חומש בראשית

פרשת נח- שבועה אלוקית בפרשה- כיצד? - מאת אהובה קליין

פרשת נח- שבועה אלוקית בפרשה- כיצד? - מאת אהובה קליין

אחד הנושאים המרתקים בפרשה: הבטחה האלוקית כי המבול לא ישוב עוד והדגמת האות: קשת בענן.
התורה מתארת את ההבטחה בפסוקים הבאים:
"וירח ה' את ריח הניחוח ויאמר ה' אל ליבו לא אוסיף לקלל עוד את- האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את- כל חי כאשר עשיתי..." [בראשית ח,כ"א-כ"ב]
רש"י אומר: כי היות והקב"ה כפל את המילים:"לא אוסיף" והזכיר זאת פעמיים, מכאן שזו לשון שבועה ולא הבטחה פשוטה וההוכחה לכך- ניתן למצוא בדברי ישעיה:"אשר נשבעתי מעבור מי נח..." [ישעיה נ"ד,ט]
ועל כך דורשים חכמים במסכת שבועות: [דף ל"ו] שכל כפל- לשון דינו כשבועה. 
ובהמשך ההבטחה לנוח ובניו:"ויאמר אלוקים אל נח ואל בניו אתו לאמור :ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם...

והקימותי את בריתי אתכם ולא ייכרת כל בשר עוד מימי המבול ולא יהי עוד מבול לשחת הארץ...את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ והיה הענן בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן.." [בראשית ט,ה-י"ז]

הקורא קטעים אלה ישאל כמה שאלות:

שאלה א] מדוע הקב"ה החליט סופית - לא להביא עוד את המבול לעולם?
שאלה ב] מדוע המילה :"ברית" חוזרת על עצמה שש פעמים?
שאלה ג] הבאת האות: הקשת בענן- לשם מה? וכי לא די בשבועה אלוקית?
שאלה ד]לשם מה המילה:"ענן" חוזרת כמה פעמים?

התשובה לשאלה א: החלטת ה' - לא להביא יותר את המבול נעוצה בכוח תפילת נח, הרי התורה מספרת כי נוח הקים מזבח לה':
"ויבן נח מזבח לה' וייקח מכל הבהמה הטהורה..." [שם ח,כ]
מכאן שנח לא היה כפוי טובה, הוא התפלל בכוונה כדי להודות לה' על הצלתו והצלת משפחתו יחד עם שאר בעלי החיים שהיו בתיבה.
על חשיבות התפילה אומר דוד המלך בתהילים:[ מזמור ק']
"מזמור לתודה הריעו לה'.." 
מהמילים:"וירח ה' את ריח הניחוח" לומדים אנו - כמה הייתה נחת רוח לבורא עולם מתוך כוח תפילתו של נוח.
מכאן ניתן ללמוד, עד כמה חשובה התפילה הנאמרת בכוונה.
התשובה לשאלה ב]:המילה:" ברית"- חוזרת שש פעמים, 
לפי דעת קדמונים: הסיבה היא, להזכיר את הברית כנגד שישה ימי הבריאה,אך לגבי השבת אין צורך בהוספת:"ברית" מפני שהשבת בכבודה ובעצמה:"אות ברית" וההוכחה לדברים, כתוב:"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם..."
התשובה לשאלה ג: לא היה די בשבועה, אלא אלוקים הוצרך להביא אות בשמים- את הקשת בענן.
לפי דברי רש"י: הסיבה לכך- לפי שנח חשש לעסוק במצוות פיריה ורביה ,שמא העולם ימחק פעם נוספת על ידי מבול, לכן ה' הבטיח לו בשבועה כי לא ישחת עוד העולם ולקיום הברית וחיזוקו – הראה לו את הקשת בענן, מעניין הדבר כי בהבטחה- במילה:" לדרות" - חסרה האות ו', לפי שלא כל הדורות הוצרכו לאות -היות והיו צדיקים גמורים. כך סובר רש"י ומביא מדרש:המזכיר את חזקיהו מלך יהודה ודורו וכן את דור אנשי הכנסת הגדולה- שהיו מרבים תורה בישראל וכפי שמסופר במסכת אבות, העמידו תלמידים הרבה.
התשובה לשאלה ד: המילה : ענן מודגשת בפסוק:"והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן" [בראשית ט,י"ד] על כך אומר רש"י: כי בנוסף למשמעות הפשוטה למילה:"ענן" יש גם משמעות רוחנית והיא: עניין של פורענות ואבדון במצב שחס ושלום המצב ידרדר שנית מבחינה מוסרית, כמו שנאמר:"יום עברה היום ההוא, יום צרה ומצוקה יום שואה ומשואה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל [צפניה א, ט"ו]לפי זה עם תעלה במחשבתו של הקב"ה להביא חושך ואבדון- אז תראה הקשת בשמים והקב"ה יזכור את הברית.
לאור האמור לעיל- ניתן ללמוד כמה חשובה התפילה ומה כוח השפעתה לשנות אף גזר דין על הברואים. עוד ניתן ללמוד , כי האות: קשת בענן -היא אות אלוקית לנצח נצחים לכל האנושות המזכירה את השבועה כי בכל מצב המבול לא ישוב עוד.