יהדות

דבר החסידות – י"ט כסלו

ב"ה

דבר החסידות – י"ט כסלו

 

"מתן תורה" של חודשי החורף

מובא במאמרי חסידות, שחודש כסלו הוא מקביל לחודש סיון;סיון הוא השלישי מניסן שהוא "ראשון לחדשי השנה", וכסלו הוא השלישי מתשרי שהוא ראש השנה (ו"תשרי אותיות רשית" – בעל הטורים עקב יא, יב).

וההסבר בזה: ההבדל בין ניסן לתשרי באופן כללי הוא, שבניסן היה גילוי מלמעלה – 'נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם', ובני ישראל היו במעמד של גרים (יבמות מו, א-ב) ש"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" שאין לו שום חטאים, והיינו שניסן עניינו "עבודת הצדיקים".

לאידך בתשרי, נדרשת יגיעה מלמטה: קודם צריך הכנה של חודש אלול, "אני לדודי", ורק אח"כ מגיעים ל"ודודי לי. ובר"ה ויוכ"פ הוא תשובה מיראה וסוכות ושמע"צ הוא תשובה מאהבה ומשמחה – עבודת התשובה.

וכך גם ההבדל בין חודשי הקיץ שראשיתם ניסן, לבין חודשיהחורף שראשיתם תשרי: בקיץ אומרים "מוריד הטל" – כי הטל יורד מלמעלה בלי עבודה מצידנו, כמאמר (תענית ג, א) "טל לא מיעצר" [=לא נעצר]. לאידך בחורף נדרשת עבודה של חרישה וזריעה וגם הגשם מגיע רק אחרי ש"אד יעלה מן הארץ" –עבודה מלמטה.

וכשם שבחודש השלישי מחודשי הקיץ היה מתן תורה של 'גליא דתורה' – כך בחודש כסלו, השלישי מחודשי החורף, היה מתן תורה של פנימיות התורה*, הקשורה לעבודת התשובה**, וכידוע שבשנת תקנ"ט היה קטרוג בשמיים על הפצת תורת הבעש"ט וזה גרם למאסר אדמו"ר הזקן בעל התניא, ובחג הגאולה י"ט כסלו בטל הקיטרוג והותר שוב לפרסם ולהפיץ חסידות, וביתר שאת וביתר עז.

ו"הימים האלה נזכרים ונעשים" – שיום זה מסוגל להאיר לבבנו באור פנימיות תורתו ית'.

 

שבת שלום וי"ט כסלו שמח!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק א', י"ט כסלו סעיף ט"ז (עמ' 75, ובמתורגם ללה"ק עמ' 65) תורת מנחם התוועדויות חי"ג עמ' 114. ועוד. ספר התולדות אדה"ז ח"ג פרק "המאסר". בית רבי ח"א פט"ז.

 

נ.ב. לקראת  חג הגאולה י"ט כסלו - מצו"ב קישור לאירועים והתוועדויות הענק וקטלוג של 'יריד החסידות' שיתקיימו אי"ה בשבוע הקרוב, בבנייני האומה בירושלים עיה"ק:

 

http://19kislev.co.il/                           http://www.toratchabad.com/files/yarid/events.pdf

_____________

*) ומה נפלאים דברי הרבי הריי"צ מכ' כסלו ה'תרפ"ט (הובא בתו"מ ח"י עמ' 270), בסעודת "שבע ברכות" של בתו עם הרבי נשיא דורנו, בנוגעלקביעות זמן החתונה בחודש כסלו: "המחותן – בהתכוונו לרלוי"צ אבי הרבי – הוא מקובל, והוא מסביר ענין זה ע"פ קבלה, אבל אני אומר שזהו לפי שחודש כסלו הוא חודש השלישי, החודש דמתן תורה של פנימיות התורה".

והיינו, שהרבי הריי"צ ראה כבר אז שנישואי הרבי לבתו (שהביאו בסופו של דבר לנשיאותו של הרבי) קשורים ל"מתן תורה של פנימיות התורה", כפי שהרבי אכן הביא את זה בדורנו למימדים עצומים של עומק ולמרחבים אדירים של הפצה.

 

**) שהיא למעלה מהתורה, כי "שאלו לתורה ואמרה יביא אשם ויתכפר לו" אבל הקב"ה אמר "יעשה תשובה ויתכפר לו" – ירושלמי מכות פ"ב ה"ו ועוד.