חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת לך לך

דבר החסידות – פרשת לך לך

 

למען שמו באהבה

בפרשתנו (טו, א): אומר הקב"ה לאברם "אל תירא אברם . . שכרך הרבה מאד". מסביר רש"י, שאחר שנעשה לו נס עם המלכים היה דואג ואומר שמא קיבלתי שכר על כל צדקותי, לכך אמר לו המקום שכרך הרבה מאוד.

ולכאורה תמוה, הלוא אברהם עבד את ה' מאהבה ולא לשם קבלת שכר, כפי שמאריך הרמב"ם בהל' תשובה (פ"י ה"ב): "העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות . . לא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהיא אמת . . ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב''ה אוהבי לפי שלא עבד אלא מאהבה"!

אלא הדבר יובן ע"פ דברי תרגום יונתן כאן, שאברהם חשש ש"בזמנא תניינא לא משתכח עמי אגרא, ויתחל בי שום שמיא", פירוש: אולי בפעם הבאה לא יישאר לי שכר (וינצחו אותי) ויתחלל שם שמים. כלומר שיראת אברם לא היתה מעצם התבוסה שלו בעתיד, אלא רק מחילול שם שמים שיגרם על-ידי-כן.

לפ"ז אפשר לומר שזו גם כוונת רש"י, שמה שדאג אברם על שכרו, הוא כי רצונו של אברהם אבינו הוא שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה וחלק מגדולת ה' הוא שנותן שכר לעושי רצונו, לכן אם לא יישאר לו שכר יתמעט חלילה כבוד שמים בעולם.

מתאימים הדברים גם לרב עובדיה יוסף זצ"ל, שהסתלק השבוע. שכל ימיו דאג ופעל להרבות שם שמים בעולם.

 

שבת שלום!

 

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כ', לך שיחה ב'. העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת ומועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' יג. ועיין בגוף השיחה ביאור נפלא וארוך בדרז"ל "מתוך שלא לשמה בא לשמה".