חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת וישב – חנוכה

ב"ה

דבר החסידות – פרשת וישב – חנוכה

~~ הטור ה-500 ~~

  

מספר הרב ירחמיאל גורליק, שליח הרבי לעיר טיומן, סיביר:

בעיר שלנו מתגורר 'רב' רפורמי, ואמנם הוא לא מתפלל אצלינו (אלא אצלו בטמפל) אבל מגיע אלי לביקורי חג לפעמים.

בסוכות תשפ"א, הוא ביקר אצלי בסוכה. תוך כדי הדברים הוא התבטא שהוא מאוד מחבב אותי, כי אני לא חב"דניק אמיתי.

שאלתי: למה? והוא ענה: "הם מפגינים את דתם בגלוי, מעמידים חנוכיות ענקיות בכל מקום. אתה אדם עדין".

לא רציתי לומר לו שהסיבה שאני לא מעמיד חנוכיה היא בגלל שהוא מפריע לי (יש לו קשרים בעירייה וכו'), אבל אמרתי לו שנפגעתי מאוד (זה היה בשבילי כמו חץ בלב לשמוע משפט כזה), ואז הכרזתי בפניו: "השנה אני מעמיד חנוכיה!" כמובן שבמצב זה לא היה לו נעים להתנגד.

 

החלטתי, שאם כבר חנוכיה, נעשה אטרקציה מיוחדת, שתגרום לאנשים בסיביר לצאת בכפור של חנוכה, והיא – חנוכיה מקרח! הזמנתי בלוקים של קרח מחברה שבונה יצירות מקרח, אבל כשהתקרב מועד המשלוח – לא ידעתי היכן נעמיד את החנוכיה הענקית, שכן בחצר הבית שלנו אמנם יש מקום אבל החצר מוקפת בחומה גבוהה, ובנוסף זה היא ברחוב כה צדדי שאפילו הכביש בו הוא בלי אספלט...

ואז עלה לי רעיון – נעמיד את החנוכיה בחצר ביהכנ"ס הרפורמי! לאחרונה הורידו שם בניין של 9 קומות ונוצר הרבה מקום פנוי, וגם מקום מרכזי שכל מי שיסע בכביש הראשי של טיומאן יראה את החנוכיה. ואמנם, לא אהבתי את הרעיון שהחנוכיה שלנו תעמוד בחצר ביכנ"ס רפורמי, אבל מצאתי פיתרון: תכננתי לשכור מהם את החצר לימי החנוכה, כך היא תעמוד בשטח חב"ד.

אולם, עדיין לא נתיישבה דעתי, והחלטתי שלדבר כזה צריך הכרעת רב מורה הוראה. ניסיתי להתקשר לרב מנחם מענדל גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברחובות וסגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד באה"ק, אולם לא הצלחתי להשיגו.

 

לאחר כמה ימים התחלתי להלחץ, חנוכה מתקרב ועדיין לא סגרתי מקום, ולהעמיד באיזו כיכר – כבר אין זמן לקבל אישורים, התקשרתי שוב לרב גלוכובסקי והפעם הוא ענה. סיפרתי לו את הרעיון שלי, ואז הוא שאל יש לך אגרות קודש חלק י"ד? תפתח בעמ' תקיג!

מיד פתחתי, היה שם מכתב על שאלה שיהודי שאל את הרבי, שהציעו לו משרת מחנך בבית ספר קונסרבטיבי, והוא חשב שזה דווקא רעיון טוב, כך לפחות בכיתה אחת יקבלו הילדים מסרים יהודיים טהורים ויידעו על המצוות והחגים המקוריים שלנו.

אולם הרבי חשב אחרת. תוכן התשובה היתה: אילו היית מקבל משרת מנהל והיית יכול לקבוע מחדש את סדר הלימודים בבי"ס – ניחא, אבל עכשיו – מה יצא? תהיה שמועה שיש מורה טוב בבי"ס הקונסרבטיבי, ואז זה עלול לגרום שהורים יעדיפו לשלוח לשם מאשר לבי"ס כשר (והרבי מאריך בנימוקים נוספים – עיי"ש).

ממשיך הרב גורליק: מיד הבנתי את התשובה אלי; אמנם זה נראה המקום הכי מוצלח להעמיד את החנוכיה, אבל בעקבות הפרסומי-ניסא של חנוכה יהודי יתעורר לבוא לבית כנסת, ולאן הוא ילך? לאיפה שעמדה החנוכיה – בית הכנסת הרפורמי!

לא היתה לי הרבה ברירה והצבתי את החנוכיה בחצר ביתי, שמוקפת בחומה מסביב.

 

ואז הגיע הנס הגדול:

איכשהו נודע לאמנון לוי מערוץ 13 הישראלי על חנוכיית הקרח שלנו, והחליט לראיין אותי בתוכנית שלו, ואז הסיפור הופץ במהירות בכל הארץ והגיע לכל העולם. גם בסיביר שמעו שהחנוכיה התפרסמה בתקשורת ובאו לראיין אותנו בתקשורת המקומית, כך שנהיה פרסומי ניסא בסדר גודל של מליוני יהודים!

ובאמצע חנוכה, התקשר אלי הרב גלוכובסקי ושאל: איפה הצבת את החנוכיה? עניתי: בחצר ביתי. ואמר: אתה רואה, ככה זה כשמצייתים!

 (שמעתי מפיו בהתוועדות ליל שישי לשלוחים, פרשת וישב תשפ"ב. הנה תמונת החנוכיה  (בחצר ביתו מעבר לחומה) כפי שפורסמה בתקשורת הישראלית)

 

~~~

הפשתני הזה...

על הפסוק בריש פרשתנו (לז, א) "וישב יעקב גו'", כותב רש"י (בסופו, מרש"י ישן, על יסוד מדרש תנחומא):

"הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונין פשתן, הפחמי תמה: אנה יכנס כל הפשתן הזה? היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו – כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה תמה ואמר: מי יכול לכבוש את כולן? מה כתיב למטה "אלה תולדות יעקב יוסף" וכתיב "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש" ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם".

כדי להבין את הלימוד ממשל זה בעבודת האדם לקונו, יש להקדים את מאמר המשנה (שבת פ"ב מ"ג) "כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן", כלומר, שאין לעשות פתילה לנר שבת מהצומח, חוץ מפשתן שמותר.  

הסבר המשנה ע"פ חסידות:

עיקר העבודה שלנו בעולם הזה היא לעשות פתילות, כלומר לקחת דברים גשמיים ולעשות מהם כלים שישרה בהם האור האלקי.

ומתי עושים פתילות? בערב שבת, הרומז לתקופת הגלות, כי "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" (ע"ז ג, א) פירש"י: מי שטורח עכשיו יאכל לאלף השביעי, שהוא יום שכולו שבת.

והמטרה של הדלקת הנר היא שלום בית, כפי שכותב הרמב"ם (בסוף הלכות חנוכה) הטעם שנר שבת קודם לנר חנוכה כי "כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם", שזה – השלום בעולם – היא התוצאה של עבודתנו בזמן הזה.

אבל, אומרת המשנה, כדי לעשות כלי לאלקות – צריך ביטול לקב"ה, ולכן הצומח הרומז על גאווה (שלבו צומח ומתנשא) – פסול, כי "אין אני והוא [=גבה לב] יכולים לדור במקום אחד" (סוטה ה, א).

אבל יש יוצא מן הכלל: פשתן, כי פשתן רומז על אחדות, כי הוא גדל קנה אחד בבד אחד (יומא עא, ב), ויהודי בדרגת פשתן הכוונה – שגם בארץ ניכר בו שהוא שייך ל"גוי אחד".

אבל, צריך לנפץ את הפשתן מקודם – כלומר, היהודי צריך 'לבטש' את עצמו – כדי שלא יחשוב שה"ארץ" (הגשמיות) היא העיקר, לכן ממשיכה המשנה "ולא בחוסן" שהוא פשתן "דלא נפיץ".

 

ועכשיו לביאור הרש"י שלנו:

"הפחמי" – הוא איש הישראלי שרוצה להבעיר את הנפש שלו באור האלוקי, והוא תמה "אנא יכנס כל הפשתן הזה" – איך אפשר לפעול ביטול וביטוש של כל ענייני עוה"ז? [כלומר, הוא מבין שהתכלית היא להכניס את הפשתן, ולא לשורפו, אבל נראה לו שאין בכוחו להעלות את כל סביבתו הגשמית לקדושה].

השיב לו הפיקח – מי שעיניו פקוחות ("שאו מרום עיניכם") לראות את הנולד: "ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך" – כלומר צריך התעוררות של קדושה שתבוא ממך, כלומר לא מהנפש האלוקית, אלא מהעבודה שלך עם עצמך, עם הנפש הבהמית שלך. ואז – נשרף כל הקש, כלומר לא הפשתן, הגשמיות, אלא רק הטפל ("קש") שבעניינים הגשמיים, ואז יש מקום שיכנס החלק הטוב של כל הפשתן, שהופכים את חלקו בעולם לדירה לו יתברך.

 

שבת שלום וחנוכה שמח!

 

מבוסס על: רשימות חוב' כב בתחילתו (נד' ברשימות ח"א עמ' 377 ואילך) וע"ש בהמשך ביאור נפלא על המשנה "גמל שהיה טעון פשתן . . בנר חנוכה פטור" ועוד חזון למועד.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.