אמונה

קטעים מצוואתו של הרב הגאון מיכל יהודה ליפקוביץ זיע"א

בס"דקטעים מצוואתו של הרב הגאון מיכל יהודה ליפקוביץ זיע"א

בני ובנותי וכל יוצאי חלצי, נכדי וניני האהובים לי כנפשי שיחיו. אבוא במילי המועטים לתת שבת והודאה לאבינו מלכנו בורא העולם המחייה ומקיים את כל הבריאה בטובו וחסדו. 

על שזכיתי להגיע לשנות הגבורות, וגידל אותי כאב ואם המסורים לבנו בכל מיני המצבים, שמר עלי והציל אותי וזכיתי לסיעתא דשמיא להיות מיושבי בית המדרש, והגדול שבחסדי שמים הוא שזכיתי 

ללמד ולחנך את צעירי הצאן וגם למבוגרים לימוד התורה והבנתה משך כל החיים. 
כבר מלפני כמה שנים מחמת מאורעות הזמנים רציתי להעלות על הכתב כמה דברים הנוגעים לעת הפקודה שנפרדת אז הנשמה מהגוף, כי החיים יודעים שימותו אלא שאינן שמין על לבם לחשוב ולהתעורר על ידי זה לחזק עצמו בשקידת הלימוד של התורה ובעשיית מעשים טובים ולמנוע עצמו מכל דבר הפוגם נשמתו, ואשרי לאדם שמקיים בעצמו מה שאמרו חז"ל ישוב היום שמא ימות למחר. 
ושלמה המלך ע"ה לימד את בני אדם את הידיעה המביאה תועלת לאדם לדעת כי לא יידע האדם את עתו, כדגים שנאחזים במצודה ועוד יותר שהיא מצודה רעה, וכצפרים האחוזות בפח, בהם יוקשו בני אדם וגו', פתאום איך יכול האדם להחשיב עצמו במצבו שהוא עומד, אם יעלה על דעתו וזכרונו כי ח"ו יש בחינה כזאת שהוא נחשב כדגים וכצפרים הנאחזות במצודה ובפח. ולכאורה איך אפשר לדמות האדם שיש לו נשמת חיים שיהיה דומה לדגים. על זה איתא בזוהר הק' ריש פ' מצורע דהפסוק איירי באדם כזה דלא ישתכחון עליה זכותא לאשתזבא אבל אי זכאה הוא בהההוא זימנא דמטא שעתא לאיתפרשא לא נפקא נפשא מן גופא עד דיתגלי עליה שכינתא ונפשא מגו חדותא וחביבותי' דשכינתא נפקא מגופא לקבלהא ומתקשר בה ומתדבק בה, ואי לאו שכינת אזלת, והיא אישתארת ואזלת ומתאבלת על פרישותא דגופא. 

תרגום הזוהר לפי ספר מתוק מדבש: בזמן ההוא כשהגיע השעה להפרד הנפש מהגוף, אין הנפש יוצאת מן הגוף עד שמתגלה עליה השכינה והנפש מחמת שמחתה ואהבתה להתדבק בשכינה שבה שורש הנפשות, יוצאת מן הגוף כנגדה, ואמר אם הוא צדיק אז נפשו מתקשרת ומתדבקת עם השכינה, ואם אינו צדיק אז השכינה הולכת לה ונפש נשארת לבדה והולכת ומתאבלת על פרידת הגוף. 

באתי לבקש אם ח"ו יהיה מצב של יסורים לא להשתמש בסממני הרגעה המחלישים את כח המחשבה וריכוז הדעת, כי האושר הגדול לאדם שהולך מעולם הזה בדעה צלולה להיות מחשבתו דבוק בבורא עולם ית"ש ולהשיב נשמתו למקום, בטהרה וקדושה, לזכות לראות אור פני מלך עולמים וכמאמר רז"ל צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. 

הרבה נחת רוח יהיה לנשמה בשעה שהיא נפרדת מהגוף כשהיא עוברת דרך בית זה, בדירה שאנו גרים בה מצד הרבה טעמים הנוגע לטהרה וקדושה וסנגורים ומליצי יושר, כיון שבית זה היה נשמע מפעם לפעם קול תפילה ולימוד התורה ומיעוט מותרות של תענוגי עולם הזה, וקצת עשיית חסד עם אחרים להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים שזהו מעיקרי חובת האדם בעולמו. 

בנוגע לתארים אחרי שאני יודע מך ערכי שלא הגעתי לידי איזה מעלה קבועה אשר ממנה לא לזוז שזהו מיסוד גדלות האדם, ומי יכול לומר שנעשה המצוה בשלימות אלא הכל כמצות אנשים מלומדה א"כ איך אפשר לומר תארים לפי מעשים כאלו בין ביגיעת התורה ובין בשאר קיומי המצוות אף שחלקים מהם היו גם כן דברים גדולים וכדרשת חז"ל שבת פ"ב על הפסוק אם יש עליו מלאך מליץ וגו' אבל לא שייך לקבוע את מעלת האדם כפי ראות העין כי ד' רואה ללבב, ואלו התארים יכולים לחייב עוד בחוב ולא בזכות לא תואר של גאון ולא צדיק וכהנה אלא רק בתואר הרב. אך אני מתאר לעצמי בכדי להשקיט רגשותיכם, תוכלו להזכיר התואר המקובל בפי הבריות הרב הגאון, ואולי גם אשר זכה ללמד תורה ברבים. 

עוד דבר אבקש שלאחר היפרד החיים לצאת מן המאסר של הגוף, שלא יהיה הכרזה בלשון וסגנון המקובל תורה תורה וגו', וכן ביטויים אחרים אלא רק הרב הגאון שרגילים להכריז ולא יותר. 
אבקש שלא להכניס אותי באולם של הישיבה, אלא על יד הישיבה. 

אחרי שחתני הגאון ר' בנימין בינוש ז"ל קורלנסקי שעמד לימיני כל החיים הלך לעולמו ביום שבת קודש אסרו חג שבועות תשס"ו, בכל זאת נשאר רצוני ככתוב בצוואתי שאחרי פטירתי ממכם יספידוני אך ורק בני היקרים שיהיו לאוי"ט, וליזהר שלא יהיה הגזמות, ולא להאריך בכדי שלא להכביד על עצמו ועל המשפחה וגם על המשתתפים השומעים. וכשיזכו שייצא תועלת מדבריהם לשומעים, זכות של זיכוי הרבים וזיכוי נשמתי יעמוד לימינם בברכה וישועה. 

כנהוג שאחרי ימי השבעה מתאספים להתעוררות, אבקש מכל בני המשפחה שלא יבקשו ולא יכבידו לאף אחד, וא"צ לכל זה וגם על ידי אחרים לא ייצא שיבקשו ויכבידו על שום אחד. רק אם מעצמם ורצונם הטוב מתעוררים לסדר לדבר דברי התעוררות הרשות בידם. להשתדל שלא יהיה עניני הגזמות, אלא עובדות כהוויתן מה שיודעים שראו ושמעו, ובזה יהיה תועלת לרבים וגם זכות לנפשי. 
לבקש בשמי מחילה אם ח"ו נשארתי למי שהוא איזה חוב ולא נודע לי, וכן אם פגעתי וציערתי בין בזדון בין בשוגג את מי שהוא שירחמו עלי למחול.

*

כתוב למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ולכן בני ונכדי היקרים בעלי אמונה וביטחון, שלא יבואו בתביעה לאיזה מינוי שהייתי ממלא ושעבדתי עצמי לצורך תועלת התלמידים. 
בנוגע למנהג שמסדרים ומעריכים ספר זיכרון, אין דעתי נוחה בזה לבזבז זמן ועמל בסידור ספר זה, עם כל מיני תמונות, מה שזה גורם למעיין ומסתכל ביטול מלימוד התורה ההפסד הוא ודאי והתועלת הוא ספק רחוק. וכבר כתב הגאון הגדול מרן רבי חיים ברלין זצללה"ה בעניין זה על מה שלא כתבו ספר זכרון על אביו עט"ר מרן הגאון הנצי"ב זצללה"ה הובא בח"א ספר מרומי שדה על הש"ס והאריך שם מה ששמע מפיו הקדוש אודות זה ובסוף הוא מסיים וז"ל שכל העניינים האלו הם מתחבולות השטן, שהשטן מוסר נפשו על ביטול תורה יותר מעל שאר עבירות שבתורה והוא שהצליח בדורנו זה להמציא דרכים לבטל גם רבנים גדולי תורה משקידת תורתם כו' כל זה שמעתי מפיו הקדוש עכ"ל. 

רק בכדי תועלת כל יוצאי חלצי ודורות הבאים וכן אלו התלמידים שהם כבנים שנשארו קשורים לכל מה שקיבלו תועלת, אפשר לעשות קונטרס מכתבי חיזוק ויוסיפו עובדות שנשארו בזכרון ודברים הרשומים אצל התלמידים ששמעו במשך השנים אשר מהם יש הרבה דברים שיביאו תועלת, שיסדרו בלשון פשוט וברור.

*

אבקש מכל יוצאי חלצי ומכל אחד שקיבל תועלת ברוחניות על ידי, ושבא אליו על ידי נחת רוח, או שלפי מחשבתו הגיע לו על ידי הצלחתו שהשם יתברך מילא בקשתו לטובה בכל ענייניו, שישתדל לעשות עבורי לעילוי נשמתי במשך השנה. באיזה קביעות לימוד התורה, ולהרבות לימוד התורה כמו לימוד טהרות בעיון וכן כוללים ללימוד סדר זרעים, וכן שאר דברים טובים ובמיוחד מעשי צדקה וחסד. ולחזק את חינוך הבנים והבנות על טהרת הקודש בקירוב לבבות מתוך אהבה ושמחה. 
והנני מבקש מהמקבלים שברוב טובם וחסדם יזכרו לעשות לעילוי נשמתי כי הרי אין גבול ושיעור לדרגות האדם. על ידי המעשים טובים לעילוי נשמתי אזכה שכל יוצאי חלצי יהיו ויתחנכו כרצון הבורא יתברך שמו לכבודו ותפארתו. 

יהי חסדכם וטובתכם עלי לבל ידח מזכרונכם זכרוני. 

הכותב מעומק לב ותפילה
נאום המבקש מיכל יהודה בנו של אבי מורי משה דוד ז"ל

דברים שלא ידענו על אליהו הנביא

דברים שלא ידענו על אליהו הנביא

הרב ש.ב. גנוט

האם אליהו הנביא מלאך או בן אדם?
חז"ל כתבו שאליהו הנביא לא טעם טעם מיתה ונכנס בחייו לגן העדן. הגמרא מעידה שאליהו חי וקיים, ומופיע הוא לפני האנשים הראויים לראותו. לפיכך לא מובן לכאורה מדוע אלישע הנביא קרע קריעה על הסתלקות אליהו. והרי הנביא כלל לא מת? מתרצת על כך הגמרא שמכיון ואליהו נעלם מפני אלישע, ש"לא ראהו עוד" (מלכים ב,י"ב), לכן לגבי אלישע נחשב אליהו כמי שנפטר. מנגד, פסק ה"תרומת דשן" שאשתו של אליהו היתה יכולה להינשא בשנית, כיון שאליהו נהפך לישות רוחנית, שאינו כבן אדם רגיל.
לה"חתם סופר" זצ"ל ישנה דעה מענינת בנידון, לפיה יש לאליהו שתי ישויות. כשאליהו מופיע בעולם הזה כאדם, עם בשר ועצמות וגוף, נחשב הוא לאדם, וחייב הוא לקיים את התורה והמצוות. אך כשמתגלה כישות רוחנית, אז נפטר אליהו מקיום המצוות, כפי שהמלאכים פטורים מהמצוות.

כוס של אליהו הנביא
אבי מנהגי אשכנז, המהרי"ל, כתב: בליל פסח נוהגים למזוג כוס נוספת יותר מהמסובין, וקורין אותה "כוס של אליהו הנביא", ובקצת מקומות נוהגים לנעול החדרים שישנם שם, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, ואם יבוא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא לקראתו מהרה. ואנו מאמינים בזה, ויש באמונה זו שכר גדול.

"אליהו" או "אליה"?
לפני כשנתיים קיבלתי מכתב מיהודי בני ברקי, שרצה לקרוא לבנו על שם אליהו הנביא, אך מפני אילוצים שונים אינו יכול לקרוא לבן "אליהו". האיש התעניין האם כשיקרא לבנו "אליה" ולא "אליהו", יהיה ניתן להחשיב שהילד אכן נקרא על שם אליהו הנביא.
הפנתי אותו להפטרת השבוע, בה נאמר "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא". מלאכי קורא ל"אליהו" בשם "אליה". כך גם בספר מלכים מצאנו מספר פעמים ש"אליהו" נכתב כ"אליה" וגם בספר דברי הימים מסופר על "ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם", והרד"ק כותב שם בשם המדרש כי אותו אליה, הוא אליהו הנביא. נמצא שניתן בהחלט לקרוא לילד "אליה", על שם אליהו הנביא. מהו סופו של הסיפור? איני יודע. יתכן שאי פעם תפגשו ברחובות בני ברק ילד בשם "אליה". תמסרו לו דרישת שלום...

מכתבו של הרב עמאר שליט"א

אחי ורעי רבני ומנהיגי וראשי קהלות הקדש 

די בכל אתר ואתר.

נועם השם עליכם, וכבודו עליכם יראה.

לבקשת רבים וטובים אשתדל להבהיר את עמדתי בקצרה, בענין הצעת החוק לגיור, עליה דובר רבות. 

הנה כל מגמתינו היא לשמור על המצב הקיים בא"י, שבו הנישואין והגירושין הן בידי הרבנות הראשית לישראל, ובתי הדין הרבניים המוכרים. וגם עניני הגיור נקבעים רק ע"י הרבנות הראשית ובתי הדין בלבד. ואין אנו משנים דבר מאשר היה נהוג מאז קום המדינה ועד היום הזה.

ואולם זה כמה שנים שיש פניות לבית המשפט הגבוה, וכבר היו כמה פסקים שלהם שפרצו חומה זו שלבים שלבים, ועתה הגיעו לשלב שהם רוצים להכיר בגיור שלא כהלכה, ולהפר בזה את כל מה שהיה נהוג ומקובל, מיום הקמת המדינה ועד היום. וזה בדרך לא דימוקרטית, שכן רובו של העם היושב בציון רוצה לשמור על הסטטוס-קוו בענינים אלו. ואין דרך לחסום את זה אלא בחקיקת "חוק הגירות", המשמר את המצב הקיים

וזה כמה שנים שאני נאבק להשיג הסכמה על ניסוח החוק, ולמרות שהיה הדבר מוסכם בהסכם הקואליציוני, ניסו להתחמק מזה. 

ואני רוצה להדגיש שאין בהצעה זו חומרות, אלא הדרישה היא, שהגירות תהיה כפי שכתוב ברמב"ם ובשלחן ערוך, שכן גירות זה דבר "הלכתי", ואם לא עשוי כהלכה, אינו כלום. ואדרבה יש בהצעה זו הרחבת יריעת הגירות, והקלה בדברים של מינהל, באופן שיש בזה פנים מאירות ומסבירות לגרים, ובפרט לעולים החפצים בגיור, בדרך אמת. ואין אני צריך להביא הוכחות לזה, אלא עצם העובדא שמפלגת "ישראל ביתנו" תומכת בזה, תעיד כמאה עדים על אמיתות הדברים האמורים. שהרי הם מיצגים למעלה ממליון עולים מרחבי ארצות העמים, שבתוכם עלו כשלש מאות אלף שאינם יהודים, וחיים תוך ישראל בצבא ובאזרחות, וצריכים פיתרון אמיתי, לפחות לאלה הרוצים להתייהד ולהיות חלק אמיתי מעם ישראל.

המתנגדים לחוק זה, הם אלה שרוצים לעקור את הרבנות הראשית, ואת בתי הדין, וכל הדגל שהם נושאים. והם קומץ של אנשים בארץ, ומפעילים יהודים הגרים במקומות אחרים שהם יקבעו את סדרי החיים של העם היושב ונלחם ונושא בעול, בארץ ישראל.

כל הכרה בגיור שלא כהלכה, תביא לידי כך שהיהדות האורוטודוקסית תנהל פנקסי יוחסין, וזה יקרע את העם שלא יוכלו לינשא אלו עם אלו, וח"ו נהיה לשני עמים.

יש משברים חברתיים רבים בעמנו, עם קיבוץ הגלויות מכל קצות תבל, על רקע של עדות, ומנטליות ומנהגים שונים, ועל רקע של דעות והשקפות חיים רחוקות זו מזו, וכן על רקע של רמות חיים רחוקות בכלכלה ובהשכלה ותרבות, אך אלה עדיין לא מחלקים את העם לשני עמים. אמנם אם ח"ו חלק מהעם ימנע מלהתחתן בחלק השני על פי הלכה, זה הופך אותנו לשני עמים, דבר שהוא אסון אמיתי, ה' יצילנו. ועל זאת מלחמתנו, למנוע דבר זה.

עוד רצוני להדגיש שאין בחוק זה, שום שינוי כלפי היהודים הגרים בחו"ל בשום פנים, וכל אשר היה להם עד עתה, זה ממשיך גם בעתיד בלי שינוי כלל.

וכאמור גם כלפי תושבי הארץ אין שינוי, וכל מטרתו של החוק הזה הוא למנוע שינוי ממה שהיה נהוג ומקובל כאן בארץ, מאז קום המדינה זה למעלה מששים שנה.

במסגרת החוק הזה נעשו סידורים מיוחדים שימנעו גיור שהוא לא אמיתי, ושאינו עשוי כהלכה הפסוקה בכל הדורות. אך גם מונע חומרות יתירות או הנהגות שאין להן אחיזה בהלכה הפסוקה בעם ישראל לדורותיו. 

ובמסגרת חוק זה הרבנים המגיירים, יחתנו את המתגיירים וכך ימנע כל סבל מיותר לגרים בענין זה. 

כל מי שדוגל בדימוקרטיה אמיתית ונכונה, לא יוכל להרשות לעצמו, לגור במקום שלבו חפץ, ולקבוע את חייהם של העם הדרים בארץ ישראל. וגם לכפות עליהם את דעתם בדרכים של איומים מפני ההשפעה שיש בידם, או מפני כוחם הפיננסי.

אדרבה יעלו לציון ברנה ושמחת עולם, ואולי כשיחיו כאן ויכירו את תנאי החיים, אולי ישנו את דעתם, וכאן הם יוכלו לערוך מאבק על דעותיהם.

ואני תפלתי על עמנו ונחלת אבותינו, שנהיה תמיד מלוכדים ומאוחדים, בלי מחיצות ובלי פירודים, ושכל חילוקי הדעות ישארו חילוקים אידיולוגיים, ולא יפלגו בינינו, אלא נעמוד כחומה בצורה "כאיש אחד בלב אחד" וזה כוחנו, וזה סוד קיומנו.

וא-ל ש-ד-י שאמר לעולמו די, יאמר לצרותנו די. 

המצפה לישועת ה' בשובה ונחת.

שלמה משה עמאר

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

מסר דרך אמא של גליה - הילדה המיוחדת - ע"י תקשורת מסייעת

 

אל תפחדו ואל תֵחַתוּ, הגאולה בפתח ממש 

אמא: גליה היקרה שלי, מה שלומך? מה מותר לך להגיד לי בלי לשאול?

גליה: אמא יקרה שלי, מותר לי גם להגיד לך שמתקרבים ימים לא קלים בכלל לעולם וגם לעם ישראל, הכל הולך להיות כמרקחה אחת גדולה מאוד, ממש בקרוב. אין רשות לפרט לא תאריכים ולא זמנים, אבל כל מה שאמרתי מזמן לפני שנים לא אמרתי לשוא, והדברים יקרו בקרוב מאוד, וגם כל התקשורים עם הילדים פגועי המח שהיו הם לא לשווא, כי כל מה שאמרו הנשמות הקדושות הללו יקרֶה, זה רק עניין של זמן, אך התפילות של עם ישראל והמצוות שהם מקיימים יכולות לבטל גזרות הכי גדולות, כי יש לעם ישראל כח לשנות את העולם, את המציאות, את הכל, רק לקיים מה שיותר מצוות ומשמים ירחמו עלינו.

אמא יקרה שלי, זו עת הגאולה, עת קשה עִם הרבה חבלי לידה, הכל כבר אמרתי לך, לא קל לחיות בתקופה הזו, כי אין זמן לויתורים והבלגות, הגאולה בפתח ממש וכל התיקונים חייבים להסתיים עד זמן מסויים, לכן יורדים לעולם ייסורים עצומים שלא היו כדוגמתם מאז בריאת העולם. אנשים רבים סובלים, צדיקים רבים סובלים למען כלל ישראל, כדי לסיים את התיקונים, וגם אלה שסובלים עבור תיקון עצמם לא מקבלים שום הקלות, כי הסיום קרֵב ואין זמן להקלות, צריך לתקן מה שיותר ומה שיותר טוב.

אז אמא יקרה שלי, לא לפחוד בזמנים הקשים הקרבים ובאים במהירות, כי משמים לא מתכוונים בלידה של העולם החדש להעניש מישהו מישראל, זו לידה והיא כואבת, זה תהליך כואב, זה יכאב לכולם, אבל ישראל תמיד אהובים מאוד אצל הקב''ה וה' יתברך שומר אותם כל הזמן מכל רע, לכן ישראל שלי, אל תפחדו ואל תֵחַתוּ, כפי שאמרתי קודם מה שיותר מצוות מהוות הגנות על עם ישראל וביטול כל הגזרות. העולם מתקרב אל סיום תיקונו בע''ה בקרוב מאוד, הזמנים יהיו מאוד קשים במיוחד עם הערבים כאן בארץ ובכל האיזור, יהיו מלחמות קשות בעולם בכלל, מעצמות יתגוששו עם מעצמות,

אבל אחר כך יבוא שקט לעולם, שלווה, עולם של יופי עילאי, של אמת, של יושר, של גילוי ה' יתברך, רבים הכופרים היום שלפתע יגלו שיש לעולם הזה מלך והוא מלך מלכי המלכים הקב''ה יוֹסֵד ארץ ושמים, הוא אחד ואין עוד אחר. כולם יהיו מאושרים לגלות את הגילוי הזה לאחר שהיו שרויים בחשיכה כמו בהמות, העולם יהיה נעים ויפסקו כל האלימויות הקשות הללו, שהגיעו לשיא בזמן האחרון, אין אפשרות להמשיך בעולם כל כך אלים ולא מתוקן. ברוך ה' הגיע זמן הגאולה, שישו ושימחו אחיי ואחיותי, שׂוֹש תָשִׂישוּ בקרוב מאוד. 

יהיו נסים ונפלאות בקרוב מאוד, ממש שינוי סדרי טבע 

אמא: גוג ומגוג? מלחמה? מותר לך להגיד על זה עוד?

גליה: אמא יקרה שלי, אמרתי לך כבר שהגאולה בפתח, זה כולל גוג ומגוג ומלחמה, אבל הכל חבלי לידה ללידת עולם חדש ויפה וטוב ובריא והוגן ונעים עבור כלל האנושות, כאשר במרכזו פנינת החן ישראל של הקב''ה בה יִתְפָּאַר. אנחנו פנינת החן שלו, אנחנו היחידים שמפיצים בעולם הזה את הקדושה העצומה, את התורה הקדושה, את המצוות, את האמונה האבסולוטית בקב''ה יתברך, הוא אחד ושמו אחד. אז גם בתקופות הקשות המצפות לנו ולכלל האנושות, יש להתאזר בסבלנות ולדעת שהכל הוא בעצם הכנה לקראת הנוחות העתידית, כל הסבל והקושי הוא הכנה לחיים מתוקנים וטובים, מלחמה זו הכנה, זה חינוך של בני האדם בדרך קשה יותר, אחרי שניסו לחנכם בדרך נעימה וקלה יותר אך ללא הצלחה, אז לפעמים יש צורך בחינוך יותר קשה וזה גם עוזר. הקושי מביא את השינוי המיוחל, הקושי גורם לחשיבה אחרת, לעשייה אחרת, לָעולם להראות שונה וטוב יותר.

כל הצדיקים, כל המלאכים מתפללים על גאולת עם ישראל שתהא ברחמים גדולים, שלא ידח מאתנו נידח בע''ה, יהיו נסים ונפלאות בקרוב מאוד, ממש שינוי סדרי טבע. דברים מאוד משמעותיים יקרו, דברים הסותרים כל הגיון רגיל, כי אנחנו כבר לא בזמנים רגילים. 

כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים שכרו לא יסולה בפז 

אמא: מישהו אמר לי שפרסמו לאחרונה את המסרים שלך בדפים בכמויות עצומות בירושלים. יש לך זכות עצומה את צדקת גדולה שכל החיים רק סובלת בתוך הגוף הזה, לא יכולה אפילו להגיד מילה לאף אחד, עושים אתך מה שעושים ואת לא יכולה אפילו לדבר. אבל ברוך ה' שאת במקום כל כך טוב.

גליה: אמא אני יודעת שפירסמו דפים עם מסרים שלי, זה מזכה את עם ישראל וגם אותי ואותך ואת כל מפיצי הדפים הללו, זכותם עצומה מאוד, כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים שכרו לא יסולה בפז, זה זמן קריטי וכל מי שיעורר אפילו למחשבה של תשובה יזכה בע''ה בשכר אינסופי. אמא אני מקבלת את כל הייסורים שלי באהבה גדולה, אני שמחה ומאושרת שניתנה לי האפשרות להגיע לעולם הזה ולעזור בתיקונים כאן, תראי הנה אחרי עבודה קשה שלי את חזרת בתשובה ברוך ה', כבר בשביל זה ואפילו רק עבור זה היה לי כדאי להיוולד לעולם הזה ולהתייסר בו כל החיים. לכל אדם יש תפקיד כאן ובני האדם לא מודעים לתפקידים העצומים לפעמים שהם ממלאים כאן, בשליחות ה' יתברך, הם לא תמיד מודעים לדברים הללו, כי העולם מעלים את הדברים הללו מסיבות שונות ורבות. ואחת מהם כי רק בהעלם זה המבחן האמיתי של הנשמה בגוף. ללא העלם לא יכול היה להיות מבחן כלל. 

כל עם ישראל ישובו בתשובה בקרוב

אמא: יש לך מה להגיד לאחים שלך?

גליה: לא אמא, משמים כבר יחזירו אותם בתשובה, לא נראה לי שתהיה אפשרות שהם לא ישובו בתשובה, כל עם ישראל ישובו בתשובה בקרוב, לאור הארועים שיהיו בארץ ובעולם וגם האחים שלי ביחד אתם בע''ה. 

התורה היא מים חיים 

אמא: יש לך מה להגיד למישהו שמאוד מחכה ומצפה לתקשורים ואוהב אותם מאוד?

גליה: הוא יכול להמשיך בכך אין פסול, ההיפך לפעמים זה מחזק אותו מאוד ונותן לו הרבה תקווה וכח להמשיך. אבל הקירבה לתורה היא שמחיָיה והיא שמחזקת והיא שמחוללת פלאים עבורו ועבור כלל ישראל. התורה היא מים חיים, זה מחייה אותו ושימשיך בתורת ה' יתברך. 

פיתויי הסיטרא אחרא 

אמא: איך אדם יכול להכין את עצמו לעזיבת העולם הזה? איך לא לפחוד?

גליה: אמא כל החיים האדם מכין את עצמו לעזיבה, ברגע שהגיע הוא כבר מתכונן לעזיבה, כל יום שעובר מקרב אותו לעזיבה. מצוות ומעשים טובים הם ההכנה הכי טובה לעזיבה, הם מסירים את כל הפחדים, מי שיודע שהוא עושה את רצון ה' יתברך ואת תפקידו בעולם הזה בזה שהוא מתקרב לה' יתברך אזי אין לו ממה לחשוש או לפחוד, מי שמבצע את השליחות שלשמה הגיע לכאן למה שיפחד? גם מי שחזר אל אבינו שבשמים אחרי שנים, גם הוא עושה את רצון ה' יתברך, גם לו אין מה לחשוש, כי מילא את שליחותו, הסיטרא אחרא מהתל באדם כל הזמן ומפתה אותו בכל מיני תענוגים אסורים, הכל כדי שהוא עצמו יוכל לקחת מהאדם את הקדושה ולהעבירה לצד שלו. כמה הקדושה חשובה, שהסיטרא אחרא עושה הכל הכל רק כדי להעביר קצת קדושה לצד שלו, אבל הכל כבר ניגמר להם, הם נשארים בקרוב בלי אויר לנשימה, בלי קדושה כך הם קמלים. כי הקדושה מחייה. אבל ברגע שהרבים יגלו את ה' יתברך מלך העולם וכל העולמות כולם, הפיתויים שלהם לא יצליחו יותר וכל הקדושה תחזור אל המקור העליון בע''ה הכל בקרוב. 

מותר לפרסם את התקשור?

אמא: מותר לפרסם את התקשור? את הדברים הנוגעים לכלל?

גליה: בודאי אמא יקרה שלי, אחת המטרות של התקשור שלנו זה שתפרסמי לעם ישראל היקרים שלי.

דברים מתוך היומן של הנער משה

בערב עשרה בטבת, שהוא גם יום הקדיש הכללי, הגעתי אל יומנו של נער בשם משה פלינקר, אחד מתוך שישה מליון היהודים, ומתוכם  כמליון וחצי ילדים, שנרצחו רק לפני כמה עשרות שנים .  

והנה כמה פסקאות מהיומן המרגש שכתב הנער משה:

ביום חמישי שעבר הדלקנו הפעם האחרונה בחנוכה זו הנרות . 
זכינו להדליק שלושתנו, אבי, אחי הקטן ואני את שמונת הנרות, אף על פי שקשה מאוד להשיג נרות התאמצנו, ויכולנו לקנותם ביוקר .

בשירי את הבית האחרון של מעוז צור נדמעתי מאוד על הקבלת הדברים לצרותינו היום 
כי ארכה לנו הישועה ואין קץ לימי הרעה 
נקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה 
גרמניה .

*

בין הערביים. זמן מנחה. הנני יושב ליד החלון, מתכונן לתפילת מנחה מביט אני לשמים והנה הכל אדום. כל האופק אדום. השמים מכוסים מראה דם. נפחד אני ממראה זה. מהרהר אני במוחי, מאין באו עננים אלו. ענני הדם, מאין אתם? אבל פתאום הכל בהיר, הכל מובן, הכל פשוט .

האינך יודע? מימי הדם. הימים שנהיו על ידי מליוני היהודים שנשבו ומי יודע איפה הם. הננו אנחנו, ענני הדם, מימי הדם באנו. הננו לך לאות שלום. העוד זוכר אתה, משה? הננו להזכיר לך את עמך. הננו שליחים ממנו להעיד על צרותיו. עוד מעט ועלינו לפני אלקים, אלקי ישראל .

הנער משה הי"ד נשלח ביום כ"ח באייר תש"ד לאושוויץ. הוא נלקח לצעדת המוות, ממנה לא חזר. ת.נ.צ.ב.ה .

 

וענני הדם שראה הנער משה, האמנם התפזרו כבר? האם אין כעת עננים חדשים, קשים , שמאיימים עלינו? האם אין אנו רואים את העננים המתקרבים? את המצור ההולך ומתהדק? ואת הפצצה שהולכת ומתקתקת? ואת העולם שמסביב, ששוב בוחר לשתוק ???

וביום שבו חל עשרה בטבת. הוא גם יום הקדיש הכללי, הוא היום שבו אנו חשים את אותה מועקה, על כל מה שעבר על עמנו, והמועקה נשארת וממשיכה קדימה. המועקה של היום שבו הושם מצור על ירושלים. של היום שבו התחיל החורבן שלנו, שאת אותותיו אנו נושאים עד עצם היום הזה. את היום שבו אנו זוכרים את כל אותם מליוני אנשים שנרצחו , בהמוניהם, רק בגלל שהיו שייכים לעם שלנו, ואת העולם המערבי, האזרחי - ששתק .

וכך כותב הנער משה על הארץ שלנו, ארץ ישראל :

בכל פעם בחושבי בה, אני מתמלא כליון נפש אליה, ונפשי עורגת אל ארצי אשר כה אהבתי ואוהב אני עוד עכשיו.. אני רואה אותה לנגד עיני. רואה אני את קו החוף רואה אני את תל אביב, את יפו, ואת חיפה. ובתוך הארץ רואה אני את ירושלים, וסמוך לה את הר הזיתים מתנשא, ועוד רואה אני את הירדן, מהלבנון עד ים המלח, רואה אני אותו זורם וגם הארץ מעבר לירדן רואה אני. כמה פעמים שאלתי את עצמי אם אזכה עוד בחיי לעמוד על אדמתה הקדושה. אם עוד יתנני הקדוש ברוך הוא לעמוד וללכת בה .

לא. הוא לא זכה להגיע לכאן, לארץ הקדושה. אבל אנחנו פה, למענו, ממשיכים את דרכו, ממשיכים את אמונתו, ממשיכים את הקיום החזק הזה,  המוצק והשורשי: הקיום של העם היהודי, הלאה בציר הדורות. ודמו הוא דמנו, ונשמתו היא נשמתנו, ואת זכרו, ואת זכרם של יתר בני עמנו הטבוחים, אנו נושאים היום, וגם בכל יום אחר מימות השנה .

ועוד כתב הנער משה, במילים שיכולות היו להכתב היום בבוקר :
כשאני עובר על פני איזו חנות, ורואה אני בחלון הראווה מאפיות קצף שמושכות את העין, ורוצה אני להכנס לחנות, אז עולה זכרון עמי בי, ונהרסות כל התאוות כל התשוקות. וכאילו אני מתבייש בפני עצמי שיכולתי כה לשכוח באיזה מצב הוא עמי החבול .

אי אפשר לקרוא את הדברים הללו מבלי לחוש את האוניברסליות שלהם. איך אותם הדברים בדיוק יכולים היו להכתב על ידי נער בשם משה בחורבן בית ראשון, ועל ידי נער משה בחורבן בית שני,. ועל ידי נער משה שנרצח על ידי קנאים נוצרים בתקופת מסעי הצלב . ועל ידי נער משה שנרצח ע"י קנאים מוסלמים בתימן - ועל ידי נער משה בן דורנו .

וכך הוא כותב על מה שמחזיק אותנו, את כולנו. על מה שמחזיק את כל אותם נערים בשם משה, במשך כל הדורות שבהם אנחנו נרדפים :

אין לך דבר יותר יפה בעולם מאשר להאמין. האמונה הקדושה, שלעומתה כל המציאות החיצונית נעשית לאפס. האמונה שממנה אנחנו שואבים את כל הכוחות. אשר אליה שבים כל כוחותינו כדי לשאוב אמונה חדשה. האמונה, אשר כל ניצחון מחזקה פי עשרה והתבוסה אין בידה אלא לעשותה מוצקה יותר ושורשית יותר .

יהודי בלכתך. יהודי בעמידתך. 
יהודי במחשבותיך. יהודי במעשיך. 
יהודי בצרותיך. יהודי בשמחותיך. 
יהודי בחייך. יהודי במיתתך. 
יהודי בשמים. יהודי בארץ. 
יהודי נולדת. יהודי תמות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים .

פניה לנערי ישראל היקרים

יעקב מאיר
http://vitaminim.org/1/index.php?topic=1947.0

 

בס"ד

שלום לך נער יהודי יקר ואהוב !

רציתי היום לספר לך משהו מאד מאד חשוב, משהו שקשור לכל החיים שלך ולכל העתיד שלך .

רציתי לספר לך שיש בבריאה דבר יקר מאד שהרבה אנשים לא מכירים אותו ולא מודעים אליו. אמנם מדובר על דבר בלתי נראה ובלתי מורגש בחמשת החושים שלנו, אבל אם תזכה להכיר את הדבר הזה ולהבין את משמעותו, כל החיים שלך ישתנו לטובה, אתה תחיה ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, ויהיה לך הרבה יותר סיפוק והנאה בחיים .

הדבר הזה קשור מאד אליך אישית והגיע הזמן שתעשה איתו הכרות אמיתית ועמוקה .

ובכן, לדבר הזה שאני מדבר עליו קוראים נשמה .

"נשמה, בטח שאני יודע שיש לי נשמה, האם באמת חשבת שאני לא יודע את זה?!" יתכן שמילים אלו צפות במוחך בשעה זו, לכן עלי להוסיף ולומר שלא באתי רק לגלות שיש לך נשמה, באתי גם לבאר קצת יותר בהרחבה מהי אותה נשמה שיש לך ומהן ההשלכות של הימצאותה על חייך .  

נשתדל כעת בעזרת השם להסביר בקצרה את ענין הנשמה :

כולנו, בני עם ישראל, נקראים "בנים לשם יתברך", זו לא סתם מליצה, זו אמת לאמיתה. אנו בנים לשם יתברך לא פחות, ואולי אף יותר, ממה שאנו בנים להורינו. כי אמנם הורינו הביאו את גופנו לעולם. אבל הגוף שלנו זה לא ה"אני" האמיתי שלנו. הגוף שלנו זה רק מבנה פיזי המורכב מבשר, עצמות, עור ועוד. מבנה כזה פחות או יותר גםלבהמות יש, זה לא הדבר המיוחד שיש באדם, ובודאי לא המיוחד שיש ביהודי .

מהו ה"אני" האמיתי שלנו? מי זה באמת אנחנו? אנחנו זה הנשמה שלנו. גופנו משמש רק ככלי פעולה עבור הנשמה, אבל הנקודה הפנימית של החיים זו הנשמה .

הנשמה היא חלק מהשכינה הקדושה, האהבה שיש בה לבורא יתברך עמוקה ללא גבול. לא מעניין אותה שום דבר תאוותני, היא מתענגת ללא הרף בתענוג רוחני עילאי ואין סופי. היא חיה באופן הכי נעים, מהנה, מספק וחוויתי שיש, ואין בה לא צער, ולא כאב, לא אכזבה ולא תסכול. מצד הנשמה שלנו בהחלט ראויים אנו להקרא "בנים לשם יתברך". אשרינו שזכינו לכך !

אינני יודע עד כמה אתה מרגיש קשור ליהדות, לתורה ולשם יתברך, אבל בכל מצב שבו נמצאים חשוב להפנים את הדברים הבאים :

הקדוש ברוך אוהב אותך מאד, אתה הרי הבן שלו, בן יקר מאד, ומכיון שהוא כל כך אוהב אותך, הוא רוצה שיהיה לך רק טוב , שיהיה לך הכי כייף בחיים ותחיה באושר גדול ותמידי, לכן הוא נתן לנו את התורה הקדושה, תורה אשר בה נמצאים השערים דרכם ניתן להגיע לכך .

ככל שנרחיק את עצמנו מעבירות והנאות שמבוססות על יצרים, ומצד שני, ככל שנחזק יותר את הקשר שלנו עםהשם יתברך ונתקרב לתורה ולמצוות, כך גם נהיה יותר קשורים לנשמה שלנו, וככל שנהיה יותר קשורים לנשמה נחוש אותה יותר, ונרגיש בנפשנו ריגושים רוחניים שנותנים הנאה הרבה יותר גבוהה מריגושים חומריים .

מי שלא חי בדרך התורה והוא מחפש את סיפוקו ברדיפה אחר החומר, באהבות חומריות ובילויים אחרים, משול לאדם שמעדיף להנות מאיזה מטבע של שקל כשמציעים לו להנות מכל האוצרות הנמצאים בארמון המלך .

הגיע הזמן לחשוב ברצינות ולראות לאן פנינו בחיים מועדות? האם חפצים אנו בחיים מצומצמים , אותם חיים שהכרנו עד היום, או שכבר הבנו שניתן גם לחיות חיים הרבה יותר נעלים וגם הרבה יותר מהנים ובלתי מאכזבים .

אתה מוזמן מכל הלב לבוא להכיר יותר מקרוב את היהדות, אותה דת נפלאה שבמשך כל דורות קיומו של העם היהודי, עד לפני כמאה חמישים שנה, כמעט שלא היו יהודים שויתרו על הליכה בדרכה . 

גם אם אתה כבר מקיים מצוות באופן חלקי, אל תתעצל ללמוד עוד על היהדות ולהתקדם בה יותר. ככל שתתקדם יותר בדרך התורה, כך, כפי שהוזכר קודם, החיים שלך יהיו ברמה הרבה יותר גבוהה, יהיו לך פחות אכזבות, כעסים וצער, תהיה הרבה יותר שמח, והסיפוק וההנאה שתקבל יהיו ללא גבול .

 השערים לאותם חיים נעלים כבר נמצאים, עכשיו מחכים שגם אתה תזכה להכנס בהם. אל תפספס את ההזדמנות, זהו הצעד הכי חשוב של החיים .

הנך מוזמן לבוא וללמוד יותר על יהדות בפורום היהדות הגדול המאוחד. בפורום נמצאים אנשים בעלי לב חם ואוהב עם ידע רחב ביהדות שישמחו מאד בעזרת השם לעזור בכל הנצרך .

מתן תורה לישראל

מקור : אתר ערכים

התורה מבטיחה כי בשום מקום בעולם - "מקצה השמים ועד קצה השמים", ולכל אורך ההיסטוריה האנושית - "למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ", ועד אחרית הימים, לא תהיה אומה כלשהי בעולם שתטען אי פעם, שהיתה לה התגלות אלוקית לעיני כל האומה, כפי שהיתה במעמד הר סיני !

מעמד מתן תורה הוא העובדה המקובלת ביותר בכל הדתות המערביות. דתות אלו מקיפות ציבור בן מיליארדים, ומהוות את עיקרו של העולם התרבותי. גם כיום בנויים ערכיה של כל חברה תרבותית הקיימת בעולם על יסודות תורת משה מסיני. 
לא יפלא מדוע קיימת הסכמה כללית על אמיתותו של מעמד הר סיני! למעמד זה יש את כל המאפיינים של אירוע היסטורי. תופעה שמעידים עליה מיליוני אנשים, אינה אלא עובדה! ההתגלות האלוקית בהר סיני היא המאמתת את טענת היהדות ומבדילה אותה מכל דת אחרת. לא קיימת דת נוספת שניתן לאמת אותה על סמך עדות! בהתגלות פומבית זו למרגלות הר סיני טמון כוחו של העם היהודי. התגלות זו מהווה את הבסיס להליכתו של עם ישראל בדרך התורה והמצוות במשך 3,300 השנים האחרונות.
למרבה התדהמה, כל הדתות בעולם טוענות טענה, שמעצם מהותה אינה ניתנת לאימות. הן טוענות שהאלוקים העביר את מצוותיו לכל האנושות על ידי אדם אחד בלבד... 
יחד עם זאת, התבוננות, ואפילו שטחית, מורה שכל הדתות לקחו את נושאיהן העיקריים מתורת ישראל: מילה, מקוה (הטבלה בנצרות), הגבלות על מאכלים, שבת ועוד. כלומר, העקרונות הכלליים נותרו. גם מערכות מודרניות של חברה וחוק מבוססות על יסודות התורה: שויון חברתי, צדק משפטי, צדקה, אחווה, חוקי עבודה ואהבת ריע - כולם נובעים מהתורה, היא התורה שקיבל העם היהודי מאלוקים לפני למעלה מ-3,300 שנה, בעומדו למרגלות ההר. 
אין גורם מרכזי יותר בתרבות המערבית מאשר האמונה בא-ל אחד ובעשרת הדברות! והנה, הרעיונות והמושגים העיקריים בתורת ישראל נלקחו, כאמור, על ידי דתות אחרות, מלבד רעיון מרכזי אחד, והוא: ההתגלות לפני האומה כולה, רעיון המהווה יסוד והוכחה לשיטה כולה! בכל הדתות לא מופיעה התגלות אלקית או העברה רעיונית ממרום שהתקיימו לעיני העם כולו או לפחות חלק גדול ממנו. מדוע? הדבר אינו מפתיע כלל. התורה עצמה כתבה זאת מראש! הקב"ה פונה בתורתו אל כל יהודי בכל דור ודור ומבטיח לו: "כי שאל נא לימים ראשונים, אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?... או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם ה' אלוקיכם במצרים לעיניך?" (דברים ד', ל"ב-ל"ד). התורה מבטיחה כי בשום מקום בעולם - "מקצה השמים ועד קצה השמים", ולכל אורך ההיסטוריה האנושית - "למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ", ועד אחרית הימים, לא תהיה אומה כלשהי בעולם שתטען אי פעם, שהיתה לה התגלות אלוקית לעיני כל האומה, כפי שהיתה במעמד הר סיני!
ואמנם, הבטחה זו התקיימה במלואה. הסיבה היא פשוטה: אין כל אפשרות לספר סיפור זה, אלא אם כן הוא אמנם התרחש במציאות! אין אפשרות ליצור סיפור על עם שלם, אלא אם כן הוא אמת לאמיתה! כל נסיון להמצאת סיפור זה יוכחש מיידית ע"י אלו שלא שמעו, לא ראו וגם אין להם מסורת על כך מאבותיהם. נמצא איפוא שמסורת הדורות שהעבירה אלינו את תמונת מעמד הר סיני, חזקה היא מראיית עיניים.

תמיד אנו זקוקים לו: ראיון של הרב לאו עם טומי לפיד

תמיד אנו זקוקים לו: ראיון של הרב לאו עם טומי לפיד

לקראת יום הזכרון לשואה ולגבורה, הציע ערוץ הכנסת לח"כ יוסף לפיד להזמין לאולפן כל אדם שיחפוץ, כדי לשוחח עמו על משמעות השואה ולקחיה. יו"ר שינוי, בחר לו לפרטנר דווקא את הרב הראשי לת"א-יפו וחתן פרס ישראל, הרב הראשי לישראל לשעבר, ישראל מאיר לאו. 

להלן קטעים נבחרים מהדו-שיח שהתפתח בין שני ניצולי שואה, שני אישים שקשה לחשוב על דמויות הרחוקות יותר מהם, בהשקפותיהם ועמדותיהם בנושאי אמונה, אלוקים וגורל.

ח"כ לפיד: אותו אלוקים, שאתה מדבר עליו ושציווה "אל תשלח ידך!" והציל אותך, לא הציל מיליון וחצי ילדים אחרים. זה מקרה נדיר שמבוכנוואלד יצא ילד חי. אתה לא שואל את עצמך למה אתה ניצלת, ולמה אחרים הופקרו?

הרב לאו : זו שאלה עתיקת יומין. לא אכחד ששאלתי אותה, ביני לביני, אין ספור פעמים, אבל אומר לך ולצופים בשיא הכנות: אין לי מענה הולם, זולת הידיעה הברורה שיש בורא עולם, שמעשיו ומחשבותיו אינם נהירים לי כל צרכם.

ח"כ לפיד : ואולי התשובה הפשוטה היא שאין בורא עולם?

הרב לאו : אין צורך ברגע זה לשוב ולשחזר את כל ההוכחות לקיומו של הקב"ה. נסתפק הפעם באלברט אינשטיין, שנשאל אם ניתן יהיה לגשר בין דת למדע, והוא הסביר בחיוך כי רק איש מדע אמיתי מבין ויכול להוכיח כי לא ייתכן לעולם בלי בורא עולם. פרופ' צ'רנייבסקי מן הטכניון כתב שהביאו את גדולי המדע – ניוטון, גליליאו וקופרניקוס ואחרים – ומתברר שכולם מאמינים שמעולם לא נברא אדם עם שיניים על הירך, או על הזרוע, תמיד רק בפה...

ח"כ לפיד : פרימו לוי, גדול הסופרים היהודיים ששרדו את השואה באושוויץ, פרסם טרילוגיה – ובה כתב שאחרי מוראות האימה ההן, לא יכול יהודי להאמין באלוקים. זה שאתה טוען שאין לך הסבר, לא מניח את דעתי בשאלה: איפה הוא היה כשרצחו את אבא שלי?!

הרב לאו : פרימו לוי מייצג רק את עצמו ואת אלה החושבים כמוהו. אהרון לוסטיגר, למשל, הסיק את המסקנה שלו והפך להיות ז'אן מארי לוסטיז'ה, הקרדינאל של פריס ואפילו מועמד להיות אפיפיור. אחרי שאמו נספתה בשואה, הוא נכנס למנזר בליון. גם זו דרך. לא תהיה המשכיות למשפחתו ולא יישאר מהם זכר. בלי אשה, בלי ילדים. אם אתה לא מבין משהו, משמע הוא לא קיים? אם אני לא מבין בחלל, משמע כל זה איננו? "שאו מרום עיניכם וראו". של מי הוא? של הרוצחים? האלטרנטיבה שאתה מציע, לא להאמין ביהדות, פירושה לתת ניצחון בידי רוצחינו.

ח"כ לפיד : יהדות בודאי שיש. זה עם קטן מאד, שהחליט שאלוקים הוא האלוקים שלו.

הרב לאו : ואנחנו, כולנו, טועים?

ח"כ לפיד : המסקנות שלי הפוכות משלך. הייתי בגטו בודפסט ואמרתי שאם אבא שלי נרצח במטהאוזן על לא עוול בכפו, רק מפני שהיה יהודי, אז אין אלוקים בשמים ובשום מקום.

הרב לאו : לי אין שום ספק שהקב"ה מנהיג את העולם, ואין לי אלא להצטער על המסקנות שאתה הגעת אליהן. מי נתן לנו חיים, שכל, כושר דיבור, בריאות?

ח"כ לפיד : הטבע...הטבע...

הרב לאו : ומי יצר את הטבע? את החיות? מי קבע את כל אלה? כבר שאל איוב: את הטוב נקבל מאלוקים, ואת הרע לא נקבל? אין לך שליטה במעשי הבריאה, אז במחשבותיו של הבורא אתה רוצה לשלוט? 
ח"כ לפיד : יש בעולם מיליארד ומאתיים אלף קאתולים, שמאמינים באמונה שלמה שאלוקים הוא רב רפורמי, שהיהודים והרומאים הרגו בירושלים. גם אם אשאל אותם, הם ידברו באותו שכנוע על האלוקים שלהם שנרצח. למה אתה צודק והם טועים?

הרב לאו : יש עניין של ראשוניות. גם האפיפיור הקודם, וגם החדש, הביעו דעתם המפורשת שאנו "אחיהם הבכורים". הם חושבים אולי שהם מבינים את האלוקים יותר טוב מאיתנו, אבל אנחנו הבאנו משהו לעולם. זה היה הבסיס לכל. באנו עם עשרת הדברות, שפותחות ב"אנכי ה'".

ח"כ לפיד : אני טוען שחמשת הדברות האחרונים הם החשובים.

הרב לאו : ומי קבע אותם? מי נתן אותם?

ח"כ לפיד : יהודי חכם ששמו היה משה...

הרב לאו (צוחק): ומי הוציאנו ממצרים? גם זה היה בדרך מקרית? לא היה "שלח את עמי"?

ח"כ לפיד : באים אלי אנשים ואומרים שהיו חולים והאלוקים שלח להם מרפא, אבל אני שואל: למה עשה אותך חולה? אם היית נשאר בריא, לא היית זקוק לרפואה...

הרב לאו : על זה אומרים "לאלוקים פתרונים"...

ח"כ לפיד : אמונה – היא לא תשובה לשאלות הגיוניות.

הרב לאו : אלה באמת שני קווים מקבילים. רציו ואמונה. אם מורה תעמוד לפני תלמידים בכיתה ב' ותאמר להם שמכפלת 2 ב-3 היא –6, ואחר כך תבקש מהם להאמין בזה, רק משום שהיא בעלת נסיון וגדולה ומבינה יותר מהם, היא מורה גרועה. לא משתמשים באמונה ללמד חשבון.

ח"כ לפיד : ואם היא תגיד להם שזה כך, בגלל שהיא מאמינה שכך הוא?

הרב לאו : אז היא לא רק מורה גרועה, היא גם טפשה...

ח"כ לפיד : במאה ה-21 צריך להעמיד את האמונות במבחן ההגיון. אנחנו עם של 13 מיליון, ובעולם יש 6 מיליארד...

הרב לאו : שרובם מאמינים... אתה שייך למיעוט שלא מאמין שיש בורא עולם. כאילו הטבע נולד מעצמו. אתה זה שמנהל איתו חשבונות ופנקסים, אתה עושה איתו תנאים: "הוא יכול היה לאפשר לאבא שלי לחיות." אני לא עושה חשבונות כאלה.

ח"כ לפיד : מפני הפחד אנשים בורחים אל האמונה. הם רוצים שהוא יגן עליהם, אבל הוא לא עשה זאת כשנרצחו שישה מיליון יהודים.

הרב לאו : ומה תשובתך? ברגע שאתה טוען שאין בורא עולם, מה זכות הקיום שלנו במדינה, שאתה מכהן בה כחבר כנסת? אנחנו טוענים שזו הארץ המובטחת, המולדת, שכאן היה בית המקדש, ואתה? כדאי שתעיין בזיכרונות בן-גוריון. כשהוא עמד בפני ועדת פיל, אמרו לו: "באת מפלונסק. לפניך היו פה אלחוסייני, נוסייבה ואחרים. יש לך קושאן?" בן גוריון, כדאי לדעת, נפנף בספר התנ"ך. הוא לא התבייש לומר: "זה הקושאן שלנו! אלוקים הבטיח את הארץ לאברהם, ליצחק וליעקב." מי כתב את התנ"ך הזה?

ח"כ לפיד : אתה באמת מאמין שזה היה אלוקים?

הרב לאו : כמו שאתה מכיר את סארטר ופרוייד, אני מכיר את המקורות היהודיים. אני מאמין ומשוכנע שהאלוקים נתן תורה למשה בהר סיני.

ח"כ לפיד : מאות ספרי מדע כבר עסקו בזה ועשו אנליזה מדוייקת מי כתב מה בספר הזה.

הרב לאו : הרמב"ם נמנה עליהם? הגאון מוילנא גם ברשימה?

ח"כ לפיד : לי יש גאונים אחרים... אין בינינו ויכוח על הזכות על הארץ, שמקורה במורשת ישראל, בהסטוריה היהודית, בתרבות.

הרב לאו : איזו תרבות? זו שהחלה לפני מאה שנים, או לפני 4000 שנה? אם איננו מאמינים, חלילה, אנו שומטים מתחת רגלינו את השטיח עליו אנו ניצבים. אין זכות קיום לכנסת, שאתה בין נבחריה.

ח"כ לפיד : ההסטוריה היהודית אכן מונעת על-ידי האמונה. היא קיימת, אבל זה לא אומר שיש אלוקים.

הרב לאו (בצחוק גדול): אתה נתפס לעניין ולא מוכן לזוז ממנו. מה אכפת לך להודות שיש בורא עולם, שבמהלך אלפי שנים, יש פרק מסויים בהסטוריה שהיתה בו עלטה, הסתר פנים. אפילו השואה כבר נחזתה ונכתבה בתנ"ך: "ומצאוהו רעות רבות וצרות..."

ח"כ לפיד :  הוא הסתיר פניו כשהיינו זקוקים לו.

הרב לאו : תמיד אנו זקוקים לו.

התורה היא תוכנית העולם - כיצד על האדם להתנהג ומה עתיד להתרחש בעולם

התורה היא תוכנית העולם - כיצד על האדם להתנהג ומה עתיד להתרחש בעולם. 

הסופר הרב יוסף אליהו

אתר ערוץ 7 http://www.inn.co.il/  

  מדי שנה, חוגגים אנו את מעמד קבלת התורה בסיני. מה מצדיק חגיגה חוזרת ונשנית, למאורע שימלאו לו 3321 שנה? ובכן: התורה אינה רק ספר חוקים שמכווין נכונה את חיי היהודי הפרטי, בד' אמותיו, אלא הרבה מעבר לכך: חז"ל מסרו לנו, שהתורה היא 'התוכנית' של העולם (תנחומא א, א), וההסבר לכך הוא במספר רבדים:

 א) התורה היא התוכנית על-פיה נברא העולם, כשם שתוכנית אדריכלית היא הבסיס על-פיו בונה המהנדס בית. לשם משל בלבד: עפ"י הבי"ת של "בראשית ברא", נבראו הבארות בעולם; עפ"י הרי"ש של "בראשית", נבראו עצי הרימון; ופרשת קרבנות הנשיאים בחנוכת המזבח, שאיננו מבינים מדוע היא חוזרת על עצמה 12 פעמים (במד' ז), היא כנראה היסוד לבריאת האוקיינוס, שכרגע איננו מבינים לשם מה יְצרוֹ ה' כה גדול.  

ב) התורה אינה רק התשתית לבריאת העולם בששת ימי בראשית, אלא גם לניהולו! היא "יומן האירועים" של דברי-ימי תבל. כעין 'מפה' של כל העתיד להתרחש בששת אלפי שנות העולם. ביובל האחרון פותחו בעזרת המחשב טכניקות, על-פיהן גילו שמאורעות-ענק כמו השואה, תקומת המדינה, ואפילו מאורעות אישיים, הוצפנו במִלות תורתנו הנצחית בראשי-תיבות, סופי-תיבות, וּבדילוגים מתמטיים שונים. 

ג) אך לא זו בלבד: 'חכמה נאה' היא לחשוף מאורעות שכבר קרו בעבר - אך כלום יכולה התורה לנבא גם לעתיד?... האם מסוגלת היא להוות עבורנו מצפן, ולסייע בפתירת בעיות מדיניות וכלכליות סבוכות שאנו ניצבים בפניהן כיום?  התשובה: ודאי! התורה היא תוכנית אדריכלית יחידה מסוגה, שצפונים בה גם כל השינויים שיֵּעשו אי-פעם בַּ'בית' שנִּבנה על-פיה! צריך רק דבר אחד: לדעת לקרוא אותה נכון. רק מי שלמד לקרוא מפה טופוגרפית ויודע לְמה רומז כל קימור וכל עיגול, יוכל להפיק תועלת מהשרטוט המתוחכם, שלאחרים – אינו אומר ולא כלום. להלן 3 דוגמאות מפרשת "אמור" שקראנו לא-מכבר:

  1. 1.איסורי האכילה והמלאכה ביום-הכיפורים מופיעים בשני פסוקים בפרק כ"ג: 

א. בפס' ל"א, איסור המלאכה: "כל מלאכה לא תעשו, חֻקת עולם לדֹרֹתיכם". 

ב. בפס' ל"ב. איסור האכילה: "ועִניתם את נפשֹׁתיכם". ולכאורה, מדוע לא נכתב "חֻקת עולם לדֹרֹתיכם" אחרי איסור האכילה שבפס' ל"ב? וכי איסור האכילה אינו "חֻקת עולם"?!  - עונה הגאון ר' מאיר שמחה זצ"ל בפירושו "משך חכמה": כאן רמזה התורה על העתיד. שרק איסור המלאכה יהא "חֻקת עולם לדֹרֹתיכם" ויקיימוהו בכל הדורות, ואילו איסור האכילה לא יהא ל"עולם"! כמסופר בגמ' (מו"ק ט.), שחגיגות חנוכת מקדש ראשון שהחלו בח' בתשרי נמשכו 7 ימים, וחכמי אותו דור הכריעו שלא להפסיק את השמחה הגדולה בצום יו"כ. ואכן, יצאה בת-קול מן השמים ואישרה החלטה זו באומרה: "כולכם מזומנים לחיי העולם הבא". הרמז לאותו אירוע חד-פעמי, הוא בכך ש"חֻקת עולם..." אינו כולל את איסור האכילה, כַּמתבקש (ויתכן, שזה היה הסמך מן התורה לחכמי אותו דור).

  1. 2.בעקבות דבריו אלה, בדקתי ומצאתי מקום נוסף בו ה"חֻקת עולם" אינו במקומו המתבקש. נאמר בהדלקת נרות המשכן (ויק' כד, ב-ד): "וְיקחו אליך שמן זית זך כתית למאור", וכן: "יערֹך אֹתו אהרֹן מֵערב עד בֹּקר... חֻקת עולם לדֹרֹתיכם". אך הפרשה ממשיכה בפס' נוסף: "על המנֹרה הטהֹרה יערֹך את הנרות, לפני ה' תמיד". פירש"י: "המנֹרה הטהֹרה - שהיא זהב טהור". מדוע לא נכתב ה"חֻקת עולם לדֹרֹתיכם" אחרי פסוק זה, האומר שהמנורה צריכה להיות דווקא מזהב? - אולי לרמוז לאותה תקופה בה לא היתה המנורה מזהב! שלאחר נצחון החשמונאים על היוונים היה העוני רב, ולכן: "שיפודין של ברזל היו וחיפום בבעץ [עופרת]; העשירו - עשאום של כסף, חזרו והעשירו - עשאום שלזהב" (ר"ה כד:).
  2. 3.וכעת דוגמה לְלימוד, שהיה יכול להציל את העולם מן היסורים שבאו עליו באלפיים השנים האחרונות - אם רק היו קוראים את ה"מפה" נכון. שאל מו"ר הגר"א נבנצל שליט"א, על הטעות הנוראה של אי הקרבת הקרבן שהביא בר-קמצא למקדש (גיטין נו.): אם חז"ל אמרו שאין לך דבר שאינו רמוז בתורה (ואפילו לְפסוק ב"משלי" חייב להיות רמז בתורה! - תענ' ט.) - היכן אפוא רמוזה התשובה, להתלבטות הגדולה שהיתה בין חכמי ישראל, אם להקריב את הקרבן הפגום שהביא בר-קמצא מאת הקיסר? כיצד היה עליהם לדעת, שאכן יש להקריב את הקרבן על-אף המום שבו? היתכן שהתורה לא תורֶה כיצד לנהוג בעניין כה גורלי, שגרם לחורבן הנורא ושינה לחלוטין את פני היהדות והעולם?!  

ותשובתו: אכן יש בתורה רמז לאותה שאלה הרת-גורל. היכן היה עליהם לחפשו? כמובן, בַּפרשה המְדברת באיסור הקרבת קרבן בעל־מום (ויק' כב). בְּסופה, מצוי פסוק המְדבר בקורבן בעל־מום של גוי, ממש כעִנייננו: "וּמִיַּד בֶּן־נֵכר לא תקריבו את לחם אלֹקיכם מִכל אלה" – היינו: למרות שבבָּמה מותר לבן־נֹחַ להקריב קורבן שמום באיבריו, בַּמקדש הדבר אסור (שם, כה ורש"י).

חכמי ישראל היו צריכים לשים לִבם לַמִּלה: "וּמִיַּד בֶּן־נֵכר.." – "מִיַּד", מִתפרש בחז"ל כִּמסירה מִיד ליד: "או קָנֹה מִיַּד עֲמיתךָ" – דבר הנִּקנה מִיד לְיד" (והיינו מטלטלין ולא קרקע. שם כה, יד; קיד' כו). במקביל ל"מִיַּד", מופיעה בתורה המִּלה "מֵאֵת". למשל: "וּמֵאֵת עֲדת בני ישראל יִקח שני שעירי עִזים" (ויק' טז, ה) – הכהן־הגדול אינו לוקח שני שעירים "מִיד" ישראל, אלא מֵאִתם, מִכספם, וקונה את שני השעירים מתקציב המקדש. "מִיַּד בֶּן־נֵכר" פירושו אפוא: אם הגוי עצמו יביא בידו קרבן בעל מום - אל תקריבוהו. אך מדוע לא אמר הפסוק 'וּמֵאת בֶּן־נֵכר...'? הרי ל"מֵאת" יש משמעות רחבה יותר הכוללת גם מקרה בו יגיע קורבן כזה "מֵאת" הגוי, היינו מִטעמו, על־ידי שליח...? 

אלא שכאן רמזה התורה לְמִקרהו של בר־קמצא, בְּכותבה דווקא "מִיַּד"! ללמדךָ, שדווקא כאשר הגוי עצמו בא להקריב והקרבן נלקח ישירות "מִיַּד בֶּן־נֵכר..", אז "..לא תקריבו" לעולם. אבל תהא פעם אחת בהיסטוריה, בה לא יובא הקרבן "מִיַּד" הגוי אלא "מֵאִתו", מיד שליחו (הוא בר-קמצא) – ואת זאת לא אסרה התורה במפורש... לרמוז שניתן להקריבוֹ למרות המום!הנה כי כן: בתורה גנוז עתיד העולם, והדרך לאושרו. 

*** מאות אנשים תעו במדבר ימים רבים, ונותרו בידם מים לימים ספורים. הם התפצלו למספר קבוצות, וכל אחת ניסתה ללכת בכיוון אחר - אך לאחר יומיים שבו כולן לנקודת היציאה, בפחי-נפש. המים הלכו ואזלו... היה ביניהם פיקח אחד: הוא ליקט מכל קבוצה את המבין ביותר בִּקריאת מפה, כינס אותם לעיין היטב במפת האזור - וכך ניצלו כולם.  

ב-30 השנה האחרונות התפצל עם ישראל לקבוצות, וכל אחת ניסתה את דרכה בפתרון הבעיות הלאומיות שלפנינו. גם ציבור שומרי המצוות מפולג לקבוצות שונות, ואדם נבון חש, שהתהיות והספקות באשר לדרך, ימָּשכו לעד. הבעיה היא, שבינתיים המים הולכים ואוזלים... אכן, למאמין שהמשיח יבוא ויפתור את כל בעיותיו - המצב קל יותר; אך מה סבור המאמין שאנו, במעשינו, נביא את המשיח?יתכן שהולכת ומבשילה בעם ההכרה, לנסות את הדרך השנייה. לכַנס את היודעים לקרוא היטב את רזיה של מפת התורה, כדי שייחלצו אותנו מן המבוך. 

נותרה רק בעיה אחת: מי יהא הפיקח שיצליח לכנס אותם יחדיו?

הכללים הבסיסיים של מסורת אבותינו - על רגל אחת

במאמר זה ננסה לענות על שאלה זו של "מה עכשיו", ולתת לכם כיוונים בסיסיים שתוכלו להתקדם בהם, בדרך העולה אל הר ה `.

אז הנה, ברוך ה` אנחנו מבינים שחשוב מאוד לדבוק בתורה שה` נתן לנו מסיני, וכעת נשאלת השאלה: מה עכשיו. ולכן, בפרק זה אנסה לענות על שאלה זו של "מה עכשיו", ולתת לכם כיוונים בסיסיים שתוכלו להתקדם בהם, בדרך העולה אל הר ה`.

שמירת שבת
באתר שבת נט תוכלו למצוא מידע מגוון בנושא, מידע שכולל מוטיבציה, הנחיות על שמירת שבת, הלכות, הסברים, סיפורים, מקומות אירוח לשבת, ועוד. 
וחשוב שנזכור כולנו, שהשבת היא אחד הציוויים הראשונים שקיבלנו מהבורא יתברך, מיד כשיצאנו מעבדות לחרות, והיא אחד הדברים הבסיסיים שמאחדים אותנו כעם. שמירת השבת מזכירה לנו שוב ושוב שה' ברא את העולם בשישה ימים, וה' הוציאנו ממצרים באותות ובמופתים, ולכן אנו מצווים לנוח ביום השבת – כדי לתת לכולנו, מהמנהלים ועד הפועלים הזוטרים, את האפשרות לנוח, לטפח את בני משפחותינו, ולחזק את הקשר עם בוראנו. 

כשרות: 
עבור תושבי מדינת ישראל זה אמור להיות "החלק הקל", כי המוצרים שנמכרים בסופרים אמורים להיות כשרים...
חשוב, כמובן, להפריד בין מאכלים חלביים ובשריים: אחרי מאכל בשרי מחכים 6 שעות, לפני שאפשר לאכול מאכל חלבי.  על מנת שהמטבח יהיה כשר, חשוב להקפיד שיהיו כלים עבור הארוחות החלביות, וכלים נפרדים עבור הארוחות הבשריות. 
מטבח שהיה עד עכשיו לא כשר, ואתם מעוניינים להכשירו - כמובן שאפשר לעשות זאת, אך לצורך כך עליכם לבקש עזרה מארגון או רב שאתם קשורים אליו. (כי ההלכות של הכשרת כלים הן מאוד מורכבות).

ברכות: 
פיסקה זו מהווה ציטוט מתוך הודעה של loters בפורום חוזרים בתשובה-תמיכה, בתשובה לשאלה של בחורה שמעוניינת להתקרב ליהדות:
את כמעט מבקשת לדעת את כל התורה על רגל אחת :)
כמובן שכל הדברים טעונים קצת לימוד וכד`, אולם בכל מקרה קצת דברים אולי אצליח לעזור:
כמו שהסביר ידידי מקודם, 
# על פירות העץ מברכים: ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ
# על ירקות: ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם בורא פרי האדמה.
 ובכלליות זה כך 
# על מיני תבשילים או מאפה (מלבד לחם) העשויים מחמשת מיני דגן (חיטה, שעורה, שיבולת שועל, כוסמת, שיפון) או אורז מברכים: ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם בורא מיני מזונות.
# על לחם מברכים - ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ,
# ועל משקים (למעט יין), ועל בשר וביצים ושאר מאכלים שאינם גידולי קרקע, או שהמרקם המקורי של המאכל כבר לא קיים (אוכל מגידולי קרקע שמרוסק או טחון לחלוטין) - מברכים ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
# על יין מברכים: ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
זה בעיקרון סוגי הברכות בשיא הקיצור. 
יש דבר שנקרא לוח ברכות שכתוב שם מה מברכים על כל דבר (אפשר להשיג את זה בחנויות של ספרי קודש). 

תפילת "קריאת שמע" (המשך ההודעה של loters )
בעיקרון בבוקר ובלילה אומרים "קריאת שמע"
זאת אומרת: 
שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל:  ה` אֱלֹקֵינוּ, ה` אֶחָד. 
(ועכשיו בלחש [מה שבסוגרים]:ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד)
וְאָהַבְתָּ, אֵת ה` אֱלֹקיךָ, בְּכָל-לְבָבְךָ וּבְכָל-נַפְשְׁךָ, וּבְכָל-מְאֹדֶךָ.  וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם- עַל-לְבָבֶךָ. וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ, וְדִבַּרְתָּ בָּם, בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ, וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ.  וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת, עַל-יָדֶךָ; וְהָיוּ לְטֹטָפֹת, בֵּין עֵינֶיךָ.  ט וּכְתַבְתָּם עַל-מְזֻזוֹת בֵּיתֶךָ, וּבִשְׁעָרֶיךָ.
וְהָיָה, אִם-שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל-מִצְו‍ֹתַי, אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם, הַיּוֹם- לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, וּלְעָבְדוֹ, בְּכָל-לְבַבְכֶם, וּבְכָל-נַפְשְׁכֶם.  יד וְנָתַתִּי מְטַר-אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ, יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ; וְאָסַפְתָּ דְגָנֶךָ, וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ.  טו וְנָתַתִּי עֵשֶׂב בְּשָׂדְךָ, לִבְהֶמְתֶּךָ; וְאָכַלְתָּ, וְשָׂבָעְתָּ.  טז הִשָּׁמְרוּ לָכֶם, פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם; וְסַרְתֶּם, וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים, וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם, לָהֶם.  יז וְחָרָה אַף-ה` בָּכֶם, וְעָצַר אֶת-הַשָּׁמַיִם וְלֹא-יִהְיֶה מָטָר, וְהָאֲדָמָה, לֹא תִתֵּן אֶת-יְבוּלָהּ; וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה, מֵעַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה, אֲשֶׁר ה` נֹתֵן לָכֶם.  יח וְשַׂמְתֶּם אֶת-דְּבָרַי אֵלֶּה, עַל-לְבַבְכֶם וְעַל-נַפְשְׁכֶם; וּקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל-יֶדְכֶם, וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֵיכֶם.  יט וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת-בְּנֵיכֶם, לְדַבֵּר בָּם, בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ, וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ.  כ וּכְתַבְתָּם עַל-מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ, וּבִשְׁעָרֶיךָ.  כא לְמַעַן יִרְבּוּ יְמֵיכֶם, וִימֵי בְנֵיכֶם, עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה` לַאֲבֹתֵיכֶם לָתֵת לָהֶם- כִּימֵי הַשָּׁמַיִם, עַל-הָאָרֶץ.
וַיֹּאמֶר ה`, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר.  לח דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל-כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם, לְדֹרֹתָם; וְנָתְנוּ עַל-צִיצִת הַכָּנָף, פְּתִיל תְּכֵלֶת.  לט וְהָיָה לָכֶם, לְצִיצִת, וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת-כָּל-מִצְו‍ֹת יְהוָה, וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם; וְלֹא-תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם, וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם, אֲשֶׁר-אַתֶּם זֹנִים, אַחֲרֵיהֶם.  מ לְמַעַן תִּזְכְּרוּ, וַעֲשִׂיתֶם אֶת-כָּל-מִצְו‍ֹתָי; וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, לֵאלֹהֵיכֶם.  מא אֲנִי ה` אֱלֹקיכֶם, אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, לִהְיוֹת לָכֶם, לֵאלֹהִים:  אֲנִי, ה` אֱלֹקֵיכֶם.
וכאן  http://www.aish.com/hcolumns/readAndWrite/Bedtime_Shema.asp
תוכלו לקרוא את הסיפור 'אני כאן, בזכות קריאת שמע', על קריאת שמע שהחזירה ילדה לחיק היהדות. כדאי לקרוא!

טהרת המשפחה
שמירת דיני טהרת המשפחה היא קריטית כשרוצים לבנות בית יהודי אמיתי, והיא קריטית לצורך שמירה על רוחניות ילדיכם. (ילדים שנולדים למשפחות שאינן שומרות על כללים אלו, חושיהם הרוחניים עלולים להיפגע חלילה, וחבל!!!)
מומלץ לקרוא את החוברת "אוצר הטהרה", של הרב יעקב יואל וולף, אותה ניתן להשיג בטלפון 08-8642821, 
ובה מובאות הלכות טהרת המשפחה, וטעמיהן, וכן סיפורים בנושא. והאתר http://www.taharat.com/teharat/main.asp עוסק כולו בנושא החשוב של טהרת המשפחה, והוא מכיל גם מידע הלכתי, סיפורים בנושא, מידע על מקוואות, וכו`. מומלץ!!!!
צניעות: 
יש חשיבות גדולה להקפדה על צניעות, במיוחד אצל בנות. היופי הפנימי של בת יהודיה הוא דוקא בצניעות שלה, בהסתר, בחוסר ההתבלטות. יש כמובן את גדרי הצניעות, שמפורטים במאמר של הרב אליעזר מלמד, על הלכות צניעות http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=1830 , אבל גם בתוך מה שנחשב "צנוע" ו"כשר", יש רמות שונות של "דיוק" ושל הקפדות. והרעיון הוא שככל שהאישה שומרת על עצמה יותר, כך הבית שהיא בונה שמור גם הוא יותר מפני כל מיני "הפרעות" שעלולות חס ושלום לפגוע בשלום הבית ובשלמותו. וכנ"ל גם הבעל: ככל שהוא רגיל להסתכל רק במה שקורה בתוך ביתו, כך הבית שהוא בונה צפוי להיות שלם יותר ומלא יותר. 
ברית מילה:
זוהי אחת המצוות הראשונות שקיבלנו – מצווה שה' נתן כבר לאברהם, אבי האומה (המקור: בראשית י"ז). וזוהי אחת המצוות היחידות שעדין מאחדות אותנו כעם.  ברית המילה נערכת ביום השמיני להולדת התינוק הבן, על ידי מוהל מוסמך או על ידי רופא מאמין שמתכוון למול לשם מצווה. מטרת הברית: להדגיש את הקשר שלנו עם הבורא, ואת המחויבות שלנו למצוותיו. וכפי שה' אומר לאברהם אבינו: (פרק י"ז פס' ט' והלאה):
וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים אֶל-אַבְרָהָם, וְאַתָּה אֶת-בְּרִיתִי תִשְׁמֹר--אַתָּה וְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ, לְדֹרֹתָם.
זֹאת בְּרִיתִי אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּ, בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם, וּבֵין זַרְעֲךָ, אַחֲרֶיךָ:  הִמּוֹל לָכֶם, כָּל-זָכָר. 
וּנְמַלְתֶּם, אֵת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם; וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית, בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם. 
וּבֶן-שְׁמֹנַת יָמִים, יִמּוֹל לָכֶם כָּל-זָכָר--לְדֹרֹתֵיכֶם...
וְהָיְתָה בְרִיתִי בִּבְשַׂרְכֶם, לִבְרִית עוֹלָם.
 
למעשה, המילה מהווה ההבדל הפיזי היחיד שקיים בין אדם יהודי לבין אדם שאינו יהודי, וטקס המילה הוא הטקס העיקרי אותו עובר אדם לא יהודי שמחליט להצטרף לעם היהודי. 
עוד על ברית המילה תוכלו לקראו כאן: http://www.babyworld.co.il/bba/birth/after/brith/index.jsp , והסברים נוספים תוכלו לקרוא במאמר של הרב משה שפירא, מדוע ברית מילה, כאן:http://www.aish.com/hisrael/lifecycle/What_Is_Circumcision$.asp 

נושאים נוספים (חלק זה מובא גם הוא מתוך הודעתה של loters ):
אמנם יש לציין, שכל זה הן הלכות. והלכות בלי לדעת את טעמם זה דבר שקשה לקיים, כל שכן שקשה להתחבר אליו, ולהבין קצת יותר לעומק.
לדעתי מה שהכי חשוב הוא להכיר יותר את אורח החיים הדתי, כמו כן יש הרבה ארגונים כיום שמאפשרים לכל סוגי האנשים להתקרב ולהכיר את אורח החיים היהודי דתי - זאת האפשרות המומלצת. 
ההתחזקות הגדולה ביותר היא באמת ע"י פגישת ויצירת קשר עם דמות תורנית שתהיה לכם לעזר. אולי זה קצת מבייש בהתחלה, אבל זה שווה. אל תוותרו על זה. בהצלחה בכל אשר תעשו.
בהצלחה לכולנו בע"ה!!!