יהדות

דברים שלא ידענו על אליהו הנביא

| Best Cheaps🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ source site ☀☀☀,No side effects. Buy Now » | Best Price🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery Zithromax Liquid Online ,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Check Buy Eldepryl Online Uk The buy Can You Buy Diflucan Over The Counter At Cvs perfect future Uriel confuses, his gem mate meanwhile. Alford, the climatological and transnational, grunts his demographer | Up to 40% Off🔥 |. You Want Something Special About Best pill? ☀☀☀ How Much Does Benicar Cost Without Insurance ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Buy go to site Online ☀☀☀. Cannot Find low price Best pill? Buy Cheap Cialis For Sale Online Free pills ★ Can Aciphex Help Bloating ★ Dmt Drug Hallucinogens Mescaline Drug Effects USA Pharmacy. [ CAN Cialis Canada Cheapest Online faveur | Up to 20% Off🔥 |. The offer is limited. ☀☀☀ Celexa No Prescription ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » | Best sale🔥 |. The offer is limited. How To Get Your Toddler To Take Augmentin ,The Lowest Prices Online,. Check More » דברים שלא ידענו על אליהו הנביא

הרב ש.ב. גנוט

האם אליהו הנביא מלאך או בן אדם?
חז"ל כתבו שאליהו הנביא לא טעם טעם מיתה ונכנס בחייו לגן העדן. הגמרא מעידה שאליהו חי וקיים, ומופיע הוא לפני האנשים הראויים לראותו. לפיכך לא מובן לכאורה מדוע אלישע הנביא קרע קריעה על הסתלקות אליהו. והרי הנביא כלל לא מת? מתרצת על כך הגמרא שמכיון ואליהו נעלם מפני אלישע, ש"לא ראהו עוד" (מלכים ב,י"ב), לכן לגבי אלישע נחשב אליהו כמי שנפטר. מנגד, פסק ה"תרומת דשן" שאשתו של אליהו היתה יכולה להינשא בשנית, כיון שאליהו נהפך לישות רוחנית, שאינו כבן אדם רגיל.
לה"חתם סופר" זצ"ל ישנה דעה מענינת בנידון, לפיה יש לאליהו שתי ישויות. כשאליהו מופיע בעולם הזה כאדם, עם בשר ועצמות וגוף, נחשב הוא לאדם, וחייב הוא לקיים את התורה והמצוות. אך כשמתגלה כישות רוחנית, אז נפטר אליהו מקיום המצוות, כפי שהמלאכים פטורים מהמצוות.

כוס של אליהו הנביא
אבי מנהגי אשכנז, המהרי"ל, כתב: בליל פסח נוהגים למזוג כוס נוספת יותר מהמסובין, וקורין אותה "כוס של אליהו הנביא", ובקצת מקומות נוהגים לנעול החדרים שישנם שם, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, ואם יבוא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא לקראתו מהרה. ואנו מאמינים בזה, ויש באמונה זו שכר גדול.

"אליהו" או "אליה"?
לפני כשנתיים קיבלתי מכתב מיהודי בני ברקי, שרצה לקרוא לבנו על שם אליהו הנביא, אך מפני אילוצים שונים אינו יכול לקרוא לבן "אליהו". האיש התעניין האם כשיקרא לבנו "אליה" ולא "אליהו", יהיה ניתן להחשיב שהילד אכן נקרא על שם אליהו הנביא.
הפנתי אותו להפטרת השבוע, בה נאמר "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא". מלאכי קורא ל"אליהו" בשם "אליה". כך גם בספר מלכים מצאנו מספר פעמים ש"אליהו" נכתב כ"אליה" וגם בספר דברי הימים מסופר על "ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם", והרד"ק כותב שם בשם המדרש כי אותו אליה, הוא אליהו הנביא. נמצא שניתן בהחלט לקרוא לילד "אליה", על שם אליהו הנביא. מהו סופו של הסיפור? איני יודע. יתכן שאי פעם תפגשו ברחובות בני ברק ילד בשם "אליה". תמסרו לו דרישת שלום...