בין אדם לחברו

ישועות וסגולות טובות

ישועות וסגולות  טובות

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א 
(פורסם ביתד נאמן, אלול התשע"ב)

בימים אלו פותחות קופות הצדקה השונות, הארציות והמקומיות, את מגביות הימים הנוראים. אלפי משפחות משוועות לעזרה דחופה, אלמנות ויתומים, חולים ונדכאים, עניים ומסכנים, וקופות הצדקה עושות את הכל כדי לפתוח לנו את הלב ואת הכיס, כדי שנסייע לאחינו היהודים, הזקוקים נואשות לכספי הצדקה שלנו. והנה, בכל מגבית ומגבית, בכל עונה ועונה, אנו מתוודעים לרעיונות חדשים וססגוניים, לסגולות חדשות ולא מוכרות ולאין ספור 'מבצעי ישועות' בלעדיים ומיוחדים, השתטחות על קברי צדיקים במשך פרקי זמן, הזכרת שמותינו במקומות הקדושים, וכו' וכו', הכל כדי לשכנע אותנו לתרום ולסייע לנצרכים.
גבאי קופות הצדקה אינם אשמים בכך שהם נאלצים לשכלל, חדשים לבקרים,  את 'מערכי הישועות והסגולות', כדי לגרום לנו להתרגש, לסייע ולתרום. ראשי ועדות הצדקה חשים את השטח. הם בודקים בדיקות עומק ומנסים כל דרך אפשרית  וראויה, כדי שהם, השליחים שלנו, יוכלו לעזור לכל כך הרבה משפחות שבמצוקה. ברור לכולנו שמחובתם של גבאי הצדקה לפעול בכל דרך טובה, כדי לגרום לנו להתעורר ולהוזיל מכספנו עבור היתום והאלמנה, החולה והנדכא. השאלה, ואולי גם התביעה, היא עלינו ורק עלינו. מדוע אנחנו לא יכולים להתעורר ולתת צדקה בכל לב, רק מפני שזאת היא מצות עשה דאורייתא, כי זהו רצון ה' יתברך, ומפני שחז"ל הקדושים הבטיחו לנו גדולות ונצורות אם נסייע לאחינו בית ישראל, על פי כללי ההלכה של דיני הקדימה וסדר התרומות (המובאים בבבא מציעא עא, א, ברמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ז ה"ח וסופ"ח, ובטושו"ע יו"ד סימן רנ"א).
אם כן, הבה וניזכר, נשנן לעצמנו יחדיו, את הסגולות הנפלאות והבדוקות, שהבטיחו  חכמינו ז"ל לכל נותני הצדקה, המסייעים בגופם ובממונם לאחינו היהודים הזקוקים לכך:

 סגולה לקבלת התשובה
כך פוסק הרמב"ם (תשובה פ"ב ה"ד): "מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו". מקור ההלכה, כמובא בכסף משנה, היא מדברי הש"ס בראש השנה (טז, ב): "אמר ר' יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, ואלו הן, צדקה"...
ובמפרשים (עי' בזה בספר המפתח ברמב"ם הוצאת ש. פרנקל ובקונ' תשובת המלך) התבאר שבעל תשובה הנותן צדקה ככל כוחו, מוכיח על עוצם הכרתו בחטא ועל כך שהוא פועל נמרצות להעביר מעליו את הגזירות העלולות לבוא עליו בעקבות חטאיו, ונתינת הצדקה מוכיחה על עוצם תשובתו, ולכן נקרע גזר דינו לטובה והדבר מועיל לקבלת תשובתו.
סגולה לשינוי הדין ולהעברת רוע הגזירה
"ותשובה ותפילה וצדקה- מעבירין את רוע הגזירה", קוראים כולנו, בעומדנו בתפילת ראש השנה, את מילותיו המרטיטות של רבי אמנון ממגנצא. וכך מבהיר זאת הגרב"מ אזרחי שליט"א: "צדקה" עניינה- אתה מיטיב עם השני, הקב"ה מיטיב עמך. אם נותן האדם משלו לחבירו, אם דואג האדם ומיצר בצרת חבירו, גורף הדבר הנהגת ה' שכנגד- במדה שאדם מודד, מודדין לו" (ברכת מרדכי, מוסר, ראש השנה).

סגולה לרחמי ה'
אמרו  חז"ל (שבת קנ"א): "ונתן לך רחמים ורחמך", כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים". וביאר המסילת ישרים (פי"ט):" וזה פשוט, כי הקב"ה מודד מדה כנגד מדה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עונותיו בחסד, שהרי מחילה זו דין הוא, כיון שהיא מדה כנגד מדתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה י"ז): "למי נושא עון, למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו, או אינו רוצה לגמול חסד, הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת הדין, ראה עתה מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת הדין, ודוד המלך מתפלל ואומר: "ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי". אמנם העושה חסד יקבל חסד, וככל מה שירבה לעשות כך ירבה לקבל, ודוד היה מתפלל במדתו זאת הטובה שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב". וכתב הרמב"ם (מתנות עניים פ"י ה"ב): "לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה. כל המרחם מרחמין עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך". וכתב הטור (יו"ד סימן רמז) : "וכל המרחם על עניים- הקב"ה מרחם עליו".

סגולה לביטול גזירות קשות
"הצדקה דוחה את הגזירות הקשות" (טור, שם). 

סגולה להצלת חיים ואריכות ימים
"וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב).  "וצדקה ברעב תציל ממות", (טור, שם). ובאבות דרבי נתן מובא כך: "מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקה. פעם אחת הלך וישב בספינה, בא הרוח וטבע ספינתו בים. ראהו רבי עקיבא ובא לפני בית דין להעיד על אשתו להינשא. עד שלא הגיע עת לעמוד בא אותו האיש ועמד לפניו. אמר לו: את הוא שטבעת בים?. אמר לו: הן. ומי העלך מן הים? אמר לו: צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים. אמר לו: מאין אתה יודע? אמר לו: כשירדתי למעמקי מצולה שמעתי קול רעש גדול מגלי הים שזו אומר לזו וזו אומר לזו רוצו ונעלה את האיש הזה מן הים, שעשה צדקה כל ימיו. באותה שעה פתח ר' עקיבא ואמר ברוך אלהים אלקי ישראל שבחר בדברי תורה ובדברי חכמים שדברי תורה ודברי חכמים קיימין הם לעולם ולעולמי עולמים שנאמר "שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו",  ועוד כתיב "וצדקה תציל ממות". וכן מובא בבבא בתרא (יא) שאמרו על בנימין הצדיק שפירנס אשה ושבעת בניה, שהוסיפו לו 22 שנים על שנותיו.

סגולה להפיכת מידת הדין לרחמים וצדקה אינה נכבית ע"י עבירה
"צדקה הופכת מידת הדין למידת הרחמים, ואין עבירה מכבה אותה כשאר מצוות" (ברכי יוסף יו"ד סימן רמז, דרך אמונה מתנות עניים י, ד, ועי' בספרי ויאמר שמואל סי' מז בביאור הדבר).

סגולה לבנים
"מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים? ר"א אומר: יפזר מעותיו לעניים" (בבא בתרא י, ב).

סגולה לילדים טובים
"רבי יהושע בן לוי אמר: כל הרגיל לעשות צדקה זוכה הויין לו בנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי אגדה" (בבא בתרא ט, ב).

סגולה לבריאות
חז"ל אמרו (במדרש שיר השירים, ועיין דרך אמונה מתנו"ע י, ד): "הפתח שאינו פתוח לצדקה פתוח לרופא".

סגולה לעושר וכבוד
נאמר בגמרא (בבא בתרא ט, ב): " ואמר רבי יצחק מאי דכתיב "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד". משום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא לומר לך כל הרודף אחר צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה". וכתב הטור: "הדבר בדוק ומנוסה כי בשביל הצדקה שנותן לא יחסר לו, אלא אדרבה תוסיף לו עושר וכבוד, כדכתיב:  "מהחל התרומה לביא בית ה' אכול ושבוע והותר עד לרוב כי ה' ברך את עמו", וכתיב: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם ארובות השמים והריקותי עליכם ברכה עד בלי די" (טור יו"ד סימן רמז).

סגולה לשלום
"אמר להו רבא לבני מחוזא: במטותא מנייכו עושו בהדי הדדי כי היכי דליהוי לכו שלמא במלכותא". (בבא בתרא ט,א).

--- ואנו, האמונים, הסמוכים והבטוחים על דברי חז"ל הקדושים, מאמינים בני מאמינים, נתבעים ונותנים, מרחמים על הבריות, גומלים חסד וצדקה, וזוכים, בסייעתא דשמיא, לשפע סגולות וברכות.