פרשת שמות

פרעה מלך מצרים/ שיר מאת: אהובה קליין©

פרעה מלך מצרים/ שיר מאת: אהובה קליין©

פרעה מלך מצרים
יכביד ליבו כפליים
כסלע נטול סדקים
זוקף ראשו לרקיעים.

גזירות חסרי רחמים
הופכות ישראל לעבדים
להקים ערים ומגדלים
בחומר טיט ולבנים.

כי יד אלוקים בדבר
לעצב עם נבחר
לזככו בכור ברזל
למען יתעצם ויתחשל.

הערה: השיר בהשראת פרשת שמות[חומש שמות]

אהבת ישראל/ שיר מאת: אהובה קליין ©

אהבת ישראל/ שיר מאת: אהובה קליין ©

הרשע קם ונופל
כושל להביס ישראל
כפרעה מלך מצרים
סופו טביעה במים.

המן בן עמלק
ישראל חפץ לסלק
גזרותיו ירדו לטמיון
אחריתו כלימה וכיליון.

בכל דור ינסו להשמידנו
חרב יניפו על צווארינו
אל נתייאש מן הרחמים
אבינו אינו נוטש בנים.

הערה: השיר בהשראת פרשת וארא –חומש שמות.

פרשת שמות- מהו סוד קיום עם ישראל לנצח ?

פרשת שמות- מהו סוד קיום עם ישראל לנצח ?
מאת: אהובה קליין.

פרשת שמות פותחת את חומש שמות בפסוקים הבאים:
"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו: ראובן שמעון לוי ויהודה: יששכר זבולון ובנימין: דן ונפתלי גד ואשר: ויהי כל נפש יוצאי ירך-יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים: וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא: ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאד ותמלא הארץ אותם: ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף: ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו: הבה נתחכמה לו פן-ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על-שנאינו ונלחם בנו.." 
שמות א,א-י"א]

השאלות הן:
א] מדוע הפרשה מתחילה ב- וו החיבור:"ואלה שמות.."?
ב] הכתוב מציין בלשון הווה: ואלה ...הבאים מצרימה" ולא בלשון עבר:"..באו מצרימה"-מה הסיבה?
ג] מה החשיבות להדגשת התורה כי: קם מלך חדש?
ד] מה סוד הקיום של עם ישראל לאורך כל הדורות?

התשובה לשאלה א]
לפי דברי רש"י: יש קשר בין פסוק זה למילים הנאמרות בחומש בראשית,
שם נאמר:"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"[בראשית מ"ו,ח]
וכאן שוב התורה חוזרת:"ואלה שמות..",
היות ורצה הכתוב להודיע על חיבתם של עם ישראל בעיני ה' – שנמשלו לכוכבים. המילה:"שמות" נאמרת על ישראל,אבל היא נאמרת גם על הכוכבים,שנאמר:"מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא"
[תהלים קמ"ז,ז] 
ועוד דוגמא:"המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא"[ישעיהו מ,כ"ו] לכן ה' מנה אותם מתוך חיבה אליהם -שוב כאשר ירדו למצרים וקרא שמות לכולם –לפי שהם משולים לכוכבים.
בארץ - ה' ספר אותם בחייהם וכאן ספר אותם במותם,ההוכחה לכך שכתוב:"וימת יוסף וכל הדור ההוא" [שמות א,ו] שפת אמת מוסיף ואומר: כי יש קשר בין עם ישראל לכוכבים,כשם שהכוכבים נבראו להאיר באפלה- כך ברא ה' את עם ישראל על מנת שיפיצו את אור האלוקי בעולם ואורם יגיע גם למקומות חשוכים.
דרך אגב, את הקשר בין צבא השמים לישראל פגשנו בחומש בראשית בהבטחת ה' לאברהם אבינו:"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט- נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך"
מעניין, כי יוסף בחלומו ראה את הכוכבים משתחווים אליו והרי הכוונה לאחיו.
הרב אליהו שלזינגר, בספרו: "אלה הדברים על התורה" מביא פירוש מעניין:"ואלה שמות.." משפט זה מקשר בין סוף חומש בראשית לתחילת חומש שמות ולמעשה מחבר את ספר שמות עם ספר בראשית:
חומש בראשית- הוא ספר האבות.
חומש שמות- הוא ספר הבנים.
ו החיבור מקשר בין האבות לבנים כמו שנאמר:"והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"
ואם הקשר הזה ימשיך להתקיים תמיד,אזי נזכה גם ל"הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא"

התשובה לשאלה ב]
לפי דברי חז"ל- הדבר מלמדנו כי עם ישראל לא ראו את עצמם כתושבים קבועים במצרים,אלא חשו כזרים,או כגרים היושבים בארץ זרה ומצפים ליום מן הימים לגאולה- בה יראו את עצמם שבים לארץ האבות בחסדי ה'.
האדמו"ר רבי יששכר-דוב מבלז אומר דבר דומה:
מהמילה:"באים" - לומדים כי עם ישראל – בכל הגלויות חייבים להרגיש כאורחים,יחד עם זאת , הם חייבים להיות דבוקים באווירת ארץ ישראל ודבר זה עשוי לקרבם לגאולה שלמה ושיבה במהרה לארץ הקודש.

התשובה לשאלה ג]
רש"י מביא שני פירושים למילים:"מלך חדש"
פירוש א] מלך חדש- באמת קם מלך חדש.
ופירוש ב] אותו מלך היה,אלא שנתחדשו גזירותיו.
אך השאלה מדוע כל כך חשוב לציין זאת?
אם נעיין בפסוק הראשון בפרשה נבחין כי כתוב:"ואלה שמות בני ישראל..את יעקב איש וביתו באו."
הכוונה כי הבנים הלכו בדרך החינוך שאביהם יעקב לימד אותם- היא דרך התורה הדורשת עמל, אך לצידה גם הנאה רבה,אבל התורה מציינת כי:"וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא"- באותו זמן הכול פתאום משתנה, קם דור חדש אשר לא ידעו את דרך הוריהם והחליטו לשנות כיוון ולהיות יותר מעורבים בחיי המצרים,כנגד זה קם מלך חדש,או אותו מלך היה,אלא שהשתנו גזרותיו.
ודווקא אז , כאשר המלך ראה כי בני ישראל שינו את התנהגותם ורצו להיות יותר מעורבים בחיי המצרים,הוא שאף להיפטר מהם, גזר עליהם גזרות אכזריות.
יש לציין,כי למרות השינוי בהתנהגות הדור החדש ,הם שמרו על לבושם,שפתם ושמותם.

התשובה לשאלה ד]
הסוד של עם ישראל הוא:"עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"
רעיון חשוב זה הבין יעקב ולכן כבר בתחילה הוא חשש לרדת מצרימה.
אולם,הקב"ה הבטיח לו:"רד מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה"
לכן יעקב שלח את יהודה לגושן שיקים שם בית מדרש וסביבו יתרכזו כל השבטים, במטרה להיות דבוקים בתורה ולא להתמזג , חס ושלום, עם תרבות מצרית קלוקלת.
הדברים רמוזים גם במילים:"שמות" שבת,מילה[ברית מילה]
ותפילין ,לשלושת מצוות אלה התורה קוראת:" אות"
ובכך ייחודם של עם ישראל.
סוד הקיום של עם ישראל לאורך כל הדורות, לשמר את הייחודיות שלו מצד אחד ומצד שני לא להתערבב בגויים ולא לחקות את מנהגיהם, אלא לשמש אור לגויים.
לסיכום ניתן להסיק, כי ככל שעם ישראל ישמור על דבקותו בתורת משה וירחיק עצמו מהשפעת הגויים ותרבותם, ישמש אור לגויים , בכך עשוי לתרום לקיומו הנצחי בעולם ,לעומת כל מיני עמים שבעבר קמו,נפלו ולא שרדו. ובע"ה ,ככל שהעם יתמיד בנחישותו לשמר את דרך החינוך שקיבל מאבותיו ,אזי עשוי גם לקרב את גאולת ישראל, דבר שהוא כל כך מייחל.יהי רצון כשם שה' גאל את עם ישראל בגאולת מצרים- נזכה בקרוב לגאולה בפרט ובכלל.אמן ואמן.

גלות מצרים- שיר מאת: אהובה קליין (c)

גלות מצרים- שיר מאת: אהובה קליין (c)

בשערי מצרים נכנסים
שבעים נפש באים
ברית בין הבתרים
קורמת עור וגידים.

גלות מצרים קשה מפרכת
נשמה יהודית אינה שוברת
מלך חדש גזרות משונות
נתיב אשליות נמסות מתפוגגות.

כור ברזל כור היתוך
נוצר עם עתיר זיכוך
זועק ממעמקים לגואל
אלוקים שומר ישראל.

הערה: השיר בהשראת פרשת שמות[חומש שמות]

פרעה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

פרעה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

פרעה שם עצמו אלוה
בכך חפץ הכול לידע
שליט רם מעלה בתבל
שלטונו לנצח לעד יישאר.

לבוש בגדי הדר ופאר
שם עינו בבני ישראל
משתוקק למעט מספרם
לבל יפוצו ויהפכו לעם.

אלוקים ממעל מביט
שם קץ לתרמית
רבות מחשבות בלב איש
פעמים כהבל פה כקורי עכביש.

שפרה ופועה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

שפרה ופועה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

שפרה ופועה נשים צדקניות
בזכותן נגאלו ישראל לדורות
אצילות נפש יראות שמים
מסירותן כים רחב ידיים.

לפני פרעה אינן מתרפסות
ממעיין חוכמתן מענה שולפות
חמתו עולה על גדותיה
מזעזעת נשמתו בכל רבדיה.

פרעה חסר אונים
נואש מעצות חרטומים
גזירותיו מנחית ללא רחמים
אך ביד רמה נושעים.

הערה: השיר בהשראת פרשת שמות [חומש שמות]

פרשת שמות- מה היה סוד כוחן של המיילדות?

פרשת שמות- מה היה סוד כוחן של המיילדות? 
מאת: אהובה קליין.

פרשת שמות - היא הפרשה הראשונה הפותחת את חומש שמות והיא מציינת כי מספר יוצאי ירך יעקב היו סך הכול שבעים נפש, לאחר שיוסף ודורו מתו, בני ישראל המשיכו להתרבות כפי שהכתוב מציין: 
" ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד, מאד ותמלא הארץ אותם ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו: הבה נתחכמה לו פן ירבה .." [שמות א, ז- י]

השאלות הנשאלות הן:
א] מדוע הקב"ה סופר את בני יעקב בפרשה זו, הרי הם נספרו כבר בפרשת וייגש – חומש בראשית?
ב] מי היה אותו מלך חדש במצרים?
ג]מה היו חששותיו?
ד]מה היו החלטותיו?
ה] מה היה מקור כוחן של המיילדות? ומה היה שכרן?

התשובה לשאלה א] האמת שבני ישראל נספרו כבר בחומש בראשית כפי שכתוב:"..ובני יוסף אשר יולד במצרים נפש שניים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים" [בראשית מ"ו,כ"ז]
רש"י אומר על כך: כי בחומש בראשית הם נספרו בעודם בחיים ואילו כאן הם נספרו לאחר מותם וזאת - כדי להודיע עד כמה הקב"ה מחבב את עם ישראל - שנמשלו לכוכבים, שה' מוציא אותם וגם מכניס אותם במספרם ובשמותם כמו שנאמר [ישעיה מ]" המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא"
לפי "השפת אמת": עם ישראל חייב לדעת כי ה' אוהב אותם וכשם שהכוכבים נבראו על מנת להאיר בלילה- כך נבראו עם ישראל במטרה להפיץ את האור האלוקי לאזורים המושפלים והחשוכים ביותר בעולם. 

התשובה לשאלה ב] לפי רש"י ישנה מחלוקת בן רב ושמואל: האחד אומר: שאכן קם מלך חדש במצרים אשר לא הכיר את יוסף ואילו השני אומר: כי מדובר באותו מלך, אלא שנתחדשו גזרותיו ועשה עצמו כאילו אינו מכיר את יוסף. וישנו פירוש מעניין של [אמרי אש להה"ק מגומבין ז"ל]
לפי פירוש זה: אכן מדובר במלך חדש ממש שאם היה מדובר באותו פרעה שהכיר את יוסף- לא היה נוקט במיני גזרות על עם ישראל- שהרי ראה כי כל הייסורים שנגרמו ליוסף על ידי אחיו ועל ידי פוטיפר - דווקא הביאו אותו לפסגת ההצלחה ולא ההיפך.

התשובה לשאלה ג] חששותיו של פרעה היו: שמא עם ישראל יתרבה עד כדי כך שיהיה די חזק להצטרף לאויבי מצרים ויצא נגדו למלחמה.
כפי שכתוב:"הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" [שמות א,י]
רש"י אומר: כי פרעה חושש ממושיען של ישראל.
ומוסיף על כך"נועם מגדים" : כי לעם ישראל יש תמיד מנהיג המחזק אותם במיני עצות ואינו נותן להם ליפול באמונתם ובכך הוא מושיעם. לכן שונאי ישראל תמיד זוממים רעיונות - כנגד המנהיג לבל יצליח לאחד את העם ולהשפיע עליו לטובה .

התשובה לשאלה ד] ראשית פרעה מטיל מיסים על העם , במטרה לבנות ערי מסכנות למענו - כדי לאכסן שם את אוצרות המלכות.
שמות הערים היו: "פתום ורעמסס"
עם ישראל הפכו לעבדים- בנו בעצמם וחיזקו את הערים.
וכאן הייתה מטרה להתיש את כוחם על ידי המשא הכבד שהטילו עליהם.
וכפי שנאמר:"וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך"[שמות א,י"ד]
על כך ישנו פירוש מעניין המובא בזוהר הקדוש:
על ידי זה שבני ישראל לומדים תורה שבעל- פה- המבוססת על שלוש- עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן והראשונה מתוכן היא: "קל וחומר" ועוסקים גם בברור הלכות התורה- אלוקים מעניק להם כוח מיוחד לשרוד את קשיי החומר והלבנים בגלות.
כאשר פרעה רואה שעדיין אינו מצליח להקטין את עם ישראל, אלא עם ישראל מתרבה, הוא פונה אל המיילדות באומרו: ".. בילדכן את –העבריות וראיתן על האבניים אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה" [ שמות א, ט"ז]

התשובה לשאלה ה] למרבה הפלא, המיילדות סירבו לקיים את גזרתו של פרעה- סוד כוחן היה טמון ביראת האלוקים שלהן, וההוכחה לכך-
שנאמר:"ותיראנה המיילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים ותחיינה את – הילדים"[שם ,א,י"ז] מסיבה זו- גם היה להן כוח ואומץ לענות לפרעה כאשר שאל אותן מדוע החיו את הילדים:"ותאמרנה המיילדות אל פרעה כי לא כנשים המצריות- העבריות כי חיות הנה בטרם אליהן המיילדת וילדו"
[שם, א,י"ט]כאן המיילדות משמשות סמל ודוגמא מוחשית לעבודה רוחנית.
לכן קיבלו את שכרן על יראת האלוקים שלהן כפי שנאמר:"ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להן בתים" הדבר מוסבר גם במדרש רבה על הפסוק:"וייטב אלוקים למיילדות" [פרשה א, ט"ז]
הרי נאמר: "ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חוכמה"[איוב כ"ח,כ"ח] ושכר היראה- היא תורה והיות ויוכבד הייתה יראה מהקב"ה העמיד ה' ממנה את משה שניתנה התורה על ידו.
והתורה נקראת גם על שמו: "זיכרו תורת משה עבדי" [מלאכי ג]
ומרים יצא ממנה בצלאל- שהיה מלא חוכמה כפי שכתוב:"ואמלא אותו רוח אלוקים" ועשה ארון לתורה שנקראת טוב. ורש"י אומר : כי השכר שהמיילדות קיבלו- בתי כהונה, בתי- לוויה ובתי מלכות.
מכאן לומדים :לאיזה כוח עצום זוכה אדם בעל יראת אלוקים
ולאילו מעלות הוא מגיע.
גם דוד המלך מזכיר את עניין היראה:"ראשית חוכמה יראת אלוקים, שכל טוב לכל- עושיהם, תהילתו עומדת לעד". [תהילים קי"א,י]
יהי רצון ועם ישראל יתחזק ביראת שמים, המפתח להצלחה וישועה. אמן ואמן.