חומש שמות

פרשת שמות- מהו סוד קיום עם ישראל לנצח ?

פרשת שמות- מהו סוד קיום עם ישראל לנצח ?
מאת: אהובה קליין.

פרשת שמות פותחת את חומש שמות בפסוקים הבאים:
"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו: ראובן שמעון לוי ויהודה: יששכר זבולון ובנימין: דן ונפתלי גד ואשר: ויהי כל נפש יוצאי ירך-יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים: וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא: ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאד ותמלא הארץ אותם: ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף: ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו: הבה נתחכמה לו פן-ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על-שנאינו ונלחם בנו.." 
שמות א,א-י"א]

השאלות הן:
א] מדוע הפרשה מתחילה ב- וו החיבור:"ואלה שמות.."?
ב] הכתוב מציין בלשון הווה: ואלה ...הבאים מצרימה" ולא בלשון עבר:"..באו מצרימה"-מה הסיבה?
ג] מה החשיבות להדגשת התורה כי: קם מלך חדש?
ד] מה סוד הקיום של עם ישראל לאורך כל הדורות?

התשובה לשאלה א]
לפי דברי רש"י: יש קשר בין פסוק זה למילים הנאמרות בחומש בראשית,
שם נאמר:"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"[בראשית מ"ו,ח]
וכאן שוב התורה חוזרת:"ואלה שמות..",
היות ורצה הכתוב להודיע על חיבתם של עם ישראל בעיני ה' – שנמשלו לכוכבים. המילה:"שמות" נאמרת על ישראל,אבל היא נאמרת גם על הכוכבים,שנאמר:"מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא"
[תהלים קמ"ז,ז] 
ועוד דוגמא:"המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא"[ישעיהו מ,כ"ו] לכן ה' מנה אותם מתוך חיבה אליהם -שוב כאשר ירדו למצרים וקרא שמות לכולם –לפי שהם משולים לכוכבים.
בארץ - ה' ספר אותם בחייהם וכאן ספר אותם במותם,ההוכחה לכך שכתוב:"וימת יוסף וכל הדור ההוא" [שמות א,ו] שפת אמת מוסיף ואומר: כי יש קשר בין עם ישראל לכוכבים,כשם שהכוכבים נבראו להאיר באפלה- כך ברא ה' את עם ישראל על מנת שיפיצו את אור האלוקי בעולם ואורם יגיע גם למקומות חשוכים.
דרך אגב, את הקשר בין צבא השמים לישראל פגשנו בחומש בראשית בהבטחת ה' לאברהם אבינו:"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט- נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך"
מעניין, כי יוסף בחלומו ראה את הכוכבים משתחווים אליו והרי הכוונה לאחיו.
הרב אליהו שלזינגר, בספרו: "אלה הדברים על התורה" מביא פירוש מעניין:"ואלה שמות.." משפט זה מקשר בין סוף חומש בראשית לתחילת חומש שמות ולמעשה מחבר את ספר שמות עם ספר בראשית:
חומש בראשית- הוא ספר האבות.
חומש שמות- הוא ספר הבנים.
ו החיבור מקשר בין האבות לבנים כמו שנאמר:"והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"
ואם הקשר הזה ימשיך להתקיים תמיד,אזי נזכה גם ל"הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא"

התשובה לשאלה ב]
לפי דברי חז"ל- הדבר מלמדנו כי עם ישראל לא ראו את עצמם כתושבים קבועים במצרים,אלא חשו כזרים,או כגרים היושבים בארץ זרה ומצפים ליום מן הימים לגאולה- בה יראו את עצמם שבים לארץ האבות בחסדי ה'.
האדמו"ר רבי יששכר-דוב מבלז אומר דבר דומה:
מהמילה:"באים" - לומדים כי עם ישראל – בכל הגלויות חייבים להרגיש כאורחים,יחד עם זאת , הם חייבים להיות דבוקים באווירת ארץ ישראל ודבר זה עשוי לקרבם לגאולה שלמה ושיבה במהרה לארץ הקודש.

התשובה לשאלה ג]
רש"י מביא שני פירושים למילים:"מלך חדש"
פירוש א] מלך חדש- באמת קם מלך חדש.
ופירוש ב] אותו מלך היה,אלא שנתחדשו גזירותיו.
אך השאלה מדוע כל כך חשוב לציין זאת?
אם נעיין בפסוק הראשון בפרשה נבחין כי כתוב:"ואלה שמות בני ישראל..את יעקב איש וביתו באו."
הכוונה כי הבנים הלכו בדרך החינוך שאביהם יעקב לימד אותם- היא דרך התורה הדורשת עמל, אך לצידה גם הנאה רבה,אבל התורה מציינת כי:"וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא"- באותו זמן הכול פתאום משתנה, קם דור חדש אשר לא ידעו את דרך הוריהם והחליטו לשנות כיוון ולהיות יותר מעורבים בחיי המצרים,כנגד זה קם מלך חדש,או אותו מלך היה,אלא שהשתנו גזרותיו.
ודווקא אז , כאשר המלך ראה כי בני ישראל שינו את התנהגותם ורצו להיות יותר מעורבים בחיי המצרים,הוא שאף להיפטר מהם, גזר עליהם גזרות אכזריות.
יש לציין,כי למרות השינוי בהתנהגות הדור החדש ,הם שמרו על לבושם,שפתם ושמותם.

התשובה לשאלה ד]
הסוד של עם ישראל הוא:"עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"
רעיון חשוב זה הבין יעקב ולכן כבר בתחילה הוא חשש לרדת מצרימה.
אולם,הקב"ה הבטיח לו:"רד מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה"
לכן יעקב שלח את יהודה לגושן שיקים שם בית מדרש וסביבו יתרכזו כל השבטים, במטרה להיות דבוקים בתורה ולא להתמזג , חס ושלום, עם תרבות מצרית קלוקלת.
הדברים רמוזים גם במילים:"שמות" שבת,מילה[ברית מילה]
ותפילין ,לשלושת מצוות אלה התורה קוראת:" אות"
ובכך ייחודם של עם ישראל.
סוד הקיום של עם ישראל לאורך כל הדורות, לשמר את הייחודיות שלו מצד אחד ומצד שני לא להתערבב בגויים ולא לחקות את מנהגיהם, אלא לשמש אור לגויים.
לסיכום ניתן להסיק, כי ככל שעם ישראל ישמור על דבקותו בתורת משה וירחיק עצמו מהשפעת הגויים ותרבותם, ישמש אור לגויים , בכך עשוי לתרום לקיומו הנצחי בעולם ,לעומת כל מיני עמים שבעבר קמו,נפלו ולא שרדו. ובע"ה ,ככל שהעם יתמיד בנחישותו לשמר את דרך החינוך שקיבל מאבותיו ,אזי עשוי גם לקרב את גאולת ישראל, דבר שהוא כל כך מייחל.יהי רצון כשם שה' גאל את עם ישראל בגאולת מצרים- נזכה בקרוב לגאולה בפרט ובכלל.אמן ואמן.