חומש שמות

דבר החסידות – פרשת וארא

ב"ה

דבר החסידות – פרשת וארא

 

העומק שמאחורי מכת ברד

במכת ברד שבסיום פרשתנו נאמר (ט, כד) "ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד". וצריך להבין לאיזה צורך היה האש? הרי נאמר "ויך הברד . . את כל אשר בשדה", שזה היה ע"י קושי הברדשהכה ושבר את כל אשר בשדה, ומה התועלת באש, עד שהוצרך לזה "נס בתוך נס" (כמובא ברש"י)*?

גם, מהי הסיבה שדווקא אחרי מכה זו אמר פרעה "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" שזוהי הודאה כללית בצדקת ה', בניגוד לשאר המכות שרק הסכים לעניין שילוח בני ישראל?

אלא, הדבר יובן בהקדם מש"כ בהפטרת פרשתנו (יחזקאל כט, ג), שמתאר את גאוותו של פרעה "אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני" וכפי שמפרש רש"י במקום: "איני צריך לעליונים, כי יש לי יאורי מספיק כל צרכי", היינו שפרעה והמצרים בכלל לא הכירו בכך שהשפע שלהם מגיע מלמעלה [ראה בארוכה ב"דבר החסידות – פרשת ויגש"].

ולזה הגיעה מכת ברד – שהראו להם שהכל תלוי בעליונים, ואם אינם מאמינים בזה הרי ההשפעה מלמעלה עצמה תיהפך לברד, וכפי שנאמר "וימטר ה' ברד" – בתחילה מטר ואח"כ נעשה ברד (ילקוט שמעוני פרשתנו רמז קפו) ועל ידה ילקו!

והנה גאוה באה מאחת משתי סיבות:

א)    קרירות – שהוא קר בתכלית והאדם השני לא נוגע לו כלל.

ב)    חמימות – שהוא אוהב את עצמו ולהוט בתאוות שלו עד שאין לו מקום לזולתו.

וזו היתה הכוונה בכך שהאש היה בתוך הברד: כי במדת הגאווה, גם כשכלפי חוץ נראית רק קרירות וחוסר איכפתיות – הרי אין זה בגלל שהוא אדם קר, כי בפנים הוא להוט ושקוע לגמרי בעצמוומכך נובעת הגאווה, ולכן גם הברד, שהוכיח את גאוות פרעה, היה קרח מבחוץ אבל אש מתלקחת מבפנים!

ודווקא על ידי מכה זו שהדגימה את כללות ההנהגה של ארץ מצרים (ש"איני צריך לעליונים" ו"לי יאורי ואני עשיתיני") – הגיע פרעה להודאה כללית ש"אני ועמי הרשעים" ו"ה' הצדיק"**!

שבת שלום!

 

מבוסס על: "רשימות" חוברת כז. נדפס בתוספת הערות ומקורות ב"אוצר רשימות" (קה"ת תשס"ח) עמ' כט ואילך. הרעיון לעיבוד מה"דבר מלכות" השבועי (הוצאת 'חזק') עמ' מח.

______________

*) בשמו"ר מבאר פעולת האש שאחר שהלקהו הברד שרפו האש, שזהו מ"ש "מתלקחת" – "מת לקחת, לאחר שמכהו הברד לוקחו האש ושורפו" (היינו שהאש שורפו לאחר שמת כבר במכת הברד) אבל עפ"ז מתחזקת עוד יותר השאלה מהו הצורך בשריפה לאחר שכבר לקה ומת ע"י הברד.

**) נראה שהרבי סיים את הרשימה בפסוק בסדר הפוך ["אני ועמי הרשעים" ו"ה' הצדיק"], כדי לסיים את הרשימה בדבר טוב – עורכי "אוצר רשימות".