חומש שמות

פרשת בא- מהם המסרים החשובים- למנהיג החפץ בהצלחתו?

פרשת בא- מהם המסרים  החשובים- למנהיג החפץ בהצלחתו?
מאמר מאת: אהובה קליין

בפרשת בא, מתגלים מסרים חשובים העשויים לסייע למנהיג השואף להצליח  למלא את ייעודו כראוי.עד כי בלעדיהם, מנהיגותו נכשלת ומתפוררת לרסיסים.

הבה נתבונן בכמה  נקודות הראויות לציון:
א'."ויאמר ה' אל משה: בא אל- פרעה,כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו,למען שתי אותותיי אלה בקרבו: ולמען תספר באוזני בנך ובן- בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם,וידעתם כי אני ה'"
[שמות י,א-ב]
ב'.כאשר פרעה שוקל – האם לשלח את ישראל לחופשי הוא שואל:"..מי ומי ההולכים?"
משה עונה:"..בנערינו ובזקנינו נלך,בבנינו ובבנותנו,בצאננו ובבקרנו נלך,כי חג ה' לנו:"[שם י,ט]
ג'."ובני ישראל עשו כדבר משה,וישאלו ממצרים כלי- כסף וכלי זהב ושמלות: וה' נתן את- חן העם בעיני מצרים,וישאלום,וינצלו את מצרים:"[שם י"ב,ל"ה-ל"ו]

השאלות הן:
א] מדוע ה' אומר למשה: כי אחת המטרות במכות מצרים היא: לספר לדורות את כל אשר התרחש  שם ..ולדעת את אלוקים?
ב] מהי מטרת משה  בדבריו אל לפרעה:"בנערינו ובזקנינו נלך...,?
ג] מדוע בני ישראל זכו להשאיל כלי כסף וזהב מהמצרים?
ד] מהם המסרים  המתגלים למנהיג בפרשה - כתנאי להצלחה בתפקידו?

התשובה  לשאלה א]
עם אשר שואף להחזיק מעמד לנצח- חייב להיות מחובר לשורשיו-דהיינו לשורשי ההיסטוריה כי ללא יסודות אלו-אין לו זכות קיום, בדומה לאילן אשר אין ביכולתו לשרוד לאורך זמן ללא חיבור לשורשיו  המסועפים בתוך האדמה.וכל משב רוח קל יפיצנו לכל עבר.
מסר  חשוב זה מכוון למנהיג-העומד בראש האומה,עליו לדאוג כי החיבור לשורשים של עם ישראל יגיע דרך המקורות הספציפיים –הצינורות המספקים מידע חשוב זה לכל העם ,החל מהקטן ועד הגדול...כדוגמת אמצעי התקשורת השונים,משרד החינוך...
ויותר מזה:המנהיג עצמו חייב  תמיד להזכיר בדבריו- בסיס חשוב זה בגלוי-לאוזני  העם ולעיני תבל- ללא מורא  ופחד מתגובות שליליות.
שם ה' תמיד חייב להיות שגור בפיו,כדי למנוע את החשיבה:"..כוחי  ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"[דברים ח,י"ז]
מסר חשוב זה מכוון גם לפרט,ההורים חייבים לשמש דוגמא לילדיהם בלימוד ההיסטוריה של עם ישראל לדורותיו.

התשובה לשאלה ב]
בתשובתו של משה לפרעה:"בנערינו ובזקנינו נלך,בבנינו ובבנותינו,בצאננו ובבקרנו נלך,כי חג ה' לנו" 
בדבריו אלו –מוכיח משה כי הוא:נחרץ,עקבי,אינו מתפשר,אינו מתכופף בפני האויב,אלא נחוש להוציא את כל בני ישראל –כל שכבות העם,כולל הצאן.
וכך יאה למנהיג כמשה-אשר אינו  מתרפס-בפני האויב-הלוא הוא פרעה.

התשובה  לשאלה ג]
בני ישראל זכו – להשאיל כל י כסף וזהב ממצרים:
כי זאת הייתה הבטחת ה' לאברהם בברית בין הבתרים:"..ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה:וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש  גדול"[בראשית ט"ו,י"ג-ט"ו]
לפי דברי חז"ל: אמר ה' למשה שיבקש מהעם שישאלו כלי כסף וזהב מהמצרים,ומדוע היה צורך להזכיר זאת לעם? התשובה: מפני שהם היו כה עסוקים ברצון החזק לצאת  מהעבדות לחירות ולגאולה,והרכוש לא היה באותו זמן במחשבתם.

התשובה לשאלה ד]
מנהיג חייב ללמוד ממידותיו של הקב"ה,עליו להיות מחובר אל בוראו באמצעות קיום המצוות-הכוללות מצוות בין אדם לחברו ומצוות בין אדם למקום,ואם ינהג כך -אזי מובטח לו כי ה' ילווה אותו תמיד,כדברי דוד המלך:
"ה'  צילך על יד ימינך" [תהלים קכ"א,ה] הדבר אמור גם לגבי כל יהודי בעם ישראל.
הדבר מוכח  גם מהפרשה: ה' אומר למשה:"בא אל פרעה.." ואינו אומר:"לך אל פרעה",מכאן שמשה אינו ניגש לבדו אל מלך מצרים,אלא ה' מציע לו: בא עימי.
מנהיג חייב תמיד להיות מחובר לשורשים ולתנ"ך- על כל צעד ושעל.
הבטחות  חייבים לקיים-כדוגמת בורא עולם אשר הבטיח כי עם ישראל בסוף גלות מצרים יצא ברכוש גדול, ואכן המצרים מגישים לישראל כלי זהב וכסף..טרם יציאתם לחירות.
מסר נוסף הוא: לאחד את כל שכבות העם- מקטון ועד גדול-ללא הבדלי מעמדות ועדות.
יהי רצון שנזכה למנהיג משכמו ומעלה- אשר ישמש לעם דוגמא חיובית וישכיל ללכד את כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד,כדוגמת אחדות העם במעמד הר סיני, כנאמר:"ויחן –שם ישראל נגד ההר"[שמות י"ט,ב]