חומש בראשית

פרשת לך -לך –האם אברהם קיים שליחותו בהצלחה?

פרשת לך -לך –האם אברהם קיים שליחותו בהצלחה? 

מאמר מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת במילים:"ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך:ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה:
ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה"
השאלות הן:
א] מה הייתה שליחותו של אברהם?
ב] מדוע אלוקים הבטיח  לאברהם ברכות?
ג] האם אברהם מימש את שליחותו בהצלחה?

התשובה לשאלה א]
שליחותו המיוחדת של אברהם הייתה בראש וראשונה :להפיץ את האמונה באלוקים -כאחד והיחיד בעולם, כבורא ומשגיח על ברואיו תמיד:
את זאת עשה עוד במקום הולדתו ששם הייתה נפוצה  העבודה הזרה- על פי מסקנתו וחוכמתו - כי עבודת האלילות היא חסרת תועלת.
על פי סיפורי חז"ל:אברהם עוד בעודו נער ניפץ את אלילי אביו כאשר הבין שאין להם שום כוח וערך.
הרמב"ם:"יד החזקה" הלכות עבודה זרה כותב - על אברהם:"השיג  דרך האמת והבין קו הצדק מתכונתו הנכונה,וידע שיש אלוקי אחד,והוא מנהיג הגלגל,והוא ברא הכול,ואין בכל הנמצא אלוקי חוץ ממנו.וידע שכל העולם טועה ודבר שגרם להם לטעות,זה שעובדים את הכוכבים והצורות עד שאבדה האמת מדעתם".
אולם , אין המקרא מתאר את קורות אברהם בבית אביו ואת יחסו לאלילות והכרתו את ה' בכוחות עצמו.
אומנם בספר ישעיהו יש על כך רמז:"אשר פדה את אברהם"[ישעיהו כ"ט]
כלומר:אברהם היה שרוי בסכנת חיים מצד המתנגדים לדעתו  במשך שהותו באור  כשדים וניצול בידי ה'..
רבים המפרשים השואלים: מדוע מדבר ה' אל אברהם באופן ישיר בטרם נראה לו  במראה הנבואה?
אור החיים הקדוש עונה על שאלה זו בשני טעמים:
א]הקב"ה לא היה צריך להתגלות אל אברהם, מאחר וראה כי אברהם גילה את מציאותו באופן עצמאי לחלוטין מתוך חוכמתו.
ב] הקב"ה לא רצה להתגלות בפניו,בטרם יבדוק אם אברהם עומד בניסיונות.
מציית לצווי ה' ואינו שואל שאלות.
אברהם הופיע אחרי עשרה דורות שחטאו,לכן הקב"ה  היה מעוניין לבחון את לבבו, אם אכן ראוי להתגלות אלוקית בהשוואה לדורות הקודמים.
וכידוע , בדורות הבאים האמונה הופצה ברבים והקב"ה  התגלה  לנביאים.
המצווה הבאה שאברהם נצטווה  הייתה: יישוב ארץ ישראל.

התשובה לשאלה ב]
לפי רש"י: הקב"ה אמר לאברהם: כי הליכתו לארץ-היא לטובתו, כי שם  ה' יעשה אותו גוי גדול,כי בחרן אינו זוכה לבנים,אבל בארץ כן. ועל ידי ההליכה לארץ הקב"ה יפרסם את מהותו  וחשיבות שמו בעולם של אברהם וה' מבטיחו:
"ואעשך לגוי גדול" במילים אחרות:"משנה מקום,משנה מזל"
אברהם הוצרך לקבל ברכות אלה- לפי שכאשר אדם מתהלך בדרך, ישנם שלושה דברים שעלולים להתמעט: פרייה ורביה, ממון וגם שמו . שהרי אין אדם הנמצא בדרך יכול לעסוק בצרכיו ובצרכי שמים,וכספו הולך ומתמעט ושמו גם יורד מגדולתו. לכן היו נחוצים לאברהם שלושת ברכות אלו.
על ריבוי הבנים,על ברכת הממון,ועל גדולת השם.
בנוגע לשמו,שהיה: אברם, מעתה שמו אברהם ואברהם בגימטרייא רמ"ח,-כנגד רמ"ח אבריו של אדם.
ולגבי הברכות,מעתה הם יעברו אל אברהם והוא יוכל לברך את מי שיחפוץ.
רש"י מביא  פירוש נוסף על נושא הברכות:
לפי דעה זו :שלושת הברכות מתייחסות לשלושת האבות בתפילת:" שמונה עשרה":"ואעשך לגוי גדול" מתייחס ל:"אלוהי אברהם"
"ואברכך" מתייחס ל:"אלוהי יצחק"
"ואגדלה שמך"- מתייחס ל:"אלוהי יעקב"
בסיום הברכה חותמים רק באברהם,במילים:"מגן אברהם" היות והוא בעל הברכה שמכוחו משפיע ברכה  על כולם.
אברבנאל אומר:"ונברכו בך כל משפחות האדמה"-באמצעות אברהם תתפרסם אמונת אלוקים,אשר תאיר את הבריאה כולה.
הרמב"ם [ בספר המורה חלק ג,כ"ט]מביא פירוש מעניין:כאשר אברהם היה חולק על תושבי המקום באזור בית אביו על העבודה הזרה,אותם תועים היו מקללים   ומבזים אותו והיה סובל- 
בעבור הפצת האמת על האלוקים-בורא העולם.
לכן בירך אותו ה':"ואברכה מברכיך ומקללך אאור"
בעזרת ברכה זו יכבדו את אברהם בעולם גם אלה שהם אינם מזרעו.
וגם יתברכו בו.

התשובה לשאלה ג]
בעלי המדרש אומרים: כי אברהם היה הולך ממקום למקום והיה מאזין ובודק את כל הדעות הפסולות,ומתוך חקירתו העצמית הגיע למסקנה כי יש בורא לעולם.
וה' האיר לו את הדרך שאליה הגיע בעצמו.
לפי מדרש,ראשונים ואחרונים:אברהם עלה והתעלה מדרך החקירה העצמית אל ההכרה שלו בקב"ה והגיע  להתגלות אלוקית.
השאלה ששאל אברהם את בעלי הדעות  והאמונות השונות:"תאמר שהעולם בלי מנהיג"? וקושייה זו הייתה קשה ביותר וסתרה את בעלי דעות אלה וביססה את האמונה באלוקים אחד ויחיד ולאורה האנושות הולכת גם היום.
לסיכום: לאור האמור לעיל: ניתן לראות בבירור כי אברהם עמד בשליחותו בהצלחה מרובה ואף התברך בברכות  מה' אשר כולם התקיימו.
גם בניו וצאצאיו הלכו בדרכו והיום רוב האנושות אינה מאמינה באלילות,אלא בקב"ה שהוא ברא את העולם וישנה השגחה פרטית על כל אחד ואחד.