חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת לך

ב"ה

דבר החסידות – פרשת לך

 

ההוראה מניגון 'שאמיל'

 

לפני כמאה שנה חפצו הרוסים לכבוש את הרי הקווקז, שבהם גרו שבט שלא היו בני-תרבות, והיה להם קיסר משלהם ושמו "שאמיל".

אולם, אף שהרוסים היו מרובים משאמיל ואנשיו – לא הצליחו לכבוש אותם, מפני הקושי להגיע אליהם, בגלל מיקומם בראשי ההרים הגבוהים.

עד שרימו אותם – הבטיחו להם שיעשו איתם שלום ויתנו להם כמה הנחות וכו', ובסופו של דבר תפסו את המושל שאמיל והגלוהו לעומק רוסיה.

וכאשר היה שאמיל נזכר בתקופת הזוהר שלו בהיותו על ההרים הגבוהים, וחפשי מהממשלה ומכבלי תרבות, ועכשיו הוא משועבד וכו' – היה מתעורר ברגשי געגועים והיה שר ניגון, והוא "ניגון שאמיל": שתחילתו געגועים, ואח"כ נפילה, ועד לתנועה האחרונה של הניגון המבטאת את התקווה שסוף כל סוף יחזור למקומו.

כשיהודים שמעו את הניגון הזה – ניצלו אותו לעבודת ה':

הנמשל של הניגון הוא:

הנשמה היתה "חצובה מתחת כסא הכבוד" (זהר ח"ג כט, רע"ב), ואח"כ נפלה "מאיגרא רמא לבירא עמיקתא" כאן לעולם הזה, והניגון מבטא את געגועי הנשמה לדבקות בה'.

(ע"פ דברי הרבי כשלימד את ניגון 'שאמיל', שמחת תורה לפנות בוקר ה'תשי"ט, ראה תו"מ חכ"ד עמ' 133. "היכל הנגינה" (היכל מנחם, תשס"ח) עמ' רעג ואילך)

 

~~~

אברהם ושרה בעבודת ה'

הנסיון הראשון של אברהם המוזכר בתורה הוא בתחילת פרשתנו: "לך לך מארצך גו'". ולפי דעת ה'יש-אומרים'* הוא הנסיון הראשון בכלל.

והנה אמרו רז"ל** "מעשה אבות – סימן לבנים". ומהי ההוראה מציווי הקב"ה לאברם "לך לך גו'"? וכן מהנסיון של שרי לתת את הגר לאברם?

ויש להקדים את מה שנאמר בזהר (ח"א ר"פ חיי שרה) שאברהם ושרה רומזים לנשמה ולגוף. ועל פי זה:

 

עבודת אברהם (הנשמה):

"ויאמר ה' אל אברם לך לך" – הקב"ה שולח את הנשמה "מאיגרא רמה לבירא עמיקתא" (חגיגה ה, ב) – שהרי הנשמה היתה "חצובה מתחת כסא הכבוד".

ומשם היא נשלחת "אל הארץ" – ארץ סתם (עוד לפני שהיא ארץ ישראל), ועבודת האדם היא לעשות מארץ סתם "ארץ ישראל" [כפי שאברהם אבינו – ע"י שהחזיק בארץ, "קום התהלך בארץ", קנה אותה (ב"ב ק, א. לדעת ר"א, וכן הוסיף בתיב"ע עה"פ: "ועבד בה חזקתא"].

ועל ידי זה זוכה האדם "ואברכך" – שיומשך שורש הנשמה שלו ויתחבר עם הנשמה המלובשת בגוף (ברכה מלשון המשכה כמו "ויברך הגמלים").

"ואגדלה שמך" – שגם הכוחות החיצונים שלו (כמו שם האדם שנועד בשביל הזולת שיקראו בשמו) יתעלו, וגם בחיצוניותו יהיה ניכר שהוא שייך לקב"ה.

"והיה ברכה" – שהוא יפעל גם על אחרים, על דרך שפירש רש"י "ונברכו בך" – "אדם אומר לבנו תהא כאברהם".

 

עבודת שרה (הגוף):

לשרי היתה "שפחה מצרית" (פרשתנו טז, א) – הגוף יש לו עסק עם ענייני עוה"ז שהם בבחינת 'מיצר', הם מגבילים את הנשמה.

אבל "ושמה הגר" – הם רק בבחינת עראי וגירות, כמאמר רז"ל (אבות פ"ד מט"ז) "העולם הזה דומה לפרוזדור" שאין דרים בו, היינו שענייני עוה"ז הם דברים טפלים עבור הנשמה.

והתכלית שלהם היא "אולי אבנה ממנה" – שתהיה מהם תועלת לגוף שיתחזק ויוכל לעבוד על ידם את ה' [ולכן צריכה שרי (הגוף) לתת את 'הגר' לאברם (הנשמה) – היינו להשתמש בענייני העולם עבור עבודת ה'].

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: נקודה מתוך רשימת הרבי חוב' יח. נדפס בס' רשימות ח"א עמ' 324 ואילך (וכן ב"אוצר רשימות" (היכל מנחם תשס"ח) עמ' י' ואילך) וע"ש ביאור החלפת שם אברם לאברהם ושרי לשרה. ועוד.

 

______________

*)  ראה יפה תאר לב"ר פנ"ו. עץ יוסף לב"ר ריש פרשתנו.

 

**)  תנחומא פרשתנו ט. ב"ר פ"מ, ו. רמב"ן פרשתנו יב, ו. ועוד.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.