חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת נח

ב"ה

דבר החסידות – פרשת נח

 

זמן בעל ערך

 

כאשר היה אדמו"ר הרש"ב [=רבי שלום דובער, דור חמישי בשושלת חב"ד] שוהה במלון ימים אחדים – היה קובע מזוזה בחדרו.

(אף שמעיקר הדין "השוכר בית בחו"ל והדר בפונדק בא"י פטור ממזוזה שלשים יום – שו"ע יו"ד סי' רפ"ו סכ"ב)

באמרו: "נאשא בראטיא אינאצ'ע [=אצלנו הדברים הם אחרת]; אצלנו שעה – היא יום, ויום – הוא שנה".

 (ע"פ רשימת ט-יא סיון תרצ"א ריגא. נד' ברשימת היומן עמ' לו)

 

גם בפרשתנו אנו מוצאים זמן שהוא 'למעלה מן הזמן':

~~~

איך שרדו חסרי החוליות בתיבה?

בפרשתנו (ז, יא) מסופר שהמבול התחיל "בשנת שש מאות שנה לחיי נח, בחודש השני בשבעה עשר יום לחודש", והסתיים "באחת ושש מאות שנה . . בחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש" (ח, יג-יד).

מפרש רש"י: "אלו י"א ימים שהחמה יתירה על הלבנה, שמשפט דור המבול שנה תמימה היה".

כלומר שהמבול התחיל בי"ז חשון והסתיים בכ"ז חשון בשנה הבאה.

ויש להקשות:

הגמרא אומרת (חולין נח, א) "כל בריה שאין בו עצם אינו מתקיים י"ב חודש" ובירושלמי (שבת פ"א ה"ג, וכן בדברים רבה ה, ב) נאמר "כל דבר שאין לו גידים ועצמות אינו חי יותר מששה חודשים".

ואם כן קשה, איך שרדו בריות אלה בתיבה במשך כל זמן המבול שארך שנה ו-11 יום?

 

יש* שרצו להסביר את זה ע"פ דברי הגמרא בסנהדרין (קח, ב) "למשפחותיהם יצאו מן התבה, אמר רבי יוחנן: למשפחותם – ולא הם" – שהכוונה לאותן בריות שאינן מתקיימות יותר משנה, ולכן הן אכן לא שרדו, ומי שיצאו מהתבה הם רק המשפחות שלהם ולא הם.

אבל זה מתאים רק אם מפרשים את הגמרא בחולין שהבריות האלה שורדות 12 חדשים, שאז יתכן שהן נכנסו מעוברות לתיבה ומתו וילדיהן יצאו, אבל לפי הירושלמי והמד"ר שאמרו "אינו חי יותר מששה חדשים" (ומסתבר שגם הבבלי אינו חולק ע"ז, והכוונה "אינו מתקיים" הוא על קיום הגוף לאחר המוות שזה י"ב חודש) – אם כן גם אם נכנסו מעוברות וילדו בתיבה מתו גם הוולדות לפני סיום שנה ו-11 יום!

ואין לומר שילדיהן נתעברו בתיבה וילדו שם דהא לא שמשו בתיבה אלא שלשה (סנהדרין שם).

 

והרבי מסיק:

הכלל הזה ש"כל בריה שאין בו עצם אינו חי ששה חדשים" תלוי בסיבוב המזלות וקידוש החדשים, שהם משפיעים על טבע העולם.

והראיה – שנפסק להלכה** בבריות ששורדות י"ב חודש – שאם התעברה השנה מוסיפים גם את חודש העיבור וסופרים י"ג חודש [על יסוד דרשת חז"ל (ירושלמי כתובות פ"א ה"ב) על הפסוק "לא-ל גומר עלי": "בת שלש שנים ויום אחד ונמלכין בי"ד לעברו – הבתולין חוזרין, ואם לאו אין הבתולין חוזרין"].

ולפי זה מובן, שבשנת המבול ש"לא שמשו המזלות כל אותן י"ב חודש" (ירושלמי פ"א ה"א ועוד), ועד שבכמה דברים היא לא נכנסת במספר שני עולם*** – הרי היא לא נחשבת 'זמן' גם לעניין זה, וממילא יכלו גם הבריות האלה לשרוד יותר משנה.

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: רשימת הרבי חוב' סד. נדפס בס' רשימות ח"ב עמ' 261 (וכן ב"אוצר רשימות" (היכל מנחם תשס"ח) עמ' ג' ואילך).

 

______________

*)  הערה על הגליון בסנהדרין שם. וכן ביארו הריעב"ץ והר"י ברלין.

 

**)  בשו"ע יו"ד סי' קכד: "כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכן שמא יש בו תולעת. ואם שהה הפרי אחר שנעקר י"ב חודש אוכל בלא בדיקה, שכל בריה שאין בה עצם אינו מתקיים י"ב חודש" ובפרמ"ג שם: "כתב הכה"ג בהגהות הטור אות י"ג: שנה מעוברת צריך י"ג חודש כמו בבתולים שאין חוזרין לאחר ג' שנים באם עיברו השנה חוזרין מקרא דאקרא כו', ה"ה כאן, ויש לחוש לדבריו".

 

***)  בב"ר פל"ב, ו: "רבי יהודה אומר שנת המבול אינה עולה מן המניין. א"ל רבי נחמיה אע"פ שאינה עולה מן המנין, עולה היא בתקופות ובחשבונות".

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.