חומש בראשית

פרשת מקץ-גילוי מדהים למתכון הצלחה בחיים- כיצד?

פרשת מקץ-גילוי מדהים למתכון הצלחה בחיים- כיצד?
מאת/ אהובה קליין.

הפרשה פותחת בחלומותיו של פרעה מלך מצרים:
חלום א] שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר עולות מן היאור לרעות באחו ואחריהן באות שבע פרות רזות- רעות מראה ודקות בשר והן אוכלות את שבע הפרות יפות המראה.
חלום ב] שבע שבולים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות ואחריהן שבע שיבולים - דקות שדופות קדים בולעות את שבע השיבולים הראשונות והמלאות.
פרעה מתעורר חסר מנוחה, קורא לחרטומי מצרים ומספר להם את חלומו, אך אין הם מצליחים בתשובותיהם לשכנעו בפתרון החלומות. 
באותו זמן מגלה שר המשקים לפרעה -את דבר פתרון החלומות בבית האסורים שלו ושל שר האופים- על ידי יוסף. פרעה מצווה להביא לפניו את יוסף כדי לפתור את חלומותיו.

ישנן כמה שאלות:
א] מי היו בדיוק אותם חרטומים- מדוע פרעה לא קיבל את תשובותיהם?
ב]כיצד הצליח יוסף לפתור בדייקנות את כל החלומות- מה היה מקור כוחו?
ג] על סמך מה הגיע פרעה למסקנה- כי יוסף כה חכם?
ד] מדוע שר המשקים גילה לפרעה רק באיחור של שנתיים את כישרונו של יוסף בפתירת חלומות? באיזה תאריך היה הגילוי?
ה] כיצד ניתן ללמוד מדרכיו של יוסף- מהו המתכון להצלחה בחיי האדם?

תשובה לשאלה א]
לפי רש"י: החרטומים במצרים היו מכשפים שהשתמשו בעצמות מתים לגלות פתרונות לכל מיני קושיות, הם היו מניחים את העצמות בבית- השחי ושואלים בעצמות את העתיד לבוא ומכאן שמם: חרטומים: חר'= מלשון חימום [כמו שנאמר בתהילים:"ועצמותיי כמוקד נחרו{תהילים ק"ב,ד'} ]
"טימי"= הן עצמות בשפת הארמית המקור לכך:[ אהלות פי"ז,מ"ג]
"בית שהוא מלא טמיא"= בית שהוא מלא עצמות.[רא"ם]
רש"י לומד מהמשפט:"ואין פותר אותם לפרעה" – כי התורה הדגישה שהחרטומים לא פתרו את החלום לפרעה- מכאן שהם אומנם פתרו את החלום, אך הדבר לא הניח את דעתו של פרעה והוא לא היה שבע רצון- מתשובותיהם, שהיו אומרים לו לדוגמא:
שבע בנות הוא מוליד ושבע בנות הוא קובר.
דברים אלו לא נראו לו אמיתיים[בראשית- רבה]

תשובה לשאלה ב] יוסף מצליח לפתור את החלומות מכמה סיבות:
א] הוא מודיע כי הוא בעזרת הקב"ה פותר ולא על סמך דעתו בלבד, כפי שהכתוב מתאר זאת:"ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה" [בראשית מ"א,ט"ז]
לפי רש"י: יוסף מתכוון כי מקור החוכמה לפתירת חלומות נובע אך ורק מה'- והדבר לטובתו ורצונו של פרעה. וכאן מתגלה יוסף עניו ומתרחק מגאווה ואינו פוחד להגיד לפרעה המחשיב את עצמו לאלוה- כי ה' בלבד מסוגל לפתור את החלום.
והנה אנו רואים כי פרעה מעריך מאד את יוסף ואומר בדרך של תמיהה[דברי רש"י] האם ניתן למצוא עוד אדם כמו יוסף?ובלשון המקרא:"..הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו" ובהמשך: "אין נבון וחכם כמוך!" מכאן אנו מסיקים: כי אין להתרפס לפני אויבים, אלא אדם חייב להיות נחרץ ולא להסתיר את אמונתו,
ב] כבר בפרשה הקודמת [פרשת וישב] נאמר על יוסף:"ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי וירא אדוניו כי ה' איתו וכל אשר- הוא עושה ה' מצליח בידו" [בראשית ל"ט,ב-ג] רש"י לומד מכאן: כי יוסף היה רגיל להזכיר את שם ה' בכל עת- שם ה' היה שגור בפיו תמיד,הדבר העניק לו כוח מיוחד.
ג]יוסף שאב את חוכמתו מהתורה- את זאת אנו לומדים גם מהפרשה הקודמת:"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא.." [שם ל"ז,ג]
אונקלוס מפרש: כי היה יוסף בן חכם ואביו לימד אותו תורה מתוך מה שלמד בבית מדרש של שם ועבר. 
ההוכחה לכך שהתורה היא מקור החוכמה אנו מוצאים בפרשת ואתחנן[דברים ד'ו] "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו עם חכם ונבון הגוי הזה " – מכאן שדווקא על ידי שעם ישראל מקיים גם חוקים מהתורה- מצוות ללא טעם והוא משועבד לבוראו- אומות העולם מכבדים אותו יותר.

התשובה לשאלה ג]
פרעה ראה שיוסף סומך על הקב"ה ושואב את הכוח ממנו וכל תשובותיו הם מאת ה', פרעה גם ידע כי כשם שהיהודים מקיימים גם חוקים מהתורה- ללא טעם גם החלום הוא דבר סתום ללא טעם ורק חכם בעל רוח הקודש מסוגל לעזור בכך- וכזה היה יוסף.

התשובה לשאלה ד] שר המשקים גילה את יכולתו של יוסף לפתור חלומות רק אחרי תקופה של שנתיים מאז שהשתחרר מבית האסורים והסיבה:
לפי שיוסף חטא בכך שבטח בו באומרו:"כי אם- זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית- נא עימדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן- הבית הזה.." 
והרי אין לבטוח בבני אדם- בשר ודם אלא רק באלוקים.
לכן נענש יוסף – כי הקב"ה מדייק עם צדיקים כחוט השערה.
לפי מה שמסופר בגמרא במסכת ראש השנה [דף ו'] הרי יוסף יצא מבית האסורים בראש השנה ונראה שבאותו היום היה גם חלום פרעה וגם פתרונו של יוסף, ומדוע דווקא בתאריך זה? לפי מה שכתוב ב"עיון יעקב"- ראש השנה הוא יום המלכת הקב"ה למלך על כל תבל והדבר מתבטא אצל יוסף, לפי שביטל את ה"אני" שלו כלפי מלכות הבורא. התשובה לשאלה ה] המתכון להצלחה לפי מה שניתן ללמוד מיוסף : 
א] שם ה' יהא שגור בפי האדם תמיד, בכך יבטא גם את יראת אלוקים ועל כך אמר דוד המלך[ תהילים]:"ראשית חוכמה יראת אלוקים שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד" [תהילים קי"א,י]
ב] שמירה וקיום התורה- דבר שעם ישראל קיבל על עצמו במעמד הר סיני באומרו:"נעשה ונשמע" בכך התחייב לקיים את התורה בכל מצב גם כאשר משהו מהדברים אינו מובן וברור והרי הוא כחוק.
במסכת אבות נאמר: "רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה....ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור הדין ומגלין לו רזי תורה..."
[אבות , פרק ו,א- ב]
ג] על היהודי לשמור על שורשיו: לבושו, שמו, לשונו.
אל יתרפס לפני הגויים ,אלא ידבק באלוקים.
מובטח אם יקפיד לקיים את הדברים הנ"ל יזכה להצלחה ואושר, כמו שנאמר: "והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח" [תהילים א,ג]