חומש שמות

פרשת תרומה- מה מסמל ארון העדות במשכן?

פרשת תרומה- מה מסמל ארון העדות במשכן?
מאת: אהובה קליין.

בפרשתנו בין כלי המשכן מוזכר ארון העדות, ישנו תאור מפורט:

"ועשו ארון עצי שיטים אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי קומתו: 
וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב: 
ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתת על ארבע פעמותיו ושתי טבעות על-צלעו האחת ושתי טבעות על- צלעו השנית:ועשית בדי עצי שיטים וצפית אותם זהב: 
והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם: בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו: ונתת אל—הארון את העדות אשר אתן אליך: 
ועשית כפורת זהב טהור אמתיים וחצי אורכה ואמה וחצי רוחבה ועשית שניים כרובים זהב מקשה תעשה אותם משני קצוות הכפורת.
ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על –ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל"[שמות כ"ה,י-כ"ג]

השאלות הן:
א] מדוע הארון חייב להיות מצופה זהב טהור ומה הדבר מסמל?
ב] בכל מידות הארון ישנם חצאים- האם יש לכך משמעות מיוחדת ?
ג] מה תפקיד הבדים ,מדוע צריכים להיות צמודים לארון?
ד]מה היה תפקיד הכרובים?

התשובה לשאלה א]
חז"ל אומרים כי הארון מסמל תלמידי חכמים והם בגדר
"זהב טהור"- לומדי תורה לשמה,ללא דופי או פגם.
לעומת זאת ,הבדים מסמלים את מחזיקי התורה אשר תומכים בלומדי התורה על ידי שתורמים להם כסף.
לכן בבדי הארון לא נאמר שיהיו מצופים זהב טהור כפי שנאמר בגוף הארון- היות ומחזיקי התורה גם אם יש ביניהם כאלה העושים את מלאכתם לא לשמה- למרות זאת רצויים הם לפני ה' - מהסיבה שהם תורמים להפצת התורה בעם ישראל.וזה דבר מבורך מאד.

התשובה לשאלה ב]
מתברר שאכן יש משמעות מיוחדת לכך שכל מידות הארון יש בהם חצאים. 
על כך אומר : בעל הטורים: כי האדם ידע שלעולם לא יהיה שלם בלימוד התורה למרות שלומד הרבה,עליו לשאוף להתאמץ ולהתמיד להתקדם עוד ועוד על מנת להגיע לשלמות בידיעת התורה ובעבודת הבורא.
לעומת זאת, מידות המזבח היו שלמות, מזבח הנחושת:"חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב" ואצל מזבח הזהב נאמר:"אמה אורכו ואמה רוחבו"
מידות שלמות אלה מרמזות כי אדם המקריב קורבן על המזבח-חייב לקבל על עצמו לשוב בתשובה שלמה ,היות ובעבודת ה' המטרה היא שלמות-כפי שאנו לומדים זאת מהפסוק:"תמים תהיה עם ה' אלוקיך" 
[דברים י"ח,י"ג]

התשובה לשאלה ג]
על כך עונה ספר החינוך:הבדים העניקו כבוד והדר לארון.
"לפי שהארון הוא משכן התורה, והיא כל עיקרנו וכבודנו ונתחייבנו לנהוג בו כל כבוד וכל הדר בכל יכולתנו . על כן נצטווינו לבל נסיר בדי הארון ממנו, פן נהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות, ואולי מתוך טירדא וחיפזון לא נבדוק יפה, להיות בדיו חזקים כל הצורך, ושמא חס ושלום ייפול מידם, ואין זה כבודו,אבל בהיותם מוכנים לעולם ולא יסורו ממנו, נעשה אותם חזקים הרבה, ולא תארע תקלה בהם"
-מכאן שהארון חייב להיות תמיד מוכן למצב של נשיאה.
החיזקוני אומר: כי הבדים צריכים להיות צמודים היטב לארון כי כאשר נושאים אותו - לא ירד הארון מעל כתפי הנושאים.
וטעם נוסף ומעניין: הבדים משמשים מעין מחיצה בדרכם של היוצאים והנכנסים -שהרי הארון מקומו בקודש הקודשים ולשם יכול להיכנס אך ורק הכהן הגדול פעם בשנה ביום הכיפורים.
הכלי יקר מפרש:כי הוא רואה את הקשר בין הבדים לארון ממש כמו הזיקה בין האומה לתורתה וברית נצחית בין עם ישראל לקב"ה.
כמו שנאמר ליהושע:"לא ימיש ספר התורה הזה מפיך" או:"לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך אמר ה'. מעתה ועד עולם"
הסבר מיוחד מביא רבי שמשון רפאל הירש: עצם עניין הבדים שתפקידם לשאת את הארון ממקום למקום-כך היא דרכה של התורה-היא מעל המקום ואפשר לקיימה בכל מקום בעולם ואכן עם ישראל נאחזו בה גם בגלויות ובזכותה ניצלו . לעומת זאת, השולחן והמזבח המסמלים את חיי החומר והרוח של עם ישראל- מקומם רק בארצנו.

התשובה לשאלה ד]
לפי אברבנאל: הכרובים היו בדמות ילדים רכים המסמלים את הטוהר שלהם במיוחד שמעולם לא חטאו- האחד בדמות נקבה והשני בדמות זכר והם באים לרמז שכל איש ואישה חייבים להיות קשורים לתורה ועבודת ה'.
"שפתי כהן" מפרש: כי עצם הדמיון של הכרובים לפני ילדים- בא לרמז לנו ולהדגיש את חשיבות לימוד התורה כבר מגיל הילדות המוקדמת,כמו שנאמר:"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"
ואולי מכאן ניתן להבין מדוע ה' בחר לדבר אל משה מבין הכרובים דווקא, שהרי מקום של טוהר ולימוד תינוקות של בית רבן -חביב מאד על הקב"ה.
לסיכום, ניתן להסיק מתוך דעות המפרשים על הארון:
כי הוא מסמל את תלמידי החכמים – לומדי התורה, הבדים מסמלים את תומכי התורה. גם מי שהוא בגדר תלמיד חכם, לעולם לא יראה עצמו מושלם בידיעותיו התורניות ,אלא יתאמץ לעלות ולהתעלות בלימוד.
כפי שנאמר:"כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" [תהלים א,ב]
הכרובים מעל הארון מסמלים-תינוקות של בית רבן שלא חטאו ועסוקים בלימוד התורה- דבר מאד מעורך אצל הקב"ה. יהי רצון ונרבה בלימודי הקודש ונתמיד בקיום המצוות הלכה למעשה ויתקיים בנו הפסוק:"..ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ"[ישעיהו מ"ט,ו]אמן ואמן.