חומש בראשית

פרשת תולדות-שני לאומים- כשהאחד נופל השני קם-כיצד?

פרשת תולדות-שני לאומים- כשהאחד נופל השני קם-כיצד?
מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשתנו מגלה הקב"ה לרבקה  על העתיד שני בניה לדורות:
"ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך ייפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר"[בראשית כ"ה כ"ג]
והנה כאשר נולדו הבנים נאמר:"ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער ויקראו שמו עשיו ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב..ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים"[שם כ"ה,כ"ה-כ"ח]

השאלות הן:
א] מהי משמעות שני הגויים ושני הלאומים-בבטנה של רבקה?
ב] מדוע התורה מציינת את צבע שיערו של עשיו?
ג] במה היו שונים שני האחים?

התשובה לשאלה א]
לפי דברי רש"י:התורה מציינת: במקום :"גויים"-"גיים"- בדומה לגאים-מלשון גדולה וגאונות וזאת  כדי לרמוז כי משני הגויים האלה יצאו -
שני גדולי עולם,האחד: אנטונינוס מלך אדום אשר בא מזרע עשיו.
ורבי יהודה הנשיא- מזרע ישראל שחיו באותה  תקופה ועליהם נאמר:"שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת לא בימות  החמה ולא בימות הגשמים" [מסכת עבודה זרה י"א] הם היו עשירים ונכבדים והיו מרבים לערוך לחבריהם
סעודות והצנון והחזרת היו חלק בלתי נפרד מהמזון שהגישו -גם שלא בעונת גידולם כאשר הם נמכרים ביוקר בשוק.
ולאומים="שני לאומים"- שתי מלכויות.
שני הלאומים לא יהיו שווים בגדולתם,אלא כאשר אחד נופל השני קם.

ומביא דוגמא:"אמלאה החרבה" [יחזקאל  כ"ו,ב]- צור השייכת למלכות אדום אומרת: הנה אתמלא אני מן העיר ירושלים החרבה-"לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים"

רבינו בחיי  מוסיף על דברי רש"י- כי אנטונינוס היה מלך גדול מזרע עשיו והיה לומד תורה  עם יהודה הנשיא בסתר וחשש שעבדיו ומשרתיו ירגישו בכך,לפיכך היה פוגש את רבי יהודה הנשיא בתוך מערה,פרטים נוספים בהקשר לכך מופיעים ב:[מסכת ע"ז [דף י,ב]
לפי הרמב"ן: "שני גויים בבטנך"-ה' הודיע לרבקה שעוד שהיו עשיו ויעקב ברחמה עשו בתחילת יצירתם מריבה- רמז למה שיהיה ביניהם בסוף.

לפי הכלי יקר:ה' הודיע לרבקה ששני הבנים-יעקב ועשיו יהיו שונים זה מזה,האחד עובד עבודה זרה והשני עובד ה'-
ולנצח ה' אחד ואין עוד מלבדו.

ויש אומרים: שיצחק התפלל לפני ה' כשראה שאשתו עקרה, לפי שחשש כי אומנם הוא היה צדיק בן צדיק על כן מצדו היה מובטח לו זרע הגון. אך לא כן אצל רבקה ,אצלה המצב היה שונה, הרי הייתה בת בתואל ואחות לבן,שמא יצא ממנה זרע פסול?
וכל זה בדומה להגר שילדה את ישמעאל ואולי לכן רבקה עקרה.

 מטעם זה,כאשר רבקה הרגישה שהנערים מתרוצצים בקרבה האחד רוצה לצאת לבית מדרש והשני רוצה ללכת לפתח עבודה זרה, חשה כי כנראה האחד צדיק והשני רשע,  מסיבה זו חשבה: שהיא כמו הגר ולא יותר  טובה ממנה ולכן התפללה לה' וחשבה במה הועילה תפילתה?  בעקבות זאת,ה' הודיע לה  כי משני הבנים יצאו אנשים גדולים- מיעקב ומעשיו,מעשיו עתיד לצאת –אנטינונוס ושאר גרי צדק ומיעקב-יהודה הנשיא. מה שלא התקיים אצל ישמעאל ובזה רבקה עולה על הגר.

התשובה לשאלה ב]
התורה מזכירה את צבע שיער ראשו של עשיו:
לפי רש"י: עשיו היה אדמוני- רמז לכך שיהיה בעתיד : שופך דמים. כל גופו היה מכוסה כאדרת - בשיער רב- כטלית.
לפי הכלי יקר:רמז לכך שעשיו עתיד להיות צבוע,צייד רמאי, מרמה את אביו כדרך האנשים הצבועים אשר כלפי חוץ מצטיירים כצנועים. והיו לובשים אדרת שיער למען השקר,כפי שמסופר בזכריה:"והיה ביום ההוא יבושו הנביאים [נביאי השקר]אשר מחזיונו בהינבאותו ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש"[זכריה י"ג,ד]

על כן עשיו נולד עם אדרת שיער לרמז שיהיה נזיר אלוקים מבטן וישתייך לכת הצבועים.
רבינו בחיי אומר רעיון מעניין:"ויצא  הראשון אדמוני" במדרש נאמר: כי בזכות שבני ישראל קיימו את המצווה:"ולקחתם לכם ביום הראשון.."[ארבעת המינים בחג הסוכות] הקב"ה  עתיד להתגלות ראשון- מציל את עם ישראל מהראשון- שהוא עשיו הרשע ובונה לעם ישראל ראשון -שזה בית המקדש. ומביא לעתיד לבוא-לעם ישראל ראשון -שזה מלך המשיח.
 כפי שנאמר:"ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן"[ישעיהו מ"א]

התשובה לשאלה ג]
לפי רבינו בחיי: אחד הלך ללמוד תורה בבתי מדרשות והשני לבתי עבודה זרה.
למרות היותם תאומים-היו שני הפכים,ע שיו  נמשך אחר תענוגות הגוף ויעקב היה יותר רוחני-נמשך אחר עצת הנפש.
עשיו היה גשמי- לכן נקרא:"איש שדה"-כאילו נאמר עליו שהיה: איש אדמה-איש עפר- הוא היה עפריי.
וידוע הדבר כי אדם אשר  עוסק בציד ומתעניין במאכל ומשתה-שהם נחשבים לתענוגי הגוף,הוא מגיע לבזות את עבודת ה'-בעיניו הדבר טפל לעומת תענוגי הגוף –שאצלו מהווים את העיקר.
יעקב היה איש אוהלים: לפי הפשט: יושב ולומד בבית מדרש של שם ועבר.
ועל דעת הקבלה:יש כאן רמז לאוהל של מטה ואוהל של מעלה,שכבר ידוע שצורתו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד ולכן יושב אוהלים-כאילו נאמר עליו יושב על כיסא.

לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להגיע למסקנה חשובה ונצחית:
היא רמוזה במילים שאמר יצחק ליעקב- כשהביא לו את המטעמים:
"הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו"

יש במשפט זה רמז עמוק מאד כפי שאומרים רז"ל: כל עוד עם ישראל יושב בבתי מדרש ועוסק בתורה אין ידי עשיו יכולות לשלוט בו ולנצח אותו במלחמות,ויש כאן חמש אצבעות בכף היד כנגד חמישה חומשי תורה.
ועשיו  מייצג את אומות העולם,כל עוד עם ישראל עוסק בתורה הקדושה אין ידיהם של הגויים על העליונה.
אך אם חס ושלום עם ישראל יעצור את למוד התורה ,חלילה ,עלול ליפול ומיד עשיו קם- הכוונה לאומות העולם הקמים עלינו.
מי ייתן ונשכיל לקיים הלכה למעשה את לימוד התורה בבתי מדרשות,יומם וליל כסגולה על שמירת  עם ישראל מפני עמלק שהוא מזרע עשיו.

ובע"ה במהרה יתקיימו דברי הנבואה:"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשיו כי ה' דיבר"[עובדיה א,י"ח]