חומש בראשית

פרשת לך- לך-לאיזו ברכה זכה אברהם בפרשה?/ מאת: אהובה קליין

פרשת לך- לך-לאיזו ברכה זכה אברהם בפרשה?/ מאת: אהובה קליין

אחד הנושאים המעניינים בפרשה: הופעתו של מלכי- צדק מלך שלם-
המקבל בסבר פנים יפות וגם מברך- את אברהם בשובו מניצחון מלחמת המלכים, 
וכך התורה מתארת את המאורע:"ומלכי- צדק מלך שלם הוציא לחם ויין,והוא כהן לאל עליון ויברכהו ויאמר:ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך וייתן לו מעשר מכל"[בראשית י"ד,י"ח] כמה שאלות מתעוררות בתיאור זה:
שאלה א] מדוע הופיע לפתע, מלכי- צדק לקבל פני אברהם בשובו מהמלחמה?
שאלה ב] מי היה אותו מלכי- צדק, מהיכן בא?
שאלה ג]כיצד קיבל את פני אברהם ומהי מהות הברכה שבירך?
שאלה ד] מה ניתן להסיק מקבלת פנים זו?

התשובה לשאלה א] לגבי פשר הופעתו של מלכי- צדק,מביא רש"י שלושה פירושים:
פירוש 1] מלכי-צדק הופיע לקבל את אברהם בשובו מהמלחמה מהסיבה: כך היה נהוג בימים הקדומים- לקבל את פני השבים מהמלחמה ,אשר היו עייפים ורעבים.
באמצעות היין והלחם הייתה כוונתו של מלכי- צדק להרגיע את נפשו של אברהם.
פירוש 2] מלכי-צדק רצה להוכיח באמצעות יחס חביב זה-כי אין הוא כועס בשל הריגתו את בניו,היות וכדרלעומר היה מלך עילם ועילם היה מבני שם.
פירוש 3] רש"י מביא מדרש אגדה: רצה לרמוז לו באמצעות הלחם והיין- על לחם המנחות ויין הנסכים שעתידים להקריב בירושלים בבית הבחירה.

התשובה לשאלה ב] לפי רוב המפרשים: מלכי צדק היה מלך ירושלים באותה תקופה.
רש"י מביא, מדרש אגדה:מיהו בדיוק אותו מלכי-צדק, הוא היה בנו של נח- כלומר שם.
הרמב"ן גם סובר: כי מלכי-צדק היה מלך בירושלים והוא מסתמך על הפסוק:"ויהי בשלם סוכו" [תהילים ע"ו,ג] וגם בתקופת יהושע הוא נקרא אדני צדק, כבר אז היה ידוע לגויים-כי ירושלים היא מקום מובחר וקדוש כאחד ומכאן שהיא -כנגד בית המקדש של מעלה ששם שורה שכינה וצדק, בנוסף על כך מלכי- צדק היה כהן אמיתי לאל עליון ולא לאלילים, לכן אברהם נתן לו מעשר לכבוד ה' וזה רמז כי שם עתיד להיבנות מקדש ושם יוגשו התרומות והמעשרות.
ובבראשית רבה מוסבר: שמלכי- צדק אדוני צדק והכוונה - מלך בירושלים.
והדבר מוכח מהמילים:"צדק ילין בה" [ישעיה כ"א,א]
האור החיים אומר: כי מעניין הדבר ,שבעוד הכתוב מדבר על מלך סדום הפסיק באמצע והביא את הופעת מלכי- צדק, וזאת במטרה לדבר בשבחם של צדיקים לעומת הרשעים, שהרי מלך סדום יצא לקבל את פני אברהם בידיים ריקות למרות שמן הראוי היה שיכבד אותו במנחה ואילו מלכי- צדק שלא היה חייב לצאת לקראת אברהם ולקבל את פניו- יצא לקראתו בלחם ויין וגם בירך אותו.

התשובה לשאלה ג]
מלכי- צדק מגיש לחם ויין ומברך את אברהם:"ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ.
הכלי יקר אומר:כי מלכי-צדק מקדים את הברכה לאברהם ורק אחר כך לה'
והסיבה לכך היא: לפי שלפני שאברהם בא והפיץ את הימצאות ה' בעולם ,היה ה' אל עליון לפי שלא הכירו את מלכותו בתחתונים ואילו כשאברהם פרסם את מציאות ה' בעולם גם על האדמה - הכול ידעו כי ה' שולט גם על השמים וגם על האדמה, על כן נאמר על אברהם:"קונה שמים ארץ"
ועוד- לפי שרוב הברכות נובעות מטל השמים ומשמני הארץ.
לכן הזכיר בברכה:"קונה שמים וארץ"
התשובה לשאלה ד]על פי קבלת הפנים המכובדת שהעניק מלכי- צדק לאברהם,
ניתן להסיק: כי אברהם היה לו -שם טוב והיה חביב על הבריות והדבר נבע מתוך פעילותו למען הזולת וידוע שכל מי שחביב על הבריות ,גם חביב אצל
הקב"ה, כמו שכתוב במסכת אבות:"כל שרוח הבריות נוחה הימנו,רוח המקום נוחה הימנו" כלומר כל מי שאהוב למטה על הבריות- מכבד אותם, אזי הוא אהוב גם למעלה.[אבות פרק ג,י]
ועוד ניתן להבין, כי אברהם שחזר מהקרב רעב וצמא ,לא היה צריך לדאוג לעצמו כמו שאומרים: צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים.
המקור לכך על פי המדרש התלמודי[ברכות ל"ה] כי בזמן שעם ישראל עושים רצונו של מקום, אינם צריכים להתאמץ ואחרים עושים את מלאכתם.
יהי רצון ונלמד ממעשיו של אברהם -אבי האומה ונקיים מצוות בן אדם למקום ובן אדם לחברו.וכך בע"ה נקרב את הגאולה במהרה. אמן ואמן.