חומש שמות

דבר החסידות – פרשת בא – יו"ד שבט

ב"ה

דבר החסידות – פרשת בא – יו"ד שבט

  

"אנו פועלים בדרך הטבע..."

לקראת יו"ד שבט, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, וחס"ד שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: 

מספר הרה"ח הרב ישראל צבי גליצנשטיין, שליח הרבי באילת וכיום בנחלת הר חב"ד:

בל"ג בעומר תשל"ו, עם סיום ה"תהלוכה" בחצר הרבי עזרתי לפרק את הבימה הקידמית ונפצעתי ברגלי מחתיכת עץ חדה. לא התייחסתי לפצע ולמרות הכאבים שלא פסקו הלכתי בחג השבועות ל"תהלוכה" לבורו פארק, ובחזרתי מהתהלוכה כבר בקושי הצלחתי ללכת מרוב כאבים.

במוצאי החג שהיה גם מוצש"ק, הגעתי לבית-הרפואה, והרופא איבחן כי יש לי שושנה ברגל, במצב חמור שהחל לזהם את הרגל, והורה על טיפול אנטיביוטי חריף הכולל אישפוז של שבוע עם הרגל למעלה.

אולם, לי היו תוכניות אחרות – ביום חמישי הקרוב, י"ב סיון, היה עלי לעמוד תחת חופתי. והודעתי לרופא שעלי לעזוב הלילה את בית הרפואה, כיון שמחר, יום ראשון, עלי לקבל את הסידור מיד קדשו של הרבי (לתפילת מנחה), ובאותו ערב יש לי 'יחידות' עם הרבי לקראת החתונה.

הרופא כעס והסביר לי שאני מסכן את עצמי והסכים לשחרר אותי רק אחרי שהחתים אותי על כך שאני עוזב על אחריותי בלבד.

למחרת בבוקר לא היו לי כאבים עצומים. נכנסתי לד"ר זליגסון, וכשראה את רגלי האדומה נבהל מאוד ואמר "הרי זו סכנה. זה נורא!" והזריק לי זריקה.

באמצע הלילה, כשנכנסתי ליחידות, התעניין אצלי הרבי על עזיבתי את בית הרפואה, ואמר "הרי היית צריך להישאר עם הרגל למעלה, ולא לדרוך על הרגל בכלל..." אולם לבסוף סיים ואמר:

"מכיון שאצלינו, הרי אין נוהגים בניסים שלמעלה מדרך הטבע, אצלינו צריך הכל להיות בדרך הטבע – לכן תלך מחר שוב לד"ר זליגסון והוא יאמר לך מה לעשות עד לנסיעה ומה לעשות הלאה, וזה יעבור..."

למחרת נכנסתי לד"ר זליגסון ואמרתי לו שהרבי שלח אותי אליו. הוא שאל אם הרבי אמר לי ללכת לרופא או ללכת לד"ר זליגסון, עניתי שהרבי אמר ללכת שוב לד"ר זליגסון [כידוע, היה לרבי 'הסכם' עם ד"ר זליגסון, כשהיה צריך לרפא מישהו למעלה מהטבע היה שולח אותו אליו, שיתן לו 'מרשם' שיתרפא 'בדרך הטבע'].

ואז, מבלי לבדוק לי בכלל את הרגל, הוא אמר:

"אז תקשיב טוב, לך לרח' קינגסטון, תקנה מיץ תפוזים טבעי, תשתה 3 פעמים ביום. ומכיוון שהרבי הורה שאומר לך מה לעשות הלאה – אתן לך מכתב עבור המשך הטיפול לרופא בארץ ישראל".

עשיתי כדבריו. שתיתי מיץ תפוזים 3 פעמים ביום. עדיין היו לי כאבים איומים וממש בלתי נסבלים, אבל מהרגע שהמטוס נחת על אדמת הארץ – נעלמו הכאבים כלא היו.

גם הרופא שהביט במכתב וברגל התפלא מאוד ושאל אותי בתמיהה "אתה בטוח שרופא כתב את זה?", ועניתי לו "כן, רופא גדול מאוד...", ומאז ועד היום ת"ל לא חזרה אלי השושנה.

(שמעתי בסרטון מפי הרב גליצנשטיין, כתבתי את הסיפור בקיצור ובתמצות. הסיפור נדפס בטום טעם ועם כל הפרטים, בספר "אבא" חלק שני (ארי סמית, תשפ"א), עמ' 63 ואילך)

~~~

ביאור מדרש "חמש אצבעות"

 

איתא בילקוט שמעוני מיכה רמז תקנג:

"חמש אצבעות של יד ימינו של הקב"ה כולן לשם גאולה:

קטנה – בה הראה לנח לעשות את התיבה, שנאמר "וזה אשר תעשה אותה".

שניה לקטנה – בה הכה את המצריים, שנאמר "אצבע אלקים היא".

שלישית לקטנה – בה כתב את הלוחות שנאמר "כתובים באצבע אלקים".

רביעית לקטנה – בה הראה למשה, שנאמר "זה יתנו גו'".

בוהן וכל היד – בה עתיד להשמיד בני עשיו שהם צריו ולהכרית בני ישמעאל שהם אויביו, שנאמר "תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו"".

 

הסבר הדברים:

ידוע, שבאמצעות יד ימינו של הקב"ה כביכול – ברא את הרוחניות, וביד שמאל – את הגשמיות. כמארז"ל* על הפסוק (ישעי' מח, יג) "אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים" – נטה ימינו וברא שמים, נטה שמאלו וברא ארץ.

ונמצא, ש"שמאל" (ארץ) מראה על העלם והסתר האלקות (עולם מלשון העלם), והתכלית היא לזככה ולהאירה באור הרוחניות – "ימין" (שמים).

ולכן מובן מדוע אצבעות יד ימינו של הקב"ה כולן לשם גאולה, כי עניין הגאולה הוא לבטל את ההעלם והצמצום ע"י גילוי האור.

 

והסדר בזה הוא "מעט מעט אגרשנו" כדלהלן:

א)    ההתחלה היא באצבע קטנה, בה הראה לנח לעשות את התיבה, היינו להבדיל אותו מהסביבה הלא-טובה, שסופה להפוך למבול – שמבלה הכל. אבל זו היתה רק "אתערותא דלעילא" [=התעוררות מלמעלה] באופן של "כרוז" – שרק הראה לו לעשות את התיבה, אבל העבודה עצמה היתה צריכה להיעשות בכח האדם, ע"י נח.

ב)    שניה, בה הכה את המצריים – זה כבר היה "אתערותא דלעילא" שבאה על ידי "אתערותא דלתתא", שאחרי עבודתם של ישראל ניתן להם הכח מלמעלה ליציאת מצרים – לצאת מכל מצר וגבול.

ג)     שלישית, בה כתב את הלוחות – זה כבר "אתערותא דלעילא" שלמעלה לגמרי מ"אתערותא דלעילא", מכיון שהתורה קדמה לעולם.

ד)    רביעית, בה הראה למשה "זה יתנו" – זו היא תוצאה בעולם אחרי ההתעוררות מלמעלה, שיהודי לא רק נבדל מהסביבה ה"לא טובה" (נח) ויוצא מהמיצרים שלו (יצי"מ), אלא גם נותן את כספו, שבו יכל לקנות חיי נפשו, שזה כאילו הקריב נפשו, כמארז"ל שצדקה שקולה כנגד כל הקרבנות (ראה סוכה מט, ב).

ה)    חמישית וכל היד, בה עתיד להשמיד כו' – שעל ידי עבודת המסירות נפש והצדקה כנ"ל מגיעים ל"אתערותא דלעילא" הכי נעלית, שנעשה "קץ שם לחושך", הן קו השמאל – בני עשיו, והן קו הימין – בני ישמעאל, ונהיה תכלית הגילוי "ונגלה כבוד ה' גו'".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: רשימת הרבי חוב' טז. נדפס בס' רשימות ח"א עמ' 307 ואילך (וכן ב"אוצר רשימות" (היכל מנחם תשס"ח) עמ' ו' ואילך). וע"ש ביאור נוסף "באופן אחר קצת".

 

______________

*)  ראה פדר"א פי"ח, זח"ב כ, א. לז, א. פה, ב (הערת הרבי במאמר "באתי לגני" יו"ד שבט ה'תש"י, נד' בסה"מ תש"י ס"ע 111). וראה כתובות ה, א: "במעשה שמים וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ", ובתוס' ד"ה דאילו: "דיד היינו שמאל" (ע"פ הערת הרבי ברשימות כאן). 

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

 

תשובההעברה