חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת וירא

ב"ה

 

דבר החסידות – פרשת וירא

 

מעבודת אדמו"ר הרש"ב

 

לרגל כ' מרחשון, יום הולדת כ"ק אדמו"ר הרש"ב [=רבי שלום דובער, דור חמישי לנשיאי חב"ד]:

סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ [רבי יוסף יצחק]:

פעמיים שמעתי את אבי [=אדמו"ר הרש"ב] "מעביר הסדרה", בפסוקים הראשונים של פרשיות לך וירא, וזה עשאני ל"בעל תשובה".

אבא אמר את הפסוק "ויאמר ה' גו' ומבית אביך" ושתי עיניו זולגות דמעות... הגוף 'נמס' מנעימות אלקות.

לפעמים היה מתחיל להעביר הסדרה ביום חמישי ומסיים בש"ק, כי [=העברת הסדרה היתה עבודה גדולה כל כך, ש]לא היה לו כח לסיימה. וכן אירע גם בפרשת וירא.

(ע"פ רשימת הרבי, ששמע מחמיו הרבי, כ"ז מרחשון תרצ"ב, ריגא (נד' ברשימות היומן ע' רכא). וראה גם ספר השיחות תש"ב עמ' 29 (ושם, שהיו דמעות של שמחה).

  •  

כאשר היה אדמו"ר הרש"ב אוכל בשבת קומפוט [=ליפתן] המעורב מכמה מיני פירות – היה עוצם את עיניו בשעת לקיחת הפירות בכף, כדי שלא יהיה חשש בורר.

בנו, אדמו"ר הריי"צ סיפר: בני הבית לא שמו לב לזה, רק במקרה הבחנתי בזה, כי פעם ראיתי כי הכף ריקה והוא מגישה לפיו, ואז התבוננתי וראיתי כנ"ל...

(ע"פ "רשימות היומן" תש"ב (עמ' תכג). ב' הקטעים הובאו ג"כ באוצר רשימות (היכל מנחם תשס"ח) עמ' שיט-שכד)

 

~~~

למה צריך עצה מממרא?

פרשתנו פותחת "וירא אליו ה' באלוני ממרא". מפרש רש"י: "הוא שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקו".

[כפי שדרשו מלמדים ב'חדר', ש"ממרא" ר"ת: "ר' אברהם מעגסט מל'ן"...]

ותמוה (כפי שהקשו המפרשים):

"היאך יתכן לומר שאברהם אבינו נטל עצה אם לקיים מצוות בוראו אם לאו, והא צדיק גדול היה ועמד בעשרה נסיונות?"*.

ויש לבאר על דרך החסידות:

ידוע, ש"נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" (ראה תניא פל"ו באריכות), היינו שתכלית בריאת העולם הוא שיהיה גילוי אלקות בעולם כולו, גם אצל אומות העולם.

ולכן כשבא אברהם אבינו למול את עצמו, פעולה שהיא היסוד של עם ישראל והיא ההכנה הראשונה למתן תורה** – נתן עצה גם מאינו-יהודי, כדי להדגיש שגילוי האלקות צריך להשפיע על כל העולם, גם לאומות, ולכן גם הם צריכים ליטול חלק בזה.

על פי זה יובן מדוע נראה אליו ה' דווקא באלוני ממרא – להדגיש שהשכינה אכן הגיעה לא רק לאברהם אבינו, כי אם הורגשה גם במקום הגשמי "אלוני ממרא".

וזה מרומז גם בסיום הפרשה: "ואת מעכה" – ר"ת מלך על כל הארץ, היינו שהמשכת האלקות חודרת גם ב"כל הארץ".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: התוועדות ש"פ וירא ה'תש"נ הע' 58 (נד' בתו"מ התוועדויות תש"נ ח"א עמ' 358). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" בראשית (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' קסו. וראה שם הקשר ליום הולדת אדמו"ר הרש"ב [הר"ת של "ממרא" מהמלמדים ב'חדר' לא מופיעה בשיחה].

 

______________

*)  לשון השפתי חכמים כאן. ותירץ בכמה אופנים (בשם הרא"ם ועוד) – ע"ש.

 

**)  כמבואר בחסידות ש"התחלת היחוד העליון דמתן תורה הוא מאברהם, ובפרט ע"י מצות המילה" (סה"מ עטר"ת לאדמו"ר הרש"ב עמ' עח).

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.