חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת לך

ב"ה

מוקדש לע"נ המשפיע, מסור בכל מאודו לתלמידים ולכל ענייני הרבי, שזכיתי להתבשם ולקבל ממנו בישיבת תורת אמת בירות"ו, הרה"ח ר' זלמן ניסן פינחס בן הרה"ח ר' יעקב ז"ל נוטיק, שנלב"ע השבוע, ז' מרחשון ה'תשפ"א. ת.נ.צ.ב.ה.

 

דבר החסידות – פרשת לך

 

 

תשובה – למתי דוחים?

 

המשפיע רבי שלמה חיים קסלמן היה מוסר שיעור קבוע לתלמידים בספר התניא, שיעור שהרבה מספרי הפירושים בתניא מבוססים עליו.

 

כשהגיע לפרק לט, בו נאמר שכל יהודי "בודאי סופו לעשות תשובה, בגלגול זה או בגלגול אחר, כי לא ידח ממנו נדח" זעק בקול חנוק מדמעות:

 

-         קינדערלאך! הרי כל יהודי בסופו של דבר בודאי יעשה תשובה, ואם כן, מדוע לדחות? תשובה יש לעשות מיד, ללא שהיות!

(אוצר פתגמי חב"ד (להרא"א שי' הכהן פרידמן) עמ' 89, ללא שם המשפיע)

 

 

~~~

זמן החזרה בתשובה של תרח

 

בפרשתנו (טו, טו) מבטיח הקב"ה לאברהם: "ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה".

 

מקשה רש"י: "אביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבוא אליו?" ומיישב: "לימדך שעשה תרח תשובה. אח"כ ממשיך רש"י: תיקבר בשיבה טובה – בישרו שיעשה ישמעאל תשובה בימיו".

 

ויש לדייק:

 

מדוע אצל תרח נאמר "שעשה תרח תשובה" בלשון עבר, ואילו גבי ישמעאל נאמר "שיעשה ישמעאל תשובה בימיו". הרי גם תרח חי עוד שנים רבות אחרי ברית בין הבתרים* ומניין לו לרש"י שכבר עשה תשובה אז?

 

מבאר הרבי:

 

ידוע מאמר רז"ל (ברכות לג, ב) "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", כלומר: צדקותו או רשעותו של אדם לא נגזרו עליו מלמעלה [שמטעם זה אומרת הגמרא (נדה טז, ב) "רשע או צדיק לא קאמר" – שהמלאך המכריז אם האדם יהיה חכם או טפש וכו', לא אומר אם יהיה צדיק או רשע].

 

ולכן, לא מסתבר לומר שהקב"ה יגזור על תרח שיעשה תשובה בעתיד, אלא כאשר הוא מבטיח לאברהם "תבוא אל אבותיך" פירושו שתרח כבר עשה תשובה.

 

[ויש להוסיף, שרש"י למד כן גם ממה שנאמר "ויקח תרח את אברם בנו . . ויצאו אתם מאור כשדים" (נח יא, לא) שיש לפרש 'יציאה' זו במשמעות של פרישה מעבודה זרה (שרש"י מפרש ממש לפני זה (יא, כח) את הסיפור והמשמעות של "אור כשדים"), על דרך שרש"י מפרש "מן הארץ ההיא יצא אשור" (נח י, יא) "כיון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד ומורדין במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם"**]

 

אבל מדוע אם כן, אצל ישמעאל כן מפרש רש"י שהקב"ה הבטיחו שיעשה תשובה בימיו?

 

ויש ליישב בשני אופנים:

 

א)    שם מוכרחים לפרש שזה בלשון עתיד, שהרי ישמעאל טרם נולד בברית בין הבתרים.

ב)    אצל ישמעאל אין קושי לומר שהקב"ה הבטיח שיעשה תשובה, כי עליו – באופן יוצא מן הכלל – גזר הקב"ה שיהיה רשע: "והוא יהיה פרא אדם ידו בכל" (לקמן טז, יב), ולכן אין פלא שיגזר עליו גם שיעשה תשובה.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ה בהוספות פ' לך לך (עמ' 310. לא מופיע במתורגם ללה"ק) חלק טו נח שיחה ה בהערות 5 ואילך (עמ' 63 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 69 ואילך). הרעיון לעיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" בראשית (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' קלט-מ.

 

______________

*)  שהרי אברהם היה כאן בן 70 (כי "שלשים שנה היו משנגזרה גזירת בין הבתרים עד שנולד יצחק" - רש"י בא יב, מ), נמצא תרח בן 140 – ועדיין נשארו לו 65 שנה עד מיתתו בגיל 205!

 

**)  ומה שפירש"י ע"פ "וימת תרח בחרן" (ס"פ נח) – "שלא יהא הדבר מפורסם לכל ויאמרו לא קיים אברהם כבוד אביו . . שהרשעים אף בחייהם קרויים מתים כו'", היינו שהיה אז רשע והרי לפי פירש"י כאן כבר עשה תשובה הרבה לפנ"ז; ולאידך: לפי"ז שעשה תשובה לפני גיל שבעים – מדוע נצטווה אברהם אח"כ "לך לך גו' ומבית אביך"?

וי"ל בהקדם התמיהה: כיון שתרח עשה תשובה: 1) למה התעכב תרח בחרן? 2) למה לא נזרק (ע"י נמרוד) לכבשן האש כמו הרן?

 

ועל כרחך צ"ל שהיתה תשובתו בחשאי [ועד"ז בנוגע לאשור (ראה בפנים)]. ועפ"ז גם יומתק לשון רש"י (שם) "שלא יהא הדבר מפורסם לכל ויאמרו וכו'". ויש להאריך בכהנ"ל.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.