש"?
 
פרשת תרומה פותחת בפנינו נושא רחב היקף :מלאכת המשכן וכליו בתיאור מפורט  על פני- חמש  פרשיות,וכל המשכן נבנה  מתרומתם של עם ישראל.בתוך תיאור כלי המשכן ישנו פסוק המדבר על תכלית הקמת המשכן,כפי שכתוב:
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"[שמות כ"ה,ח]

השאלות הן:
א] מדוע התורה קוראת  לבית הנועד למשכן ה'-  בשם:"מקדש"?
ב] נאמר:"..ושכנתי בתוכם"- ולא נאמר:"ושכנתי בתוכו"- מה ההסבר לכך?
ג] כיצד ניתן בימינו לקיים את כל מצוות התורה  באין מקדש?

התשובה לשאלה א]
על פי רש"י: התורה קוראת למקדש בשם זה-לפי שייעודו בעתיד לקדש את עם ישראל,ממקום זה תצא הקדושה לאומה.
לפי אבן עזרא:המקום נקרא מקדש-כי בבית זה תשכון הקדושה האלוקית.
רשב"ם והחיזקוני מפרשים-זהו מקום מועד ומזומן למפגש בין הקב"ה  והאדם,כפי שנאמר:"ונועדתי לבני ישראל"
אור החיים הקדוש טוען: כי הקדושה חלה על המקדש מיד בתום השלמתו גם אם עדיין לא בוצעו בו מלאכות קודש,או טרם השכינה שרתה במקום.
לפי דברי רבנו בחיי:"קרא  המשכן מקדש על שם שהוא מקודש בשריית השכינה.ויתכן לומר לפי שהוא דוגמת ביהמ"ק של מעלה"

התשובה לשאלה ב]
לפי דברי ספורנו:"ושכנתי בתוכם"-הכוונה שה'  ישכון בתוך בני ישראל, כדי לקבל את תפילתם ועבודתם באותו אופן שמשרה את שכינתו מבין שני הכרובים - מעל הכפורת במשכן עצמו.
לפי דברי אור החיים:המקום אשר יקדישו לשכינה יהיה בתוך בני ישראל,והם יקיפו את המשכן בארבעה דגלים, ויתכן שמצב זה משמש  תשובה למה שחשקו בני ישראל במעמד הר סיני ששם היה ה' מוקף בדגלי המלאכים והוא שוכן בתוכם,גם הם  שאפו שהשכינה  תשרה בתוכם.
לכן באה התשובה של הקב"ה לעם ישראל:"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
רבינו בחיי מביא מדרש  המספר: כי הקב"ה אמר  לעם ישראל:אתם צאני [כפי שנאמר:"ואתנה צאני"[יחזקאל ל"ד]ואני הרועה שלכם,כפי שנאמר:"רועה ישראל האזינה"[תהלים פ] ולכן עשו לי דיר לרועה כדי שיבוא ויראה אתכם.
אתם כרם שנאמר:"כי כרם ה'  צבאות בית ישראל "[ישעיהו ה] ואני שומר שנאמר:"הנה לא ינום ולא ישן  שומר ישראל"[תהלים קכ"א]עשו סוכה לשומר על מנת שיבוא וישמור בו עליכם.אתם בניי ואני אביכם,אתם בניי-לפי שנאמר:"בנים אתם לה' אלוקיכם "[דברים י"ד]ואני אביכם,שנאמר:"כי הייתי לישראל לאב"[ירמיהו ל"א]וכבוד יש לבנים כאשר הם אצל אביהן וכבוד לאביהם כשהוא אצלם,כמו שנאמר:"עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"[משלי י"ז] לכן נאמר:"עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"-בתוך בני ישראל.
בעל הטורים וגם רבינו בחיי אומרים: כי יש במילה:"שכנתי"- רמז למספר השנים בהם עמד בית ראשון ושני,בית ראשון עמד ת"י שנים כמניין לשוכני בתוכם,ובית שני עמד ת"כ שנים.

התשובה לשאלה ג]
רבי יעקב יוסף מפולנאה שואל:  כיצד ניתן לקיים את כל המצוות על יסוד הנאמר:"ועשו לי מקדש.."?
תשובתו היא:האדם הוא :"עולם קטן" ולכן על כל אחד מוטל התפקיד שיעשה מקדש בליבו - כדי להשרות שם את השכינה וכאשר יווצר המצב שה' ישכון בליבו של כל אחד-יקוים  המשך הפסוק:"ושכנתי בתוכם"-ה' ישכון בתוך כלל ישראל.
לסיכום,לאור האמור לאיל ניתן להסיק-כי המקדש הוא מקום מקודש-בו השכינה שורה,או מקום מפגש בין בני ישראל ואלוקים.
מי ייתן ועם ישראל ילך בדרך התורה וירבה במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו ויעסוק  בחסדים,כפי שנאמר:"עולם חסד יבנה.."[תהלים פ"ט,ג]
וכל זה מתוך אחדות מלאה.

יהי רצון שנזכה במהרה להיות  ראויים -שהשכינה תשרה על כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד.אמן ואמן.